Імідж НАТО в друкованих ЗМІ Республіки Білорусь: контент-аналітичне дослідження

Анотація: у статті обгрунтовується необхідність використання методу контент-аналізу для дослідження різноманітних явищ та процесів. Зроблено контент-аналітичне дослідження іміджу НАТО в друкованих ЗМІ Республіки Білорусь. Наведені висновки про імідж цієї організації в Білорусії.

Annotation: in the article the necessity of using the method of content analysis for research various phenomena and processes was grounded. Content analysis research of the NATO image in print media in Belarus was made. There are conclusions about the image of this organization in Belarus.

Контент-аналіз — це якісно-кількісний формалізований метод вивчення документів, який характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів. З допомогою контент-аналізу можна здійснити повний цикл дослідження будь-якого документального об’єкта, він корінним образом відрізняється від інших методів дослідження документів і являє собою самостійний шлях наукового дослідження. Таким чином, контент-аналіз дає можливість дослідження документів на різноманітні теми. Уперше можливості контент-аналізу теоретично обгрунтував Г.Д.Лассуелл. Зокрема, він писав про можливість з допомогою контент-аналізу досліджувати характер і зміст соціальних змін [1].

В цілому можна зазначити, що у наш час вже жодне дослідження документа не можна здійснити без застосування методу контент-аналізу. Цей метод продовжує свій розвиток і поєднує найкращі можливості якісних методів з перевагами формалізованого, квантифікованого аналізу.

Постановка проблеми. Сьогодні дослідники часто вдаються до якісного дослідження проблем. В масиві теоретичної інформації вони намагаються знайти ознаки того чи того явища для вирішення проблем, забуваючи при цьому про кількісні характеристики складних понять. Проте наочно зобразити характер інформації про об’єкт або явище можна за допомогою кількісного їх вираження. У цьому допоможе метод контент-аналізу.

Актуальність дослідження. Ми використали метод контент-аналізу, який найкраще зможе показати нам яким чином висвітлюється інформація про НАТО у друкованих ЗМІ Республіки Білорусь. Зрозуміло, що ЗМІ формують ставлення громадян до тієї чи іншої проблеми чи об’єкта. Від того наскільки часто та в якому ракурсі описується той чи той об’єкт залежить створення позитивного чи негативного образу, або нейтрального іміджу цього об’єкта. Таким чином ми зможемо прослідкувати імідж НАТО в друкованих ЗМІ Білорусі. Крім того, ми спробуємо дослідити еволюцію цього іміджу за останні роки.

Отже, метою нашого аналізу стане дослідження друкованих ЗМІ Республіки Білорусь за два однакові періоди часу, для того щоб проаналізувати імідж НАТО у білоруському суспільстві.

Для того, щоб досягти мети ми поставили перед собою наступні завдання:

відібрати необхідні для дослідження друковані ЗМІ;

дати оцінку інформації стосовно НАТО у цих ЗМІ;

дослідити еволюцію іміджу цієї організації;

зробити висновки відповідно до отриманих результатів.

Об’єктом контент-аналізу є щоденні та щотижневі друковані ЗМІ у вигляді газет Білорусії загальнодержавного рівня з 01.08.06 по 30.01.07 та з 01.08.09 по 30.01.10.

Предметом дослідження є характер оцінки матеріалів білоруських ЗМІ, позитивні, негативні чи нейтральні відгуки у статтях газет.

Умова проведення аналізу – однакова періодичність та популярність (або однаково висока цитованість цих видань іншими газетами та інтернет-виданнями ) друкованих ЗМІ.

Категорії аналізу:

країна поширення друкованого ЗМІ (Республіка Білорусь)

рік та місяць видання (з 01.08.06 по 30.01.07 та з 01.08.09 по 30.01.10)

оцінка предмету дослідження (позитивна, негативна, нейтральна)

Одиниці аналізу – мовні одиниці в окремих статтях, що стосуються досліджуваної теми і відповідають характеру інформації та способи її оцінки авторами статей..

Одиниці рахунку – кількість категорій і одиниць аналізу в текстах ЗМІ, які часто зустрічаються і задовольняють одиницям аналізу.

В цьому дослідженні ми опрацювали газетні матеріали. Були обрані три популярні газети, при чому дві з них є щоденними, а одна щотижнева. Щоденна газета „Советская Беларусь” [4] та білоруська газета „Народная газета” [3], яка також виходить щоденно. Також у фокус нашої уваги потрапила газета „Белорусская газета” [2]. Саме ці газети мають найбільшу цитованість і можуть найкраще показати наскільки часто, і в якому вигляді білоруські читачі отримують інформацію про НАТО. За допомогою архівів ми досліджували статті за чотири місяці з 2006 по 2007 рік та за останній час, а саме на протязі також чотирьох місяців з 2009 по 2010 рік. Нас цікавили будь-які публікації, у яких були згадки про Організацію Північноатлантичного договору. Усі статті були підраховані, а також окремо підраховані статті, позитивного, негативного та нейтрального характеру стосовно інформації про НАТО. Таким чином ми зможемо побачити, яка ж інформація переважає у друкованих ЗМІ Білорусії та зробити висновок про імідж НАТО в очах громадськості. Дослідження ЗМІ за різний період часу дозволить прослідкувати зміни іміджу, якщо вони мали місце, у зв’язку із тим, що політичне керівництво Республіки Білорусь стало зацікавлене не тільки у співпраці з Російською Федерацією, але й прагне налагодити відносини із ЄС та НАТО.

Отже, розглянемо детальніше результати контент-аналізу.

Спочатку, ми досліджували публікації у щоденній газеті „Советская Беларусь”, для того щоб прослідкувати характер та оцінки інформації стосовно НАТО. Ця газета є найбільш цитованою.

Таким чином, в газеті „Советская Беларусь” за період з 01.08.2006 по 30.01.2007 про НАТО згадується у 32 статтях.

Ми порахували частку позитивної, негативної та нейтральної інформації. Дані представили у таблиці ( див. Додаток А).

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

№ п/п Характер інформації К-сть статей Відсоткове відношення
1 позитивна 2 6,2%
2 негативна 7 21,9%
3 нейтральна 23 71,9%

Отже, інформація про НАТО в цей період подавалася в нейтральному характері (майже 72%), також був невеликий відсоток негативної інформації (22%) та дуже мало позитивної (тільки 6%).

У період з 01.08.2009 по 30.01.2010 кількість статей, у яких є інформація про НАТО збільшилася майже у два рази, а саме до 60-ти статей. Ці статті ми поділили за характером інформації та представили у таблиці та ( див. Додаток Б).

№ п/п Характер інформації К-сть статей Відсоткове відношення
1 позитивна 16 26,7%
2 негативна 21 35%
3 нейтральна 23 38,3%

Як бачимо у контексті загального збільшення статей, спостерігаємо збільшення позитивної і негативної інформації. Разом із тим ми бачимо, що все-таки переважає нейтральна інформація (38,3%) та негативна (35%), проте можемо відмітити і позитивну (26,7%). Отже, великого відриву між відсотком позитивної, негативної та нейтральної інформації не має.

Наступною ми досліджували щоденну газету „Народная газета”. У період з 01.08.2006 по 30.01.2007 про НАТО згадується у 42 статтях. Слідуючи нашій програмі, ми знову таки визначили характер інформації та підрахували її кількість.

У цій газеті майже у рівній кількості знаходяться публікації негативного і нейтрального характеру, а саме 50% – нейтральної та 43% – негативної. Позитивна інформація складає лише 7% (див. Додаток В).

Додаток В

№ п/п Характер інформації К-сть статей Відсоткове відношення
1 позитивна 3 7,1%
2 негативна 18 42,9%
3 нейтральна 21 50%

Під час дослідження другого періоду, а саме з 01.08.2009 по 30.01.2010, ми нарахували 46 статей. З них 20 – нейтрального характеру, 19 – негативного і 7 – позитивного. Відсоткове відношення представлене у таблиці (див. Додаток Г). Отже, знову таки позитивної інформації значно менше (15,2%), а негативної та нейтральної по 41,3% та 43,5%. Ситуація суттєво не змінилася, якщо не враховувати незначне збільшення позитивної інформації.

№ п/п Характер інформації К-сть статей Відсоткове відношення
1 позитивна 7 15,2%
2 негативна 19 41,3%
3 нейтральна 20 43,5%

Остання газета, яку ми досліджували виходить щотижня, має великий рівень популярності та цитованості. Це „Беларусская газета”.

У період з 01.08.2006 по 30.01.2007 про НАТО згадується у 18 статтях. А саме 5 статей позитивного характеру, 4 – негативного, 9 – нейтрального. Знову таки бачимо перевагу інформації нейтрального характеру. Хоча варто відмітити, що в порівняні з вищеописаними газетами позитивна інформація про НАТО у цій газеті займає вищий відсоток.

Отже, 50% усієї інформації займає саме нейтральна інформація, негативна – 22%, а от позитивна – 28% (див. Додаток Д).

№ п/п Характер інформації К-сть статей Відсоткове відношення
1 позитивна 5 28%
2 негативна 4 22%
3 нейтральна 9 50%

17 статей, у яких містилась інформація про Організацію Північноатлантичного договору, ми підрахували у період з 01.08.2009 по 30.01.2010. Відсоткове відношення характеру інформації суттєво змінилося (див. Додаток Е).

№ п/п Характер інформації К-сть статей Відсоткове відношення
1 позитивна 9 52,9%
2 негативна 2 11,8%
3 нейтральна 6 35,3%

Як бачимо, основний масив складає саме позитивна інформація. Майже 53% – це суттєвий показник. Також присутній і певний відсоток нейтральної інформації – 35 %. Автори статей майже не висвітлювали тему НАТО в негативному світлі, саме тому відсоток негативної інформації склав лише 12%.

Отже, провівши контент-аналітичне дослідження ми можемо зробити такі висновки.

У газеті „Советская Беларусь” у 2006 – 2007 рр. переважала нейтральна інформація. Про НАТО згадували у руслі тих чи інших подій. Не було статей, які цілком присвячені темі НАТО. Хоча варто зазначити, що серед негативних публікацій ми помітили, що Північноатлантичний альянс повністю прив’язують до США та їх зовнішньої політики, а от про США негативні публікації займають великий відсоток інформації, зрозуміло, що НАТО у такому контексті сприймається абсолютно негативно. Згадуються події у Югославії. У цей період майже немає позитивних відгуків про цей блок. Також в одній зі статей НАТО сприймають як нав’язування західних цінностей. У цій газеті багато інтерв’ю Президента Республіки Білорусь із журналістами, у яких він неодноразово наголошує на співпраці з Росією, на її важливості і пріоритеті. У таких умовах розмови про НАТО зайві. НАТО для Білорусі було темою закритою, адже відносини із Російською Федерацією були і залишаються потужним ядром у політиці Лукашенка.

Помічаємо суттєві зміни у 2009 – 2010 році. Характер інформації розділився майже порівну. Першість все-таки займає нейтральна та негативна інформація. Не виключено, що саме ця газета підтримує російську точку зору і російські наміри стосовно Республіки Білорусь. НАТО знову таки описується як гра інтересів США. Стосовно подій в Афганістані, то НАТО починають створювати репутацію блоку, який починає втрачати довіру серед країн-членів і неспроможний виконати усі покладені на нього завдання. Знову таки в інтерв’ю президента звучать слова про „нашу”, тобто їхню, Росію. Крім того заперечується той факт, що Білорусь „розігналась” в НАТО.

Що ж до позитивної інформації, то починає фігурувати думка, що відносини між Росією та НАТО повинні бути стабільними – в цьому і безпека білоруського народу. До позитивних моментів можна також віднести те, що НАТО все-таки розглядається як найбільш дієва організація безпеки. Головна проблема НАТО залишається у тому ж вигляді – це повна залежність цієї організації від США.

Під час підрахунку статей у газеті „Народная газета” за перший період дослідження ми прослідкували тенденцію до великої кількості негативної інформації. Інформація була досить різка та критична. Знову таки згадувалися дії НАТО у Югославії – бездарні та непотрібні як з воєнної так і з політичної точок зору. Зазначалися техніки дезінформації та маніпуляції, які США використовує для „покривання” невиправданих дій. НАТО також описувалося як знаряддя США для задоволення своїх геополітичних інтересів. Крім того, були висунуті „обвинувачення”, що ця організація є загрозою для країн, тому що НАТО намагається вирішити проблеми силовим шляхом, не використовуючи при цьому конструктивний діалог. Хоча в основному інформація мала нейтральний характер, попередні надто різкі і критичні відгуки зробили свою справу.

На фоні сучасної ситуації, коли всі заговорили про бажання Білорусії налагодити відносини з ЄС та НАТО цікаво дізнатися про стан публікацій у газеті „Народная газета” стосовно останнього. Відбулося збільшення статей позитивного характеру. В одній із статей були зазначені стереотипи, які існують у свідомості білоруського народу стосовно НАТО. Заявлено, що потрібно боротися із ними. Хоча тут існує і певний парадокс. Разом із збільшенням відсотка позитивної інформації кількість негативної інформації не зменшилася. Висловлена фраза, що США торгує НАТО в обмін на певні політичні послуги від інших країн. Згадувалося навіть про Україну, яку за допомогою НАТО намагалися відбити від братньої Росії.

Після дослідження статей щотижневика „Беларусская газета” важко було не помітити, що ця газета дуже відрізняється від двох попередніх. У ній було багато антиросійських публікацій. Говорилося, що білоруси в середині своєї держави вже нічого не вирішують, адже постійно оглядаються на Росію. Можемо зробити висновки про те, що ця газета пропагує західні цінності. Варто зазначити, що статті у цій газеті мають аналітичний характер і є досить інформаційно наповнені, крім того яскраво відчувається ставлення автора до описуваної ним проблеми. Багато тематичних статей, які присвячені НАТО і з яких можна дізнатися про НАТО у його чистому вигляді, а не в контексті окремих подій. Переважає інформація нейтрального характеру у 2006 – 2007 році. Кількість позитивної і негативної інформації майже однаковий. Що ж до другого періоду нашого дослідження, який охоплює кінець 2009 – початок 2010 року, то для нього характерне різке збільшення позитивної інформації. Негативної стало значно менше. НАТО описувалось як пріоритет, до якого повинна прагнути будь-яка держава.

Звичайно, при детальному дослідженні вмісту статей стає очевидною орієнтація газети. Ті, які слідують інтересам владної верхівки чи ті, які мають відносно незалежну думку.

В загальному вигляді ми можемо констатувати той факт, що у білоруських друкованих ЗМІ переважає нейтральна інформація про НАТО. Звичайно, після деякого „плавного повороту” зовнішньої політики Білорусі на Захід, а саме налагодження співпраці з НАТО, хоча офіційно ця інформація спростовується Президентом, інформації на цю тему стало більше, стала з’являтися і позитивна інформація.

Проте варто зазначити, що саме негативна інформація заполоняє свідомість після опрацювання статей. Вона різка і чітко сформована. Про НАТО складається не найкраще враження після її сприйняття. ЗМІ створює безліч стереотипів, з якими так завзято бореться НАТО сьогодні. Це і ворожий блок, і виконавець бажань США на міжнародній арені. У газеті „Советская Беларусь” формується ставлення до НАТО як до неспроможного блоку через проблеми у війні з Афганістаном.

Висновки

Отже, характер інформації у друкованих ЗМІ Білорусії різноманітний, і навіть якщо кількісно переважає нейтральна інформація, негативна справляє сильніше враження. Хоча дійсно, після певної переорієнтації білоруської зовнішньої політики інформації стало більше, і почала з’являтися позитивна інформація. Проте негативні відгуки у статтях газет набирали все більшої різкості та інтенсивності і, цілком можливо, блокували сприйняття позитивної інформації.

Список використаних джерел та літератури:

1. Алексеев А.Н., Дудченко В.С. О специфике контент-анализа как социологического метода // Социологические проблемы семьи и молодежи: Сб.ст. / Под ред. И.И.Леймана. Л.: Наука, 1972.

2. Беларусская газета [Электронный ресурс]: ежедневная газета. – Режим доступа до газеты: http://www.belgazeta.by/. – Название с экрана.

3. Народная газета [Электронный ресурс]: ежедневная газета. – Режим доступа до газеты: http://www.ng.by/. – Название с экрана.

4. Советская Белоруссия [Электронный ресурс]: ежедневная газета. – Режим доступа до газеты: http://www.sb.by/. – Название с экрана.

Науковий керівник: О.І. Санжаревський

Кандидат історичних наук, доцент

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Наукові дослідження в сфері історії та політики.

Інші записи:

    Не знайдено

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

  • Посилання
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю