Використання флеш-презентацій у навчальному процесі

У статті досліджено методологічні та дидактичні аспекти використання флеш-презентацій Adobe Flash у навчальному процесі.

В статье исследованы методологические и дидактические аспекты применения флеш-презентаций Adobe Flash  в учебном процессе.

The article investigates methodological and didactic aspects of flash ways of Adobe Flash Presentation in the process of teaching.

Актуальність роботи, полягає у тому, що сьогодні  робота проводиться за допомогою інформаційних технологій, які значно полегшують виробничий та науковий процес. Перевагами флеш-презентацій є те, що за допомогою них можливо наочно продемонструвати комп’ютерні маніпуляції, які необхідно знати у повсякденному робочому та у навчальному процесі. Під час викладу матеріалу флеш-презентації підвищують сприйняття та засвоєння необхідних вмінь та навичок. Тому впровадження флеш-презентацій у навчальний процес вбачається як можливість підвищити його ефективність.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що флеш-презентації не застосовуються у навчальному процесі, і їх впровадження зробить революцію у викладацькому процесі дослідженні даного питання на практиці серед викладачів та студентів, як революційне технічне доповнення. Об’єктом дослідження є флеш-презентація, предметом нашої роботи є використання флеш-презентацій у навчальному процесі.

Метою є дослідити можливості створення флеш-презентації у навчальному процесі.

Завдання нашої роботи:

 • з’ясувати суть, поняття флеш-презентації;
 • з’ясувати психологічний вплив флеш-презентацій на цільову аудиторію;
 • дослідити вимоги що ставляться до структури, інформаційного наповнення, зовнішнього вигляду флеш-презентацій що впроваджуються у навчальний процес.

В Україні проводься різні тренінги з питань флеш презентацій, котрі організовують поки, закордонні спеціалісти. Зокрема, американець Марк Делінс, котрий започаткував процедуру тренінгів з флеш-презентацій по країнах Європи. В Україну він приїжав у березні 2009 року, де і провів тренінги з флеш презентацій, на цих тренінгах були в основному присутні представники маркетингових та рекламних організацій. Щодо наукових досліджень з питань флеш презентацій, то в Україні їх проводилося дуже малий відсоток.

Були проведенні дослідження серед студентів та абітурієнтів по впровадженню флеш-презентацій у навчальний процес, по вивченню текстового редактора Word з використанням флеш-презентацій. Після тренінгів було для достовірності проведено соціологічне дослідження серед студентів та абітурієнтів, щоб дізнатися чи потрібні флеш-презентації у навчальному процесі.

Анкета складалась з відкритих питань, які мали відповіді «Так» чи «Ні». Нижче представленні питання, які містила анкета:

 • Чи вмієте Ви без сторонньої допомоги користуватись комп’ютером?
 • Чи цікаво Вам працювати на комп’ютері?
 • Чи подобається Вам працювати у середовищі Microsoft Word з допомогою флеш-презентації?
 • Ви справляєтесь з завданням, за допомогою флеш-презентації, швидше?
 • Ваше розуміння нової теми з флеш-презентацією краще?
 • Чи потрібно впроваджувати флеш презентації в курс «Комп’ютерне редагування тексту»

Аналізуючи результати анкетування був виявлений значний інтерес респондентів до використання флеш-презентації у навчальному процесі.

Всі студенти, тобто 100%, вміють самостійно користуватися комп’ютером. Понад 88% студентам, які брали участь в анкетуванні, цікаво оперувати комп’ютером, що посилює їх мотивацію до навчання.

Інтерес до використання флеш-презентацій підтверджується також тим фактом, що 88% студентської молоді вважає, що флеш-презентації підсилюють власний рівень «комп’ютерних знань» достатнім для використання навчальних комп’ютерних програм в процесі підготовки, що є підставою для впровадження таких технологій у навчальний процес.

Аналіз відповідей на запитання анкети виявив багато студентів (88%), які справляються швидше з завданням за допомогою флеш-презентації, і 88% респондентів, до того ж краще розуміють нові теми курсу. Використання флеш-презентацій потрібно впроваджувати у навчання це підтверджує і той факт, що з 100% опитаних відповідь «так» дали 88% респондентів.

Позитивне ставлення до використання флеш-презентацій під час навчання у 88% студентів пояснюється тим, що їм подобається як представлений наочний матеріал (анімація), та швидкісне отримання корисної інформації за мінімальний проміжок часу, полегшені «умови праці» і т.д. Лише 12% респондентів не справляються швидше з поставленим завданням, за допомогою флеш-презентації, а 12% опитаної аудиторії не визначились чи флеш-презентація дійсно приносить користь у  форматуванні тексту.

Таким чином, аналіз відповідей на запитання анкети виявив позитивні умови для впровадження в навчальний процес флеш презентацій. Результати соціологічного опитування дають можливість зробити такі висновки:

1.  Студенти проявляють значну зацікавленість до використання флеш-презентацій.

2.  Ефективність підготовки може бути підвищена шляхом застосування у навчальному процесі сучасних флеш технологій.

3.  Рівень володіння знаннями оператора персонального комп’ютера свідчить про готовність студентів до використання флеш-презентацій, як під час аудиторних занять, так і при самостійній підготовці.

У вищих навчальних закладах, де проводилися дослідження постало питання про запровадження флеш презентацій у навчальний процес, але потім постала проблема про недостатню кваліфікацію викладачів у питанні створенні флеш презентацій.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Стратегічним напрямом вищої освіти України є інтеграція в європейський освітній простір. Реалізація стратегічних завдань вищої школи України вимагає запровадження високотехнологічних інформаційних засобів навчання. У Законі України «Про національну програму інформатизації», Указі Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та у Національній доктрині розвитку освіти, звертається увага на необхідність розробки інтелектуальних комп’ютерних і дистанційних технологій навчання, створення індустрії сучасних засобів навчання.

Матеріали навчання у друкованому вигляді вже не є основним джерелом здобуття інформації. Психологи довели, що сприйняття інформації візуально більш ефективне студентами. І тому в Україні з початку 2009 навчального року викладачі  деяких навчальних закладів вже користуються інформаційними технологіями для візуалізації навчальної інформації. Така революція у навчанні повинна стрімко змінити рівень нашої освіти  Але також необхідно враховувати ряд факторів, які виникають із впровадженням інформаційних технологій у науковий процес [3].

Під час викладу предмету за допомогою флеш-презентацій необхідно звертати увагу на  такі особливості студентів:

Доступність. Вік і рівень підготовки студентів. Потрібно забезпечувати розуміння змісту кожного слова, речення, поняття, розкривати їх, спираючись на знання і досвід слухачів, використовувати образні порівняння.

Якщо для дорослої аудиторії можна включати до презентації схеми, графіки, чорно-білі фотографії, то для молодших учнів потрібно цих елементів уникати. Якщо у першому випадку допустимо включати числові значення величин, то у другому це повинні бути переважно величини порівняльні.

Науковість. Яскраві малюнки не повинні суперечити реальним фактам. Неприпустимо добиватися мальовничості, зміни масштабів зображень у збиток науковій достовірності. Пропонована інформація повинна бути чіткою й однозначно відображати вузлові моменти та відповідні логічні зв’язки змісту лекції.

Розмаїття форм. Ця вимога передбачає реалізацію індивідуального підходу до студента, врахування індивідуальних можливостей сприйняття пропонованого навчального матеріалу. Індивідуальний підхід може забезпечуватися різними засобами наочності, кількома рівнями диференціації при поданні навчального матеріалу за складністю, обсягом, змістом. Різні люди внаслідок своїх індивідуальних особливостей сприймають найбільш добре інформацію, подану різними способами. Хтось краще сприймає фотографії, хтось схеми або таблиці тощо.

Врахування особливості сприйняття інформації з екрана. Відомо, що око і мозок здатні працювати у двох режимах: у режимі швидкого панорамного огляду за допомогою периферійного зору і в режимі повільного сприйняття детальної інформації за допомогою центрального зору. При роботі у режимі периферійного зору система око-мозок майже миттєво сприймає велику кількість інформації, при роботі у режимі центрального зору – здійснюється ретельний послідовний аналіз. Отож, коли людина читає текст, та ще й з екрана комп’ютера, мозок працює у сповільненому режимі. Якщо ж інформація подана у графічному вигляді, то око переключається в інший режим, і мозок працює швидше. Саме тому в навчальних презентаціях бажано звести текстову інформацію до мінімуму, замінюючи її схемами, діаграмами, малюнками, фотографіями, анімаціями, фрагментами фільмів. Окрім того, поняття і абстрактні положення до свідомості слухачів доходять легше, коли вони підкріплюються конкретними фактами, прикладами та образами, і тому для розкриття їх необхідно використати різні види наочності [2].

Доцільність такого підходу підтверджують і проведені авторами як лекційні, так і практичні заняття з математичного програмування та дослідження операцій. Текст на слайді студенти практично не сприймають. Тому у презентаціях краще залишити текст тільки у вигляді імен, назв, числових значень, коротких цитат. Краще уникати надлишку цифр, особливо незначущих. Числові величини є сенс замінити порівняннями, графіками, діаграмами.

Правда, на цьому шляху є свої недоліки. Досвід роботи показує, що потік одних тільки яскравих зображень сприймається також не дуже добре. Увага, спочатку невимушена, швидко слабшає, переходячи у довільну, підтримка якої потребує вже великих зусиль як лектора, так і глядачів. Це особливо швидко і безпосередньо виявляється у школярів та студентів гуманітарного спрямування. Добрий результат по перемиканню уваги дає застосування відеофрагментів, особливо озвучених, що досить зручно робити у просторі Adobe Flash. Вони майже завжди викликають пожвавлення в аудиторії. Студенти стомлюються від голосу одного лектора, а тут увага переключається, і тим самим підтримується гострота сприйняття.

Дуже важливим є співвідношення кількості різних елементів презентації та їх послідовність. Зрозуміло, що необхідно чергувати статичні зображення, анімацію і відеофрагменти. Однак практика показує, що просте послідовне чергування елементів не зовсім виправдане, – студенти звикають до нього, й увага розсіюється. Правильніше буде використати ефект несподіваності й урізноманітнити анімаційні прийоми. Середовище Adobe Flash 3 є у цьому плані досить зручним, дозволяючи створювати досить цікаві анімації.

Зацікавленість. Включення (без шкоди науковому змісту) у презентацію смішних, цікавих сюжетів, мультиплікаційних героїв оживляє заняття, створює позитивний емоційний настрій, що сприяє засвоєнню матеріалу і більш міцному запам’ятовуванню [6].

Краса і естетичність. Неабияку роль відіграють кольорові сполучення і дотримання стилю в оформленні слайдів, музичний супровід. Особливо це стосується студентів менших курсів, учнів, а також студентів гуманітарного спрямування. Вони мислять формами, кольорами, звуками, образами, саме звідси випливає необхідність наочного навчання взагалі, яке будується не на абстрагованих поняттях і словах, а на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються глядачами.

Динамічність. Необхідно підібрати оптимальний для сприйняття темп зміни анімаційних ефектів. У зв’язку з цим неабияким є те, що можливість задавати параметри анімації зручно у середовищі Adobe Flash 3.

Таким чином, у підсумку узагальнення й аналізу досвіду використання Adobe Flash 3 в аудиторних заняттях з практичної інформатики, математичного програмування та дослідження операцій ми виділили найбільш важливі принципи створення ефективних навчальних презентацій. Можна зазначити, що реакція глядачів на презентації з фотоанімацією і електронні мультиплікації істотно відрізняються. Останні сприймаються з більшою цікавістю та мають більший емоційний та освітній ефект, що свідчить про успішність використання навчальних флеш-презентацій, створених на основі вищезазначених принципів.

Досвід використання Adobe Flash 3 у навчальному процесі показав його надзвичайно високу ефективність, яка була цілком сподівана, адже процес викладання – це, по суті, і є презентація навчального матеріалу, і використання у цьому процесі засобів флеш-презентації, яким Adobe Flash 3  і є, – більш ніж виправдано. Однак зручність використання поданої системи не обмежується тільки підвищенням якості навчального матеріалу і полегшенням процесу його викладу. Серед безсумнівних переваг цього методу є: виняткова простота і широкі можливості редагування, що дозволяє легко змінювати дизайн, структуру і зміст презентації аж до повної заміни всього змісту, – це дозволяє використовувати готову презентацію одного курсу як основу для швидкого створення презентацій з будь-якого іншого предмета; економія часу у поданні інформації, наявність зворотного зв’язку зі студентами; така манера викладання зацікавлює студента, збуджує його увагу, не викликає відчуття контролю в студентів (особливо під час лекції); інформація, подана таким чином, сприймається і запам’ятовується краще, а сама презентація створює враження професіоналізму; великі можливості в області Інтернет-технологій, що дозволяють, зберігаючи презентацію навчального курсу як веб-сторінку або веб-архів, опублікувати її в Інтернеті, зробивши доступною для інших зацікавлених користувачів як для індивідуальної, так і для спільної роботи (або в режимі веб-обговорення, або в режимі реального часу на зборах по мережі). Тут же необхідно зазначити й унікальну можливість проводити навчальні заняття (здійснювати мовлення презентації) через Інтернет. Це дозволяє проводити навчальні заняття, навіть коли студенти знаходяться у різних місцях; також можна записати і зберегти сеанс мовлення (заняття) для наступного перегляду (повтору, аналізу тощо); стимулювання активної діяльності студентів не тільки на занятті (чому сприяє більш приваблива форма побудови заняття як презентації), але й на етапі підготовки навчального матеріалу. Це може бути реалізовано при виконанні завдань з пошуку в Інтернеті початкових матеріалів (текстової інформації, фото-, аудіо-, відеофрагментів) із конкретної теми, створенню оригінального проекту їх використання, реалізації проекту у формі флеш-презентації і власне флеш-презентації проекту. При виконанні подібних завдань, що потребують участі кількох студентів, які виконують кожен свою частину завдання (пошук в Інтернеті, створення сценарію презентації, технічне впровадження, дизайн), ефективно реалізуються нові технології навчання, зокрема, технологія “Навчання у співробітництві”, що передбачає уміння працювати в команді, розподіляти ролі тощо.

Переваги методу використання Adobe Flash 3 у навчальному процесі як основного носія навчальної інформації та основного засобу її подання, напевно, не вичерпуються вищенаведеним переліком. Без сумніву, при його подальшому використанні (особливо у більш тісному зв’язку з Інтернет-технологіями) можливості застосування такого методу у навчальному процесі будуть ще більше розширюватися, але навіть побіжний аналіз першого досвіду свідчить про його перспективність [1]..

Відзначаючи позитивне у використанні Adobe Flash 3  у навчальному процесі, треба відзначити й деякі обмеження: при частому використанні комп’ютеризованих систем навчання підвищується стереотипність мислення; знижуються вольові якості; знижується креативність при самостійній підготовці студентами матеріалів; багато часу використовується на створенні якісної презентації; не враховується різниця у часі реакцій глядачів на отриману інформацію; наявна можливість включення завеликої або замалої кількості інформації у слайд.

Використовуючи Adobe Flash 3  у вищих навчальних закладах, треба пам’ятати також про вікові особливості мислення студентів, які безперечно впливають на цей процес.

У юнацькому віці відбувається більш ефективне використання механізмів обробки інформації (кодування, застосування, висновок, порівняння, об’єднання), яке активізується та вдосконалюється при створенні та перегляді комп’ютерних презентацій. Ефективність і різноманітність способів отримання і зберігання інформації у символічній формі якісно зростають та кількісно збільшуються при перегляді, а особливо створенні презентацій Adobe Flash 3. Саме у юнацькому віці розвивається здатність планувати і передбачати життєві ситуації, удосконалюється здатність приймати рішення. Здатності планування і передбачення кінцевого результату широко використовуються і вдосконалюються при роботі зі анімаціями Adobe Flash 3 [4].

Урахування основних характеристик програми Adobe Flash 3 та вікових особливостей студентів, зважене та обґрунтоване використання презентацій дозволяє оптимізувати навчальний процес у вищому навчальному закладі, сформувати позитивну мотивацію навчальної діяльності студентів та розвинути їх творчі здібності.

Створений таким чином електронний посібник-презентація повинен допомогти лектору дохідливо і наочно викласти матеріал відповідно до програми, яка повинна забезпечити лектору підтримку як у проведенні лекції, так і в її підготовці. Окрім презентації, у заготовці лекційного матеріалу повинні міститися шаблони для друку роздаткових матеріалів, які б могли бути використані у чистому вигляді або із доповненнями викладача для роздачі студентам на лекції. Корисні такі можливості: інтерактивна презентація з можливістю переходу до будь-якого фрагмента і повернення до кадру, із якого був здійснений перехід; перегляд анімаційних і відеофрагментів, програвання звуку у презентації; відокремлене управління фоновим і дикторським озвучуванням, можливість переривання і запуску з будь-якого логічного фрагмента дикторської фонограми; збільшення графічних зображень на весь екран і більше з можливістю переміщення по екрану; можливість попереднього вибору лектором матеріалу відповідно до програми лекції (редактор сценаріїв). Інструментарій створення презентації з можливістю використання заготовок і впровадження додаткового матеріалу; окремо можна розглядати режим автоматичного подання матеріалу, де програма повністю замінює лектора і студент може тільки призупинити виклад або повторити необхідний фрагмент (режим самостійного вивчення матеріалу).

Сподіваємося, що уроки-презентації стануть необхідними і зрозумілими з методичної точки зору кожному викладачеві, який завжди прагне до нових відкриттів у своїй не легкій справі та буде модернізувати стандартні методи викладу наукового матеріалу. Їх використання у навчальному процесі дозволить досягати високого ступеня його результативності завдяки добре відомому і популярному у світі середовищу Adobe Flash 3.

Список використаної літератури:

 1. Абасов З.А. Підручник як суб’єкт педагогічної технології // Школьные технологии. – 2001. – № 2. – С. 39-44
 2. Microsoft Power Point 2000. Шаг за шагом: Практ. пособ. / Пер. с англ. – Изд-во ЭКОМ, 2000. – 416 с.
 3. Байденко В. І. Болонський процес: структурна реформа вищої освіти Європи. – М.: Дослід. центр проблем якості підготовки спеціалістів, Рос. новий ун-т, 2002. – 128 с.
 4. Intel®Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 416 с.
 5. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – К. : Освіта України, 2005 – . – Выходит раз в два месяца 2006г. N 3
 6. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – К. : Освіта України, 2005 – . – Выходит раз в два месяца 2006г. N 6

Ключові слова: флеш-презентація, викладачі, флеш-курси, навчальні технології, студенти, вимоги до презентацій, психологічний вплив презентацій.

Науковий керівник кандидат психологічних наук ст. вик. Коцюк Ю .А.

Інші записи:

  Не знайдено

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

 • Посилання
  1. Червень 11th, 2010 at 09:51 | #1

   Adobe Flash із всієї академіє добре знає людини 2-3, напевно.
   Спочатку треба досконало вивчити основи моделювання презентації.

  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю