Архів

Архів ‘Економічного факультету’ факультет

Боргова політика в Україні

15 Травня, 2012 року

На сьогоднішній день питання державного боргу є досить актуальними, оскільки він тісно вплетений в економічну систему країни, пов’язаний з соціальними і політичними процесами. Наявність державного боргу, його розміри, розміщення i методи погашення прямо чи опосередковано впливають майже на всі сторони економічного життя держави, такі як: дефіцит державного бюджету, розмір грошової маси в обігу, що визначає темпи інфляції, звуження або розширення сукупного попиту і пропозиції та інші.

Читати далі…

Економічного факультету ,

Ефективність фіксальної політики у державному регулюванні економіки

14 Травня, 2012 року

 

Актуальність даної проблематики полягає в тому, що в сучaсних ринкових умовaх держaвa відповідaльнa зa економічний стaн. Вплив держaви здійснюється зa допомогою фіскaльної політики, тобто регулювaнням доходів тa видaтків  бюджету. В умовaх переходу до ринкової системи господaрювaння методи фіскaльної політики мaють чи не нaйбільш вирішaльний вплив нa зростaння економіки. Особливим чином це стосується крaїн, у яких чaсткa держaвного сектору в економіці є знaчною. Тaкa ситуaція нaявнa нa дaний чaс і в Укрaїні. Проблема податків і видатків цікавила багатьох економістів, зокрема: меркантилістів, А. Сміта, Д. Рікарда, А. Канара, А. Лафера, економічних дирижистів та ін. Однак, найбільший вплив в теорії державного регулювання здійснив Дж. Кейнса. Головною метою, яку ставив перед собою Кейнс – збільшення ефективного попиту. Він вважав, що недостатність ефективного попиту можна усунути лише через сучасну фіскальну політику, а не через автоматичні стабілізатори економіки. Дж. Кейнс твердив, що в економіці може досягатися макроекономічна рівновага, але, водночас існуватиме велике безробіття, інфляція.

Читати далі…

Економічного факультету , , , , , ,

Використання зарубіжного досвіду, щодо вдосконалення фінансової політики в Україні

4 Жовтня, 2010 року

У статті визначено основні напрямки  вдосконалення фінансової політики в Україні на основі використання зарубіжного досвіду.

Читати далі…

Економічного факультету

Завдання та напрямки проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках

12 Липня, 2010 року

У статті досліджено особливості проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках. Визначено його основні функції, процедуру проведення, результати та документування. Проведено аналіз внутрішнього аудиту ПриватБанку.

Читати далі…

Економічного факультету

Фінансові ризики суб’єктів господарювання

12 Липня, 2010 року

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти фінансових ризиків суб’єктів господарювання. Зокрема, з’ясовано сутність та види фінансових ризиків, охарактеризовано діяльність ПАТ «Концерн Галнафтогаз»,  проаналізовано макро- та мікрочинники ризиковості діяльності компанії, оцінено ефективність управління фінансовими ризиками підприємства та обґрунтовано напрямки його удосконалення.

Читати далі…

Економічного факультету

Вплив Євро-2012 на економіку України

12 Липня, 2010 року

У статті розглянуто економічні аспекти проведення чемпіонату Євро-2012 в Україні. Проаналізовано економічну ефективність  попередніх турнірів, її залежність від національних особливостей країн-організаторів, охарактеризовано структуру бюджету Євро-2012, а також, прогнозовано економічні, політичні, соціальні, культурні результати успішного проведення Євро-2012, оцінено загрози, негативні впливи проведення Євро-2012 та знайдено можливості їх уникнення або мінімізації.

Читати далі…

Економічного факультету

Моделювання обсягів реалізації будівельної продукції на основі кореляційно-регресійнї моделі

12 Липня, 2010 року

Анотація. В статті розглянуто особливості побудови моделей на основі кореляційно-регресійного аналізу. Створено кореляційно-регресійну модель визначення обсягів реалізованої будівельної продукції, що дає можливість визначити ступінь впливу на цільовий показник змінних факторів.

Annotation. In the article considered the features of creations of models  which basic on the cross-correlation-regressive analysis. Creates the cross-correlation-regressive model of determination volumes of the realized building products which enables to define the degree of influence on the basic factor different  variable factors.

Читати далі…

Економічного факультету

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

7 Липня, 2010 року

У статті  виствітлено питання визначення суті та значення видатків Державного бюджету України, ефективність виконання Державного бюджету України, а також подано пропозиції щодо підвищення ефективності використання видаткової частини Державного бюджету України.

Читати далі…

Економічного факультету

До питання специфіки та особливостей моделювання сільського господарства України

7 Липня, 2010 року

Анотація. В статті охарактеризовано загальні підходи до моделювання сільського господарства України. Проаналізовано особливості опису функціональних залежностей між параметрами системи сільського господарства, виявлено їх переваги та недоліки.

Читати далі…

Економічного факультету

МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

7 Липня, 2010 року

У статті розглянуто динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну та з України, їх структуру та частку у ВВП, а  також вплив інвестиційної діяльності на розвиток держави.

The article considers dynamics of the direct foreign investments to the Ukraine and from Ukraine, their structure and share in GDP, and also influence of investment activity, on development of the state.

Читати далі…

Економічного факультету

НЕДОЛІКИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

30 Червня, 2010 року

Охарактеризовано основні недоліки розвитку добровільного медичного страхування в Україні та виявлено найважливіші його стримуючі фактори. Також проаналізовано ринок добровільного медичного страхування та перспективи подальшого розвитку, можливості підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, та поліпшення законодавства у даній сфері. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

30 Червня, 2010 року

Розглядаються основні види фінансування охорони здоров’я у зарубіжних країнах. Проаналізовано показники стану медичного страхування у провідних країнах світу. Визначено основні рушійні чинники, що дають змогу вдосконалити медичне страхування в Україні на основі використання досвіду розглянутих зарубіжних країн. Проаналізовано перспективні напрямки покращення фінансування охорони здоров’я та медичного страхування в Україні. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

30 Червня, 2010 року

У статті розглядаються нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної політики та перетворення її на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави. Визначено основні рушійні чинники, що дають змогу вдосконалити бюджетне фінансування в Україні. Проаналізовано перспективні напрямки покращення бюджетного фінансування та зарубіжний досвід у даній сфері. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

30 Червня, 2010 року

У статті висвітлено основні історичні події, що мали вплив на розвиток та становлення медичного страхування в Україні. Проаналізовано основні етапи розвитку медичного страхування та зроблено відповідні висновки щодо стану даного виду страхування.

Ключові слова: бюджетна система фінансування, лікарняні каси, медичне страхування, медична допомога, страхові внески, страхові компанії, страхова медицина, охорона здоров’я. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОЦІНКА, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

30 Червня, 2010 року

У статті автором досліджено сутність та необхідність використання інформаційних систем бухгалтерського обліку, їх оцінки, перспектив та проблем впровадження.
Постановка проблеми. Будь-яке підприємство намагається досягти максимальної ефективності своєї діяльності. Однак з розвитком підприємств та зростанням масштабу їх функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору накопичення та оброблення необхідної інформації. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації


Публікація статті Опублікувати свою статтю