Мрія як мотиваційна установка людини

Ця стаття коротко розкриває психологічне вивчення мрії, як мотиваційної установки, що є важливим процесом у формуванні мотиваційної сфери особистості, в період навчання у Вузі. Також вона містить повний опис проведеного емпіричного дослідження, результати якого можуть бути використані для виявлення реального рівня розвитку кожного студента та підвищення їхньої мотивації до навчання.

Адресована психологам і педагогам.

Актуальність дослідження полягає в тому, що в умовах сучасної освіти, орієнтованої, в першу чергу, на самостійну учбову діяльність студентів, особливо важливим є вміння останніх максимально активізувати свої мотиваційні ресурси, що є запорукою успішного здійснення саморегуляції навчальної діяльності і досягнення успіхів у ній.

Проблема мотивації та її ефективного підвищення, зокрема, у навчальному процесі, цікавить науковців вже досить давно. Вперше термін “мотивація” застосував у своїй статті “Чотири принципи достатньої причини” відомий німецький філософ А.Шопенгауер. Відомими є фундаментальні психологічні дослідження О.Г. Асмолова, М.Й. Боришевського, Б.С. Братуся, А.Г. Здравомислова, З.С. Карпенка, Д.О. Леонтьєва, В.О. Татенка, Т.М. Титаренко. Цінні відомості про мотиваційну сферу особистості знаходяться в працях М. Ц. Бадмаєвої, Е.П.Ільїна та Р.С. Немова.

Метою статті є детальний опис досліджуваного явища, а також можливість розповсюдити отримані результати на широку аудиторію.

Мотиваційна сфера поєднує велику сукупність мотиваційних утворень, що притаманна конкретній особистості. До них відносяться ціннісні диспозиції, потреби, цілі, поведінкові патерни, інтереси та інше. Якісні особливості мотиваційної сфери характеризують такі показники, як її розвиненість, гнучкість та впорядкованість. Розвиненість мотиваційної сфери відображає широту та якісне різноманіття мотиваційних чинників, таких як цілі, потреби, мотиви. Але головними поняттями, що розкривають, описують та пояснюють спонукальну природу у поведінці людини є поняття мотивації та мотиву.

Термін «мотивація» є ширшим за своїм змістом, ніж поняття «мотив». Мотивація як термін в психології використовується у подвійному значенні. У першому випадку в нього вкладається зміст для позначення системи чинників, що детермінують поведінку (потреби, цілі, цінності). В другому випадку цей термін використовується для характеристики процесу, який стимулює та підтримує поведінкову активність на певному рівні або є етапом формування мотиву.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Поняття “мотив” (від лат. movere – рухати, штовхати; від франц. motif – спонука) в буквальному смислі позначає спонуку до діяльності, спонукальну причину дій та вчинків [5]. Під мотивом розуміють ті психологічні умови, які визначають цілеспрямований характер дій.

На відміну від цілей, які завжди, звичайно, є свідомі мотиви, як правило, актуально не зізнаються суб’єктом: коли ми здійснюємо ті або інші дії – зовнішні, практичні або мовні, думаючі, при яких ми зазвичай не віддаємо собі звіту в мотивах, які їх спонукали.

Мрія – необхідна умова втілення в життя творчих сил людини, спрямованих на перетворення дійсності. Вона виступає в якості спонукальної причини або мотиву діяльності, остаточне завершення якої по тих або інших причинах виявилося відстроченим [13].

Важливим питанням сьогодення є підвищення мотивації до навчання студентів за рахунок вдосконалення особистісних якостей людини. Відомим фактом є те, що успішність навчального процесу залежить від сформованості мотивів та цілей по відношенню до навчання. На цей процес впливає багато різноманітних факторів. Ми припускаємо, що одним із основних може бути саме сформованість мрії, як мотиваційної установки, тобто чим легше людина формулює свої мрії, тим вищий рівень її мотивації.

З метою дослідження зв’язку мрії, як мотиваційної установки, та мотивацією до навчання нами було проведене спеціальне емпіричне дослідження.

Дослідницька робота проводилась на базі Національного університету «Острозька академія». Вибірку складали студенти I курсу спеціальностей психології та української філології у обсязі 36-ти осіб. Особливістю вибірки було, те, що її склали переважно особи жіночої статі (97,8%), що в цілому відображає специфіку спеціальностей.

В якості основних методів дослідження були використані тестування, порівняння та аналіз даних.

Для встановлення зв’язку мрії, як мотиваційної установки, та мотивацією до навчання ми використали авторський опитувальник «Учбова мотивація студентів»

Авторський опитувальник складається з тридцяти чотирьох запитань, кожне з яких оцінювалось по 5-бальній системі приведені мотиви навчальної діяльності по значимості для Вас: 1 бал відповідає мінімальній значимості мотиву, 5 балів – максимальній.

Запропоновані питання поставлені таким чином, щоб визначити що саме впливає на рівень мотивації до навчання, наприклад: бажання стати кваліфікованим фахівцем, уникнення засудження і покарання за погане навчання, заради схвалення батьків і оточуючих людей або просто заради самого навчання. Таким чином визначивши рівень мотивації до навчання (рис.1), ми могли прослідковувати за сформованістю мрій.

Рис.1. Рівень мотивації до навчання

Останній етап нашого дослідження полягав у визначенні кількості та сформованості мрій. Тобто, студенти, які брали участь у попередньому дослідженні, повинні були протягом 20 хвилин написати максимальну кількість мрій, які спадали їм на думку або були сформовані ними раніше. У результаті, було підраховано кількість мрій та співставленно з рівнем мотивації, для кожного досліджуваного.

Для здійснення основних дослідницьких задач ми встановлювали зв’язок між мрією, як мотиваційною установкою, та мотивацією до навчання.

Рис.2. Зв’язок мрії, як мотиваційної установки, та мотивації до навчання

Кінцевим результатом встановлення цих зв’язків було те, що побудовавши графік (рис.2) та провівши лінію Тренду, ми бачимо, що між мрією та мотивацією до навчання існує лінійний зв’зок, тобто при збільшенні кількості мрій, рівень мотивації до навчання зростає.

Таким чином, нам вдалося встановити зв’язок між мрією, як мотиваційною установкою, та мотивацією до навчання. Враховуючи отримані дані, ми зробили висновок: чим легше людина формулює свої мрії тим вищий рівень її мотивації; якщо мрія, як мотиваційна установка сформована, то рівень мотивації до навчання є високим.

Результати нашого дослідження можуть бути корисними для всіх студентів, хто прагне підвищити рівень мотивації до навчання та мріє стати професіоналом у своїй майбутній діяльності.

Список використаних джерел і літератури

1. Выготский Л.С. “Развитие высших психических функцій”. – Издательство “Просвещение”, Москва, 1950.

2. Занюк С.С. Психологія мотивації.-К.: Либідь, 2002.- 304 с.

3. Квинн В. Прикладная психология. – СПб. : Изд-во Питер. 2000.-560 с.

4. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За заг.ред. М.С.Корольчука.-К: Ельга, Ніка-центр, 2004.- 400 с.

5. Кудріна Т.С. Психологія мотивації: теорія та експеримент: Навчальний посібник.-К.:2006.-214 с.

6. Ліфарева Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

7. Орбан-Лембрик Л.Е Соціальна психологія: Навч. посіб.- К.: Академвид, 2005-446 с.

8. Пономарев Л.А. Психология творчества. – М., 1989.

9. Психологія особистості: Словник-довідник/ За редакцією П.П Горностая, Т.М.Титаренко.- К.: Рута, 2001.- 320 с.

10. Рубинштейн С.Л. “Основы общей психологи”. – Издательство “Питер”, Москва-Харьков-Минск, 1999.

11. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. – К.: Милленниум, 2004. – 521 с.

12. Столяренко Л.Д., Семи чин С.И., 100 экзаменационных ответов по психологи. Ростов н/Д: Издательский центр “МарТ”, 2001.-256 с.

13. Чельсин Е. П. “Мотивація і мотиви”. – СПб.: Пітер, 2004. – 509 с.

14. А.Н.Леонтьев Потребности, мотивы и эмоции //http://flogiston.ru/library/leontev.

15. Х.А.Ліврага Як здійснюються мрії //http://www.newacropolis.org.ua/ua/library/?DETAIL=3370.

16. http://readbookz.com/book/179/6239.html.

17. http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=34.

18. http://psyznaiyka.net/view-voobragenie.html?id=mechta-kak-osobiy-vid-voobrageniya

Інші записи:

  Не знайдено

Факультет політико-інформаційного менеджменту

 • Посилання
  1. Анонімний
   Травень 19th, 2010 at 17:46 | #1

   дуже цікава стаття!!!

  2. Lady Ю
   Листопад 29th, 2010 at 20:38 | #2

   Так, дійсно стаття цікава, але де можна подивитися рис. щодо її результатів?

  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю