Аналіз ФО із компонентом-прикметником на позначення поняття «великий» в англійській та німецькій мовах

Мові притаманна постійна мінливість її лексичного складу. Він безпосередньо відображає життя народу й постійно змінюється, поповнюється новими словами, оновлюється. У процесі вивчення мови велику роль відіграє знання семантики слова та сталих словосполучень. Вивчення фразеологізмів як мовних одиниць є прерогативою науки фразеології, що стала предметом дослідження таких вчених, як Ш.Баллі, В.В.Виноградов, О.І.Смирницький. Інші дослідники-фразеологи Н.Н.Амосова, А.ВКунін, І.І, О.М.Бабкін, Л.Г.Скрипник, К.М.Тищенко запропонували оригінальніші класифікації фразеологізмів.

Вважається, що Ш.Баллі,швейцарський лінгвіст французького походження, став основоположником науки. Як відомо, у своїх роботах, присвячених стилістиці французької мови, велику увагу він приділяв опису таких одиниць, як сполучення слів. Натомість зазначав, що фразеологія це не окрема наука, а розділ лексикології, прирівнюючи ФО до слова. Проте вчений В.В.Виноградов першим дав визначення основних понять, обсягу і завдань фразеології [1, 23].

Метою дослідження є систематизувати та охарактеризувати фразеологізми з компонентом-прикметником на позначення поняття “великий” в англійській та німецькій мовах.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

 • визначити етимологію прикметників на позначення поняття «великий»;
 • здійснити опис ФО на позначення поняття «великий»;
 • дослідити особливості вживання ФО з компонентом-прикметником на позначення поняття “великий”;
 • функціонально охарактеризувати ФО, що містять у своєму складі прикметник «великий», або ж мають значення «великий».

Більшість мовознавців дотримується широкого визначення терміну “фразеологія” (гр. phrasis – “вираз, зворот”, logos – “слово, вчення”): це 1) сукупність фразеологізмів певної мови; 2) розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови [5, 148]. Більш вузьке тлумачення терміну зустрічаємо у О.В.Куніна: “фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці, тобто про стійкі сполучення слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за структурно-семантичними моделями змінних сполучень, що їх утворюють” [6, 5].

Терміни ФО, фразеологізм,  фразеологічний зворот можуть розглядатися як синоніми, маючи таке значення: “лексико-граматична єдність двох і більше нарізнооформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, які, маючи цілісне значення, відтворюються у мові за традицією, автоматично” [7, 11]. Деякі дослідники доповнюють цей синонімічний ряд терміном фразема, проте  і досі лінгвісти дискутують з  приводу можливості співвіднести всі ці поняття. Щодо основних рис ФО. До до них належать: відтворюваність у процесі спілкування, “надслівність” і цілісність значення.

Деякі лінгвісти вважають правильним виокремлювати лексичне значення фразеологізмів чи досліджувати значення фразеологізмів на рівні лексем. Як зазначає Л.Г.Авксентьєв, “ФО і слово можуть бути близькими семантично, тобто виражати спільне поняття”, однак така спільність є відносною. Фразеологізм і слово якісно відрізняються. Основою їхньої відмінності є їхня різна природа. “Значення фразеологізму може співвідноситися із значенням слова, що виключає їх тотожність” [1, 44]. Як свідчить практика, багатьом ФО не притаманна наявність  слів-ідентифікаторів. Натомість їх можна вирізняти лише засобом змінних словосполучень. Окрім зазначених вище, однією з особливостей ФО є їхня здатність емоційно забарвлювати мову. Особливий акцент В.М.Мокієнко ставив на експресивність, яку вирізняв як характерну ознаку ФО. Як правило, рідко знаходиться слово-еквівалент, яке б такою ж мірою передавало ту виразність, що притаманна фразеологізмам [6, 13]. Таким чином термін “співвіднесеність фразеологізму і слова”, введений О.В.Куніним, здатний найефективніше відтворити особливості фразеологічних зворотів.

Поняття «великий» в англійській мові представлене широким спектром синонімів-прикметників: large, great, grand, huge, enormous, immense, gigantic, giant, tremendous, colossal, Brobdingnagian, jumbo, socking or whacking big or great, humongous, ample, hefty, bulky, fat, obese, hulking, beefy, burly, brawny, strapping, elephantine, monstrous. Завдяки цьому, мовець має змогу чітко передати не лише поняття, але й своє ставлення до нього. Прикметники розміру не лише дають змогу передавати різні просторові ознаки предмета (кількісна характеристика), а також позначають якісну характеристику предмета.

Проте, прикметники на позначення поняття «великий» не можуть повністю передати усю експресивність та колоритність, якою наділені фразеологічні одиниці. Саме тому англійська мова налічує велику кількість фразеологізмів на позначення поняття «великий». Їх можна виділити у семантичні групи:

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

1.      порівняння із спорудою чи транспортним засобом: big as a barn/barn side (великий, як сарай), big enough to pull a gig (великий, що й воза потягне), big as a millwheel (великий, як колесо вітряка), big as a houseend (великий, як кінець будинку), big as the parsons barn (великий, як сарай священика);

2.      порівняння із твариною: big as a horses head (великий, як кобиляча голова), big enough to choke a horse (достатньо великий, щоб задушити коня), big as bullbeef (великий, як буйвол), big as a bees knee (великий, як коліно бджоли), as big as a Dunstable lark (великий, як данстебльський жайворонок);

3.      порівняння з мірою: big as a bushel (великий, як бушель – 36,3 л.), as big as a Dorchester butt (великий, як дорчестерська бочка); big around as a molasses barrel (великий, як барилок меляси);

4.      порівняння з простором: big as all outdoors (великий, як увесь простір на вулиці);

5.      порівняння з їжею: big as Kethericks pie (великий, як катерікський пиріг), big as a Paignton pudding (великий, як пейнтонський пудинг).

Існує широкий спектр ФО для опису зовнішності людини: face as big as a bakingtrendle, eyes as big as bullets, mouth like a horsecollar, head like a woolshed, nose like the coulter of a plow, hands like half-crown shovels, hands and feet like number four shovels, saucer-eyed, shoulder-of-mutton fist, barrel-chested. Усі вище зазначені ФО для опису зовнішності людини мають значення «великий за розміром».

В окрему групу ФО із прикметником розміру «великий» можна віднести фразеологізми, що використовуються для опису людського характеру: his head is too big for his hat має значення «пихатий, самовпевнений»; a little worm will lie under a big stone закликає не бути заляканим, відкинути страхи; big fish in a little pool означає «важливий лише у порівнянні»; too big for his boots вживається для опису самовпевненої, зухвалої людини; a great shoe fits not a little foot описує скромну покірливу людину у великому бізнесі.

Вивчення ФО двох і більше мов передбачає відставання від теоретичних дисциплін [2, 3]. Ось чому дослідження особливостей фразеологізмів декількох мов є важливою передумовою створення загальної теорії фразеології. Повертаючись до ФО із компонентом-прикметником, то у німецькій мові прикметники на позначення поняття «великий» складають 6 синонімічних рядів: дуже великий у розмірах: довжина, ширина, глибина (riesengroß, unermesslich, tief, außerordentlich, gewaltig, mächtig, enorm, gigantisch, ungeheuer, immens, voluminös, ausgedehnt, kolossal, großräumig, umfangreich, umfassend); великий – високий (hoch, hochgewachsen, hochaufgeschossen, von hohem Wuchs, hünenhaft, lang; baumlang, baumgroß, wie eine Bohnenstangе); великий –дорослий (erwachsen, reif, mündig, flügge, aus den Kinderschuhen, kein Kind mehr); великий – сильний (stark, intensiv, kräftig (Hunger), hochgradig, nicht gering/schwach); великий – надзвичайний (außergewöhnlich, hervorragend, bedeutend); великий – відомий (berühmt, bekannt, berüchtigt, ruhmreich, ruhmbedeckt).

Як бачимо, фразеологізми на позначення поняття «великий» займають чільне місце у лексиці німецької мови, адже допомагають не лише передати характеристику предмета чи явища, а й показати ставлення автора до нього чи підкреслити осбливості стилю. За семантичним критерієм ФО на позначення поняття «великий» можна представити у групах. Найчисельнішою є група, де ФО вживаються для опису характеру, емоцій чи поведінки особи. Наприклад, чванство, хвалькуватість та самолюбство висміюють такі фразеологізми: den Großen spielen («грати великого»), ein großes Aufheben von etw. machen («здіймати багато галасу»), große Bogen spucken («харкати великою дугою»), etwas Großes dünken («чимось великим здаватися»), „Du denkst wohl, der große Hund ist dein Pate?” («Ти думаєш, великий пес – твій хрещений батько?»), ein großes Tier («велика тварина»), den großen Herrn spielen («грати великого пана»), der große Hund («великий собака»), eine große Kanone («велика гармата»). Як бачимо, чванливість у німців асоціюється із тваринами, зброєю та грою.

Крім того, прикметники на позначення поняття «великий» виражають антономічне поняття «авторитетності, популярності» у ФО із прикметником groß: in hohem Kurse stehen («бути на високому рахунку»), großes Gewicht haben («мати велику вагу»), ganz groß dastehen («бути досить великим»), in hohem Ansehen stehen («у високому престижі бути»), in hoher Achtung stehen («у великій увазі бути»), eine große Nummer bei j-m haben («високий порядковий номер мати»), den großen Clou machen («робити фурор»). Авторитет виражається у ФО іменниками виміру (порядковий номер, вага, рахунок тощо).

Щодо інших негативних рис, які висміюють ФО в німецькій мові, то до них можна додати марнотратсво: einen großen Aufwand treiben («робити зайві великі витрати») та auf großem Fuß leben («жити на широку ногу»). На противагу милосердність та великодушність означає ФО: Großmut üben («тренувати великодушність»).

Отже, широкий спектр ЛО, у тому числі і ФО, на позначення поняття «великий» в англійській та німецькій мовах, свідчить про багатий лексичний склад мови, про її змінюваність, регулярне поповнення лексичного складу за допомогою утворення або запозичення нових лексем. Велика кількість фразеологізмів для вираження поняття «великий» надає мовленню більшої експресивності, допомагає мовцю точно передати не лише саме поняття, а й його ставлення до предмета мовлення, передає найтонші емотивні відтінки, адже базуються на особливостях ментальності та поведінки британської та німецької націй.

Список використаних джерел:

1.      Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування / Авксентьєв Л.Г. // Мовознавство. – 1987. – №1, С. 43-46.

2.      Арсентьєва Е.Ф. Порівняльний аналіз ФО, с.3-4.

3.      Виноградов В.В. Лексикология и лексикография / Виноградов В.В. – М. : Наука, 1977. – 312 с.

4.      Гак В.Г. Фразеология, образность и культура // Советская лексикография. Сборник статей / Гак В.Г. – М., 1988. – С.159-169.

5.      Кочерган М.П. Загальне мовознавство / Кочерган М.П. – К. „Академія”, 1999. – 464 с.

6.      Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка / Кунин А.В. – М.: Высш.шк., 1986. – 336 с.

7.      Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Скрипник Л.Г. – К. : Наук. думка, 1973. – 248 с.

8.      Spears R. McGraw-Hill’s Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs / Spears R. – The McGraw-Hill Companies, Inc, 2005 ­– 1080 p.

9.      Wehmeier S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / Wehmeier S.  – Oxford, 2003. – 1600 p.

Ключові слова: фразеологізм, фразеологія, ФО, фразеологічний зворот, синонімічний ряд, семантична група, семантика ФО.

Анотація: Розкрито зміст науки фразеології та поняття фразеологічної одиниці. Проаналізовано особливості семантики та вживання ФО з компонентами-прикметниками на позначення поняття «великий» в англійській та німецькій мовах. Виділено семантичні групи прикметників та ФО на позначення поняття «великий» в англійській та німецькій мовах.

Annotation: The research is devoted to description of such linguistic science as Phraseology and the notion of idiom. The peculiarities of semantics and use of the idioms, containing the adjective-components, denoting the notion “big” in English and German languages are being analysed. Some semantic groups of adjectives and idioms denoting the notion “big” in English and German languages are formed and described.

Факультет романо-германських мов

Англійська мова та література

Група А-41

Науковий керівник: Крайчинська Галина Вацлавівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Факультет романо-германських мов

Інші записи:

  Не знайдено

Факультету романо-германських мов

 • Посилання
  1. Кіт Учений
   Лютий 29th, 2012 at 23:27 | #1

   Цікавий зачин:”Мові притаманна постійна мінливість її лексичного складу. Він безпосередньо відображає життя народу…”. Тут помістилися і складнощі перекладу,з рідної автору мови на українську, і не коректний початок статті про фразеологічні одиниці тобто про лексику, яка має ” постійний, відтворюваний за традицією набір компонентів”.Якби якось розпочати. До того ж в статті на знайшлося приводу повідомити читачів, що абревіатура ФО означає “фразеологічна одиниця”. Халтурка, панно Оксано і пані Галино?

  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю