Структурні особливості лексики семантичного поля ділового мовлення

Автор статті розглядає характерні особливості лексики ділового мовлення на основі вивчення структури та властивостей лексико-семантичного поля. Дослідження ділового мовлення полягає у виявленні парадигматичних відношень на рівні лексичних одиниць та мікрополів. Найважливішим внеском у вивченні ділового мовлення в лінгвістиці стала структуризація та категоризація проаналізованих лексичних одиниць в процесі дослідження, головною метою якого став розгляд лексичного поля ділового мовлення не як хаотичного, а як цілісного утворення.

Ключові слова: ділове мовлення, лексико-семантичне поле(ЛСП), периферійна частина лексико-семантичного поля, лексична одиниця (ЛО),ядро поля, парадигматичні відношення, лексичний склад, компонентний аналіз, порогова величина.

The author of the article examines the typical peculiarities of the business speech vocabulary on the basis of the studying the structure and features of the lexical-and-semantic field. The research of the business speech consists in the identification of the paradigmatic relations on the lexical and microfield levels. Structuring and categorizing the analyzed lexical units in the process of the research became the most important contribution into the studying of the business speech in linguistics. The main aim of the research is the examination of the lexical field of the business speech not as a chaotic but as an entire organization.

Key words: business speech, lexical-and-semantic field (LSF), peripheral part of the lexical-and-semantic field, lexical unit (LU), nucleus of the field, paradigmatic relations, lexical structure, component analysis, threshold constant.

З розвитком цивілізації та постійним накопиченням нових знань змінюється і наше мовлення. Детальне дослідження ділового мовлення продовжується і постійно розвивається, оскільки мова постійно змінюється і одночасно з нею змінюється лексичний склад її семантичних полів. Ділове мовлення має широке поле для майбутнього дослідження, оскільки процес поповнення мови в сфері бізнесу, права, фінансів, комп’ютерних технологій та інших сфер людської діяльності, лексичними одиницями не можна вважати завершеним.

Формування понять ділового мовлення триває постійно. Це зумовлено динамічним розвитком країн сучасного світу, економічний та соціальний потенціал яких залежить, значною мірою, від ділових відносин [6, c.59]. Вчені-лінгвісти досить довго вивчають характерні риси ділового мовлення. Однак, систематизація структурних одиниць та дослідження особливостей лексико-семантичного поля ділового мовлення, що є важливою складовою повсякденного спілкування людей, залишаються лінгвістичними феноменами, що потребують детального вивчення.

Формування культури ділового мовлення, що поступово набуває великого значення, є важливим етапом для розвитку суспільства та держави в цілому. Без глибоких знань ведення ділових відносин еволюційний розвиток людства не відбувається, тому що ділове спілкування охоплює всі сфери діяльності людини і без його знання реалізуватись та знайти своє місце в світі для сучасної людини доволі складно. Мовлення не тільки допомагає розуміти почуте, а й встановлювати нові контакти та вирішувати нагальні питання.

Досить довго досліджуючи мову, лінгвісти зробили висновок, що одиниці ділового мовлення не можуть існувати ізольовано. Вони є взаємопов’язані відношеннями спорідненості та протиставлення. Ці лексико-семантичні відношення підпорядковуються системі, утворюючи цілісний комплекс, вивчення якого розпочалося ще на початку ХХ століття. Ідеї та принципи семантичного аналізу мови, об’єднані під загальною назвою «метод семантичного поля», були надалі сформульовані у працях А.А.Потебні, М.М.Покровського, Р.М.Мейера, Й.Тріра, Г.Штерберга, Г.Ібсена, В.Порціга, А.Йолеса та інших [7, c.115]. Вагомий внесок у вивчення лексико-семантичних полів зробив науковець Т.Щур у праці “Теорія поля в лінгвістиці”. Він охарактеризував польові підходи до вивчення лексики, типологію лексико-семантичних полів З.Попової, О.Духачека, Р.Майєра тощо [8, c.31]. Праці саме цих вчених допомогли зрозуміти та структуризувати знання про семантичне поле ділового мовлення.

Об’єктом нашого дослідження стало лексико-семантичне поле ділового мовлення в сучасній англійській мові.

Предмет дослідження становлять особливості та структура лексико-семантичного поля ділового мовлення, а також категоризація досліджуваних одиниць.

Метою дослідження є детальний аналіз особливостей ділового мовлення, вивчення поняття лексико-семантичного поля та його структури, що полягає у семантичному опрацюванні лексики ділового мовлення та її систематизації. Для досягнення мети в процесі дослідження були виконані наступні завдання: з’ясування значення семантичного поля; виділення основних структурних одиниць лексико-семантичного поля; проведення аналізу вибраних одиниць ділового мовлення для встановлення конкретного значення даних понять та найменувань; згрупування понять ділового мовлення відповідно до сфер, в яких воно використовується; стратифікація лексичних одиниць поля бізнесу.

Саме завдяки використанню наступних методів дослідження нами була досягнута поставлена ціль – детальний аналіз лексико-семантичного поля ділового мовлення: порівняння – для встановлення подібностей та відмінностей між синонімічними одиницями ділового мовлення; аналіз словникових дефініцій – для вивчення семантичних особливостей одиниць ділового мовлення; індукція – для встановлення системності лексичних одиниць на основі виявлення відношень між ними; класифікація – для впорядкованості одиниць ділового мовлення за семантичною ознакою; структурний – для аналізу мовних явищ на основі зв’язків та відношень між мовними елементами, а саме між одиницями ділового мовлення. [4, c.51]

Ділове писемне мовлення, зокрема текст у сфері бізнесу, представляє собою особливий вид, тобто спеціалізовану різновидність спілку­вання між людьми, які можуть не знати один одного, але повинні спілкуватися відповідно до норм даного соціуму, так як комуніка­ція здійснюється в заданих рамках статусно-рольових відносин. Метою нашого дослідження є виявлення основних особливостей лексико-семантичної системи бізнес-мовлення (ділового мовлення). Розуміння словотвірних процесів допомагає збагнути закономірнос­ті утворення нових лексичних одиниць. Таким чином, аби краще зрозуміти структуру поля ділового мовлення, розглянемо структуру його компонентів, а саме способи творення понять ділового мовлення.

Наша наукова робота акцентує увагу на проведенні польового аналізу ділового мовлення. Для побудови лексико-семантичних полів ділового мовлення, слід розглянути семантичну структуру слів, які належатимуть до того чи іншого поля [5, c.200].

Зосереджуючи увагу на аналізі одиниць ділового мовлення з метою утворення лексико-семантичного поля, у процесі дослідження використовувались такі словники: “Новий тлумачний словник української мови”, “Словник синонімів української мови”, “Великий англо-український словник”, „New Webster’s dictionary and Thesaurus of the English Language”. “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”.

Не зважаючи на розвиток семантики як науки, яка розглядає вивчення і виділення семантичних полів, а також розвиток ділового мовлення, яке охоплює різні важливі сфери людського буття, на сьогодні не можна знайти напрацювань щодо створення системності одиниць ділового мовлення. Це пояснюється тим, що по-перше, мова постійно збагачується новими одиницями та значеннями, по-друге, вона є гнучкою і змінною (одиниці одного поля перетинаються з одиницями іншого), а найголовніше мета кожного дослідження (даного, зокрема) – зробити певний внесок у розвиток лінгвістики [4, c.6].

Структура семантичного поля “Ділове мовлення” є досить складною та багаторівневою. Таке явище спричинене перш за все тим, що ділове мовлення обслуговує різні сфери діяльності людини. Таким чином, структуризувавши найосновніші мікрополя “Business Speech” (в яких використовується ділове мовлення), їх можна виділити тринадцять: Advertising, Banking, Company Structure, Contracts, Employment, Import – Export, Insurance, Law, Marketing, Meeting, Money, Presentation, Selling (див. таблицю 1.1.).

Радиальная диаграмма

Таблиця 1.1.

Визначивши групи ділової лексики, можемо розглянути лексико-семантичне мікрополе Selling, яке становлять такі поняття: after-sales service, buyer, client, close, cold call, customer, deal, discount, follow up, guarantee, in bulk, lead, objection, overcome, product, prospect, representative, retail, service, wholesale. Це тісно пов’язане з такими лексико-семантичними мікрополями, як Advertising та Marketing, адже і в бізнесовій діяльності ці сфери існувати одна без одної не можуть.

Мікрополе Advertising складають такі поняття: advertisement, advertising agency, benefit, billboard, circulation, classified ads, commercial, coupon, double-page spread, eye-catcher, features, hoarding, postern, prime time, promote, slot, target, U.S.P. (Unique Selling Proposition; what makes a product different from others), AIDA (Attention, Interest, Desire, Action – the objective of all advertisements).

До мікрополя Marketing належать такі поняття: brand, consumer, cost, develop, distribution, end-user, image, label, launch, mail order, market research, packaging, point of sale, product, public relations, registered, sponsor, S.W.O.T. (abbr. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats), total product, trademark [11].

Як бачимо, слова на позначення певних понять, явищ та речей з вищезазначених трьох мікрополів є взаємопов’язані між собою, а отже можна зробити висновок, що їхні лексико-семантичні поля не є ізольованими, а навпаки: вони тісно переплітаються, доповнюють та взаємодіють один з одним.

Мікрополе Import-Export також тісно пов’язане з торговельними відносинами. До нього належать такі поняття: bill of lading, c.&f. (abbr. cost & freight: includes shipping to named port but not insurance), c.i.f. (abbr. cost, insurance and freight: includes insurance and shipping to named port), cargo, certificate of origin, customs, declare, f.a.s. (abbr. free alongside ship includes delivery to quayside but not loading), f.o.b. (abbr. free on board: includes loading onto ship), freight, i letter of credit, merchandiser, packing list, pro forma invoice, guay, waybill.

Вживання значної кількості абревіатур у цьому мікрополі пояснюється основною комунікативною функцією ділового стилю – повідомлення. Ділове мовлення визначається безосособовістю, відсутністю емоційного забарвлення, що наближає його до наукового. Йому властиві конкретність змісту і абстрактність засобів вираження, тому стислість форми слова є поширеною та досить вагомою ознакою [12].

До мікрополя Banking належать такі поняття: balance, bank charges, branch, checkbook, check, credit, credit card, current account, debit, deposit account, fill, interest, loan, overdraft, pay, payee, exchange rate, paying-in sleep, standing order, statement, withdraw.

До мікрополя Money належать такі слова: banknote, bill, black market, bureau de change, A.T.M. (abbr. Automated Teller Machine; cash dispenser), cash, cash dispenser, cashier, check, coin, currency, debt, exchange rate, foreign exchange, hard currency, invest, legal tender, petty cash, soft currency, speculate, transaction.

Беручи до уваги лексичний склад обох полів, їх варто було б об’єднати. Таким чином, можна зробити висновок, що вищезазначені мікрополя є також взаємопов’язаними, більше того, існувати ізольовано вони не можуть, адже мікрополе Banking залежить від мікрополя Money і навпаки. До того ж, на те, що вищезазначені поля переплітаються, вказує достатня кількість спільних для обох полів лексем [6, c.58].

Мікрополе Meeting становлять такі поняття: conference call, consensus, decision, item, matters arising, A.G.M. (abbr. Annual General Meeting ), A.O.B. (abbr. Any Other Business usually the last item on an agenda), absent, agenda, apologies, ballot, casting vote, chairman, conference, minutes, proxy vote, show of hands, unanimous, videoconference, vote. Його також можна об’єднати з наступним мікрополем, адже виступи, різного роду промови, презентації здійснюються в основному на зустрічах, конференціях.

Мікрополе Presentation становлять такі поняття: audience rapport, body language, flip chart, handout, marker, microphone, O.H.T. (abbr. overhead transparency; sheet of film with image for o.h.p.), overhead projection, pointer, screen, signal, slide, visual aids, whiteboard, To start with, Turning now to, Finally, In conclusion, For example, Ladies and Gentlemen. Отже, як бачимо дані мікрополя є також взаємопов’язаними. Таким чином, ми бачимо в складі цих полів велику кількість вставних конструкцій, професіоналізмів та канцеляризмів, які характерні цим сферам, оскільки забезпечують порозуміння у певній групі людей, а також економію часу [5, 25].

Мікрополе Contracts складають такі поняття: agreement, appendix, arbitration, article, clause, condition, force majeure, fulfil, herein, hereinafter, hereto, heretofore, in behalf of, null and void,. on the one hand, party, stipulate, term, warrant, whereas.

Мікрополе Employment утворюють такі поняття: bonus, curriculum vitae, dismiss, employer, fire, interview, make redundant, maternity leave, notice, perk, personnel, personnel officer, promotion, prospects, recruit, resign, retire, salary, staff, take on. Беручи до уваги той факт, що працівник постійно має справу з різними видами документів, а також лексичний склад полів можна зробити висновок, що вони є також взаємопов’язаними. Більше того мікрополе Contracts частково належить до кожного з мікрополів [11].

Щодо мікрополя Company Structure, то його можна також певною мірою пов’язати з вищезазначеними, адже його лексичний склад характеризує організаційні елементи, що пов’язані як з персоналом, так і з діловими документами: Accounts Dept.., A.G.M.UK (abbr. Annual General Meeting), board of directors, chairman, director, executive officer, headquarters, manager, managing director, Marketing Dept., organisation chart, Personnel Dept., president, Production Dept., Purchasing Dept., reception, shareholder, vice president

Лексико-семантичне мікрополе Insurance становлять поняття: actuary, assessor, claim, comprhensive, consequential loss, cover, employer’s liability, goods in transit, insurance broker, liability, liable, loss, loss adjuster, policy, policy holder, premium, product liability, public liability, reinsurance, risk.

Мікрополе Law утворюють такі слова: lawyer, attorney, barrister, brief, case, contract, court of law, evidence, guilty, judge, jury, lawsuit, plead, sentence, solicitor, sue, sum up, trial, verdict, without prejudice. Дані мікрополя є тісно пов’язаними між собою, адже всі умови страхування повинні відповідати законодавству.

Через те, що обсяг наукової роботи не дає можливості детально розглянути структурні особливості кожної категорії, ми розглянемо семантичну структуру слів, які й утворюють загальне поле бізнесу та ділових відносин. В такий спосіб ми найкраще зможемо охарактеризувати структуру тих слів і понять, які безпосередньо відносяться до кожного мікрополя , які охоплюють поняття «Business».

Таке поняття як «Business» можуть позначати декілька понять, а саме: власне business, custom, occupation, employment, pursuit, industry. Розглянемо кожну із цих підгруп окремо.

Business має 4 дефініції у словниковій статті, які стосуються саме ділового мовлення, “the activity of making, buying, selling or supplying goods or services for money”, “the amount of work done by a company, etc.; the rate or quality of this work”, “a commercial organization such as a company, shop / store or factory”, “something that concerns a particular person or organization”. Це поняття має також інші дефініції: “work that is part of your job”; “important matters that need to be dealt with or discussed”; “a matter, an event or a situation”, проте вони мають більш приватний характер відносин [9, c.109].

Поняття сustom задається трьома дефініцієями “an accepted way of behaving or of doing things in a society or a community”; “the way a person always behaves”, проте лише одна з них дозволяє віднести його до вищезазначеного поля, а саме “business, the fact of a person or people buying goods or services at a shop / store or business”.

Occupation задається чотирьма визначеннями: “the way in which you spend your time, especially when you are not working”; “the act of moving into a country, town, etc. and taking control of it using military force; the period of time during which a country, town, etc. is controlled in this way”; “the act of living in or using a building, room, piece of land, etc.”, але знову ж таки тільки одне з них відносить це поняття до поля ділових відносин – “a job or profession”.

Поняття employment може означати “work, especially when it is done to earn money; the state of being employed”, “the situation in which people have work”, “the act of employing sb”, “the use of sth”. Таким чином, відповідно до даних визначень це поняття буде також належати до поля ділового мовлення.

Щодо поняття pursuit, то “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” взагалі не дає такої дефініції, згідно якої б це поняття можна було б віднести до лексико-семантичного поля “Business”: “the act of looking for or trying to find sth:”; “the act of following or chasing sb”; ‘something that you give your time and energy to, that you do as a hobby”, проте таке визначення на позначення “business” дає “The Greenwich Rogets Thesaurus”. Отже, ми все-таки можемо віднести його до семантичного поля ділового мовлення [10].

Industry задається трьома основними визначеннями, а саме: “the production of goods from raw materials, especially in factories”; “the people and activities involved in producing a particular thing, or in providing a particular service”; “the quality of working hard”. Найпоширенішим є перше визначення, що позначає найбільш загальне поняття..

Проаналізувавши кожну із вищезазначених одиниць, робимо висновок, що поняття Business є найзагальнішим і найбільш вживаним словом серед інших, а тому займає провідну позицію в цьому ряді, а такі слова як custom, occupation, employment, pursuit, industry є рідше вживаними, а тому знаходитимуться далі від центру. [11]

Тепер виокремимо лексико-семантичну групу слів на позначення певної сфери бізнесу, а саме таких як: part, cue, province, function, department, capacity, sphere, field.

“Oxford Advanced Learner’s Dictionary” подає поняття part як полісемічну ЛО, проте конкретного значення, яке б стосувалось лише семантичного поля бізнесу немає, оскільки це є слово має загальне значення “a section, piece or feature of sth” і може вживатись у всіх сферах людської діяльності.

Поняття province має три дефініції, одна з яких відносить це слово до семантичного поля бізнесу: “one of the areas that some countries are divided into with its own local government”; “all the parts of a country except the capital city”, а саме: “a person’s particular area of knowledge, interest or responsibility”.

Поняття function є також полісемічним: “ a special activity or purpose of a person or thing” , “a social event or official ceremony”, “a quantity whose value depends on the varying values of others. In the statement 2x=y, y is a function of x“, та як “a part of a program, etc. that performs a basic operation.” Якщо ж брати до уваги синонімічні зв’язки з діловим мовленням, то останнє визначення найточніше дозволяє включити це слово у вищезазначену ЛС групу [9].

Поняття department має лише одну дефініцію “a section of a large organization such as a government, business, university, etc.”, відповідно до якої це слово також належатиме до семантичного поля бізнесу.

Capacity має п’ять дефініцій: “the number of things or people that a container or space can hold”, “the ability to understand or to do sth”, “the official position, part or function that sb has”, “the quantity that a factory, machine, etc. can produce”, “the size or power of a piece of equipment, especially the engine of a vehicle.” Таким чином, третє визначення дає нам право віднести це слово до поля бізнесу.

Поняття sphere є полісемічним і може мати значення: “any object that is completely round, for example a ball”, “a solid figure that is completely round, with every point on its surface at an equal distance from the centre”, “a region that surrounds a planet, especially the earth”, “an area of activity, influence or interest; a particular section of society.” Отже, виходячи з дефініції, дане слово належить до поля ділового мовлення.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Field на позначення певної сфери має одинадцять дефініцій: “a particular subject or activity that sb works in or is interested in”; “all the people or products competing in a particular area of business”; “the fact of people doing practical work or study, rather than working in a library or laboratory”; “an area within which the force mentioned has an effect”; “part of a record that is a separate item of data” та ін. Відповідно, це поняття належить до семантичного поля бізнесу.

Проаналізувавши вищезазначену ЛСГ, можемо зробити висновок, що поняття sphere та field мають найбільше відтінків значень, а отже є більш вживаними та поширеними і цій групі.

Розглядаючи лексико-семантичну групу ділових документів, а саме контрактів. До цього слова можна дібрати такі синоніми: contract, agreement, commitment, arrangement, settlement, deal, compact, indenture. Поняття contract має лише два визначення, які підкреслюють його приналежність до лексико-семантичного поля бізнесу: “an official written agreement”; “an agreement to kill sb for money”; в значенні офіційного документу це поняття вживається частіше, а отже є поширенішим [6, c.59].

Agreement задається такими дефініціями: “an arrangement, a promise or a contract made with sb”; “the state of sharing the same opinion or feeling”; “the fact of sb approving of sth and allowing it to happen”. У сфері бізнесу найбільш вагоме значення надається поправу цьому слову у першому значенні.

Поняття commitment має такі значення: “a promise to do sth or to behave in a particular way”; “a promise to support sb/sth”; “a thing that you have promised or agreed to do, or that you have to do; “the fact of committing yourself”; “the willingness to work hard and give your energy and time to a job or an activity”; “agreeing to use money, time or people in order to achieve sth”. Останні два визначення чітко підкреслюють приналежність цього поняття до семантичного поля бізнесу.

Arrangement має декілька визначень: “a plan or preparation that you make so that sth can happen”; “an agreement that you make with sb that you can both accept”; “a group of things that are organized or placed in a particular order or position”; “the way things are done or organized”; “the act of placing things in a particular order.” Таким чином, розглянувши вищезазначені лексичні одиниці, можна зробити висновок, що це поняття належить до семантичного поля бізнесу.

Поняття settlement чотири визначення, що дозволяють віднести його до вищезазначеного поля: “an official agreement that ends an argument between two people or groups”; “the action of reaching an agreement”; “the conditions, or a document stating the conditions, on which money or property is given to sb.”; “the action of paying back money that you owe”.

За результатами аналізу словника виділено такі значення поняття deal: “the way that sb/sth is treated”; “the action of giving out cards to the players” , проте навіть наявність однієї єдиної дефініції дає можливість визначити його належність до семантичного поля бізнесу, а саме: “an agreement, especially in business, on particular conditions for buying or doing sth..”

Поняття сompact є полісемантичним і має декілька дефініцій: “a small car”; “a small flat box with a mirror, containing powder that women use on their faces”, проте лише останнє визначення “a formal agreement between two or more people or countries” дає нам підстави зробити висновок, що воно також належить до поля бізнесу.

Слово indenture має лише одну дефініцію “a type of contract in the past that forced a servant or apprentice to work for their employer for a particular period of time”. Таким чином, це слово є непоширеним і маловживаним, проте також належить до досліджуваного ЛСП.

Таким чином, на підставі розгляду лексико-семантичної групи , що позначає ділові папери можемо зробити висновок, що поняття contract є найзагальнішим поняттям серед усіх вищезазначених. Це пояснюється тим, що серед наведених слів з цим значенням це поняття займає провідну позицію, а такі слова як agreement, arrangement, commitment, settlement, deal, indenture мають більш конкретні значення, а тому вживаються рідше за певних конкретних обставин. [2, c.69]

До лексико-семантичної групи на позначення ділових переговорів можна віднести такі поняття: discussion, deliberation, negotiation, conference, debate, dialogue, consultation, arbitration, talks.

Discussion має три дефініції “the process of discussing sb/sth; a conversation about sb/sth”; “a speech or a piece of writing that discusses many different aspects of a subject”; “a detailed conversation about sth that is considered to be important”. Саме останнє визначення цього поняття дає нам можливість віднести його до ЛСП ділового мовлення [10].

Поняття deliberation має лише одну дефініцію, яка дозволяє віднести це поняття до вищезазначеної групи: “the process of carefully considering or discussing sth”.

Negotiation має лише одне визначення у словниковій статті, що позначає його приналежність до ділового мовлення, а саме: “formal discussion between people who are trying to reach an agreement”.

Поняття conference має декілька визначень: “a large official meeting, usually lasting for a few days, at which people with the same work or interests come together to discuss their views”; “a meeting at which people have formal discussions”; “a group of sports teams that play against each other in a league”. Всі визначення крім останнього належать до опису понять семантичного ділового мовлення.

Поняття debate задається такими дефініціями: “a formal discussion of an issue at a public meeting or in a parliament. In a debate two or more speakers express opposing views and then there is often a vote on the issue”; “an argument or discussion expressing different opinions”. Таким чином, приналежність цього поняття до ЛСП бізнесового мовлення є очевидною.

Dialogue має дві дефініції: “a formal discussion between two groups, especially when they are trying to solve a problem or end a dispute” та “conversations in a book, play, or film / movie”. Згідно першого значення, це поняття належить до поля бізнесу.

Поняття consultation описується такими визначеннями: “the act of discussing sth with sb or with a group of people before making a decision about it”; “a formal meeting to discuss sth; a meeting with an expert, especially a doctor, to get advice or treatment”; “the act of looking for information in a book, etc.” Таким чином, друге визначеняя найбільш яскраво позначає приналежність поняття до досліджуваного нами поля.

Arbitration має лише одне значення, проте воно дає нам можливість віднести його до лексико-семантичного поля ділового мовлення. “the official process of settling an argument or a disagreement by sb who is not involved”.

Поняття talk задається такими дефініціями: “a conversation or discussion”; “formal discussions between governments or organizations”; “a conversation or discussion, often one about a problem or sth important for the people involved”; “a speech or lecture on a particular subject”; “a topic of conversation or a way of speaking”. Це поняття у першому та другому значенні чітко відноситься до поля ділового мовлення.

Отже, виходячи з того, що метою переговорів у сфері бізнесу у більшості випадків є вирішення проблеми та досягнення конфлікту, логічно було б виділити поняття Negotiation домінантою у цій лексико-семантичній групі слів [6,c.60].

Таким чином, можна зробити висновок, що синонімічні ряди бізнесових понять є дуже широкими і мають різні значення залежно від того в якій ситуації ці поняття вживаються. Однозначні слова , що означають певні поняття, відносини чи явища в бізнесі, належать лише до лексико-семантичного поля ділового мовлення. Багатозначні слова ж, в свою чергу, маючи велику кількість дефініцій, можуть належати і до інших семантичних полів, які зовсім не перетинатися з лексико-семантичним полем ділового мовлення. Таких слів є набагато більше і тому, вони вимагають більш детального розгляду [2, c.27].

Ми здійснювали аналіз словникових дефініцій лексем, об’єднаних семантикою слова ”business”, тобто тих лексичних одиниць, що пов’язані семантичним зв’язком. Аналізуючи почергово всі лексеми і беручи до уваги гіпотезу В.Левицького про те, що чим ближче до початку лексичного ряду розміщений елемент, тим більшою мірою виявляється його зв’язок з основним значенням слова [2, c.98], визначимо місце розташування кожної розглянутої вище семи в описі семантики кожного члена лексико-семантичного поля. Таким чином, ми зможемо побачити цілісну картину лексико-семантичного поля ділового мовлення.

Застосувавши статистичний метод В.Левицького і використавши формулу W = ( n +n 1) -r, де n – загальне число компонентів трактування, r – ранговий номер компонента, ми визначили W – коефіцієнт рангової кореляції кожної з досліджуваних лексем даного поля. Прийнявши за порогову величину W=0,5, здійснимо чітку стратифікацію складу лексико-семантичного поля, розділивши лексичні одиниці на 3 частини:

Слова з коефіцієнтом W=1, що становлять центр групи. [4, c.52-54]

Слова, коефіцієнт яких перебуває в межах від 0,5 до 1, які розташовані ближче до центру й разом із ним становлять ядерну частину поля.

Слова з коефіцієнтом від 0 до 0,5, які пов’язані з периферійними значеннями слів-ідентифікаторів і формують периферійну частину даного лексико-семантичного поля.

Згідно підрахунків, до центру лексико-семантичного поля ділового мовлення належать такі поняття: business, occupation, industry, department, contract, agreement, settlement, indenture, discussion, та найбільш синонімічно- близькі цьому поняттю слова deliberation, negotiation, conference, debate, consultation, arbitration. Ядерну оболонку досліджуваного поля становлять такі поняття: custom, pursuit, province, function, sphere, field, commitment, compact.(дод. А)

У результаті багатоступеневої ідентифікації ми змоделювали лексико-семантичне поле “Business speech” та визначили його структуру. Компонентний аналіз словникових дефініцій дає можливість не тільки ідентифікувати досліджувані лексеми, а й установити якісні характеристики кожного слова, їх взаємозв’язки та місце кожної з лексичних одиниць у ядерно-периферійному структуруванні поля.

Лексико-семантичне поле ділового мовлення – це складна структура, що містить в собі чималу кількість лексичних одиниць, пов’язаних між собою різними видами зв’язків. Тематична класифікація бізнесових відносин на групи дає змогу побачити поле як цілісну систему та зосередитися на окремих його компонентах.

Звідси очевидним залишається той факт, що поняття досліджуваного поля повинні розглядатися не ізольовано, а як такі, що об’єднані відповідно до значень у групи, де кожне слово має певне місце, зміст якого формується відношеннями слова з іншими лексемами. Така сукупність пов’язаних ЛО утворює ієрархічно сформоване ЛСП, що є найрухомішою системою серед всіх рівнів мови.[1, c.227]

Отже, детально проаналізувавши структурні одиниці лексико-семантичного поля бізнесу та вивчивши його класифікацію, можемо зробити такі висновки: лексико-семантичне поле ділового мовлення є первинним, адже завдяки стилю, в якому воно вживається, його структурні одиниці є основними та структурно необхідними. Воно є також словесним, адже ядром є слово. ЛСП ділового мовлення об’єднане семантикою слова «business» є напівштучне, оскільки складається з професійних понять та термінології, та лише відносно автономне, адже його лексичні компоненти входять до складу інших лексико-семантичних полів поза сферою ділового мовлення. Лексичні одиниці, що входять до складу ЛСП є взаємозалежними, між якими існують семантичні відношення смислової подібності (синонімії), відношення протиставлення (антонімії) та відношення смислового включення (гіпонімії). В дослідженні нами було встановлено, що поняття ділового мовлення не існують як ізольовані компоненти ділового спілкування, а перебувають у системі парадигматичних відношень, зокрема відношень подібності, відмінності, включення і супірядності.

Семантичне поле ділового мовлення є досить великим завдяки своїй багаторівневій структурі та широкому застосуванню його у багатьох сферах людської діяльності, а тому, шоб зрозуміти лексико-семантичні особливості поля ділового мовлення. Велика кількість різних аспектів ділового мовлення залишається невивченими. А тому, щоб зрозуміти краще його лексико-семантичні особливості, науковці все більше і більше звертаються до цієї проблеми аби дослідити невідоме.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы. – Л.: Высшая школа, 1986.- 254с.

Левицький А.Є. Функціональний підхід до аналізу системи номінативних одиниць сучасної англійської мови // Вісник. Харків. держ. ун-ту. – Х.:Константа, 2000. – №471. –С.137-143.

Левицький В.В. О причинах семантических изменений // Семантческие процессы в системе языка. – Воронеж: Воронеж.ун-т, 1984. – С.3-9.

Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.С., Кійко С.В.Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. – Ч.: Рута, 2000. – 136 с.

Михайлюк В.О. Мова ділових паперів, Листи //Вересень. –1999. –№1. –с.24-28.

Токарська А. Культура ділового мовлення: стан і проблеми. – 1999. -№11. – С. 58-60.

Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН ССС, 1962. – 287с.

Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. – М., 1974.. – 255 с.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Ed. By S.Wehmeier. – 7th edition – 2005.

Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary / Ed. By Ph. Gove-Springfield. – Massachusets, 1986.

http://www.englishclub.com/business-english/vocabulary.htm

http:// www.bashedu.ru

ДОДАТОК А

Досліджувані лексичні одиниці

n

r

w

Business

4

1

1

Custom

3

3

0.3

Occupation

4

1

1

Employment

4

1

1

Pursuit

4

4

0.3

Industry

3

1

1

Part

13

3

0.8

Province

3

3

0.3

Function

4

4

0.3

Department

1

1

1

Capacity

5

3

0.6

Sphere

5

5

0.2

Field

11

9

0.3

Contract

2

1

1

Agreement

4

1

1

Commitment

4

4

0.3

Arrangement

5

3

0.6

Settlement

6

1

1

Deal

5

2

0.8

Compact

3

3

0.3

Indenture

1

1

1

Discussion

3

3

1

Deliberation

2

1

1

Negotiation

1

1

1

Conference

3

1

1

Debate

2

1

1

Consultation

4

1

1

Arbitration

1

1

1

Talk

6

2

0.8

Науковий керівник:

Крайчинська Г. В.

Доцент,

кандидат філологчних наук.

Інші записи:

    Не знайдено

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

  • Посилання
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю