Архів

Архів ‘Факультету політико-інформаційного менеджменту’ факультет

Етнічна ідентичність студентів в контексті рефлексивності

14 Травня, 2012 року

У статті вказується на значення проблеми етнічної ідентичності в контексті рефлексивності. Подане обґрунтування тез про те, що рефлексивність відіграє важливе значення у вираженні етнічної ідентичності студентів. Визначаються компоненти етнічної ідентичності та рівень їх вираження в залежності від рівня рефлексивності студентів.
The article highlights the importance of issues of ethnic identity in the context of reflexivity. Filed justification thesis that reflexivity plays animportant role in terms of ethnic identity of students. Definedcomponents of ethnic identity and their level of expression dependingon the level of reflexivity students.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Партійна система України: визначення рівня націоналізації

13 Травня, 2012 року

Анотація. У роботі досліджено рівень націоналізації політичних партій та партійної системи України загалом. Основну увагу зосереджено на виявлені тенденцій процесу націоналізації партійної системи України.

Постановка проблеми. На сьогодні існує чимало недосліджених аспектів функціонування інституту політичних партій. До таких можна віднести націоналізацію партійної системи, як індикатора конкуренції політичних партій на рівні адміністративно-територіальних одиниць країни. Якщо в західній партології вчені аналізують рівень націоналізації партійних систем, наприклад, країн Північної та Південної Америки, Центрально-Східної Європи, Африки, то українські вчені залишили цю тему поза увагою: не досліджується рівень націоналізації партійної системи та політичних партій в порівнянні з іншими країнами.

Метою дослідження є визначити рівень націоналізації партійної системи України.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту , , , ,

Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні

27 Вересня, 2010 року

У статті досліджено зміст дискусії з питання бікамералізму в українському контексті. Основну увагу зосереджено на інституціональних параметрах впровадження бікамералізму в Україні. У статті розкриваються потенційні перспективи та ризики запровадження двопалатного парламенту в Україні; розглядаються та аналізуються моделі бікамерального парламенту, які пропонуються українськими науковцями та політологами, а також робиться спроба виведення оптимальної моделі двопалатного парламенту для України.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Партійна система України: аналіз її елементів

14 Липня, 2010 року

Постановка проблеми: З початку 90-х рр. ХХ ст. у всьому світі спостерігається процес змін у політичних системах і активізація суспільних трансформацій у країнах різного рівня розвитку. В умовах трансформації суспільства виникають різні, часто непередбачувані явища – від конфронтації до глобальних зрушень у характері функціонування партійних систем, у зв’язку з чим значно зростає вплив на суспільство партійної системи як консолідуючої структури. В Україні ж, попри процес утворення окремих партій, відбувалося створення системи багатопартійності, яка є невід’ємним елементом демократичної політичної системи.

Аналіз публікацій: В даній роботі було використано доробки наступних науковців: Ю. Шведа, М. Рагозін, І. Сімгномів.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Прагматична спрямованість політичного дискурсу американського президента Барака Обами

7 Липня, 2010 року

У статті аналізуються ключові промови Барака Обами. Виділяються мовні показники прагматичної спрямованості риторики американського президента; та через дослідження дискурсу як соціолінгвального явища відшуковуються ідеологічні маркери сучасного політичного дискурсу США.

This article analyzes key speeches of Barack Obama, selects the pragmatic orientation language indicators of American presidential rhetoric, and through the research of discourse as sociolingual phenomenon searches for ideological markers of contemporary U.S. political discourse. Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Система соціальних медіа у процесі інтеграції у маркетингові комунікації

7 Липня, 2010 року

У статті йдеться про систему «соціальних медіа» із спробою віднайти конструктив у суперечках щодо розмежування понять «соціальні медіа», «новітні медіа» та «Web 2.0». Автор виокремлює зв’язки  структури досліджуваної системи, розглядає соціальні медіа зсередини та ззовні, а також підкреслює переваги та недоліки функціонування та розвитку системи.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Використання масової літератури як засобу політичного PR (на прикладі книги Ю.Рогози «Вбити Юлю»)

3 Липня, 2010 року

У статті розглянуто масову літературу як ефективний засіб політичного PR. Основні аспекти дослідження розкриваються за допомогою контент-аналізу книги Ю. Рогози “Вбити Юлю”. Таким чином, автор доводить тезу про те, що книга в сучасних умовах може використовуватися для створення політичного іміджу.

In the article mass literature is considered as an effective instrument of the political public relations. The main aspects of research are opened by content-analyze of the book “Vbyty Yulyu” by Yuriy Rogoza. In so way author proves the thesis that nowadays book may be used to create the political image.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Імідж ідеального вищого навчального закладу як стратегія позиціонування ВНЗ

3 Липня, 2010 року

У статті розглядається імідж ідеального вищого навчального закладу як стратегія позиціонування ВНЗ. Автор аналізує основні характеристики ідеального закладу освіти за допомогою вільного асоціативного експерименту та соціологічного опитування. Таким чином, автор доводить тезу про те, що усі вищі навчальні заклади при виборі шляхів позиціонування повинні керуватися образом ідеального вишу.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Імідж держави на міжнародній арені: інформаційний аспект

23 Червня, 2010 року

Дана робота присвячується розгляду питання іміджу держави на міжнародній арені, чинників, які впливають на його формування. До уваги беруться особливості інформаційної складової іміджу держави. Звернено увагу на основні прийоми і засоби формування іміджу, а також  вплив інформаційних технологій і засобів масової комунікації на створення того чи іншого образу держави.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Вплив феміністичних ідей на формувуання іміджу жінки-політика

21 Червня, 2010 року

З розвитком сучасних політичних, соціологічних та психологічний наук потреба у детальнішому вивченні таких явищ як фемінізм зростає. Дослідження його впливу на імідж політиків є необхідним тому що, конструктивне поєднання гендерних ролей в політичній діяльності, пропорційна представленість в ній лідерів жіночої і чоловічої статей суттєво збагачує суспільство,  стимулює  його творчу енергію, оптимізує процес прийняття  рішень в  інтересах різних соціальних груп. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Альтеглобалізм в Україні: від практики до теорії

11 Червня, 2010 року

У статті проаналізовані ідейні засади та діяльність українських альтерглобалістських організацій та їх пропозицій щодо подальшого розвитку держави.

This paper seeks to analyze the ideas and activity of Ukrainian alterglobal organizations and their proposals for future development of Ukraine.

Питання соціальної солідарності особливо гостро постає у час докорінних трансформацій суспільства. Наразі відбуваються зміни соціально-вагомих цінностей, трансформуються ключові соціальні та політичні інститути, загострюються економічні, соціальні, етнічні, соціокультурні, мовні проблеми. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Використання флеш-презентацій у навчальному процесі

11 Червня, 2010 року

У статті досліджено методологічні та дидактичні аспекти використання флеш-презентацій Adobe Flash у навчальному процесі.

В статье исследованы методологические и дидактические аспекты применения флеш-презентаций Adobe Flash  в учебном процессе. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Архівне зберігання електронної документації: організаційний аспект

9 Червня, 2010 року


Анотація. Стаття присвячена розгляду актуальних питань сьогодення, таких як: специфіка зберігання електронної документації та зберігання документації в електронних архівах. В статті проаналізовано організацію архівного зберігання електронної документації в сучасний період.

The article deals with actual nowadays issues such as: the specify of saving of e- documentation and archives. In article the organization of electronic documentation saving on the current period of time was analyzed.  Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Особливості створення іміджу українського політика на прикладі кандидата у президенти Арсенія Яценюка

8 Червня, 2010 року

Імідж є надзвичайно складним феноменом, який створюється на ґрунті надто специфічного сплетіння інформаційних, емоційних і діяльнісних чинників. Це поєднання раціональних та ірраціональних чинників впливу на суспільну та індивідуальну свідомість потребує комплексного, системного підходу до вивчення цих проблем на основі використання як наукових методів політологічних і соціопсихологічних досліджень, так і творчих методів. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ З 1998 ПО 2007 РР. ТА ПОЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНИ

7 Червня, 2010 року

В даній роботі описані результати виборів до Верховної Ради України з використанням пропорційного елементу у 1998 та 2002рр. та пропорційної системи у 2006 та 2007рр. Також у цій статті визначений ступінь поляризації України та його динаміка.

In the following article there has been described the results of the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine with the usage of the proportional element in 1998 and 2002 and proportional system in 2006 and 2007. Also there has been defined the level of polarisation of Ukraine and its dynamic.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю