Елемент одягу pocket/ кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов)

У статті порушено проблему відображення ФО з елементом одягу  pocket/ кишеня в англійській та українській мовах. Здійснено спробу порівняльного опису їх функціонування.

У сучасній теорії мовознавства активізувалися порівняльні дослідження опису мовної картини світу на прикладі фразеології двох або кількох мов. Б. Ажнюк описує англійські та українські ФО у культурно-етнічному висвітленні, Л. Миронова соматичну фразеологію української та іспанської мов, К.Мізін компаративні ФО німецької мови, М. Пасюрківська зоонімічну лексику у складі ФО української та польської мов, А. Іпатова ФО з компонентом найменування явища природи в англійській, німецькій, іспанській,  українській  та російській мовах. Тому звернення до англійських та українських ФО з елементом одягу pocket/ кишеня дасть змогу дослідити не лише семантичні зв’язки, а й збагнути етнокультурні особливості англійської та української фразеологічних систем та прослідкувати універсальність ментальних схем носіїв двох мов. Крім того, сучасна лінгвістика вивчає мову в тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням та духовною та практичною діяльністю [5, 15].

Нашою метою є шляхом суцільної вибірки інвентаризувати ФО та проаналізувати англійські та українські фразеологічні засоби репрезентації елементу одягу pocket/ кишеня, встановити особливості їх функціонування в кожній мові. Матеріалом для аналізу слугують дані різного роду словники, залучено багатий фактологічний матеріал Інтернет-ресурсу. Наукова новизна обраної теми полягає в докладному аналізі важливого і складного фрагмента дійсності носіїв двох мов. Уперше ФО з елементом одягу pocket/ кишеня проаналізовано з позицій когнітивної семантики на матеріалі англійської та української мов.

На основі прямого і переносного значень елементу одягу pocket/ кишеня та пов’язаних з ним асоціативних зв’язках в англійській та українській мовах  виникла значна кількість ФО, які мають широку сферу застосування, в основному вказуючи на матеріальний стан людини, характеризуючи багатство або бідність.

Як засвідчив аналіз, для вираження поняття “наявність грошових засобів” носії обраних для дослідження мов використовують синонімічні ФО: англ. pocket money/ glove money/ pin money; укр. кишенькові гроші у значенні “гроші на дрібні витрати”, тобто незначна грошова сума на життєво необхідні потреби. Ці ФО співпадають за значенням, стилістичним забарвленням, однакові за образністю. Розбіжності у варіантних компонентах (pocket, glove, pin) у різний спосіб впливають на загальну семантику ФО – конкретизують, розширюють, деталізують або уточнюють її.

Асоціативне представлення носіїв мови про різну форму та розмір кишені безпосередньо пов’язане з семантикою ФО англ. deep pockets; укр. глибокі кишені, що означають “джерело значного статку, фінансової підтримки; тісно набитий гаманець; заможна людина; мати добрий достаток; бути матеріально забезпеченим”. Синонімічне значення передає англ. in pocket “мати кошти, бути матеріально забезпеченим; мати певну суму додаткових грошей, що складають прибуток”.

В досліджуваних мовах прослідковуються асоціативні зв’язки носіїв мови  елементу одягу pocket/ кишеня не лише як з частиною одягу пальта, піджака, плаття, штанів тощо, а також з формою мішечка для дрібних речей і грошей та з місцем їх зберігання. Досліджувана фразеологія диспонує ФО із синонімічним значенням: англ. to hit somebody’s pockets/ to hit the pockets of somebody; укр. бити по кишені; не видержить, не витримає кишеня “не вистачить коштів на придбання якоїсь речі, товару”, тобто більше як хтось може  витратити; витрати, що не відповідають заробіткам, прибуткам.

Характерні риси англійського етносу, а саме стриманість як визначальна риса англійського характеру, закарбована у розмовному варіанті англійської мови висловом to pocket an insult “проковтнути, стерпіти образу”. На символічному осмисленні елементу одягу pocket/ кишеня виникли синонімічні ФО з яскравим експресивно-емоційне забарвлення  англ. to pocket one’s pride; to put one’s feelings in one’s pocket; укр. сховати до кишені гонор, що мають значення “зазнавати приниження, прийти з повинною, повинитися; зносити лайки, образи”. Синонімічні ФО, як вважає Б.Ажнюк, виражають бажання мовців увиразнити різні стилістичні відтінки, що відповідають суспільним ситуаціям [1, 55].

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

У фразеології з компонентом pocket/ кишеня знаходять своє відображення і формуються цінності, ідеали та установки людей. Значення “приймати хабар чи іншу незаконну плату; швидко збагачуватися; наживатися нечесним шляхом; привласнювати чужі гроші” мають ФО: англ. to line one’s pockets/ purse; укр. набивати кишеню/ кишені; класти/ прибирати до своєї кишені (собі в кишеню). Компоненти, що широко варіюються (pockets/ purse; набивати, класти, прибирати), забезпечують образність та вживаються  носіями мови відповідно до мовленнєвої ситуації [4, 61–63].

Значення “людина швидко збагачується” передає також ФО укр. копійка/ копієчка в кишеню пливе, на стилістичній маркованості якої відображається введення компонентів копійка/ копієчка, де використане явище синекдохи: конкретна назва грошового компонента копійка, вжита у значенні “гроші”, що узагальнює всі матеріальні цінності, збільшує емоційність висловлювання. Меншою емоційним навантаженням висловлювання характеризуються ФО укр. перепадати у кишеню; пливти у кишеню.

Фразеології є унікальним результатом багатовікової роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням і категоризацією людського буття, дозволяє вивчити прагматичність ситуації та відношення мовника до ситуації  [3, 187]. Так поняття “хтось має багато грошей” передається ФО на позначення матеріального стану людини: англ. big/ fat/ heavy pocket; укр. туго набитий гаманець; кишеня не сходиться, де компоненти big (великий), fat (товстий), heavy (важкий), набитий, не сходиться наповнюють вислів більш яскравою образністю (що є емоційним сприйняттям дійсності) для сприйняття багатої людини й асоціюються з розміром та вагою кишені, а також надають експресивного та емоційного відтінку фрагментам дійсності.

Асоціації віді­грають велику роль у процесі відображення i пізнання людиною дійсності, оскільки у процесі пізнання завжди доводиться спиратися на загальні риси, на подібність. Асоціація у фразеології є посеред­ником між уявлюваними образами i звуковою, матеріальною оболонкою словесних знаків, а також між самими словесними знаками у нашій свідо­мості [6, 201]. Вважається, що асоціювання – це один з початкових факторів, який лежить в основі процесів переосмислення i приводить до утворення ФО. Так, внаслідок  асоціативних зв’язків мовців з розміром і формою даного предмету в українській мові слово кишеня використовується як символ багатої людини.

Значення “мати гроші” передається ФО укр. бряжчить у кишені грошей/ грошенят/ грошиків. Їх семантика мотивується прямими значеннями лексем дзвонити, бряжчати, що поєднуються у носіїв мови з фонологічними асоціативними критеріями – “звуки, які утворються при потрушуванні грошей”.  Мовники акцентують увагу на місцезнаходженні грошей, вживаючи компонент у кишені, а родова назва всіх грошових засобів (гроші) та її демінутивні форми (грошей/ грошенят/ грошиків) позначаються на різному стильовому забарвленні висловлювання.

Деякі ФО з компонентом pocket/ кишеня є унікальним результатом багатовікової роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням і категоризацією людського буття, вони виникли в давнину. У синонімічному ряді ФО англ. not to have a penny in smb’s pockets; укр. і в скрині пусто і в кишені не густо; копійки нема в кишені/ за душею; порожня, пуста, бідна кишеня/ калита, калитка співвідносні семантично і функціонально й передають бідність. Свідченням їхнього багатовікового функціонування є збереження у компонентному складі ФО архаїчного слова калита, яке належить до праслов’янського фонду. Загальновживане в минулому слово калита за етимологічними даними має значення “сумка, мішок на гроші, яка виготовлялася з шкіри або тканини і оздоблювалась вишивками та прикрасами з золота; гаманець”, але сучасним носіям мови ФО з цим словом є добре зрозумілими [2, 290].

Більшої експресивності й емоційності висловлюванню у ФО копійки нема в кишені/ за душею додає варіативний компонент за душею, який вказує на місце зберігання грошових засобів. Пояснення слова душа знаходимо у словнику М.Номиса – це ямка, заглибина між ключицями на шиї, де, за народними віруваннями, знаходиться душа людини і, де колись зазвичай зберігали гроші. Подібне семантичне спрямування та оцінну конотацію мають ФО укр. (вітер) у кишені свистить; у кишені гуде; в кишені пусто.

На скрутне матеріальне становище вказує також двозначна ФО out of pocket; out-of-pocket expenses “недостатня кількість матеріальних засобів; зазнати матеріального краху”.

Для висловлення залежності людини від іншої особи використовується синонімічні сленгові ФО англ. to be in one’s pocket; to be in each other’s pockets; ФО укр. сидіти у когось у кишені; заглядати в кишеню до когось означає “бути дуже близькими, бути у взаємній залежності; бути залежним матеріально; розраховувати на чиїсь гроші”. Більшої образності ФО додає дієслово сидіти, що забезпечує додаткову конототивну ознаку “бути бездіяльним”, передаючи пасивність дії. Наявність синонімічних ФО допомагає носіям мови прагматично окреслити життєві ситуації.

Гіперболічний вислів англ. money burns a hole in one’s pocket “людина, яка витрачає всі гроші, незалежно від того, скільки грошей вона має” використовується для характеристики такої негативної риси характеру як марнотратство. Натомість укр. пече у кишені має більш загальне значення й вказує на пасивність особи, тобто дія відбувається за незалежних від неї обставин, примушує людину поза її волею, незалежно від неї відбувається дія (дієслово to burn в народній фразеології – це легкий спосіб позбутися чогось, в даному контексті – витратити гроші не задумуючись).

ФО англ. to button up one’s pockets (purse) “бути скупим, шкодувати гроші; скорочувати витрати, заощаджувати”. Дана ФО має ще два варіанта to keep one’s pockets buttoned, to tighten the purse strings, де компонент to button – це метафорично переосмислене значення – “тримати, не давати можливості для витрачання”.

Етнолінгвістичні чинники вплинули на виникнення та функціонування  в американському варіанті англійської мови ФО pocket veto “заборона для президента США, губернатора штату чи іншого члена виконавчої гілки влади тримати певний документ не підписаним, окрім випадку коли представники законодавчої влади вирішують відкласти вихід певного закону, зазначеного в документі”. За етимологічними джерелами, ФО виникла у 1830-х роках на основі звички класти непідписаний документ в кишеню [8, 38].

На периферії фразеології знаходяться поодинокі ФО з елементом одягу pocket/ кишеня. Функціонування ФО англ. pocket borough “невелике місто чи округ, в якому вибори до парламенту є фактично під контролем однієї впливової особи”, пов’язане з історичними аспектами життя англійців. В основу образності покладено асоціацію з невеликим за розміром елементу одягу pocket.

Так, фольклорна ФО укр. добре на зозулю мати гроші в кишені має культурологічне пояснення. В її основу лягло відоме слов’янське повір’я, пов’язане з птахами (за слов’янськими віруваннями, зозуля разом з іншими птахами (вороною, совою) віщувала не лише термін життя людини, а й природні явища чи стихійні лиха). Вважалося, що зозуля може прогнозувати матеріальний статок на цілий рік, якщо, слухаючи її кукання перший раз навесні, маєш у кишені гроші [7, 212]. Подібні семантичні паралелі знаходимо й в інших слов’янських мовах, наприклад, рос. при первой кукушке брякни деньгами, чтобы водились.

Проведене дослідження засвідчує, що елемент одягу pocket/ кишеня має значну фразеологічну активність, так як позначає важливі для носіїв мови поняття. Образ кишені реалізується у складі значної кількості англійських та українських ФО (понад 30) й співвідносяться з місцем зберігання грошей, з матеріальним станом людини. В англійських та українських ФО з елементом одягу pocket/ кишеня домінують, що побудовані на прагматичному розумінні світу й передають когнітивну діяльність носіїв мови.

Порушена проблематика може бути використана в подальших наукових дослідженнях, в курсах з когнітивної лінгвістики, семантики, лінгвокультурології, в укладанні зіставних словників. Перспективним представляється порівняльне вивчення особливостей семантики ФО із заданим компонентом на матеріалі слов’янських та романо-германських мов.

Література

 1. Ажнюк Б.М. Англійські фразеологізми у культурно-етнічному висвітленні. – Київ: Наукова думка, 1989. – 132 с.
 2. Бондаренко Л. Релігійно–християнська лексика і фразеологія в поезії Дмитра Загула // Християнство й українська мова. – Львів: ЛБА, 2000. – С. 289–292.

3. Гамзюк В.М. Емотивний компонент значения у процесі створен­-
ня фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови). – К.: КДЛУ, 2000. – 256 с.

4. Гримайло Н.В. Стан вивчення лексико-семантичних груп дієслова в сучасному мовознавстві // Слов’янський Вісник. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2006. – С. 59–66.

5. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища школа, 1983. – 173 с.

6. Телия В.Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов // Славянское языкознание. ХI международный съезд славистов. М., 1993. –  С. 308.

7. Українська минувшина / Гол. ред. С.Головко. – Київ: Либідь, 1993. – 256 с.

8. Stevenson D. American life and institutions. – New York. 2001. – 389 p.

Ключові слова: порівняльний аналіз, функціонування, когнітивна семантика, ФО, кишеня.

Крайчинская Г.В.

В статье изучается проблема отражения ФЕ с элементом одежды  pocket/ карман в английском и украинском языках. Сделано попытку сравнительного анализа их функционирования.

Ключевые слова: сравнительный анализ, функционирование, когнитивная семантика, ФЕ, карман.

Kraichynska G.V.

The article deals whith the comparative description of English and Ukrainian phraseological units whith the element pocket. Their functional peculiarities are concerned.

Key words: comparative description, functional peculiarities, cognitive semantic, phraseological unit, pocket

Інші записи:

  Не знайдено

Факультет романо-германських мов

 • Посилання
  1. Коментарі відсутні.
  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю