ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

У статті  виствітлено питання визначення суті та значення видатків Державного бюджету України, ефективність виконання Державного бюджету України, а також подано пропозиції щодо підвищення ефективності використання видаткової частини Державного бюджету України.

Ключові слова: видатки Державного бюджету України, витрати державного бюджету України, поточні та капітальні видатки державного бюджету України, дефіцит видатків Державного бюджету України.

Постановка проблеми Бюджет є головною ланкою фінансової системи і відображає стан економіки в країні. Видатки є складової частиною бюджету та відображають фінансовий стан держави.  На досягнення ефективних результатів бюджетного процесу впливає ефективність виконання видатків Державного Бюджету, оскільки видатки є складовою частиною Державного Бюджету України.  Пріоритетні напрямки вкладення коштів є гарантією економічної стабільності та розвитку держави. Виконання видаткової частини Державного Бюджету відіграє велику роль у стабільному функціонуванні органів державної влади та самої держави, оскільки це впливає на здійснення державою своїх функцій та регулювання економічних процесів, а також на реалізацію соціально-економічної політики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням фінансування видатків державного бюджету України, аналізу світового досвіду присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків. Варто зазначити, що над сутністю та проблемами виконання та напрямки використання видатків Державного бюджету України працює чимало українських вчених, зокрема  П.Т Гега,  М.І Карлін, Т. Ф Куценко,  К.В., Павлюк, Ю.В.Пасічник,  та інші. Важливо досліджувати ефективність використання видатків бюджету, оскільки видатки є гарантом економічного розвитку країни та відображають фінансовий стан держави.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення стану ефективності використання видаткової частини Державного бюджету України та визначення шляхів покращення функціонування видаткової частини Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу. Видатки Державного бюджету це витрати держави на загальнодержавному рівні, які необхідні для виконання державою її функцій. Ці витрати виражають економічні відносини, на основі яких здійснюється використання централізованих коштів за напрямами, визначеними законом [1].

Держава здійснює видатки які обумовлюються цілою низкою факторів, основними з яких є:

• необхідність утримання державних установ;

• рівень розвитку регіонів держави;

• зв’язки видатків із загального державного бюджету з видатками з місцевих бюджетів;

• форми надання бюджетних коштів;

• інші фактори, які можуть мати вагоме значення залежно від конкретної економічної і політичної ситуації в державі.

Фінансування видатків  здійснюється із різних джерел: бюджетів різних рівнів, позабюджетних цільових фондів, власних коштів державних та комунальних підприємств. В залежності від джерел фінансування можна виділити такі його види: бюджетне фінансування, самофінансування та державне кредитування.

Важливо дослідити видаткову частину Державного бюджету, оскільки в ній акцептуються найважливіші проблеми в країн [2, с. 350].

Згідно рисунку 1 спостерігалася динаміка видатків Державного бюджету України за 2006 – 2009 роки.

Джерело: Міністерство фінансів України

Рис. 1 Динаміка видатків Державного бюджету України за 2006-2009 роки, млн. грн.

За 2006-2009 роки спостерігалося зростання видаткової частини бюджету. Згідно рисунку 1  видатки Державного бюджету України в 2006 році становили 137,1 млн. грн., а в 2007 року збільшились на 37,1 млн. грн. і становила 174,2 млн. грн. У порівнянні з 2008 роком видатки у 2008 році зросли на 67,2 млн. грн. За 2008 рік видатки зросли у 1,5 рази в порівнянні з 2006 роком та у 1,4 рази в порівнянні з 2007 роком. У 2009 році видаткова частина Державного Бюджету України становила 242,8 млн. грн. Видатки за 2009 рік збільшились на 1,4 млн. грн. у порівнянні з 2008 роком.

Величина поточних та капітальних видатків за 2006-2009  роки наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка видатків державного бюджету України за 2006- 2009  роки, млрд. грн.

Показники Роки Темпи росту %
2006

2007

2008

2009

2007/2006 2008/2007 2009/2008
Поточні видатки 121,6 148,4 215,8 205,1 122 145,41 95,04
Капітальні видатки 15,5 25,8 25,6 37,7 166,45 99,22 147,26
Всього видатків державного бюджету, млрд. грн. 137,1 174,2 241,4 242,8 127,1 138,6 100,37

Джерело: Міністерство фінансів України

Згідно з таблиці 1 поточні видатки у 2006-2008 роках зростають, та зменшились на 10,7 млрд. грн. у 2009 році. У 2008 році поточні видатки становили 215,8 млрд. грн., капітальні видатки – 25,6 млрд. грн. За 2009 рік поточних видатків здійснено на суму 205,1 млрд. грн., капітальних видатків – 37,7 млрд. грн. Так, в 2008 році зросли на 67,2  млрд. грн., що було спричинене зростанням поточних видатків, а в 2009 році зменшились  на 10,7 млрд. грн. В той же час капітальні видатки порівняно з поточними є досить незначними. Так, порівняно з 2006 роком капітальні видатки які становили 15,5 млрд. грн. збільшились на 10,1 млрд. грн. у 2008. Аналізуючи темпи росту капітальних видатків згідно з таблиці 1 у 2007 році становили 116,45 %, що на 67,35 % перевищує темпи росту у 2008 році які становили 99,2 %., та 2009 року 147,26 %. Що ж до поточних видатків, то у 2008 році вони збільшились на 23,4 % порівняно з попереднім роком, а 2009 року поточні видатки зменшились на 50,37 %.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Проаналізувавши динаміку видатків, розглянемо структуру видатків у відсотковому співвідношенні поточних до капітальних видатків які наведені на рисунку 2.

Рис. 2 Структура видатків Державного бюджету України за 2006-2009 роки, %.

Основна частка видатків Державного бюджету України належить поточним видаткам – 88,7 % в 2006 році, у 2007 році вона становила 85,2% та зросла до 89,4 % у 2008 році. Варто зазначити, що дана частка у 2008 році була найбільшою протягом досліджуваних років. Частка, що припадає на капітальні видатки становить 11,3 % в 2006 році і збільшились до 14,8 % у 2007 році. У 2008 році капітальні видатки становили 10,6 % та   зросли на 5,1 % у 2009 році. Частка капітальних видатків за 2006-2009 роки була найменшою у 2008 році. Згідно з рисунку 2 поточні видатки перевищують капітальні видатки так у 2008 році поточні видатки перевищили капітальні на 78,8 %. У 2009 році спостерігається зростання капітальних видатків до 15,7 %, що найбільшою часткою досліджуваних років. Зважаючи на значну частку поточних видатків Державного бюджету України,  слід розглянути структуру поточних видатків ( Рис. 3).

Джерело: Міністерство фінансів України

Рис. 3 Структура поточних видатків Державного бюджету України за 2006-2009 роки, млрд. грн.

Згідно з рисунку 3 найбільше коштів у 2006 році припадає на поточні трасферти населенню і становить 22, 5 млрд. грн. У 2008 році було спрямовано на видатки пов’язані з здійсненням поточних трансфертів населенню – 51 млрд. грн. порівняно з 2007 роком, де поточні трансферти населенню становили 28,5 млрд. грн. 2009 року було спрямовано на поточні трансферти населенню 52,5 млрд. грн., оплату працівників бюджетних установ 45,1 млрд. грн. та трансферти пенсійному фонду – 44,8 млрд. грн.  Значною була величина коштів направлена на оплату праці працівникам бюджетних установ – 43,3 млрд. грн. у 2008 році та зросла до 45,1 млрд. грн. у 2009 році. Держава майже взагалі не фінансує комунальні послуги, у 2006 році вони становили 1,6 млрд. грн., у 2007 році зросли лише на 0,5 млрд. грн., та спостерігаємо таке саме зростання протягом 2008 та 2009.  трансферти пенсійному фонду в 2006 році становили 7,2 млрд. грн.  взагалі не були профінансовані протягом 2007 року,  а 2008 році становили 34,8 млрд. грн. Отже, у структурі поточних видатків переважають видатки на поточні трансферти населенню та оплата праці працівників бюджетних установ.

Капітальні видатки відіграють важливу роль у ефективності використання видатків Державного бюджету України. Капітальні видатки складають меншу частину видатків  їхній склад  за 2006-2009 роки наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Склад  капітальних видатків Державного бюджету, млрд. грн.

Статті видатків Роки Темпи росту, %
2009 2008 2009/2008
Економічна діяльність, у т.ч.: 53,8 38,5 139,74
Сільське господарство 14,01 9,6 145,94
Паливно-енергетичний комплекс 19,1 13,1 145,80
Транспорт 13,4 11,7 114,53
Зв’язок, телекомунікації та інформатика 0,1 0,08 125
Інші галузі економіки 2,2 0,5 440,00
Дослідження і розробки в галузях економіки 1,7 1,2 141,67
Інша економічна діяльність 0,5 0,1 500,00
Охорона навколишнього природного середовища 2,8 2,1 133,33
Житлово-комунальне господарство 0,4 0,9 44,44
Охорона здоров’я 9,2 7,2 127,78
Духовний та фізичний розвиток 5,2 2,9 179,31
Освіта 24,9 21,1 118,01
Соціальний захист та соціальне забезпечення 61,3 45,4 135,02
Міжбюджетні трансферти 68,5 62,4 109,78

Джерело: Міністерство фінансів України

Збільшення видаткової частини державного бюджету у 2009 році супроводжується певними змінами у структурі видатків. Спостерігається зростання році капітальних видатки, які  становили 205,1 млрд. грн. у 2009 році, що є найбільшим показником за 2006-2009 роки. Згідно з таблиці 2  у 2009 році видатки спрямовані безпосередньо на потреби фінансування соціальної сфери, яка становила 61,3 млрд. грн. Фінансування соціальної сфери зросло на 15,9 млрд. грн. порівняно з 2008 роком. У 2009 році зросло фінансування сільського господарства і становило 14,01 млрд. грн., у 2008 році 9,6 млрд. грн. У 2009 році зростають видатки на охорону здоров’я – 9,2 млрд. грн., фізичний розвиток – 5,2 млрд. грн. Отже, у структурі капітальних видатків переважають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення. Збільшення видатків на фінансування соціальної сфери підвищує рівень життя громадян. Але при суттєвому збільшенні фінансування соціальних програм можливість збереження індексу споживчих цін на прогнозному рівні 9,5 % малоймовірне. Витрати на фізичну культури та спорт збільшились, але державним бюджетом передбачено переважно фінансування професійних спортсменів та спортивних заходів.

Важливо розглянути дефіцит бюджету. Він відображає фінансовий стан держави та покриття видатків доходами. Динаміку дефіциту Державного бюджету України за 2006-2009 роки наведено на  рис. 4

Джерело: Міністерство фінансів України

Рис. 4 Динаміка дефіциту Державного бюджету України за 2006- 2009 роки, млрд. грн.

Згідно рисунка 4 Державний бюджет за 2006-2009 роки був виконаний з дефіцитом. У 2006 році бюджет був виконаний з дефіцитом у 3,3 млрд. грн., порівняно з 2007 роком який становив 9,8 млрд. грн., він зріс на 6,5 млрд. грн.  У 2008 році Державний бюджет України було виконано з дефіцитом у сумі 12,5 млрд. грн. порівняно з 2009 роком який становив 19,8 млрд. грн. Дана величина у 2009 році була найбільшою за останні 4 роки. Це свідчить про недоотримання джерел фінансових ресурсів в результаті чого перевищення доходів бюджету над його видатками і виникнення дефіциту бюджету. Основним показником який вплинув на збільшення дефіциту у 2009 році є державний борг. Який станом на 31. 12. 2009 р. становив 211,6 млрд. грн. Також є низка факторів які вплинули на високе зростання дефіциту – це падіння у поточному році прибутку прибуткових підприємств та обсягів імпорту товарів; зниження обсягів виробництва окремих видів підакцизних товарів (за даними Держкомстату: бензин – на 7,5 відсотка, коньяк – на 20,2 відсотка, спирт етиловий – на 5,0 відсотків, тютюнові вироби –  на 40,8 відсотка, пиво – на 6,3 відсотка); скорочення обсягів первинної переробки нафти за 7 місяців п.р. на 3,3 відсотка. Доходи відіграють важливу роль у формуванні Державного бюджету. Протягом 2006-2009 років спостерігається не до виконання бюджету, оскільки дохідна частина бюджету не покривала видаткову. Темпи росту видатків та доходів наведені на рисунку 5.

Джерело: Міністерство фінансів України

Рис. 5 Темпи росту доходів та видатків Державного бюджету України за 2006-2009 роки, млрд. грн.

За 2006-2009 роки спостерігається перевищення видатків над доходами, що й спричинило дефіцит за досліджувані роки. У 2006 році дохідна частина була меншою від видаткової на 3,7 млрд. грн. Вже  2007 році ця різниця збільшилась до 8,3 млрд. грн.. Найбільша різниця була  2009 році  та становила 17,5 млр. грн. У 2009 році дохідна частина зменшилась на 6,3 млр. грн. В зв’язку з цим дефіцит бюджету зріс у 2009 році, і був найбільший у порівнянні з 2006-2008 роками.

Отже, важливим завдання досягнення ефективного виконання видаткової частини Державного бюджету є спрямування їх на забезпечення сталого розвитку України та її регіонів.. Зокрема, законодавчі акти, чинність яких призводить до збільшення державних витрат (наприклад, про підвищення заробітної плати державних службовців, про збільшення пенсій або про додаткові соціальні гарантії), можуть прийматися тільки за наявності в розпорядженні держави відповідних доходів. Ефективним засобом обмеження зростання державних витрат може слугувати встановлення часу дії державних програм. Це означає, що прийняття нових програм допускається тільки із зазначеням дати їх завершення, а продовження дії програми потребує прийняття спеціального рішення. Проте головним моментом в вдосконаленні фінансів є не стільки зменшення затрат, як збільшення доходів бюджету.

Одним з напрямків підвищення нфнктивності видаткі є зменшення податкових пільг. При зменшенні податкових пільг з’явиться можливість цілеспрямовано використовувати видаткову частину бюджету для підтримки деяких пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку суспільства. Українському бюджету притаманне переважання екстенсивного збільшення асигнувань на соціальні видатки без здійснення системних змін щодо підвищення ефективності цих видатків та перебудови системи соціального захисту в країні. За таких умов зростання соціальних видатків містить у собі досить потужний інфляційний потенціал. Держава повинна орієнтуватися на підвищення ефективності соціальної інфраструктури а не соціального утримання.

Використання можливостей для підвищення ефективності витрат, дозволяє поліпшити загальну якість витрат, не збільшуючи їх загального рівня. Цього ефекту можна досягти завдяки періорієнтації вже здійснюваних програм чи перерозподілу ресурсів на користь важливіших пріорітетів. Такий підхід вимангає від міністрі особливої відповідальності, тому уряд має оцінювати можливості щодо наймання приватних компанії щодо надання окремих державних послуг та встановлення індикативного рівня цін на деякі товари та послуги.Також потрібно систематично оцінювати ефективність використання ресурсів, виділених з попередніх бюджетів.

Висновки. Отже,  ефективність виконання видаткової частини Державного бюджету України відіграє важливу роль у економічному розвитку держави. Видатки є складовою частини Державного бюджету, слід більше приділяти уваги на їхнє цільове призначення, оскільки велика частина видатків використовується за нецільовим призначенням. Значну частину видатків займають капітальні видатки, що не є позитивною тенденцією, оскільки держава мало фінансує інвестиційну діяльність та мало розвинуті підприємства. Цільове використання видаткової частини, збільшення фінансування капітальних видатків , перерозподіл ресурсів на користь важливіших пріорітетів та систематично оцінювати ефективність використання ресурсів позитивно вплина на ефективне використання видатків державного бюджету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бюджетний Кодекс України;
 2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 355с.
 3. Закон України « Про державний бюджет України на 2007 рік”  від 30.12.2006.
 4. Закон України « Про державний бюджет України на 2008 рік”  від 30.12.2007.
 5. Закон України « Про державний бюджет України на 2009 рік”  від 30.12.2008
 6. Закон України « Про державний бюджет України на 2009 рік”  від 30.12.2009
 7. Звіт Міністерства фінансів України «Про виконання бюджету за 2006 рік».
 8. Звіт Міністерства фінансів України «Про виконання бюджету за 2008 рік».
 9. Звіт Міністерства фінансів України «Про виконання бюджету за  2009 рік».

  Інші записи:

   Не знайдено

  Економічного факультету

 1. Посилання
  1. тетяна
   Жовтень 24th, 2010 at 14:20 | #1

   Хороша курсова робота

  2. Марина
   Грудень 7th, 2010 at 13:52 | #2

   Дуже хороша робота

  3. Марина
   Грудень 7th, 2010 at 13:53 | #3

   ну чому не можна його скопіювати..(((

  4. Ксенія
   Березень 18th, 2011 at 22:50 | #4

   чудові розрахунки для реферату чи курсової, але на наукову статтю не тягне: неглибокий аналіз та поверхнева оцінка

  5. Анонимный доброжелатель
   Листопад 28th, 2011 at 20:52 | #5

   Копировать элементарно друзья мои, просто нажимаем ctrl+A Ctrl+c а потом Ctrl+V в ворде. Лишнее удаляем и все ок)

  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю