Архів

Архів ‘Факультету романо-германських мов’ факультет

Лексико-стилістичні засоби вираження образного простору поезії Джорджа Гордона Байрона

3 Червня, 2010 року

У статті розглянуто особливості вживання лексико-стилістичних засобів у поезії Дж. Гордона Байрона,  зокрема, подається аналіз прикладів синонімів, антонімів та фразеологічних одиниць. Визначено роль мовних фігур у формування неповторного стилю автора.

The article is devoted to the lexico-stylistic devices and peculiarities of their usage in George Gordon Byron’s poetry. Besides, the article contains the examples of synonyms, antonyms and phraseological units and their analysis. It also defines the role of the language devises in building of the unique style of the author. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Особливості міжособистісного спілкування в групах

3 Червня, 2010 року

Стаття присвячена культурним, гендерним, психологічним та особистісним властивостям використання вербальних та невербальних засобів комунікації в процесі міжособистісного спілкування у групах. У ній розглянуто види і роль лінгвістичних та паралінгвістичних компонентів у комунікативній діяльності групи.  Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах

31 Травня, 2010 року

Робота представляє собою дослідження в сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт ШЛЯХ та особливості його функціонування в англійській, французькій та німецькій лексиці. В роботі розглядаються та аналізуються фразеологічні одиниці на позначення шляху в системі англійської, французької та німецької мови а також виокремлюються та розглядаються субфрейми фрейму ШЛЯХ. Визначено сферу застосування та можливі шляхи використання результатів дослідження та осмислено поняття «концепт» у складі сучасної наукової парадигми, окреслено співвідношення понять «фрейм» і «концепт» в когнітлогії. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Діалектизми у книгах Джуан Роулінг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната”

31 Травня, 2010 року

У цій статті розглядаються особливості вживання діалектизмів у книгах Джуан Роулінг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната”, а також подаються приклади використання та класифікація цих діалектизмів. Також у статті проаналізовані характерні риси діалекту Вест Кантрі на основі лексичних та граматичних відмінностей від стандартної англійської мови. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Контрастивні характеристики заперечних операторів no та not

28 Травня, 2010 року

Вступ. Багатоаспектність категорії заперечення дозволяє розглядати цю універсальну мовну категорію як логіко-граматичну (О.І.Шендельс, К.В.Ламіна, В.М.Бондаренко, Е.І.Левінтова, С.А.Ференець та ін.), модальну (О.В.Бондарко, Н.О.Слюсарева, М.О.Таривердієва, І.А.Басарія та ін.), комунікативно-прагматичну (А.Д.Бєлова, Р.М.Фахретдинов та ін.), функціонально-семантичну (В.Г.Гак, В.М.Бурчинський, О.М.Голованова, Н.Ю.Головченко та ін.). Це свідчить також про поліфункціональність категорії заперечення, яка здатна взаємодіяти з іншими універсальними категоріями, виконуючи властиві їм функції[3, 6]. Таким чином, заперечення, як і будь-яка універсальна категорія, не тільки підтримує існування мови як системи, але й наповнює її новими формами з новими категоріальними значеннями. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Функціонування предикативних конструкцій у англомовних текстах художнього та публіцистичного стилів

28 Травня, 2010 року

У статті пропонується розглянути особливості функціонування неособових дієслів англійської мови у художньому тексті та статті публіцистичного стилю. Аналізується моделі граматичної сполучуваності вербалій, поширеність різного типу предикативних структур в залежності від стилю тексту.

The article is devoted to the functional peculiarities of English non-finite forms of the verbs in texts of publicistic and belletristic styles. It also contains an attempt of non-finite grammatical constructions analysis in terms of their frequency in usage in different stylistically colored texts. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Типи магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука

28 Травня, 2010 року

У статті класифіковано особливості магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука, подається аналіз функціонування образу відьми в українській та американській культурі, визначено психологічні типи відьом та охарактеризовано ступінь «прирученості» демонізму.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов

Порівняльний лексико-стилістичний аналіз кінодискурсу

27 Травня, 2010 року

У статті йдеться про сучасний кінодискурс та його характерні риси в умовах глобалізованого світу. Автор робить спробу проаналізувати явище кінодискурсу як особливого виду дискурсу та з’ясувати властиві йому лексико-стилістичні ознаки на прикладі лексики англомовного художнього фільму, а також у порівнянні із лексичними і стилістичними засобами літературного дискурсу на прикладі екранізованої книги. На основі порівняльного лексико-стилістичного аналізу показані спільні та відмінні риси досліджуваних дискурсів.

The article is dedicated to modern cinematographic discourse and its peculiarities in the conditions of globalized world. The author makes an attempt to analyze the phenomenon of cinematographic discourse as a special kind of discourse. Besides, the article contains an investigation of lexico-stylistic devices in adapted English film comparing to the devices appearing in the book which was adapted. The common features and differences between the two discourses are revealed in the process of lexico-stylistic analysis. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Лексико-семантичні аспекти молодіжного сленгу англійської мови

27 Травня, 2010 року

Вступ

Сучасні індустріально-розвинуті спільноти належать до динамічних, до тих, що швидко змінюються, а тому мова, точніше її словесна оболонка, в подібних спільнотах дуже рухлива, у результаті чого за період життя одного покоління її словниковий склад зазнає серйозних змін не лише в сенсі збільшення або зменшення обсягу, але й у сенсі зміни цілих блоків слів і словосполучень на інші, можливо, навіть близькі за значенням, але різні за звучанням. Крім того, суспільство сучасної культурно-історичної епохи являє собою рухливу систему, що включає в себе безліч субкультурних утворень, кожне з яких має власну специфічну лексику, власний сленг. При цьому слід зазначити, що субкультури не є абсолютно замкнутими, ізольованими утвореннями, і будь-яка сучасна людина належить одночасно до декількох субкультур. Це призводить до того, що субкультурна сленгова лексика стає не “закритою” й зрозумілою лише вузькому колу людей, що входять у конкретну культуру, а проникає і взаємодіє з так званою літературною мовою. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Порівняльна характеристика мовних етикетів y контексті англійської та німецької мов на прикладі любовного листування

26 Травня, 2010 року

У сучасній дискурсологічній парадигмі дискурс визначається як складний соціолінгвістичний феномен сучасногo комунікативного середовища, який детермінується його соціокультурними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими чинниками, по-друге, має лінгвістичну та екстралінгвістичну структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який будується впродовж розгортання дискурсу його репродуцентом та інтерпретується його реципієнтом. [2, 3] Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Структурні особливості лексики семантичного поля ділового мовлення

26 Травня, 2010 року

Автор статті розглядає характерні особливості лексики ділового мовлення на основі вивчення структури та властивостей лексико-семантичного поля. Дослідження ділового мовлення полягає у виявленні парадигматичних відношень на рівні лексичних одиниць та мікрополів. Найважливішим внеском у вивченні ділового мовлення в лінгвістиці стала структуризація та категоризація проаналізованих лексичних одиниць в процесі дослідження, головною метою якого став розгляд лексичного поля ділового мовлення не як хаотичного, а як цілісного утворення. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВИХВАЛЯНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

25 Травня, 2010 року

Для нового етапу розвитку лінгвістики, як зазначав М.П. Сусов, характерним є домінування комунікативно-прагматичного принципу при вивчені мовних одиниць. У другій половині ХХ ст. особлива увага приділялася мовленнєвій ситуації у всіх її вимірах, що спричинило справжню революцію в розумінні мови та спілкуванні мовою. Одним з досягнень цієї революції і стала лінгвістична прагматика – наука про використання мови в реальних процесах комунікації. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Психолінгвістичні особливості концепту любові в англомовній картині світу

20 Травня, 2010 року

Мови художньої літератури функціонує як засіб творення естетичної реальності, виявляє творчі можливості та особливості кожного автора. Людина виділяє у світі явищ певні категорії та типи, і саме мова об’єктивує те, як був побачений і осмислений світ людським розумом, який чином він був заломлений і категоризований свідомістю.
Мовознавців давно хвилювало питання когнітивного аналізу концептосфери художнього твору. Способом представлення знань у мові, формам та особливостям функціонування вербалізованих концептів присвячено чимало сучасних досліджень. Зокрема це праці В.Т. Кузнєцова, С.Л. Фесенка. Проте, незважаючи на значну кількість робіт, чимало важливих концептів залишилися поза увагою вчених. До них належить і концепт кохання. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

ОПИС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП «СИМПАТІЯ-ЛЮБОВ» І «СИМПАТІЯ-СПІВЧУТТЯ»

17 Травня, 2010 року

Ця стаття присвячена аналізу лексико-семантичного поля «симпатія» з точки зору як лінгвістики, так і психології. Симпатія є представлена в різних видах емоціональної перехідності і співпереживання, що дозволяє розділити це поняття на такі лексико-семантичні групи як «симпатія-любов» і «симпатія-співчуття» відповідно до різного значеннєвого навантаження.

This article is devoted to the analysis of the lexical-semantic field of the notion “sympathy” from both linguistic and psychological points of view. Sympathy is represented in various types of emotional transition and fellow feeling, which allows dividing this notion into “sympathy-love” and “sympathy-condolence” according to different semantic weight. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Про досвід створення автоматичної перекладацької бази даних у галузі комп’ютерних технологій

23 Березня, 2010 року

Робота представляє собою дослідження в сфері комп’ютерної лінгвістики. До уваги беруться системи автоматичного перекладу, а зокрема Trados і його модуль MultiTerm. Описуються основні характеристики та функції програмного забезпечення Trados, ведеться ознайомлення з принципами роботи програмного модуля TRADOS MultiTerm 7. В роботі розглядається процес створення автоматичної перекладацької термінологічної бази даних, яка базується на глосаріях корпорації Dell. Визначається сфера застосування та можливі шляхи використання результатів дослідження.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю