Інформаційна політика українських християнських церков

4 Жовтня, 2009 року

Сучасна інформаційна епоха змінює суспільства, держави, ідеології, культури. Вона ж витворила і нову людину – homo comunicens. Виключну роль у передачі та наданні інформації відіграють ЗМІ. Ці обставини активізують богословську рефлексію церкви у плані вироблення бачення інформаційної політики та використання медіа-ресурсу для виконання власної місії. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , , ,

Релігійність як форма буття релігії

4 Жовтня, 2009 року

Релігійне світорозуміння сучасного віруючого включає в себе не лише релігійні уявлення, а й низку містично-осмислених раціоналістичних ідей і повідомлень про досягнення сучасної науки, різних знань, що ґрунтуються на досвіді індивіда. Всі ці елементи релігійного мислення досить тісно взаємопов’язані. Складаючи цілісну систему, вони відображають не лише внутрішню релігійність людини, а й утворюють взаємозв’язки між духовною і матеріальною буттєвостями. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , ,

Поняття толерантності в контексті розвитку соціальної діяльності молодіжних релігійних організацій в Україні

4 Жовтня, 2009 року

У статті розглянуто проблему соціальної діяльності та особливості формування атмосфери толерантності в контексті розвитку соціальної діяльності релігійних організацій в Україні.
Ключові слова: толерантність, молодіжні релігійні організації, соціальна діяльність релігійних інституцій.
Громадські структури молодіжного руху розвиваються і посідають вагоме місце в системі суспільства. Молодіжні організації об’єднують молодих людей задля розвитку і захисту певних спільних інтересів. Водночас, соціально-значима діяльність релігійних інституцій не зводиться лише до реалізації милосердницьких та доброчинних програм. На сьогоднішній день спостерігається широка присутність релігійного чинника в культурному житті України, освітянському процесі, міжконфесійних відносинах. Різнопланова діяльність релігійних організацій виступає як ґрунтовна основа духовного вдосконалення суспільства, піднесення його моралі, рівня толерантності, відповідальності перед нинішніми й прийдешніми поколіннями. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Державно-церковні відносини на Житомирщині в роки незалежності

4 Жовтня, 2009 року

Український народ, як єдине джерело влади і носій суверенітету в нашій державі, змушений сам шукати ідеологічні засади теперішнього буття, і цими засадами для багатьох стає релігія. За статистичними даними, понад 50% мешканців України вважають себе віруючими (в деяких регіонах таких є понад 80%) [1, с. 16]. За умов ідеологічного вакууму саме релігія стає тією домінуючою ціннісною орієнтацією суспільства. Релігійні світоглядні орієнтири вже вийшли із площини суто побутових взаємовідносин і певним чином впливають на перебіг подій політичного, культурного і навіть економічного життя в нашій країні.
Як свідчить детальне ознайомлення з науковими джерелами, на сьогодні немає усталеного наукового визначення поняття державно-церковних відносин. Однак воно широко побутує у наукових працях, публіцистиці, засобах масової інформації, що зумовлює необхідність його наукового визначення. Разом з тим, концептуальний аналіз феномена державно-церковних відносин необхідно перенести на реальну ситуацію, що на сьогодні складається в Україні у сфері цих відносин, з метою їх оптимізації. Саме тому виникає нагальна потреба аналізу як характеру і змісту державно-церковної політики, так і механізмів її реалізації на регіональних рівнях. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Співпраця держави і молодіжних релігійних організацій

4 Жовтня, 2009 року

У статті розглянуто проблему підтримки державою молодіжних організацій, залучення їх до здійснення державної молодіжної політики, показано особливості соціальної діяльності релігійних організацій в Україні. Читати далі…

Гуманітарний факультет ,

Світоглядні погляди Анахарсіса

4 Жовтня, 2009 року

anacharsis

У статті зроблено спробу висвітлити основні світоглядні погляди Анахарсіса, його ідеї пошуку етичного ідеалу поведінки, морального самовдосконалення, шляхів побудови гуманних взаємовідносин в еллінському суспільстві.

Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛАХ США НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ

4 Жовтня, 2009 року

У статті розглядаються проблеми морально-етичного виховання в американській школі у 1980-1990-х роках. На основі аналізу праць американських учених-педагогів та результатів соціологічних досліджень автор робить висновок про кризовий стан моральності американського суспільства в цілому та школи зокрема. Водночас у статті підкреслюється, що загальнонаціональні кампанії за моральне оздоровлення суспільства, які мали місце у США в зазначений період, привели до певних результатів, зокрема, збільшення числа наукових досліджень, спрямованих на посилення ролі школи в морально-етично му вихованні підростаючого покоління. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Проблеми моралі серед християнської молоді США

4 Жовтня, 2009 року

У статті аналізується стан моральності сучасної американської віруючої молоді – членів християнських родин. На основі експериментальних даних робиться висновок про значну лібералізацію поглядів віруючої молоді Америки на такі важливі сфери людського життя, як сім’я та статеві стосунки. Підкреслюється, що американська християнська молодь все частіше зазнає негативного впливу сучасного суспільства і за рівнем моральності перебуває на межі ближче до катастрофи, ніж просто посилення тривожних тенденцій, як це дехто собі уявляє. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Суспільні передумови морально-етичного виховання в американській школі повоєнного періоду

4 Жовтня, 2009 року

Стаття присвячена аналізу низки суспільних чинників, таких як міграція населення США до великих міст, зміни в структурі американської сім’ї, зростання матеріального добробуту американців та його наслідки для виховання дітей, вплив засобів масової інформації на поведінку членів суспільства, протиборство двох політичних систем, а також проблеми національних меншин та їх вплив на моральну поведінку американської молоді повоєнного періоду. Читати далі…

Гуманітарний факультет ,

Етапи морально-етичного виховання в американській школі

4 Жовтня, 2009 року

Для вітчизняної теорії і практики морально-етичного виховання важливе значення має їх збагачення позитивним педагогічним досвідом, набутим за рубежем, зокрема, у США. Сьогодні в Україні все частіше стає помітною свого роду “американізація” різних сфер суспільного життя, яка проявляється в мові, побуті, масовій культурі, дозвіллі і поведінці молодих людей. Але при цьому, на жаль, має місце некритичне сприйняття американського способу життя та його виховних ідеалів. Причому запозичуються далеко не кращі зразки американської дійсності. Однією з причин цього є те, що виховна традиція Америки ще недостатньо відома в Україні. А за тривалу історію американської школи накопичено значний досвід морально-етичного виховання. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Чи потрібен Україні двопалатний Парламент?

3 Жовтня, 2009 року

ВРУ

Проблематика переходу до двопалатної структури Верховної Ради України озвучена в роботах ряду вітчизняних авторів: В. Шаповала, В. Борденюка та Г. Журавльової (“Парламентаризм і законодавчий процес в Україні”), В. Журавського (“Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми)”, “Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування”), В. Кравчука та М. Кравчука (“Проблеми вдосконалення діяльності парламенту”), А. Гальчинського, О. Литвиненка, В. Паламарчука (“Проблеми реалізації політичної реформи в Україні”) та ін. Однак потреба наукового аналізу відповідної проблематики зберігає свою значимість. Завданням автора цієї статті стало проаналізувати низку актуальних проблем, пов’язаних із переспективою переходу до бікамералізму в Україні, які не знайшли або знайшли недостатнє висвітлення у вітчизняній спеціальній літературі. Читати далі…

Правничий факультет ,

Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі

30 Вересня, 2009 року

knygy

Нормативне регулювання суспільних відносин у незалежній Україні неухильно рухається до імплементації міжнародно-правових стандартів у вітчизняному праві. Саме це зумовлює необхідність внесення змін до нормативно-правових актів та потребу реформування найважливіших правових галузей. Посилення останнім часом тенденції до розширення прав особи активізувало дискусію про наявність диспозитивних засад у кримінальному процесі, їх доцільність та межі прояву.

Читати далі…

Правничий факультет ,

Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права

30 Вересня, 2009 року

vsu

Одним із найважливіших питань, що виникає в процесі застосування іноземного права є питання про наслідки неправильного застосування іноземного права, або ж невиправданого незастосування іноземного права. Це питання є визначальним також і з огляду на те, що можливість оскарження застосування (незастосування) іноземного права є свідченням дієвості всього механізму встановлення змісту іноземних правових норм, оскільки вказує на наявність механізмів контролю, без яких застосування власного права у діяльності суду уявити неможливо. Читати далі…

Правничий факультет ,

Диспозитивні начала набуття особою статусу потерпілого

29 Вересня, 2009 року

pravosuddia-2

Зміни у кримінально-процесуальному законодавстві, що відбуваються протягом останніх років, свідчать про розширення прав особи в кримінальному судочинстві України. Така ситуація є об’єктивним відображенням збільшення особистої автономії суб’єкта в правовій системі незалежної України.

Читати далі…

Правничий факультет , ,

Viktor Neborak. “Litaiucha holova” ta inshi virshi / The Flying Head and Other Poems. Bilingual edition. Transl. Michael Naydan and others. L’viv: Sribne slovo, 2005. Illustrations. 304 pp. $20.00 (cloth). Viktor Neborak. A.H. ta inshi rechi (eseichyky, populiarna krytyka , dyskurs). Ivano- Frankivs’k: Lileia-NV, 2007. 300 pp. Paper.

28 Вересня, 2009 року

The breakthrough creative activity of the Bu-Ba-Bu group is an unprecedented phenomenon in contemporary Ukrainian literary discourse. Translated into many languages, Yuri Andrukhovych’s prose and poetry has been becoming widely known and popular. Viktor Neborak’s recent achievements deserve close attention as well. The Flying Head and Other Poems is one of the first bilingual collections of Neborak’s poetry. It is a tremendous endeavor by numerous individuals, and primarily Michael Naydan should be commended for its English version. In recent years, Naydan, Virlana Tkacz, and Wanda Phipps have become the best translators of Ukrainian literature, much of which has yet to be discovered in English.
The book opens with Andrukhovych’s essay “The Head that Used to Fly,” in which he points out that The Flying Head is the first truly Bu-Ba-Bu book” (20). Читати далі…

Факультет романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю