Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу Connexions

connexions_logo

Сучасний етап освіти характеризується глобальною революцією у викладанні і навчанні. Єдиний освітній простір передбачає уніфікацію навчальних програм, планів, годин і впровадження відповідних методик навчання.

Викладачі французької мови не можуть поскаржитись на обмежений вибір автентичних навчально-методичних комплексів. Лише наш вищий навчальний заклад, де французька мова викладається порівняно з іншими провідними закладами недавно, їх зазнав вже безліч, а цього навчального року, підтримавши пропозицію аташе з лінгвістичних питань, перейшов на новий навчально-методичний комплекс (НМК) “Connexions” видавництва Didier авторів відомих нам вже методик “Cadences”, “Bravo”, “Latitudes”, “Point par Point”. НМК “Connexions” складається з трьох циклів: “Connexions 1” “Connexions 2”, “Connexions 3”, які готують студентів набути вмінь та навичок рівнів А1, А2, В1 і містить матеріал обсягом засвоєння 100-120 годин кожного циклу.

Даний НМК створений з урахуванням вимог Загальноєвропейських рекомендацій з мовної політики та позитивних тенденцій у зарубіжній методиці навчання, таких як:

· комунікативний підхід;

· діяльнісний підхід ;

· збалансованість матеріалу для навчання усній (говоріння, аудіювання) і писемній (читання, письмо) формам спілкування;

· використання автентичного матеріалу;

· відображення соціокультурних особливостей країни;

· орієнтація на особистість учня.

Простежимо наявність кожного з цих підходів у матеріалах комплексу.

Комунікативний підхід до навчання, домінуючий для даного НМК, ставить конкретну практичну ціль для кожного з чотирьох модулів: parler de soi – Mодуль 1; échanger – Moдуль 2; agir dans l’espace – Модуль 3; se situer dans le temps – Модуль 4. З даних цілей випливають подальші, більш деталізовані практичні цілі, які досягаються мовленнєвими діями при роботі над матеріалом упродовж трьох розділів кожного модуля, наприклад, parler de soi – entrer en contact: saluer, s’excuser, se présenter, présenter quelqu’un, demander à quelqu’un de se présenter, exprimer ses goûts, parler de soi, exprimer sa possession.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

У щоденному житті ми застосовуємо мову для виконання багатьох завдань, так і працюючи за даним НМК, студент виконує численні мовленнєві завдання. Діяльнісний підхід, який виникає на основі комунікативного, посідає в тому, щоб залучити студентів у такі мовленнєві дії, більші чи менші за об’ємом: представити друга, розпитати, послухати інтерв’ю, запитати про смаки, написати е-мейл, листівку, зрозуміти інформацію на автовідповідачеві, заповнити банківський чек, розгадати загадку, тощо. Чим більше число дій зможе виконати студент, тим вищий рівень його мовленнєвої компетенції. Всі ці завдання розвивають навички усного чи писемного мовлення. Автори підручника спромоглися зробити їх максимально наближеними до реалій життя.

Матеріал НМК вдало збалансований на п’яти обов’язкових подвійних сторінках (double page) підручника. Перша сторінка розрахована на розвиток навичок аудіювання чи/та читання (compréhension orale ou écritе), тобто рецептивних видів мовленнєвої компетенції, і презентує один-два автентичних документи у формі полілогу, діалогу, монологу, кількох монологів, тексту чи пісні. Ці документи підкріплені життєвими, яскравими ілюстраціями або фотографіями реальних людей, які формують предметне уявлення і допомагають кращому розумінню тексту. Тематика представлених документів має яскраво виражену комунікативну спрямованість, нова, актуальна, близька і цікава студентам, відповідає їх віковим особливостям. Рубрика “Oui? Non? C’est ça?” слугує першою спробою для первинної перевірки розуміння документу. Вправи, представлені рубрикою, різноманітні за формою. Це вправи на асоціацію, вибір, підбір, знаходження логічного порядку. Зазвичай це стартовий майданчик для роботи над наступними сторінками, багатий матеріал для аналізу всіх граматичних явищ і лексичних структур даного розділу.

Оскільки всі мовленнєві дії вимагають адекватного використання граматичного та лексичного матеріалу, то детальний аналіз та засвоєння лінгвістичних засобів розпочинається на двох наступних подвійних сторінках під рубрикою Outils. Є чимало поза кадрових ремарок на відмінювання модальних дієслів, дієслів 3 групи, тощо. Граматичний матеріал одного розділу нараховує 6-7 тем, причому 4-5 з них досить ґрунтовні, наприклад, минулий час, форми вираження наказу, приказу, прохання, поради, відносні, присвійні займенники, займенники в ролі непрямих додатків. Вправи, зазвичай, аналітичного характеру, виконання яких призводить до самостійного теоретичного і практичного умозаключення. Окремі граматичні явища подані синтетично образним планом, як ціле, яке потрібно відтворити і запам’ятати.

Окреме місце на цих сторінках відводиться рубриці Phonétique, яка подає цікавий фонетичний матеріал: тренування певних звуків, їх відтворення, порівняння, протиставлення у мовних зразках, виділення з мовних зразків, тощо. Одночасно увага привертається на графічне зображення, транскрипцію, фонетичне протиставлення різних часових форм.

Четверта сторінка під рубрикою Vu sur Internet демонструє особливість писемного мовлення у формі автентичних повідомлень на різних інтернетсайтах, чатах і форумах. Це ще одна можливість простежити специфіку такого виду спілкування: тексти емоційно забарвлені специфічною лексикою, зворотами, скороченнями, різними за структурою типами фраз. Вони порушують соціально важливі теми, приносять відчуття задоволення і стають ще однією нагодою для комунікації. Не припиняється робота у вправах над певними невідомими лексичними чи граматичними структурами з тексту.

Опанування іноземною мовою неможливе без знань про соціокультурні особливості країни. Характерною ознакою даного НМК є звернення до сучасного життя Франції. Зміст п’ятої сторінки комплексу знайомить з деякими аспектами франкомовної культури, музики, мистецтва, з актуальними тенденціями моди, святами, дозвіллям. Автори намагались по можливості найповніше відобразити також і проблеми соціального життя, такі як надмірність реклами, споживацьке суспільство, самотність, расизм, дискримінація, безробіття, відходи і охорона довкілля.

Сучасний стан освіти змінив функції викладача і студента. Останній стає активним учасником процесу навчання. Орієнтир переноситься на його особистість, врахування його потреб, мотивації і досвіду. Студент повинен почуватися захищеним, в підручнику повинно все бути ясно: мета, завдання, план навчання (це є в Tableau de contenus), граматичні пояснення, таблиці, ремарки нагадування, сигнальні зноски, словник, граматичний довідник, ключі до вправ, самоконтролю, тексти аудіо документів, карти, шкала оцінювання, коментар. А поруч має бути викладач як теж учасник навчального процесу, джерело мови, партнер, консультант, контроль якого не є його головною функцією. В цьому суть орієнтації на особистість учня і учасницької культури навчання.

Підручник не передбачає жорстку регламентацію часу, уніфікацію роботи викладача, він відкриває нові перспективи педагогічному плюралізму і творчій активності.

Література

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Cadre%20de%20reference%20avec%20hyperliens.pdf

Régine Mérieux, Yves Loiseau Connexions. Niveau 1. Méthode de français, Les Éditions Didier, Paris, 2004

Régine Mérieux, Yves Loiseau Connexions. Niveau 2. Méthode de français, Les Éditions Didier, Paris, 2004

Інші записи:

  Не знайдено

Факультет романо-германських мов

 • Посилання
  1. Ирина
   Вересень 9th, 2010 at 21:28 | #1

   Светлана Николаевна, подскажите пожалуйста, возможно ли скачать бесплатно в интернете Connexions 3 без регистраций, если да – сообщите мне об этом пожалуйста. Заранее большое спасибо!

  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю