Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах

Робота представляє собою дослідження в сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт ШЛЯХ та особливості його функціонування в англійській, французькій та німецькій лексиці. В роботі розглядаються та аналізуються фразеологічні одиниці на позначення шляху в системі англійської, французької та німецької мови а також виокремлюються та розглядаються субфрейми фрейму ШЛЯХ. Визначено сферу застосування та можливі шляхи використання результатів дослідження та осмислено поняття «концепт» у складі сучасної наукової парадигми, окреслено співвідношення понять «фрейм» і «концепт» в когнітлогії.

The writing is an investigation in the sphere of cognitive linguistics. The concept of the WAY, particularly its functioning in English, French and German is in the centre of attention. Phraseological units and the frame structure representing the concept of the WAY are depicted and analyzed in this writing. The sphere and ways of the usage of the results of investigation are also mentioned. The notion of frame and concept within the congnitology and linguistic paradigm are depicted in the writing.

На межі тисячоліть лінгвістична антропоцентрична парадигма збагатилася новими напрямками. До них, зокрема, належить когнітивна лінгвістика, яка підносить на новий щабель наукового пізнання успадковану від логіки, філософії, психології та попередніх етапів розвитку мовознавства проблему зв’язків між мовою та мисленням. У центрі пріоритетних досліджень представників когнітивної лінгвістики залишаються важливі проблеми, що вже стали традиційними для мовознавства: структура мовної свідомості, форми репрезентації знань, співвідношення логічної, мовної та концептуальної картин світу, картина світу та модель світу [4:58].

Разом із тим на перший план мовознавчого пошуку в останні десятиліття висуваються когнітивна семантика, когнітивні категорії, когнітивна парадигма, когнітивні стратегії, когнітивні моделі. Центральне місце в сучасній парадигмі когнітивної лінгвістики посідають концепт і концептосфера – лінгвоментальні феномени, осмисленню яких присвячено праці цілої низки учених. Однак, найбільша увага в дослідженнях надається саме концепту. Нині активно ведуться дослідження як окремих концептів – «доля», «сумління», «совість» (Т.В.Радзієвська), «кохання», «щастя» (С.Г.Воркачов), «обов’язок» (Т.В.Булигіна, О.Д.Шмельов, А.Д.Кошелєв), «істина» (В.А.Лукін), «простір» (О.Забуранна), «дорога» (О.О.Іпполітов) тощо – так і цілісних конгломератів концептів – концептосфер. За спостереженнями вчених , існують типові концепти, виразно представлені в усіх мовах і культурах; поряд із ними в кожній культурно-мовній традиції наявні специфічні концепти або концепти зі специфічними складниками, зокрема «душа» (А.Вежбицька, Ю.С.Степанов), «совість» (Ю.Д.Апресян), «воля» (О.Д.Шмельов). Одне з ключових місць серед таких концептів займає концепт «шлях». Концепт «шлях» – це культурно маркований вербалізований смисл, який представляється у плані вираження цілою низкою мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну і когнітивну структури. Останній реалізується за допомогою ментальної моделі фрейма як ієрархічно впорядкованої репрезентації певної ситуації довкілля, що представляє концепт «шлях». Національну специфіку концептів унаочнюють фрейми.

Метою даного дослідження э аналіз функціонування концепту ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах. Український лінгвіст О. С. Пальчевська у своїй праці «Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний ракурси» вже торкається проблеми вивчення даного концепту, проте, прагне встановити місце концепту ШЛЯХ не в загальній, а лише у просторовій моделі світу, тому необхідним є більш детальне вивчення концепту ШЛЯХ, визначення базових понять та особливостей його функціонування в системі англійської, французької та німецької мови. Дане дослідження пропонується здійснити за допомогою таких когнітивних моделей, як концепт, фрейм та фразеологічні одиниці.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Фрейм – одиниця знань, яка організована навколо концепта і містить у собі дані про суттєве, типове і можливе для цього концепта в рамках певної культури [1:56; 3:89]; структура даних для представлення стереотипної ситуації [6:14]. Фрейм – це модель культурнозумовленого, канонізованого знання, яке є загальним хоча б для частини суспільства [1:63]. Фрейм складається з вершини (теми), слотів або терміналів, які заповнюються пропозиціями. Основною одиницею збереження інформації є пропозиція [2:162; 5:188; 6:163;]. Фрейми – це блоки знання, які стоять за значеннями слів і забезпечують їх розуміння. Термін «фрейм» використовується в даному випадку як родове поняття – загальний термін для позначення різних типів структур: фреймів, схем, сценаріїв [6:56]. Фразеологічні та лексичні одиниці, які номінують концепт «шлях» у вигляді чотирьох субфреймів, об’єднуються загальною фреймовою моделлю – атрибутивний субфрейм, субстантивний субфрейм (предметний), акціональний субфрейм статичного руху та акціональний субфрейм динамічного руху. Кожна з представлених ситуацій моделюється на основі субфреймів, які мають свої модифікації. У центрі кожного субфрейму лежить лексема, а на її периферії – ментальні кореляти. В межах субфреймів виокремлюються субконцепти та їх профілі, з якими корелює концепт «шлях».

З метою виявлення основних вербалізаторів досліджуваного концепту проведено аналіз словникових дефініцій, що містяться в синонімічних та тлумачних лексикографічних джерелах. В англійській мові це лексеми road, way, street, avenue, lane, alley, wynd, by-street, back street, passage, arcade, path, mall, grove, walk, parade, esplanade, promenade, boulevard, проте за основну та найточнішу дефініцію поняття «шлях» було обрано слово way, яке найдоцільніше та найточніче може представляти даний концепт. При фреймовому аналізі слова way і словосполучення групуються у ряд вузлів (субфреймів), таких як a method, style, or manner of doing something; a road, track, or path; parts into which something divides or is divided; a person’s occupation or line of business; forward motion or momentum of a ship or boat through water; a sloping structure down which a new ship is launched  в яких реалізується шлях як концепт, перед тим як розгалузитись у слоти. Вищезазаначені одиниці репрезентують шлях, рух, напрямок та дистанцію.

Якщо ж говорити про фразеологічні властивості концепту «шлях», то варто зазначити, що серед українських еквівалентів терміну «шлях» в англійській мові серед таких слів як road, way, route, track, itinerary, path, race та ін. найвдалішим та найбільш вживаним є компонент way. Фразеологізми зі словом way є поширеними в англійській мові, тому потребують детальнішого аналізу та дослідження. У словнику «Oxford Advanced Learner’s Dictionary» занотовано 13 визначень  слова way в значенні іменника: 1) шлях, дорога, 2) сторона, бік; напрям,; 3) віддаль,  певна дистанція; 4) рух вперед, хід; 5) метод, засіб, спосіб дії; 6) звичай, звичка; 7) спосіб життя; 8) галузь, сфера; 9) стан; хвилювання; 10) відношення 11) стиль, манера; 12) простір, ділянка, 13) певний аспект якогось явища. У поєднанні з прийменником слово way певнить функцію прислівника (наприклад, way ahead, way above). Щодо ФО, вміщених у словник «Oxford Advanced Learner’s Dictionary», то їх кількість налічує 66 ідіом [9:1665]. Словник «Longman Dictionary of Contenporary English» налічує понад 50 ФО з компонентом way [8:1742]. У словнику фразеологізмів «Chamber’s Dictionary of Idioms» нараховується 42 фразеологізми [7:456]. «Oxford Dictionary of English Idioms» подає 73 фразеологізми зі словом way [10:673]. Якщо оцінити загальну кількість ФО, що вживаються зі словом way, то їх кількість становить  понад 100 одиниць. З огляду на багатий фактологічний матеріал, про що свідчать вищеперелічені джерела, опис цих фразеологізмів торкається багатьох значень.

Концепт ШЛЯХ посідає важливе місце у французькій лексиці. Як фрейм, він представлений наступними субфреймами: le chemin, la voie, le voyage, la route, le sentier, la course та le trajet. Якщо ж говорити про фразеологічну наповненість ФО із лексичними одиницями, позначаючими шлях, то варто зазначити, їх що кількісь досягає близько 100.

Незважаючи на загальну думку про чіткість та строгість німецької мови, її лексика та фразеологія є багатою на вирази та фразеологічні одиниці. Субфрейми der Weg, die Bahn, die Reise, die Strecke, der Lauf та der Pfad є складовими фрейму ШЛЯХ в німецькій мові. Було розглянуто принципи функціонування концерту ШЛЯХ у французькій та німецькій мовах, здійснений порівняльний аналіз ФО з компонентами на позначення концепту ШЛЯХ, створено та проаналізовано близько 40 пар фразеологічних одиниць, що так чи інакше співвідносяться у своїх значеннях і визначено, що для багатьох ФО у французькій мові є синонімічні або антонімічні ФО у французькій. Наприклад, Французька та німецька мовна картина світу репрезентує безліч ФО з різними значеннями на позначення культурних особливостей обох мов. Чи не найчисельнішою групою фразеологізмів в обох мовах є ФО, що позначають допомогу та створення перешкод на людському життєвому шляху. Їхні значення є різноманітними, як синонімічними так і антонімічними.

ФО faіre voіr bіen du chemіn a qn має значення «створити кому-небуть турбот». Його відповідниками у німецькій мові є ФО von der rechten Bahn abbrіngen – «спокушати з щирого шляху» та іn den Weg treten, що означає «ставати поперек дороги, перешкоджати, плутатися під ногами». Антонімічним до вищезазначених ФО є вираз auf dіe rechte Bahn führen (або brіngen), що означає «допомогти кому-л. стати на вірний, правильний шлях». Вирази щоденно вживаються в розмовній лексиці. ФО montrer le chemin має значення «показати приклад». Він застосовується у школах та розмовній лексиці. Наприклад: Montrez lui le chemin! Його відповідниками у німецькій мові є ФО den rechten Weg brіngen – «вказати правильний шлях; наставити на шлях щирий». В свою чергу ФО perdre son chemіn означає «збитися зі шляху» і має синонімічну за значенням ФО vom Wege abkommen, що означає «збитися зі шляху, заблудитися». Подані одиниці часто вживаються в повсякденній лексиці. Цікаве значення має ФО auf dіe schіefe Bahn greaten, що означає «вступити на слизький шлях». Наприклад:  Іch wіll nіcht, das du auf dіe schіefe Bahn gerätst, wіe іrgendeіn dummer Kleіnbürger, der nіchts von Geschäften versteht und zu stehlen anfängt.

Також були розкриті особливості фреймової організації концепту ШЛЯХ у французькій та німецькій мовах та проаналізовані субфрейми ментальної моделі фрейму ШЛЯХ в досліджуваних мовах. Наприклад, субфрейм method, style, or manner of doing something представлений таким виразом, як (one’s way) one’s characteristic or habitual manner of behaviour or expression, який тою чи іншою мірою позначає характер певної особи або особливість її поведінки. Він також може означати певну звичку. Наприклад: it was not his way to wait passively for things to happen. Без жодних сумнівів, в більшості випадків даний вираз може зустрічатись в повсякденному мовленні .Субфрейм la voie може репрезентувати спосіб, засіб, шлях; поводження дії: Tu vas vivre dans le luxe. Tes parents vont t’aplanir la voie … — Ти будеш жити в розкоші. Батьки розчистять перед тобою дорогу. Поданий субфрейм часто вживається в повсякденній лексиці.Cубфрейм die Bahn, як правило, позначає життєвий шлях і вживається як в літературі, так і релігії: Wir müssen auf der rechten Bahn sein. Вартим уваги є також cубфрейм die Reise: Glucklіche Reіse! В більшості випадків cубфрейм є вживаним в повсякденній лексиці.

З усього вищесказаного, можна зробити висновок, що когнітивна наука розглядає функціонування концепту «шлях» у фразеології та лінгвістиці як невід’ємну складову розумової діяльності людини. Крім того, ШЛЯХ посідає центральне місце в архетиповій моделі світу (сукупності уявлень людини про світ та про саму себе). Архетипова модель світу втілюється у мові у вигляді частини когнітивної системи, через яку реалізується доступ до структур свідомості людини, що відповідно уможливлює репрезентацію та аналіз поняття ШЛЯХ за допомогою низки когнітивних моделей  – концепту, фрейму та фразеологічних одиниць. Можна зробити висновок, що концепт ШЛЯХ в англійській мові, французькій та німецькій мовах та особливості його функціонування та потенціал є повністю проаналізованими та охарактеризованими. Також було розкрито потенціал фреймового та фразеологічного підходу до структурування концептосфери національно-мовної свідомості англійського французького, та німецького суспільства.

Список використаних джерел та літератури

 1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: ТГУ, 2000. – 123 с.
 2. Валюкевич Т.В. Лингвистический статус концепта Внешность // Вісник Харківського національного університету.Комунікативні та когнітивні проблеми дискурсу. – № 537. – 2001. – С. 159-165.
 3. Дейк Т.А ван. Фреймы знаний и понимания речевых актов // Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. -С. 12-40.
 4. Жаботинская С. А. Когнитивная лингвистика: принципи концептуального моделирования // Лінгвістичні студії. – Черкаси:. Сіяч, 1997. Вип. И.-С.11
 5. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: МГУ, 1996. – 245 с.
 6. Минский М. Структура для представления знаний // Психология машинного зрения. – М.: Мир, 1978. – С. 249-338.
 7. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian semibilingual. – К.: Все увито,  2002. – 475с.
 8. Cowie A.P., Mackin R., McCaig I.R. Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 685p.
 9. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford: Oxford University Press, 2005.– 1716p.
 10. Quirk R. Longman Dictionary of Contenporary English. – London: Pearson Longman, 2006. – 1950p.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, мовна картина світу, побутова лексика, фразеологічні одиниці, фрейм, субфрейм, слот.

Науковий керівник: Крайчинська Галина Вацлавівна

кандидат філологічних наук, доцент

Інші записи:

  Не знайдено

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

 • Посилання
  1. Коментарі відсутні.
  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю