Діалектизми у книгах Джуан Роулінг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната”

У цій статті розглядаються особливості вживання діалектизмів у книгах Джуан Роулінг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната”, а також подаються приклади використання та класифікація цих діалектизмів. Також у статті проаналізовані характерні риси діалекту Вест Кантрі на основі лексичних та граматичних відмінностей від стандартної англійської мови.

This article deals with the peculiarities of dialecticisms usage in the books “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” and “Harry Potter and the Chamber of Secrets” by J. K. Rowling and highlights the examples of usage and classification of these dialecticisms. One may also find analyzed features of West Country dialect on the bases of lexical and grammatical differences between this dialect and standard English.

Розвиток і функціонування мови значною мірою зумовлені станом суспільства. Так, зокрема, в мові відображається соціальна диференціація суспільства (класова, професійна, статева). На стан мови впливають демографічні процеси (зміни в чисельності населення, у співвідношенні жителів міста й села, міграційні процеси тощо), рівень загальної освіти народу, розвиток науки, створення державності тощо. Суспільство також може свідомо впливати на розвиток мови (цілеспрямовані урядові заходи). [9, 4]

Вивчення регіональної варіативності англійської мови має особливе значення через глобальне поширення англійської мови у сучасному світі, що зумовлює, з одного боку, уніфікацію, а з іншого – розмежування окремих діалектів у її складі. [1, 43]

В останній час інтерес до вивчення територіальної та соціальної варіативності зростає. Різні аспекти територіальної варіативності англійської мови Великобританії вивчалися такими лінгвістами, як М.М. Гухман, М.М. Маковський, Д.А. Шахбагова, О.І. Бродович, G.L. Brook, A.C. Gimson, M. Wakelin, J.C. Wells, P. Trudgill, D. Freeborn та іншими.

У працях Д.П. Венцкнуте, О.С. Ахманової, В.Г. Гака, Г.М. Вишневської, Т.В. Мошниної, А.Д. Травкіної, D. Abercrombrie, R. Quirk, E. Parrtridge, D. Rosewarne тією чи іншою мірою розглядалися питання англійського вимовного стандарту RP.

В останні роки усе актуальнішим стає соціолінгвістичний підхід до вивчення варіативної вимови. Цій проблемі присвячені монографії В.Д. Бондалетова, А.Д. Швейцера, Т.І. Шевченко, Н.Б. Мечковської, P. Trudgill, J. Honey, J. Crawford, S. Romaine.

Дотепер регіональна варіативність англійської мови не отримала належного відображення ні в дослідницькій діяльності, ні у практиці викладання. Більшість наукових робіт з даного питання присвячено опису й аналізу вимовної норми RP (Received Pronunciation), в той час як територіальним діалектам не приділялося достатньо уваги. [2, 150]

У навчальних закладах – як в Україні, так і в Європі в цілому – навчання англійській мові як іноземній ведеться переважно на базі вимовної норми RP; використання інших варіантів не рекомендоване. Між тим знання особливостей окремих діалектів не лише розширює лінгвістичний світогляд учня й допомагає йому оцінити все багатство та різноманіття англійської мови, але й полегшує спілкування з жителями Великобританії, які є носіями того чи іншого діалекту.

Разом із тим, масштаби й рівень дослідження цієї проблеми зовсім не співвідносяться з її актуальністю та практичною значущістю. Відчувається, насамперед, відсутність робіт методологічного характеру та й узагальнюючих праць, що містили б всебічний та комплексний аналіз специфіки окремих діалектів Великобританії. [4, 54]

До цього слід додати, що процеси соціалізації територіальних діалектів та демографічних груп, що відбуваються на даний час у суспільстві, дають підстави говорити не про регіональні або соціальні типи вимови, а про соціально-територіальні типи вимови, у яких, на думку Т.І. Шевченко, вимовні особливості кожної людини постають як результат складної взаємодії факторів територіальної, стратифікаційної та ситуативної варіативності. [6, 189]

Метою дослідження є комплексний аналіз діалектизмів та самого виду діалекту, що використовуються у книгах про Гаррі Поттера Джуан Роулінг. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

–         проаналізувати та подати дефініції таких понять як діалект, діалектизм, літературний стандарт, королівська англійська мова, акцент, говір, говірка;

–         виявити теоретико-методологічні, концептуальні, соціолінгвістичні та історичні основи вивчення регіональної варіативності англійської мови у Великобританії;

–         встановити історичні та географічні передумови розвитку діалектів у Великобританії оскільки вимовні особливості будь-якого діалекту обумовлені суворими історичними та соціальними закономірностями;

–         описати найбільш точну класифікацію сучасних діалектів Великобританії;

–         охарактеризувати та навести приклади мовних одиниць, характерних для регіону Вест Кантрі;

–         зробити комплексний аналіз діалектизмів використаних у книгах Джуан Роулінг;

–         подати власну класифікацію діалектизмів використаних у книгах про Гаррі Поттера Джуан Роулінг.

Чіткого визначення поняттю „діалект” немає, проте можна сказати, що діалект – це територіальний або соціальний різновид мови, що характеризується відносною єдністю його особливостей і вживається як засіб спілкування на обмеженій території.

Також, варто зазначити, що існує два види діалектів: територіальні та соціальні. Класифікація сучасних англійських територіальних діалектів представляє серйозні труднощі, тому що їхні границі є нечіткими. Проте, однією із найвдаліших класифікації територіальних діалектів є класифікація А. Єлліса, який поділяє їх на: північні, східні, західні, південні та середні.

Королівська англійська або так звана Received Pronunciation (RP) та BBC English – це акцент стандартної англійської мови в Англії у відношені до регіональних діалектів таких як інші європейські мови. Незважаючи на те, що у цьому типу вимови немає нічого особливого, ця вимова є головною у порівнянні з іншими акцентами та діалектами Великобританії. Соціолінгвістичні фактори надають цій вимові так звану „престижність” в Англії та Уельсу. Проте, після Другої Світової Війни, інші діалекти Великобританії ввійшли до вжитку не лише на окремих територіях та регіонах, але і у школах та засобах масової інформації. [5, 97]

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Англійські діалекти останнім часом, не дивлячись на їх відвічну консервативність, все більше нівелюються під натиском так званого Estuary Еnglish – англійського, на якому говорять в районі гирла Темзи, тобто в Лондоні і його околицях. Граматично цей діалект мало чим відрізняється від стандартного англійського, але у фонетику просочилися раніше заборонені для грамотної людини ознаки „кокні”:

–         випадання початкового h (‘orse замість horse). Наприклад: ‘ouse замість house.

–         використання n замість ng (goin’ замість going). У книгах Джуан Роулінг можна знайти наступні приклади такої вимови: puddin’ замість pudding, gettin’ замість getting, nothin’ замість nothing, takin’ замість taking та ін.

–         поява вставного r там, де його немає і бути не може (saw-r-it замість saw it). Наприклад: geroff замість get off.

У книгах про Гаррі Поттера Джуан Роулінг один із головних героїв на ім’я Рубеус Гегрід говорить діалектною мовою регіону Вест Кантрі Великобританії (Hagrid is known for his thick West Country accent). [10]

Регіон Вест Кантрі містить в собі Брістоль, Корнуолл (Cornwall), Девон (Davon) і Сомерсет (Somerset), а також Глостершир (Gloucestershire), Херфордшир (Herefs) і Уілтшир (Wiltshire). Вважається, що діалекти Вест Кантрі відображають вимову Англо-саксів (Anglo-saxons) значно краще, ніж інші сучасні англійські діалекти. [83]

До 19-го століття, Вест Кантрі та її діалекти були в значній мірі захищені від впливу навколишнього світу завдяки її відносно-географічній ізоляції. Діалекти Вест Кантрі походять не від зіпсованої форми сучасної англійської мови, а відображають її історичні корені і її історичну вимову, зокрема пізній Вест Саксон (Late West Saxon), який сформував один з найперших стандартів англійської мови. [3]

Основними ознаками діалекту Вест Кантрі є:

а)       Використання застарілих слів, які вже майже вийшли із вжитку. Наприклад: to hark („’ark a’ee”), theeto be у тих випадках де мало б використовуватись відповідна теперішня чи минула форма цього дієслова. (часто скорочується до „’ee”). Також часто використовується інфінітивна форма дієслова

б)       Остання буква „y” вимовляється як /ei/. Наприклад: party вимовляється як /partei/, silly як /silei/.

в)       Всі звуки r вимовляються як ротичні у порівнянні із „королівською англійською” (Received Pronunciation) де звук r вимовляється лише перед голосними. Вимова звуку r на діалекті Вест Кантрі відповідає вимові в Ірландії та на більшій території Північної Америки. Наприклад: park, herd та car.

г)        Перші фрикативні приголосні, такі як s можуть вимовлятись як у стандартній англійській z та приголосна f як v.

д)       Довга голосна а у таких словах як grass, ask та Bath вимовляються за допомогою звуків /æ/ та /ə/ у різних частинах Вест Кантрі. Позначення границь ізоглосів на Лінгвістичному Атласі є не чіткими.

е)       У Брістолі остання голосна а може вимовлятись як звук /ɔː/. Наприклад: cinema буде вимовлятись як „cinemaw”, а America як „Americaw”. Така вимова часто збиває з пантелику вихідців не з Бристолу. Таким чином, вони навряд чи зможуть зрозуміти відомий жарт про трьох брістольських сестер Evil, Idle та Normal чиї імена насправді звучать як Eva, Ida та Norma. Сама назва Бристол (від Bridgestowe або Bristow) походить якраз саме від такої вимови місцевих житлів.

ж)      У словах зі звуком r перед голосною часто відбуваються зміни букв. Наприклад: gurt замість great, Burdgwater замість Bridgwater та chillurn замість children.

У багатьох словах з літерою l вкнці, наприклад gold або cold, ця літера за звичай не буде вимовлятись. А отже фраза an old gold bowl звучатиме як an ode goad bow. (див. Таблицю 1.1.)

Таблиця 1.1.

Різниця у вимові звуків у королівській англійській та на діалекті Вест Кантрі

Королівська англійська Вест кантрі
Звук /a:/ як у ‘bath’ /a/
Звук /a:/ як у ‘start’ /ar/
Звук /i:/ як у ‘fleece’ /i/
Звук /ai/ як у ‘price’ /ai/
Звук /əu/ як у ‘goat’ /ou/
Звук /o:/ як у ‘thought’ /o/
Звук /u:/ як у ‘goose’ /u/
Звук /iə/ як у ‘near’ /ir/
Звук /o:/ як у ‘force’ /or/
Звук /uə/ як у ‘cure’ /ur/
Звук /ə/ як у ‘letter’ /ər/
Звук /ə/ як у ‘comma’ /ə/ або /əl/

Також варто зауважити, що діалект Вест Кантрі має більше схожих рис із стандартною німецькою мовою ніж із стандартною британською англійською. (див. Таблиця 1.2.)

Таблиця 1.2.

Відмінювання дієслова to be у теперішньому часі на стандартній німецькій мові, діалекті Вест Кантрі та стандартній англійській мові

Стандартна німецька мова Вест Кантрі Стандартна англійська мова
Ich bin I be/A be I am
Du bist Thee bist You are
Er ist He be He is

Вже було зазначено, що один із головних героїв книг про Гаррі Поттера Джуан Роулінг на ім’я Рубеус Гегрід  говорить діалектом відомим під назвою „діалект Вест Кантрі”. Хотілося б на цьому зупинитись докладніше.

Візьмемо для прикладу таке висловлювання цього героя: „Ah, go boil yer heads, both of yeh,” said Hagrid. “Harry – yer a wizard”. [7;42] На літературній англійській мові воно звучало б так: “Go boil your heads, both of you,” said Hagrid. “Harry – you are a wizard”. Однією із основних ознак діалекту Вест Кантрі у цьому висловлюванні є заміна літературних займенників you (ти), your (твій) та you are (ти є) на форми yeh, yer та yer відповідно, що ззовні схожі на займенники староанглійської мови.

Теж саме спостерігається у наступних реченнях: “… now, where’s me umbrella?” та “Come on, back in this infernal cart, and don’t talk to me on the way back, it’s best if I keep me mouth shut”. Особовий займенник me вживається для позначення особового займенника me (мене) та присвійного займенника my (свій). На літературній англійській мові ці речення звучали б так: “… now, where’s my umbrella?” та “ Come on, back in this infernal cart, and don’t talk to me on the way back, it’s best if I keep my mouth shut”.

Ще однією особливістю використання діалекту Вест Кантрі є граматично неправильна побудова речення. Наприклад: “Be grateful if yeh didn’t mention that ter anyone at Hogwarts”. [8;48] Правильним це речення було б у такій побудові: “I would be grateful if you didn’t mention that to anyone at Hogwarts”. У цьому випадку спостерігається упущення підмета I (я) і частини складеного присудка would (був би) у реченні. Хоча така манера будувати речення є зрозумілою для пересічної англомовної людини, у сучасній літературній англійській мові така побудова речення не вживається, але у діалектній мові Вест Кантрі – вона є допустимою.

Наведемо ще декілька прикладів використання „діалектної граматики” у книзі:

а)       “Gotta get up to town, get all yer books an’ that”. [7;48] Мало б бути: “We have to get up to go to town, to get all your books and that”;

б)       “Shouldn’ta lost me temper”. [7;48] “I shouldn’t have lost my temper”;

в)       “Meant ter turn him into a pig”. [8;48] “I meant to turn him into a pig”.

Окрім стандартних варіацій мови, притаманних регіону Вест Кантрі, у книгах Джуан Роулінг зустрічаються діалектизми, значення яких можна дізнатись лише за допомогою словників діалектизмів. Наприклад: словосполучення аlright my ansum зазвичай вживається на території Корнвела та Девона. У цьому випадку слово ansum означатиме друг, а вся фраза на стандартній англійській звучить як How are you, my friend? Проте, якщо пошукати окремо слово ansum у словниках діалектів Великобританії, то значення цього слова буде handsome. У книгах Джуан Роулінг це словосполучення зустрічається нечасто, тим не менше воно є. Наприклад: I couldn’ find yeh. аlright my ansum? замість I couldn’t find you. Are you alright my friend? [7, 13]

Коротка фраза сhinny reckon насправді означає, що я тобі взагалі не вірю – I do not believe you in the slightest. Вживається на півночі Сомерсету. You don’t have to worry. Hermione would be here soon. – Reall’? Chinny reckon! [8, 76]

Слова emmet та grockle мають значення “турист” або „відвідувач”. Перший найбільш популярний у Корнвелі та на півночі Сомерсету. Другий же вживається у Девоні, Дорсеті, Сомерсеті та Уілшері. Наприклад:

а)       Is there any idea who’s that emmet is? [7, 43]

б)       Yeh behave like a grackle! [8, 89]

У книгах Джуан Роулінг представленні не лише діалектизми значення яких можна знайти у словниках діалектів, але також і діалектизми, які за своєю зовнішньою структурою близькі до стандартної англійської мови. Всі ці  діалектизми використані у книгах „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната” Джуан Роулінг можна поділити на дев’ять груп:

а)       Діалектизми з елізією у першому складі;

б)       Діалектизми з елізією в середині слова;

в)       Діалектизми з елізією в останньому складі;

г)        Діалектизми, що закінчуються на ‘-ta’, ‘-da’, ‘-na’;

д)       Діалектизми в яких відбувається зміна кореневої голосної;

е)       Діалектизми в яких відбувається скорочення складу і злиття двох слів;

ж)      Діалектизми в яких у прийменнику ‘of’ усікається приголосний;

з)        Діалектизми, які повністю відрізняються від форми літературного значення слова, проте їхнє значення можна зрозуміти не використовуючи словник діалектизмів;

и)       Заперечувальна та стверджувальна частки.

Мова книг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната” насичена різноманітними діалектизмами. Сюди відносяться як соціальні, так і територіальні діалекти.

Ми виділили основні ознаки використання діалектизмів у книгах про Гаррі Поттера Джуан Роулінг серед яких:

–         займенник yer вживається для позначення двох різних форм: присвійного займенника your та називного займенника you у поєднанні із дієсловом to be у теперішній формі 2-ої особи однини are (you are).

–         особовий займенник me вживається для позначення особового займенника me (мене) та присвійного займенника my (свій).

–         схема утворення зворотних займенників на діалекті Вест Кантрі така сама як і в сучасній англійській мові, а саме me, yer та додавання зворотної частки self – meself, yerself.

–         граматично неправильна побудова речення та ін.

Також, ми представили класифікацію діалектизмів використаних у книгах „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната” Джуан Роулінг, що була зроблена на основі лексичних та граматичних форм діалектизмів у порівнянні із їх літературним значенням та виділили дев’ять основних груп діалектизмів.

Джуан Роулінг, родом з графства Глостершир, писала свою першу та другу книги „Гаррі Поттер та Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната” базуючись на знаннях мови, які вона отримала в Південно-Західній частині Англії, тим самим використовуючи діалекти притаманні саме цій частині Великобританії.

Тим не менше, поруч із територіальними особливостями походження, письменниця не забувала і про соціальні діалекти, а саме, в її творах присутні і жаргони, і сленг і професійні діалекти, що збагачують мову, якою в оригіналі була написана книга.

Список використаної літератури:

 1. Арнольд И. В. Єкспрессивные средства английского языка: сборник научных робот/ Арнольд И. В – Л.: ЛТПИ, 1990, – 126 c.
 2. Бондалетовим В. Д. Классификация социальных вариантов английского язика. / Бондалетовим В. Д. – М.: 1998. – 180 c.
 3. Інтернет енциклопедія Вікіпедія [елекронний ресурс]  режим доступу до електронного ресурсу http://en.wikipedia.org/wiki/Survey_of_English_Dialects
 4. Матвієнко А. Рідне слово. / Матвієнко А. – К.: 1994. – 160 с.
 5. Хомяков В. А. О специальном сленге. / Хомяков В. А. – Вологда: 1988. – 125 c.
 6. Шевченко Т.І. Социальные диалекты и их вариации. / Шевченко Т.І. – М.: 2003. – 230 с.
 7. Rowling J. “Harry Potter and the Chamber of Secrets” / Rowling J. – London: 2002. – p. 280.
 8. Rowling J. “Harry Potter and the Philosopher’s stone” / Rowling J. – London: 1999. – p. 225.
 9. http://www.ukrlit.vn.ua/article/1117.html
 10. http://www.absoluteastronomy.com/topics/Rubeus_Hagrid

Ключові слова: діалект, діалектизм, акцент, говір, говірка, Вест Кантрі, королівська англійська (RP), регіональна варіативність.

Новоселецька Світлана Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету романо-германських мов

Інші записи:

  Не знайдено

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

 • Посилання
  1. натюня
   Жовтень 2nd, 2010 at 15:35 | #1

   ти молодець

  2. натюня
   Жовтень 2nd, 2010 at 15:35 | #2

   прикольно

  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю