Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об’єкт державного управління

1248932591_delovoy_turizm1

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Вплив інформаційного забезпечення та власне інформаційних технологій на розвиток туристичної діяльності надзвичайно великий, оскільки прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного окремого суб’єкта управління, такі усієї сфери державного управління туризмом. Це прямо впливає на конкурентноздатність країни на сучасному ринку туристичних послуг. Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи здійснення управління туристичною діяльністю як на національному, так і на регіональному рівні. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше вирішувати завдання стратегічного, тактичного та операційного управління, маркетингового планування. Загальними особливостями державного управління розвитком інформаційного забезпечення туризмом є автоматизація процесів планування, обліку, організайції та власне управління основними напрямками діяльності в сфері туризму. Тому його доцільно розглядати як інтегровану сукупність таких основних підсистем: управління фінансами, управління матеріальними потоками, управління обслуговуванням, управління якістю, управління персоналом, управління збутом, аналіз фінансових потоків, собівартості, оборотних коштів, управління маркетингом тощо. Суттєвими факторами, які мають безпосередній вплив на розвиток інформаційного забезпечення туристичної діяльності в малих містах, доцільно визначити: Нормативно-правове забезпечення (недоліки законодавства про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності в інформаційній сфері, складності порядку створення господарських товариств, недоліки статистичного обліку результатів виробничої діяльності малих підприємств, недоліки системи оподаткування, створення механізму взаємного кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, механізму сприяння розвитку малого та середнього підприємництва). Фінансове забезпечення (пошук альтернативних позабюджетних форм фінансового стимулювання інформаційно-комунікакійної інфраструктури міст, вирішення питань, пов’язаних з ефективним використанням фінансів в галузі інформаційних послуг, створення тендерних комітетів для визначення раціонального співвідношення ціна-якість в сфері послуг, що надаються). Організаційне забезпечення (координація діяльності всіх структур щодо підтримки туризму, створення координаційної ради з питань розвитку туризму при облдержадміністрації та райдержадміністраціях тощо). Матеріально-технічне забезпечення (використання якісного апаратного забезпечення, локальних та регіональних комп’ютерних мереж, всесвітньої мережі Internet та Internet-технологій, програмного продукції наскрізної автоматизації всіх управлінських процесів туризму сьогодні не просто питання створення ефективної системи державного управління туристичною галуззю, але і виживання України на світовому ринку туристичних послуг в найближчому майбутньому). Кадрове забезпечення (підготовка та перепідготовка кадрів з використанням коштів міжнародної фінансової та технічної допомоги, навчання основам туристичної діяльності). Загальнополітична стратегія держави в галузі розвитку інформаційно-комунікаційної сфери життя суспільства та світові тенденції розвитку ринку технологій, що забезпечують швидкі й ефективні методи передачі, обробки, збереження й одержання інформації. Важливість визначення економічних механізмів перспективного розвитку малих міст зростає завдяки підвищенню ролі органів місцевого самоврядування у зв’язку з передачею в регіони багатьох функцій та повноважень з управління соціально-економічним розвитком, що посилює вплив територіальних громад на формування містоутворювальної бази і сфери зайнятості населення. Зважаючи на це, першопочатковим етапом розвитку та ефективного функціонування інфраструктури туризму є затвердження на місцевому та обласному рівні Програм-стратегій розвитку туризму, заснованих на засадах Загальнодержавної програми розвитку малих міст та деперсивних територій. Одним з найважливіших кроків Програми, повинно стати створення Туристично-інформаційного центру (ТІЦ) або іншої аналогічної структури. Центр здійснюватиме координацію спільної діяльності з обласним управлінням туризму, українськими та іноземними туристичними агенціями, ТІЦ інших міст по залученню туристів до міста, а також координацію туристичної діяльності на території малого міста та регіону. Центр проводитиме дослідження для визначення основних потреб туристів на платні послуги, які вони бажають отримати. ТІЦ допомагатиме міськими бізнес-структурами та здійснюватиме: формування позитивної громадської думки щодо діяльності ТІЦ на території міста та налагодження тісних партнерських зв’язків із мешканцями міста та регіону їх розміщення; забезпечення екскурсійних та інших туристичних послуг; активне сприяння розвитку господарської туристичної діяльності і туристичної інфраструктури, мережі туристичних послуг та території міста і регіону, а також написання газетних статей, оголошень для заохочення населення до співпраці. ТІЦ розвиватиме: плідну співпрацю з вітчизняними і зарубіжними партнерами міста у сфері туризму та культурних зв’язків, адже ділові відносини із містами- та районами-побратимами є надзвичайно важливими з точки зору розвитку в’їзного туризму, створення й просування регіональних туристичних продуктів; популяризацію міста і його історико-культурної спадщини, а також проведення робіт з підготовки програм впорядкування туристичної діяльності і розвитку туризму на території малого міста, цільових програм. Ця форма організації у структурі управління туризмом в місті здійснюватиме допомогу у створенні нормативних та регулятивних актів у цій сфері та подання пропозицій щодо удосконалення вже наявних на затвердження органами місцевого самоврядування, а також здійснення громадського контролю за їх виконанням; розробку візуальної інформації про місто (схем міста та району, історичних мап місцевості тощо); діяльність в мережі Internet – створення та підтримка сайту міста як туристичного центру; контроль за виробництвом та реалізацією різноманітної продукції інформаційного та промоційного характеру, видань про місто та регіон його розташування, їх історію та традиції, сувенірів, творів місцевих художників, скульпторів тощо. Формування списків контактів (телефони, адреси, відповідальні особи тощо) з туристичними фірмами, які здійснюватимуть формування екскурсійних груп маршрутами регіону, а також пошук джерел коштів для закупівлі офісного обладнання (спонсорська та меценатська допомога); виготовлення та встановлення рекламних вивісок, а також підбір та організацію навчання працівників ТІЦ (курси підвищення кваліфікації) – доцільні функції цієї структури. Ефективна діяльність Туристичного інформаційного центру сприятиме подальшому розвитку туристичної сфери малого міста, якісному використанню вже наявних ресурсів та діючих об’єктів. Через плідну співпрацю ТІЦ з органами державного управління доцільно здійснювати комплексний розвиток туристичної інфраструктури міста. Розвиток інформаційного забезпечення туристичної діяльності в малих містах надасть багато можливостей як для міста та регіону, так і для держави. Переваги становлення туризму в малих містах очевидні. Окрім відкриття нових спеціальностей та збільшення робочих місць, – це впровадження національного продукту, що характеризуватиме Україну як найкраще. Також збільшення платоспроможності та життєвого рівня населення місцевості. А це, в свою чергу, спричинить підвищення прибуткової частини бюджету (як муніципального, так і державного) та видатків на історико-культурне відродження міста, регіону та країни в цілому.

Інші записи:

    Не знайдено

Факультет політико-інформаційного менеджменту

  • Посилання
  • 2gis
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю