Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у Національному університеті “Острозька академія”

homepage1

Сьогодні Україна розвивається в контексті становлення інформаційного суспільства. Така ситуація викликає потребу в фахівцях, які б володіли сучасним менталітетом і були здатні усвідомити роль організаційних систем у світі та країні з метою вирішення соціально-економічних проблем. Важливість підготовки таких спеціалістів викликана відповідальністю управлінських рішень; величезним обсягом інформації, яку необхідно опрацювати для ухвалення правильного рішення; відсутністю часу і професійних навичок у керівників, які не володіють багатьма прийомами збору, обробки та аналізу даних.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Усвідомлюючи потребу у підготовці таких фахівців, у 1994 році в Україні було введено до переліку нову спеціальність – «документознавство та інформаційна діяльність». Це було викликано необхідністю в умовах національно-культурного відродження, після здобуття Україною незалежності, готувати фахівців, які б могли використати свої знання у сфері стратегічного управління інформаціює для розбудови національної держави, з позиціями на світовому рівні, з позитивним іміджем. Це завдання усвідомлювалося як стратегічне.
У 1998 році у Національному університеті «Острозька академія» було розпочато підготовку за новою спеціальністю. В умовах відсутності державного стандарту, кафедра документознавства та інформаційної діяльності випрацювала свій підхід до розуміння змісту підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності, який володіє професійними вміннями щодо стратегічного управління інформацією та всіма видами інформаційної діяльності в сучасному суспільстві з політичних, економічних, соціальних, наукових, міжнародних питань.
На спеціальності “документознавство та інформаційна діяльність” вивчаються не лише сучасні технології обробки інформації (інформаційно-комп’ютерний блок дисциплін: інформатика, міжнародні інформаційні системи, бази даних, комп’ютерне і програмне забезпечення діяльності сучасного офіс-менеджера, криптографія, основи веб-дизайну), а й логічні (логіка – формальна і неформальна), лінгвістичні (вступ до мовознавства, стилістика і літературне редагування тексту, вступ до структурної лігвістики, психолінгвістика, текстологія), психологічні (педагогіка і психологія, соціальна психологія, політична психологія, психологія управління, психотехнології в рекламі), соціологічні (вступ до соціології, якісні і кількісні методи соціологічних досліджень, соціологія масових комунікацій, соціологія громадської думки, етносоціологія, соціально-текстологічний аналіз, методи аналізу друкованих ЗМІ) основи переробки інформації в процесі її використання (інформаційно-комунікативні дисципліни: риторика, теорія і практика комунікацій, теорія і практика масових комунікацій, теорія і практика зв’язків з громадськістю, менеджмент, маркетинг, системологія та системний аналіз, інформаційно-аналітична робота), а також іноземні мови, що дає можливість працювати з інформацією на різних мовах.
Спеціальність «документознавство та інформаційна діяльність» є напряму культура, тому теоретико-методологічні засади аналізу культури складають теоретичну базу підготовки фахівця, у навчальному плані якого є блок дисциплін, які формують уявлення про текстоподібність сучасного світу та спрямовані на вироблення навичок роботи з різноманітними текстами (текстологія, герменевтика, теорія та практика комунікації, теорія інформації, психолінгвістика, системологія та системний аналіз).
Практичний контекст підготовки базується на специфіці застосування документознавчих знань та особливостях інформаційних відносин у різних сферах суспільного життя. Підготовка ведеться за такими напрямками:
– документознавчий цикл дисциплін (загальне документознавство та архівознавство – це науки, що вивчають історію, теорію документа, формують поняттєво-категоріальний аппарат документознавства та розробляють методику роботи з документами; галузеве документознавство розглядає основні сфери застосування різних видів документів (загальне діловодство або документаційне забезпечення в управлінській діяльності, кадрове діловодство, спеціалізоване діловодство (документація в рекламній діяльності, дипломатичні документи, документи в науковій діяльності та ін.); документаційно-управлінська система, яка складається із нагромадження документних фондів, технічних засобів їх зберігання, опрацювання та пошуку інформації та система управління нею);
– комунікаційно-інформаційне забезпечення менеджменту включає процеси взаємодії всередині організації та з зовнішньою громадськістю (теорія та практика комунікацій, етика ділового спілкування, конфліктологія та теорію ведення переговорів, маркетингові комунікації (реклама, стимулювання збуту, спонсорство, виставки тощо), зв’язки з громадськістю (PR), теорія пропаганди, міжетнічні комунікації, теорія та практика менеджменту (менеджмент, менеджмент у сфері PR), політичний консалтинг, іміджелогія;
– цикл інформаційно-аналітичних дисциплін (аналітико-синтетична обробка документів, інформаційно-аналітична робота, теорія та практика масової інформації, соціологія масових комунікацій, методи аналізу друкованих засобів масової інформації;
– цикл інформаційно-технічних дисциплін включає: теорію інформації (природа інформації, системи кодування інформації, особливості передачі інформації тощо), криптографію (шифрування та дешифрування повідомлення, електронний цифровий підпис), міжнародні інформаційні системи, бази даних, web-дизайн, комп’ютерне забезпечення сучасного офісу.
Такий зміст підготовки знайшов своє відображення у наступних професійних функціях спеціалістів документно-інформаційного напряму: вивчення та аналіз інформаційних потреб; аналітико-синтетична обробка документів; управління документно-інформаційними потоками та системами; визначення інформаційної політики організації (стратегічних та тактичних завдань); забезпечення документообігу; створення/отримання, класифікація, трансформація, захист документної інформації; використання сучасних інформаційних технологій. Вказані професійні функції дають можливість випускникам спеціальності працювати у державних і недержавних організаціях (відділах кадрів, архівах, бібліотеках, органах державної влади та місцевого самоврядування); відділах PR (Public Relations); рекламно-інформаційних агенціях; інформаційно-консалтингових центрах; інформаційно-аналітичних та психолого-аналітичних службах; в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та в науково-освітніх установах, відділах (організаціях) електронного постачання документів; ЗМІ.
Сьогодні кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» удосконалює підготовку за спеціальністю «документознавство та інформаційна діяльність» фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямками:
документознавець (фахівець з інформаційно-документаційного забезпечення управління в організаціях всіх форм власності зі знанням англійської мови; спеціаліст кадрової служби; фахівець з аналітико-синтетичної обробки документів);
менеджер (управлінець) з надання інформації (менеджер з реклами та маркетингових комунікацій; менеджер зі зв’язків з громадськістю; HR-менеджер (управлінець людськими ресурсами в організації);консультант в психоаналітичних службах; фахівець з роботи зі ЗМІ: прес-секретар, журналіст, PR-текстолог; координатор ділових презентацій та проектів в державних, бізнесових та громадських організаціях;
фахівець з інформаційних технологій (ІТ-технології): web-дизайнер; спеціаліст з комп’ютерного та програмного забезпечення сучасного офісу; спеціаліст з захисту інформації в автоматизованих системах управління (АСУ).

Інші записи:

  Не знайдено

Факультет політико-інформаційного менеджменту

 • Посилання
  1. Коментарі відсутні.
  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю

  Brazzers порно: кунилингус порно на brazzers-porno.info