Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”.

The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and semantic analysis of phraseological units from “Chambers Dictionary of Idioms” is proposed.

Вивчення фразеології характеризує не лише кількість опублікованих робіт, але і їх характер. Дослідженням теоретичних питань обсягу, плану змісту і вираження фразеології, класифікації фразеологізмів, стилістика фразеологічних одиниць займалися такі вчені як А.В. Кунін [5: 43-84], Я.А. Баран [1: 21], К.Т. Баранцев [2: 193] та інші.

Метою даної статті є виявлення та аналіз фразеологізмів з компонентом зоонімом, вибраних з “Chambers Dictionary of Idioms”. Стаття опирається на положення праць у галузі фразеології, зокрема на аналізі семантики фразеологізмів.

Актуальність полягає в тому, що вперше було досліджено ФО з омонімічним компонентом вперше досліджено у словнику “Chambers Dictionary of Idioms” з їх широкими можливостями у вираженні емоційно-оціночного ставлення людини до навколишньої дійсності. Саме у цих стійких сполуках розкриваються уявлення народу про світ і специфічні національні особливості його ментальності і відображається вся складність та багатогранність англійської мови.

Застосовані у ході дослідження елементи аналізу семантики фразеологічних одиниць зо онімів англійської мови у визначеній ступені можуть сприяти розширенню наших уявлень про національно-культурні аспекти фразеологічного розвитку даної мови.

У статті поставлені наступні завдання:

проаналізувати вибірку фразеологізмів з словника “Chambers Dictionary of Idioms”;

класифікувати ФО відповідно до їхньої тематики основного компоненту.

класифікувати ФО у відповідності до їх семантичного значення;

висвітлити характерні семантичні особливості виявлених одиниць зо онімів.

Фразеологізми будучи одиницями вторинної номінації володіють необмеженими можливостями у вираженні людиною емоційно-оціночного ставлення до навколишньої дійсності, а також слугують для передачі цієї інформації. Для даного дослідження найбільший інтерес складає аналіз використаних у словнику “Chambers Dictionary of Idioms” фразеологізмів з огляду на їх функціональне призначення.

ФО з компонентом зоонімом розкриває аналогії та схожість між об`єктами предметного (тваринного) світу та „непредметного” світу людських почуттів та емоцій, виявляє систему етнічно зумовлених асоціацій і оцінок. Царство тварин як фрагмент реального світу, виступає могутнім ініціюючим фактором створення вторинної образної картини світу. Номени тварин вже неодноразово ставали об`єктом вивчення з погляду їх метафоричного емотивного переосмислення [4: 147-165]. Називаючи предмет чи явище, представники етносу роблять його надбанням етнічного мислення, дискретизуючи єдиний світ відповідно до важливих для них суб`єктивних класифікуючих ознак [3: 98].

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

У ході дослідження ми виокремили і проаналізували 3 групи ФО, а саме ФО з компонентом зоонімом ссавців, птах, комах. Кількісні данні виявилися такими: перша група ссавці нараховує 48 ФО, що становить 69,6% від загальної кількості ФО з компонентом зоонімом; друга група птахи – 15 ФО, які займають 21,7%; найменшою за кількісною ознакою виявилася третя група комахи – 6 ФО, що становлять 8,7% (див. Авторську таблицю 1).

Таблиця 1

Тематична класифікація ФО з компонентом-зоонімом

№ п/п Групи ФО Кількість одиниць Відсоткове співвідношення
1. Ссавці 48 69,6%
2. Птахи 15 21,7%
3. Комахи 6 8,7%

Підгрупа ссавці становить 48 фразеологізмів. В ній ми виокремили два види ФО з компонентом зоонімом: дикі (кажани, ведмеді, бобри) та одомашнені (коти, воли, коні, корови, собаки, віслюки) (див. Авторську таблицю 2).

Таблиця 2

Тематична класифікація ФО з компонентом-зоонімом ссавців

п/п

Дикі Кількість одиниць Відсоткове співвідношення

п/п

Одомашнені Кількість одиниць Відсоткове співвідношенні
1.

2.

3.

Кажани

Бобри

Ведмеді

3

2

1

6,25%

4,17%

2,08%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Коти

Собаки

Воли

Коні

Корови

Віслюки

20

13

3

2

2

2

41,6%

27,1%

6,25%

4,2%

4,2%

4,2%

Найчисленнішою у цій групі виявилася підгрупа ФО на позначення «котів». Ми знайшли 20 фразеологічних одиниць, що становить 42,5 відсотків цієї групи. Ключовим словом у цих ФО є кіт. Наприклад: a cat may look at a king [7: 66], curiosity killed the cat [7: 99], grin like a Cheshire cat [7: 72].Образ кота найчастіше трапляється у ФО англійської мови. Це пов’язано з тим, що кіт є найпершою твариною, яку приручила людина і він постійно перебував поруч з нею. Закономірним є той факт, що розвиток ФО з цим компонентом розпочався з градації понять відповідно до шкали абстракції. Семантичний процес був безпосередньо відгуком на логічний і пізнавальний процеси і йшов паралельно з ними. Друга група ФО, яку ми виокремили у нашій роботі, має назву «птахи». У даній групі нараховується 15 фразеологічних одиниць, що становить 2,25 відсотки від загальної кількості одиниць.  В свою чергу, цю групу ми розподілили на такі підгрупи: ворони, лиски, птахи (як загальне поняття) та кури. Наприклад, bird brain [7: 39], kill two birds with one stone [7: 39]. Птахи відіграють велику роль у житті людини; багато з них — родоначальники свійських птахів. Усі звуки, що утворюються птахами, є мелодійними для людського вуха, що, зокрема, обумовило їх вплив на розвиток музики. Птахи також займають значне місце в біоценозах, знищують велику кількість комах та інших дрібних тварин, зокрема шкідливих. Здатність літати допомагає птахам харчуватися, мігрувати та запобігати хижаків. Для багатьох птахів характерні сезонні міграції, найчастіше перельоти. Усі ці особливості характерні птахам і зумовили виникнення значної кількості ФО з цим компонентом. Наступну групу ФО ми назвали «комахи», до якої віднесли 6 фразеологічних одиниць. Дана група розподілена нами на такі підгрупи: комахи, метелики і бджоли. Наприклад, busy bee [7: 33],  a bee in your bonnet [7: 33]. Група ФО з зоосемічним компонентом назв комах є найменшою за чисельність у нашій класифікації, та не дивлячись на це відіграє досить важливу роль в англійській фразеології, оскільки прирівнення характеристик цих тварин до людини має надають мові експресивної емоційності, створюючи яскравий ряд асоціацій.

Переважання фразеологізмів із негативною оцінкою розумової здатності серед проаналізованих одиниць свідчить про схильність людини звертати увагу на недоліки. Негативна оцінка у ФО передає соціально обумовлені оцінки властивостей людської особистості. Відхилення від норми в позитивний бік не викликає такої гострої реакції і не провокує появи значної кількості ФО.

Серед фразеологізмів із зазначеним компонентом є й такі, які важко віднести як до тих, що мають негативну конотацію, так і до тих, що мають позитивну – це створювало своєрідну складність роботи. Слід також зауважити, що в рамках однієї етнокультури відношення до певних пареміологічних концептів (кішка, собака, кінь,  тощо) не завжди однакове. Завжди присутній компонент оцінювання, тобто схвальна чи несхвальна оцінка, яка міститься в значенні фразеологізму.

Феномен формування немотивованих властивостей реалій, на думку Н.І.Сукаленко, пояснюється специфікою сфери спілкування, що є максимально відкритою для спонтанних емоцій і максимально вільною від раціонального елемента [6: 63].

Отже можна зробити висновок, що фразеологізми-зооніми надають мові експресивної емоційності, створюючи яскравий ряд асоціацій. Велика кількість фразеологізмів утворилася на основі спостережень за поведінкою, зовнішнім виглядом, життям тварин. ФО із зоосемічним компонентом характеризуються подвійним смислом, і значення складових слів стійкого словосполучення створюють певну картину, але фактичне значення всієї одиниці створює цілком новий образ. Застосовані у ході дослідження елементи аналізу семантики фразеологічних одиниць зоонімів англійської мови у визначній ступені можуть сприяти розширенню наших уявлень про національно-культурні аспекти фразеологічного розвитку даної мови.

Список використаних джерел та літератури:

1.  Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Баран Я.А. –  Львів: Вид-во Львівського державного університету, 1980. – 155 с.

2.  Баранцев К.Т. Курс лексикології сучасної англійської мови / Баранцев К.Т. – К.: Радянська школа, 1955. – 262 с.

3.  Воробьев В.В. Лингвокультурология в кругу других гуманитарных наук / В.В. Воробьев // Русский язик за рубежом. – 1993. – № 2-3. – С. 76-82, 95-101.

4. Гутман Е.А. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик// Национально-культурная специфика речевого поведения.–М.: Наука, 1997.–С.165.

5.  Кунин А.В. Английская фразеология / Кунин А.В. – М.: Высшая школа, 1970. – 344 с.

6. Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира /  Сукаленко Н.И. – К.: Наук. думка, 1992. – 162 с.

7. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с.

Ключові слова: фразеологізм, зоонім, фразеологічна одиниця, семантичний аналіз, картина світу, реалії, метафоричність, емоційно-оціночне ставлення.

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент

Інші записи:

    Не знайдено

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

  • Посилання
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю