Порівняльна характеристика мовних етикетів y контексті англійської та німецької мов на прикладі любовного листування

У сучасній дискурсологічній парадигмі дискурс визначається як складний соціолінгвістичний феномен сучасногo комунікативного середовища, який детермінується його соціокультурними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими чинниками, по-друге, має лінгвістичну та екстралінгвістичну структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який будується впродовж розгортання дискурсу його репродуцентом та інтерпретується його реципієнтом. [2, 3]

В залежності від сфери функціонування розрізняють такі різновиди дискурсу, як політичний, діловий, екологічний, електронної комунікації, сімейного спілкування тощо. В окремий вид дискурсу слід виділити і дискурс спілкування між закоханими. В багатьох дослідженнях відзначається важливість мовної репрезентації любовного почуття. [1; 10; 3; 356] В них кохання визнається насамперед мовленнєвим феноменом, особливим типом дискурсу.

Актуальність дослідження полягає у тому, що на сьогоднішній день англійська та німецька мови є надзвичайно поширеними, однак вивчення та порівняння обох мовних етикетів, а особливо любовного листування, складають проблему для науковців, оскільки упускається врахування психологічних та соціологічних факторів, які разом із мовними факторами складають основу ефективної комунікації.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що під час дослідження англомовних та німецькомовних любовних листів було виявлено, що за змістом та підбором лексики вони ідентичні; окрім того, від якості написання любовного листа, а особливо правильного підбору емоційно-забарвленої лексики, залежить рівень самооцінки адресата та психологічний настрій адресанта.

Комунікативний континуум складається не лише з різновидів дискурсу, але й з окремих фрагментів соціальної інтеракції, які можна назвати жанрами. [6] Жанри співіснують з різновидами дискурсу: окремі жанри можуть спостерігатись в різних видах дискурсу. Жанр, за М. Бахтіним, є сукупністю відносно стійких, усталених типів висловлювань. [6] До жанрів слід віднести і листування між закоханими, яке є одним із видів дискурсу спілкування закоханих. За жанровими характеристиками любовне  листування – писемна, монологічна, емоційно-забарвлена форма комунікації. Любовне листування як жанр має історичний, культурний, соціальний, віковий, етикетний, гендерний виміри. Історичний вимір зараз спостерігається у виборі каналу комунікації. Культурний та соціальний виміри можна визначити тим, що мовлення закоханих має характеристики соціо-культурної детермінованості: про кохання говорять так, як це прийнято робити в даній лінгвокультурі, спираючись не лише на власний емоційний досвід, а насамперед (інтуїтивно або свідомо), на певні правила комунікації між закоханими. Окрім цього, рольова конфігурація любовного листування є гендерномаркованою: це комунікативна взаємодія між чоловіком та жінкою. [9]

Мовлення закоханих має певні дискурсивні особливості залежно від типу відносин між комунікантами. В сучасній психологічній літературі кохання класифікується на типи, які реалізуються різною мірою у взаємовідносинах, а саме: романтичне кохання, ігрове кохання, прагматичне кохання, кохання-манія та агапе [12]. Любовне листування є одним із засобів вербальної репрезентації романтичного кохання, яке зосереджується на красі та фізичній привабливості його об’єкта. Це чуттєве кохання, яке прагне взаємності. Важливу роль відіграють естетичні характеристики партнера, адже в платонівському визначенні ерос є прагненням краси. [14]

Загалом комунікативну мету любовного листа можна визначити як намагання адресанта виразити своє почуття, справити позитивне враження на адресата та сприяти подальшому позитивному розвиткові стосунків. [6]

Характерною рисою мовлення романтичних закоханих є вживання „естетичної” та позитивно-оцінної лексики, що вживається стосовно фізичної або духовної краси об’єкта кохання. Стиль, як правило, є піднесеним. Частотним є використання екскламативів, що виражають ентузіазм, засліплення, захоплення, проекцію щасливого майбутнього. Мовленню романтичного кохання чужою є іронія. [12]

Невід’ємною складовою частиною любовного листа є комплімент. Комплімент – це особлива форма похвали, вираження згоди, поваги, освідчення чи захоплення; ласкаві, приємні слова, принадний відклик. Компліменти – це звичайний, та разом із тим, потужний спосіб, який допомагає встановити хороші взаємовідношення з іншими людьми. Вони використовуються з різних причин, але зазвичай вони приносять задоволення та підвищують рівень самооцінки. Ваша симпатія до людини, зазвичай, починається з того, що ця людина вміло підкреслила вашу гідність. Коли ви говорите компліменти, ви повинні бути чесними та щирими, ваші слова не повинні мати на меті яскраво вираженої принади:

My heart is just overflowing with joy this morning. I had the most wonderful time with you. I think that you are an amazing woman.  /Meine wunderbare Julia! Mäuschen, Du bist die Frau meines Herzens. [6]

Під час промови щирого компліменту, ви концентруєтеся на адресаті, шукаєте в цій людині позитивні якості і ваша думка про неї зростає:

You’re the bright spot in my day. I think I could almost say that I love you. Yes! I will say it. I’d sacrifice everything I have to make you happy. If you asked me to, I’d give up my job and move wherever you wanted to go and I’d be happy, as long as I was with you./ Mein Herz, wie kann ich Dir nur zeigen, was Du mir bedeutest? Lass es mich einmal mit diesen Worten versuchen. Vieles ist passiert. Zur Zeit ist alles so kompliziert, doch mir wird von Tag zu Tag bewusster, wie viel ich für Dich empfinde. Noch nie habe ich so für jemanden empfunden wie für Dich. Du bist alles für mich. Das Wichtigste in meinem Leben. Ich liebe Dich mehr als alles andere. [4, 82]

Вважається, що коли людина звертається до іншої з приємними словами, вона підвищує власну самооцінку, тому що впевненість у собі є рушійною силою, для того, щоб помічати хороше в інших людях та озвучувати власні думки. Окрім того, уважність та вміння підмітити позитивні якості в інших допоможе вам помічати більше кращих якостей у вас самих.

Лексичне наповнення любовних листів може мати досить індивідуальний характер. Спостерігається уникнення надто складних та образних метафор, а також тяжіння до використання простої лексики. Ця тенденція цілком відповідає одній із практичних порад щодо написання любовних листів [16]. Незважаючи на те, що за допомогою нових каналів комунікації (зокрема, мережі Інтернет) письмове спілкування між закоханими набирає більш спонтанного характеру, існують певні алгоритми, які допомагають оформити лист у такий спосіб, щоб справити позитивне враження на адресата. Наприклад, одне із таких джерел пропонує список із 38 лексем, які допоможуть закоханому написати гарного любовного листа:

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Blossoms/Blüte, Star/Sternchen, Angel/Engel, Lover/Liebe, Elation/Freude, Sensuality/Sinnlichkeit, Giving/Geschänk, Darling/Teuer/Lieber, Rose/Rose, Absence/Abwesenheit, Touching/Rührende, Holding/Verwahrung, Caressing/Zertlichkeit, Memories/Erinnerung, Content/Lebenszweck, Lascivious/Unzüchtige, Beautiful/Schönste, Gorgeous/Ausgezeichnete, Seeing/Licht, Tasting/Geschmack, Alluring/Bezaubernde, Kisses/Kuß, Embracing/Erfassende, Temptation/Verführung, Vision/Erscheinung, Privileged/Privilegierte, Adoring/Fasselnde, Velvet/Samte, Rainbow/Regenbogen, Happy/Glück, Passion/Passion, Innocent/Einfältige, Dreaming/Träum, Complete/Vollkommende, Desire/Wunsch, Heart/Herz. [6]

Вихідною позицією тут є те, що лексеми, які позначають різні позитивні емоційні стани людини (Elation/Freude, Happy/Glück, Content/Lebenszweck, Passion/Passion, Dreaming/Träum, Adoring/Fasselnde), аспекти чуттєвості (Sensuality/Sinnlichkeit, Temptation/Verführung, Alluring/Bezaubernde, Desire/Wunsch,Lascivious/Unzüchtige), cенсорне сприйняття (Vision/Erscheinung, Seeing/Licht, Tasting/Geschmack), особливо тактильне (Touching/Rührende, Holding/Verwahrung, Embracing/Erfassende, Kisses/Kuß, Velvet/Samte), а також позитивно-оцінні іменники та прикметники-дескриптори об’єкту кохання (Angel/Engel, Darling/Teuer/Lieber, Beautiful/Schönste, Gorgeous/Ausgezeichnete, Innocent/Einfältige), та лексеми на позначення особливих семіотичних  елементів романтичної ситуації (Rose/Rose, Star/Sternchen, Rainbow/Regenbogen)справляють надзвичайно позитивний вплив на адресата. [6]

Жанру романтичного англомовного та німецькомовного листування, як і дискурсу закоханих загалом, притаманна особлива конфігурація дейктичного простору. Комплекс дейктичних характеристик створює дейктичний простір, під яким розуміється конситуація, яка супроводжує комунікативний акт. Типи дейктичних просторів відповідають типoмовленнєвих ситуацій. Елементи цього простору в кожному конкретному випадку заповнюють „прагматичні перемінні” [6]. Розрізняють первинний дейксис (I/Ich, You/Du, Now/Jetzt, Here/Hier) та вторинний дейксис із координатами (He/Er, They/Sie, There/Dort, Than/Dann. Окрім цього, в окремі категорії виділяють предметний/ персональний дейксис та просторовий/ часовий дейксис [6].

Персональний дейксис у любовний листах представлений двома основними дейктиками: I/Ich та You/Du.

Макроінтенція любовного листа (виразити своє почуття та сприяти подальшому позитивному розвитку взаємовідносин) передбачає мікроінтенцію, яку можна сформулювати як „визначення обраності адресата адресантом”. Для реалізації цієї комунікативної мікроінтенції відкреслюється одиничність, ексклюзивність об’єкту кохання. Зокрема, це може відбуватись за допомоги вживання означеного артиклю як частини предикату дейктика You. В якості іменної частини складного присудка вживаються лексеми загальної семантики (man, woman, one, тощо). Метою цього прийому є показ унікальності об’єкта кохання у відповідній категорії:

You are truly the woman, the partner and the wife I have only dreamed of until now. You are so “The Man.” You are “The One”, the only one, the man I love [13]./Ich weiß, dass Du meine wahre Traumfrau bist. Die einzige Frau. Mein Leben. [15]

В абсолютній більшості любовних листів дейктик You/Du є своєрідною „точкою відліку”:

I am missing you terribly, and want you here now! [7] Du bist wirklich mein Jackpot und ich möchte, dass Du das weißt. [8].

Особові займенник You/Du/Dich/Dir та присвійні Your/Yours, Dein(e) є домінантами тексту і завжди мають позитивну оцінку. Така оцінка може бути експліцитною, коли присвійний займенник Your/Dein(e) вживається із номінативними групами, модифікованими позитивно-оцінними прикметниками:

I love your patient manner, your generous nature, I love your genuine kindness to others. I love your sense of self worth, your calming nature, your social ability./Ich habe Dich beim Schlafen beobachtet, als der Mond auf Dein Gesicht fiel [6]. Позитивна оцінка адресата може імплікуватись: >From time to time you ask me why I chose you… what is so special about you? Well, the reason is simple; I chose you because you are YOU!!!. Nie wieder werde ich Dir weh tun, das schwöre ich Dir. Ich hab Dich lieb. [6, 8].

В цьому прикладі яскраво виявляється емоційність та алогічність мовлення закоханих.

Конфігурацію І /Ich– You/Du/Dich/dir в любовних листах конкретизує використання речень за моделлю You are my/Du bist mein(e) X (Y, Z). Таке вербальне „присвоєння” відображає прагнення закоханого заволодіти об’єктом кохання; a також імплікує, що адресат має велике значення для адресанта:

You are my heart and soul. You are my inspiration.You are my everything. You are my sun, my moon, my evening star, my light, my life, my love. You are my destiny. Du bist mein Leben. Ich liebe Dich. [13, 15]

Висловлювання із займенниковими словосполученнями with you/mit dir або without you/ohne dich мають, відповідно, позитивну або негативну оцінку:

I can be myself when I am with youI am so lost without you. You are all I think about, and I simply cannot imagine life without you. Life wouldn’t be life if not shared with you./Mit Dir ist es immer abwechslungsreich und lustig und einfach nie langweilig./Ohne dich kann ich nicht sein. [13, 15] У таких висловлюваннях дейктик You/Du/Dir/Dich – як інструментальна цінність.

В європейській культурі надзвичайно впливовою є платонівська концепція про любов як єдність двох “половинок”. В англійській мові, зокрема, це відображається існуванням когнітивної метафори LOVE IS A UNION, яка є концептуальною основою для багатьох узуальних висловлювань. [12] Вербалізація дейктичної конфігурації I – YOU як єдиного цілого відбувається при вживанні займенника першої особи множини we, а також займенникових словосполучень: you and me together, the two of us, no one but us. Наприклад:

Your idea of romance is dim lights, soft music, and just the two of us.

You and me together , we can make magic.

We’re a perfect match.

You are the one who always makes me laugh at all we talk about that no one understands but us. We are meant for each other and no one can change that.

I sincerely feel that between the two of us, we have the kind of love that some people never get a chance to experience. [11]

В англійській та німецькій мовах прислівник together/ zusammen у сполученні із you/dir and I/Ich, особливо при неодноразовому повторенні, підсилює цей комунікативний ефект:

I wish more than anything that you and I could grow together, love together, learn together, and laugh together, forever / Ich träume mit dir zusammenleben und immer zusammen sein. [5, 15]

Сукупність дейктичних елементів із спільним значенням „близькості” в англійській мові здобувають позитивних конотацій:

I know our closeness will be reunited very soon. We have become so close to each other. [13]

Відомо, що написання любовного листа – досить складний процес, враховуючи факт, що це персональне та інтимне звертання до коханої людини, а не до всіх людей в цілому. Для цього потрібно виробити певний стиль, який перш за все повинен бути плавним. Структура любовного листа має неабияке значення для адресата, тому при оформленні листа потрібно дотримуватися певних принципів. Перш за все, лист повинен починатися зі звертання. Саме за допомогою нього адресант показує наскільки дорогий йому адресат. Слід запам’ятати, що без відповідного звертання лист не викличе потрібних емоцій з боку адресанта. [10]

Нижче подана таблиця з  найбільш вживаними формами звертання у англійській та відповідно в німецькій мовах. [10]

English Deutsch
Salutations • Anreden
Dear Maria, Liebe Maria, (female, e-ending)
Dear Hans, Lieber Hans, (male, er-ending)
My Dearest Karl, Mein liebster Karl,
My Dearest Maria, Meine liebste Maria,

Звичайно, для того, щоб виразити щирі почуття закоханості поданих сталих форм звертання не достатньо. Тому в англійській/німецькій мовах, як і в інших мовах світу, використовуються такі пестливі іменники, як:

My Sweetheart/Meine Süße/ Mein Herz, My Star/Meine Sternchen, My Love/Meine Liebe, Baby/Bebe/Madam, My Sun/Meine Liebling та інші. Наприклад: Madam!I hope you’ll think it’s true I deeply am in love with you…/ Mein Herz, wie kann ich Dir nur zeigen, was Du mir bedeutest? [11, 16]

Слід зазначити, що німці досить цінують написання листа «від руки», адже адресат має змогу його кілька разів перечитувати. Але не варто концентрувати пильну увагу на звертанні – воно має бути максимально коротким, щоб не збити адресата з пантелику. Також не варто бути занадто великим романтиком під час написання листа, адже, як зазначалося вище, ускладненні важкими для сприйняття метафорами речення можуть навіть ввести адресата в оману; слід дотримуватися простих речень проте з правильним підбором лексики. Наприклад:

My heart is just overflowing with joy this morning. I had the most wonderful time with you. I think that you are an AMAZING woman. Why? Your look warms my heart./ I love you! Wie könnte ich je wieder ohne Dich sein? Deine unglaublich blauen Augen funkeln schöner als der Sternenhimmel in einer klaren Nacht. [13, 12, 6]

Зміст листа повинен включати в себе красиві спільні моменти, адже любовний лист складає собою маленькі картинки життя та багато спільних спогадів. Саме правильно підібрана лексика повинна вимальовувати ці картинки, щоб розчулити адресата. Наприклад:

Touching and caressing you, in completely innocent ways, comforts me and my heart. Feeling your gentle touch on my lips made me feel desired./ Ich könnte stundenlang nur in Deine Augen blicken. Deine braunen Haare sind unheimlich erotisch. [11, 16, 10]

Писати потрібно переконливо короткими фразами, – багатослів’я псує якість послання. Не завадить показати в певній мірі свою слібкість, але ні в якому разі не слід виправдовуватися за свої помилки, тому що послання стане неправдоподібним.

Любовні листи можуть виражати як високі почуття, чесність, покірність, так і біль, переживання та трагізм.  Наприклад:

You have filled my heart with untold joy and happiness./ Du bist die Schönste von allen./  Can you forgive me? Is there any way I can make it up to you and get out of the doghouse? /Früher war ich ein reicher Mann, geliebt von Dir, und nun bin ich so arm. [12, 16]

Тому слід добре обдумати з якою метою звертатися до адресата і слідкувати, щоб у змісті не перепліталися, наприклад, радість та трагізм.

І наприкінці, слід декілька разів перечитати написане, щоб запевнитися що потрібна мета була досягнута.

Отже, любовне листування складає окремий вид дискурсу та відноситься до певного жанру, відповідно до якого воно є писемною, монологічною, емоційно-забарвленою формою комунікації. Комунікативна мета любовного листа полягає у тому, що адресат намагається максимально виразити своє почуття, справити позитивне враження на адресанта та сприяти подальшому позитивному розвиткові стосунків. Головним при написанні любовного листа є використання звертання, простої «естетичної» та позитивно-оцінної лексики, екскламативів, компліментів та піднесеного стилю, що допомагає не тільки доставити задоволення адресанту, а й підвищити власну самооцінку. Любовні листи можуть бути переповнені, як високими почуттями, чесністю, покірністю, так і болем, переживанням та трагізмом.

Список використаних джерел та літератури

Айермахер К. Знак. Текст. Культура [текст] / К. Айєрмахер – Л.: Свічадо, 1998. – 137-154 с.

Кубрякова Е.С. Понятие “дискурс” и “анализ дискурса” в современной лингвистике / Е.С. Кубрякова // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. науч.- аналит. обзоров. – М.: АНИОН РАН, 2001. – 3-15 с.

Моул Дж. Обратите внимание на ваши манеры [Текст] /  Дж. Моул – Х.: Скорпіон, 1999. – 356 с.

L a k о f t  R. Language in Woman’s Place / R. L a k о f t // Language in Society, No. 2, [w.p.], 1973. – 344 p.

Leech G. Principles of Pragmatics [Text] / G. Leech. – London: New York, 1983. – 82 p.

Батра Р. Поняття любовного листа [Електронний ресурс] / Р. Батра. – Режим доступу: http: //www.bdpu.org/philological_ faculty/Ukr_mova. – Назва з екрану.

Бережанський А. Приклади сучасних любовних листів [Електронний ресурс] / А. Бережанський. – Режим доступу:  http://veslo.org/v/484. html. – Назва з екрану.

Злотникова Т.С. Сучасне любовне листування [Електронний ресурс] / Т.С. Злотникова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/ KultNar. – Назва з екрану.

Лавров П. Любовне листування Англії [Електронний ресурс] / П. Лавров. –  Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/ knp49_1/knp49_1_117-120.pdf. – Назва з екрану.

Огаркова Г.А. Жанрові та комунікативні параметри англомовного листування  [Електронний ресурс] / Г.А. Огаркова. –Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp49_1/knp49_1_108-111.pdf. – Назва з екрану.

Сивенко Г. English Love Letters [Електронний ресурс] / Г. Сивенко. – режим доступу: http://www.lovingyou.com/content/inspiration/ loveletters.php. – Назва з екрану.

Сиссорс Дж. Вказівки на написання любовних листів  [Електронний ресурс] / Дж. Сиссорс. – Режим доступу: http://www.letterwritingguide. com/lovesample.htm. – Назва з екрану.

Уткин Э.А. Love Letters Samples [Електронний ресурс] / Э.А. Уткин. – Режим доступу:  http://www.lovelettersdo.com. – Назва з екрану.

Федотова Л.Н. Etiquett: Love Letter [Електронний ресурс] / Л.Н. Федотова. – Режим доступу: http://www.love-letter-romance.com. – Назва з екрану.

Юрченко М.Б. Liebesbriefe [Електронний ресурс] / М.Б. Юрченко. – Режим доступу: http://www.liebesbriefe.de. – Назва з екрану.

Юхимовская М.К. Как правильно руководить речью [Електронний ресурс] / М.К Юхимовская. – Режим доступу: http://www.herzklopfen-online.com/hlbriefe.htm. – Назва з екрану.

Інші записи:

    Не знайдено

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

  • Посилання
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю