ОПИС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП «СИМПАТІЯ-ЛЮБОВ» І «СИМПАТІЯ-СПІВЧУТТЯ»

Ця стаття присвячена аналізу лексико-семантичного поля «симпатія» з точки зору як лінгвістики, так і психології. Симпатія є представлена в різних видах емоціональної перехідності і співпереживання, що дозволяє розділити це поняття на такі лексико-семантичні групи як «симпатія-любов» і «симпатія-співчуття» відповідно до різного значеннєвого навантаження.

This article is devoted to the analysis of the lexical-semantic field of the notion “sympathy” from both linguistic and psychological points of view. Sympathy is represented in various types of emotional transition and fellow feeling, which allows dividing this notion into “sympathy-love” and “sympathy-condolence” according to different semantic weight.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Важливими є дослідження ЛСП мовних одиниць на позначення емоціональних станів, адже саме слова-назви почуттів є найбільш поширеними та широковживаними. Зокрема поняття «симпатія» є тісно пов’язане майже з усіма переживаннями та є найуживанішим у літературі.
Мета цієї статті є дослідження і систематизація ЛСП «симпатія». Досягнення мети зумовило появу і вирішення кола питань, що склали основні завдання роботи: аналіз поняттєвої категорії «симпатія» й виявлення її двоякої семантики; дослідження англомовних відповідників поняттю «симпатія» та лексико-семантичних особливостей їх перекладу; класифікація мовленнєвих одиниць досліджуваного ЛСП відповідно до їх значеннєвої близькості.
При дослідженні було застосовано метод ступеневої ідентифікації значення при виявленні домінанти синонімічного ряду, метод концептуального аналізу для побудови моделі поняттєвої категорії, а також описовий і порівняльний методи [5; 49-53].
Роботи, де розглядалися різні типи полів, у тому числі лексико-семантичне поле (Г.А.Уфімцева, І.Г Шевченко, А.І Кузнєцова, І.В. Арнольд, Ж.П. Соколовська, В.П. Станкевич, Г.С. Щур тощо), посідають провідне місце в традиційній семантиці. У них дано визначення поля як об’єкта лінгвістичного аналізу, сформульовано критерії виділення поля, викладено загальні принципи його структурації. Незважаючи на досить глибоку висвітленість цих проблем, ряд питань у теорії поля залишаються відкритими для обговорення. До них належить насамперед питання про принципи структурації польових утворень, тобто про те, як значення одиниць поля узгоджені між собою на його різних поняттєвих ділянках, і яким чином останні об’єднуються в межах окремої поняттєвої категорії, що існує в мисленні як “відбиток структурованого знання про відповідний фрагмент дійсності” (О.П.Воробйова) [6; 124].
Водночас, лексико-семантичне поле понять на позначення почуттів є досить мало вивченим, тому актуальним є дослідження поняттєвої категорії «симпатія». Оскільки симпатія є динамічним почуттям, то воно може досягати напруженості, переходячи в пристрасне захоплення чи міцну прив’язаність, а може закінчитися охолодженням, розчаруванням, навіть перейти в антипатію і неприязнь. Все-таки у міжособистісних відносинах симпатія є одним із найважливіших факторів інтеграції людей і збереження психологічного комфорту.
Симпатія є представлена в різних видах емоціональної перехідності і співпереживання (fellow feeling), що дозволяє розділити це поняття на «симпатія-любов» і «симпатія-співчуття» відповідно до різного семантичного навантаження. Кожна семантична одиниця, у свою чергу, утворює свою лексико-семантичну групу, у котрій нараховується безліч відносно синонімічних понять.
Поняття “емпатія” отримало розповсюдження на початку 50-х років ХХ сторіччя у психологічній літературі. У більш ранніх роботах дослідники частіше користувались поняттям “симпатія”, вживаючи його у широкому сенсі: як розуміння, чуйність, емоційна співпричетність. У радянській психології термін “емпатія” з’явився тільки на початку 70-х років ХХ сторіччя у зв’язку з дослідженням Т.Гаврилової. За визначенням, емпатія (від грецького empatheia – співпереживання) – розуміння емоційного стану, проникнення-вчуття у переживання іншої людини. Термін “емпатія” введений у психологію Е.Тітченером, який узагальнив ідеї, що розвивались у філософській традиції про симпатії з теоріями вчуття Е.Кліффорда та Т.Ліппса [13; 225-234].
За Т.Ліппсом, вчуття – це специфічний вид пізнання суті предмета чи об’єкта. Вчуття в іншу людину базується на бажанні знайти в ній свої переживання. Співчуття до інших людей можливе тому, що людина наповнює їх переживання власним досвідом. Таким чином отримує своє пояснення природа альтруїстичної поведінки людини.
Симпатію як первинну емоцію, на основі якої розвиваються соціальні почуття, розглядав у своїх працях Т.Рібо. На думку З.Фройда, емпатія сприяє встановленню відповідного відношення до акту сприймання психічних станів [13; 225-234]. Сьогодні слово «симпатія» ми чуємо досить часто, але що ж все-таки воно означає. Щоб з’ясувати це довелося звернутися до декількох тлумачних словників як українських, так і іноземних. Виявляється, що воно має 2 основних значення, проте з різними відтінками, а саме: 1) симпатія – (від грец. sympatheia – потяг, внутрішня прихильність) – а) стійке позитивне (хороше, схвальне) відношення до когось чи чогось (іншим людям, їх групам, соціальним явищам), яке проявляється в привітності, доброзичливості, захопленні, спонуканню до спілкування, виявленню уваги, допомозі (альтруїзмі); б) почуття приязні, прихильності, доброзичливості до кого-, чого-небудь; теплі, ніжні почуття; уподобання [9]; 2) симпатія – (від грец. συμπάθεια – співчуття, жалість) – а) чуйне ставлення до чийого-небудь горя, до чиїхось переживань; б) почуття жалю, викликане чиїм-небудь нещастям, горем; в) стан, у якому почуття і емоції однієї людини викликають схожі почуття в іншої людини, при цьому створюється відчуття спільного почуття.
Що ж до англійської версії тлумачення цього слова, то ми знаходимо також декілька варіантів з дещо відмінним значенням. Наприклад, у електронному словнику Oxford Advanced Learner’s Dictionary 7th edition подано такі дефініції: sympathy – 1) the feeling of being sorry for somebody; showing that you understand and care about somebody’s problems; 2) the act of showing support for or approval of an idea, a cause, an organization, etc.; 3) friendship and understanding between people who have similar opinions or interests [12].
Як відомо, причини виникнення симпатії можуть бути усвідомленими і мало усвідомленими. До перших відносяться спільність поглядів, ідей, цінностей, інтересів, моральних ідеалів. До інших – зовнішня привабливість, риси характеру, манера поведінки. Явище симпатії привернуло до себе увагу ще давньогрецьких філософів, зокрема стоїків, які трактували її як духовну об’єктивну загальність всіх речей, в силу якої люди співчувають один одному [7].
Співчуття грає важливу роль в людських відносинах, особливо в дружбі. Так, шотландський філософ Девід Юм вважав, що людина може бути зворушена співчуттям до інших, що може забезпечити особистості альтруїстичну, а не егоїстичну мотивацію. А ще один шотландець – економіст і філософ Адам Сміт – використовував поняття симпатія як основу для свого вчення про мораль, викладеного в книзі «Теорія моральних почуттів» (1759) [13; 225-234]. Отже, симпатія – це почуття емоціональної схильності до людини, підвищений інтерес і потяг до неї або співчуття.
Особливої уваги заслуговує класифікація англійського вченого П. Роже, який виділив вісім груп лексики англійської мови: І. “Абстрактні відношення”, ІІ. “Простір”, ІІІ. “Фізика”, IV. “Матерія”, V. “Відчуття”, VI. “Інтелект”, VII. “Воля”, VIII. “Почуття”, які далі ступенево діляться на ще менші. П. Роже поділяє усі почуття (affections) на загальні (general), особисті (personal), симпатичні (sympathetic), моральні (moral) та релігійні (religious). Детальніше розглянемо групу sympathetic, яка поділяється на social (суспільний), diffusive (поширюваний), special (особливий), retrospective (ретроспективний).
До social відноситься friendship (дружба), friend (друг), sociality (товариськість), courtesy (ласка; чемність), congratulation (поздоровлення), love (любов), favorite (улюбленець, фаворит), endearment (ласка; ніжність) i marriage (тісний союз; шлюб). Diffusive поділяються на benevolence, philanthropy, benefactor; special у свою чергу на pity, condolence; retrospective: gratitude, forgiveness [10].
Якщо розглядати симпатію як “стійке схвалюване ставлення людини до інших людей, їх груп або соціальних явищ, що спонукає до спілкування, надання уваги, допомоги тощо” (визначення С. Головіна), то семантичне поле охоплює насамперед такі поняття як потяг, прихильність, інтерес, увага, захоплення, приязнь, любов, а також близькими є кохання, пристрасть, доброзичливість, благовоління, дружба, милість, взаєморозуміння, конгеніальність, ніжність, сердечність, злагода, спорідненість, милосердя, гармонія, м’якосердість, доброта, альтруїзм, філантропія.
Прихильність є найближчим синонімом – це «почуття приязні, доброзичливості, симпатії і т. ін. до кого-небудь; симпатія, любов до кого-небудь; нахил, прагнення до чого-небудь; схильність» [9]. Втім, поняття «потяг, любов, інтерес» теж є важливими в цьому синонімічному ряду, тому нижче подані визначення цих слів (знайдені у Великому тлумачному словникові української мови) для кращого розуміння семантичних особливостей поля:
Потяг – настійне прагнення до чого-небудь, сильна внутрішня потреба робити щось, бути десь; велика зацікавленість чим-небудь; посилена, непереборна схильність до кого-небудь; напівсвідоме, інстинктивне прагнення до чого-небудь (суб’єктивне переживання потреби, яке виникає незалежно від свідомості).
Любов – почуття глибокої сердечної прихильності до кого-, чого-небудь, глибока приязнь;інтерес до чого-небудь; внутрішній, духовний потяг до чого-небудь; пристрасть до чого-небудь.
Інтерес – увага до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимсь, чимось; цікавість, захоплення [1].
Для порівняння розглянемо також синонімічний ряд «симпатія-любов» і в англійській мові. Таке обширне і глибоке поняття як love, згідно зі словником П. Роже, невід’ємно пов’язане із fondness (ніжність), liking (прихильність), inclination (нахил), admiration (захоплення), fancy (уподобання), affection (любов), sympathy (симпатія), fellow-feeling, tenderness (ніжність), heart (почуття), benevolence (доброзичливість), attachment (відданість), passion (пристрасть), devotion (захоплення), fervor (палкість), enthusiasm (ентузіазм), rapture (екстаз), infatuation (закоханість), adoration (обожнювання), idolatry (поклоніння), narcissism (самозакоханість, самозамилування), Cupid (Купідон), Venus (Венера) та Eros (Ерос).
Favorite є однозначним pet (мазунчик), cosset (пестунчик), minion (фаворит), idol (кумир), jewel (скарб), crony (нерозлучний друг), fondling (улюбленець), apple of one’s eye, man after one’s own heart, love (кохана\коханий), dear (дорогий\дорога), darling (любий\люба), duck (голубонька), honey (милий\мила), moppet (маля), sweetheart (серденько) [10].
Зупинимось детальніше на такій мовній одиниці як apple of one’s eye. У перекладі це буде «зіниця ока». Ми часто вживаємо цей вираз у фразі «берегти як зіницю ока», маючи на увазі «берегти як щось найцінніше, найдорожче». Це можна пояснити виходячи з того, що зіниця (отвір у райдужній оболонці ока, крізь який у нього проникає світлове проміння) є основною і надзвичайно вразливою частиною ока, тому, аби не втратити зір, потрібно дбати про її цілісність і непошкодженість.
У свою чергу вартими уваги є такі пестливі англійські слова як honey і duck, що дослівно буде «мед» і «качка». В українській мові найкращими семантичними еквівалентами є «мила» і «голубонька», оскільки прирівнювання коханої людини до ніжної голубки нашому менталітету більш властиве, адже полювання на диких качок – це давня традиція англійських аристократів.
Крім того, симпатія є передвісником і невід’ємним почуттям у дружніх відносинах, тому перейдемо до семантичного ряду «симпатія-дружба». Близькими до поняття friendship є amity (дружні стосунки), brotherhood (братерство), fraternity (братство), sodality (братерство), confraternity (товариство), sisterhood (сестринство), cordiality (сердечність; щирість), fellow-feeling (співчуття), response (взаємне почуття), cаmaradarie (панібратство), affection (прихильність), favoritism (фаворитизм), acquaintance (знайомство), familiarity (фамільярність), intimacy (інтимність), intercourse (спілкування), fellowship (товариство).
Разом з тим, friend має такі синоніми як: intimate (близький друг), acquaintance (знайомий), neighbor (сусід), well-wisher (доброзичливець), favorer (прихильник), patron (заступник), backer (той, хто допомагає комусь), tutelary saint (покровитель), good genius (добрий геній), advocate (прибічник), partisan (прихильник), sympathizer (співчуваючий), ally (союзник), associate (товариш), compeer (рівня), comrade (товариш), mate (напарник), companion (супутник), chum (нерозлийвода), buddy (приятель), pal (приятель), play-fellow (друг дитинства), compatriot (співвітчизник), co-partner (спів партнер) [10].
З огляду на викладене вище, можна зробити висновок, що ЛСГ «симпатія – любов» має велику кількість синонімічних одиниць, що зумовлено розповсюдженістю та важливістю цього слова в мовних реаліях українців та англійців.
Тепер розгляньмо друге визначення «симпатія – співчуття». Його семантичне поле охоплює такі слова як співпереживання, чуйність, розуміння, жалість, жаль, утіха, підтримка, людяність, спів страждання, відрада; чи такі англійські синоніми: commiseration, compassion, rapport, support, comfort, mercy, pity, aid, cheer, consolation, condolence, encouragement, reassurance, rue, ruth, solace, sorrow [11].
З метою кращого розуміння семантики «sympathy – condolence» детальніше зупинимось на дефініції основних понять. Відтак, співчуття – це 1) чуйне ставлення до чийого-небудь горя, до чиїхось переживань; почуття жалю, викликане чиїм-небудь нещастям, горем; жаль, висловлений усно або письмово з приводу нещастя, горя, що спіткали кого-небудь; 2) доброзичливе, прихильне ставлення до кого-небудь; підтримка, схвалення. Відповідно, чуйність – 1) уважність і сердечне ставлення до людей; чулість. 2) Здатність швидко реагувати на життєві події, факти і т. ін. Співпереживання – дія і стан за значенням співпереживати – переживати разом із ким-небудь, поділяти чиїсь переживання [9].
Проілюструємо це на наприкладі синонімів, які П. Роже подає у своєму тезареусі, а саме: accord, affinity, agreement, alliance, attraction, benignancy, close relation, concord, congeniality, connection, correspondence, empathy, fellow feeling, harmony, heart, kindliness, kindness, mutual attraction, mutual fondness, responsiveness, sensitivity, tenderness, understanding, union, unity, warmheartedness, warmth, favor, thoughtfulness [11].
Слід зауважити, що деякі слова з цього переліку не мають відповідників в українській мові або їхні дефініції дещо не співпадають із розумінням цих слів українцями. Скажімо, слову affinity подано переклад привабливість, потяг, але Oxford Advanced Learner’s Dictionary 7th edition дає таке визначення: a strong feeling that you understand sb/sth and like them or it; a close relationship between two people or things that have similar qualities, structures or features [12]. Виходячи з цього, найближчими українськими еквівалентами були б порозуміння, схожість. До того ж поданий синонім rapport (a friendly relationship in which people understand each other very well) взагалі не має відповідника в нашій мові.
Схематично семантичне поле в англійській мові зображено на рисунку 2.

Рис. 2
Згідно класифікації П. Роже до семантичного поля «симпатія» входять ще й такі слова: endearment (ласка; ніжність), marriage (шлюб), benevolence (доброзичливість; милосердя)[11]. У його словнику ми знаходимо й такі синонімічні ряди як pity (жалість) (compassion (жаль), commiseration (співчуття), condolence (співчуття), tenderness (ніжність, м’якість), forbearance (стриманість; поблажливість), clemency (милосердя), ruth (жалість), grace (милість), long-suffering (багатостраждальність)), condolence (співчуття) (lamentation (лемент, плач), consolation (відрада)), gratitude (вдячність) (thankfulness, gratefulness, feeling of obligation (почуття обов’язку), recognition (схвалення), praise (хвала), benediction (благословення), requital (винагорода)) i forgiveness (прощення) (pardon (вибачення), condonation (забуття), remission (пробачення), absolution (відпущення (гріхів)), amnesty (помилування), indulgence (індульгенція), reprieve (тимчасове полегшення), excuse (виправдання), release (полегшення), longanimity (довготерпимість)).
Хоча семантичне поле слова, яке ми досліджуємо, в українській мові не має таких синонімічних одиниць як «ввічливість» і «привітання», але у англійській мові courtesy та congratulation досить тісно переплетені iз sympathy.
Відтак, сourtesy (чемність; ввічливість; ласка) прирівнюється до respect (пошана), manners, politeness (ґречність), urbanity (чемність), comity (ввічливість), gentility (родовитість), cultivation (культивація), recognition (схвалення), obeisance (шана), curtsy (реверанс), capping, embrace (обійми), valediction (прощання), condolence (співчуття) [10].


Рис. 4
Варто розглянути і синонімію цього слова в англійській мові, яку деякі Internet-словники подають так як зображено на рис. 4, що є своєрідним підсумком усього зазначеного вище [14].
Таким чином, було проаналізовано поняттєву категорію «симпатія» й виявлено її двояку семантику, досліджено англомовні відповідники поняттю «симпатія» та лексико-семантичніх особливості їх перекладу, а також класифіковано мовленнєві одиниці досліджуваного ЛСП відповідно до їх значеннєвої близькості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Великий тлумачний словник української мови/Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440с.
2. Денисова С.П. Типологія категорїй лексичної семантики. – К.: Вид-во Київського держ. лінгвістичногв ун-ту, 1996. – 294с.
3. Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики. — К., 1988. – 257c.
4. Арнольд И.В. Лексико-семантическое поле в языке и тематическая сетка текста // Арнольд И.В. // Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: Сб.ст. / Науч.ред. П.Е.Бухаркин. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 645c.
5. Кузнецова А.И. Понятие семантической системы и методы ее исследования.– Москва, 1963. – 57с.
6. Обзоры. Теория семантических полей // Вопросы языкознания. – 1971. -№5. -213c

7. Википедия (http://www.wikipedia)
8. Толковый словарь психиатрических терминов (http://www.psh.freecopy.in)
9. ABBY Lingvo 12 (Collins)
10. The Greenwich Roget’s Thesaurus. – Greenwich London, 1994.
11. Roget’s II: The New Thesaurus /Third Edition. – Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2003.
12. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English /Seventh edition/Сhief Editor Sally Weihmeier. – Oxford University Press, 2005. – 1780p.
13. Wolfe, A.B. The Role of Sympathy and Ethical Motivation in Scientific Social Research//Journal of Philosophy, Том 20, № 9 (26/04/1923), р. 225-234
14. http://www.merriam-webster.com/thesaurus/sympathy

Інші записи:

    Не знайдено

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

  • Посилання
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю