Архів

Архів ‘Гуманітарний факультет’ факультет

Релігійність як форма буття релігії

4 Жовтня, 2009 року

Релігійне світорозуміння сучасного віруючого включає в себе не лише релігійні уявлення, а й низку містично-осмислених раціоналістичних ідей і повідомлень про досягнення сучасної науки, різних знань, що ґрунтуються на досвіді індивіда. Всі ці елементи релігійного мислення досить тісно взаємопов’язані. Складаючи цілісну систему, вони відображають не лише внутрішню релігійність людини, а й утворюють взаємозв’язки між духовною і матеріальною буттєвостями. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , ,

Поняття толерантності в контексті розвитку соціальної діяльності молодіжних релігійних організацій в Україні

4 Жовтня, 2009 року

У статті розглянуто проблему соціальної діяльності та особливості формування атмосфери толерантності в контексті розвитку соціальної діяльності релігійних організацій в Україні.
Ключові слова: толерантність, молодіжні релігійні організації, соціальна діяльність релігійних інституцій.
Громадські структури молодіжного руху розвиваються і посідають вагоме місце в системі суспільства. Молодіжні організації об’єднують молодих людей задля розвитку і захисту певних спільних інтересів. Водночас, соціально-значима діяльність релігійних інституцій не зводиться лише до реалізації милосердницьких та доброчинних програм. На сьогоднішній день спостерігається широка присутність релігійного чинника в культурному житті України, освітянському процесі, міжконфесійних відносинах. Різнопланова діяльність релігійних організацій виступає як ґрунтовна основа духовного вдосконалення суспільства, піднесення його моралі, рівня толерантності, відповідальності перед нинішніми й прийдешніми поколіннями. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Державно-церковні відносини на Житомирщині в роки незалежності

4 Жовтня, 2009 року

Український народ, як єдине джерело влади і носій суверенітету в нашій державі, змушений сам шукати ідеологічні засади теперішнього буття, і цими засадами для багатьох стає релігія. За статистичними даними, понад 50% мешканців України вважають себе віруючими (в деяких регіонах таких є понад 80%) [1, с. 16]. За умов ідеологічного вакууму саме релігія стає тією домінуючою ціннісною орієнтацією суспільства. Релігійні світоглядні орієнтири вже вийшли із площини суто побутових взаємовідносин і певним чином впливають на перебіг подій політичного, культурного і навіть економічного життя в нашій країні.
Як свідчить детальне ознайомлення з науковими джерелами, на сьогодні немає усталеного наукового визначення поняття державно-церковних відносин. Однак воно широко побутує у наукових працях, публіцистиці, засобах масової інформації, що зумовлює необхідність його наукового визначення. Разом з тим, концептуальний аналіз феномена державно-церковних відносин необхідно перенести на реальну ситуацію, що на сьогодні складається в Україні у сфері цих відносин, з метою їх оптимізації. Саме тому виникає нагальна потреба аналізу як характеру і змісту державно-церковної політики, так і механізмів її реалізації на регіональних рівнях. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Співпраця держави і молодіжних релігійних організацій

4 Жовтня, 2009 року

У статті розглянуто проблему підтримки державою молодіжних організацій, залучення їх до здійснення державної молодіжної політики, показано особливості соціальної діяльності релігійних організацій в Україні. Читати далі…

Гуманітарний факультет ,

Світоглядні погляди Анахарсіса

4 Жовтня, 2009 року

anacharsis

У статті зроблено спробу висвітлити основні світоглядні погляди Анахарсіса, його ідеї пошуку етичного ідеалу поведінки, морального самовдосконалення, шляхів побудови гуманних взаємовідносин в еллінському суспільстві.

Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛАХ США НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ

4 Жовтня, 2009 року

У статті розглядаються проблеми морально-етичного виховання в американській школі у 1980-1990-х роках. На основі аналізу праць американських учених-педагогів та результатів соціологічних досліджень автор робить висновок про кризовий стан моральності американського суспільства в цілому та школи зокрема. Водночас у статті підкреслюється, що загальнонаціональні кампанії за моральне оздоровлення суспільства, які мали місце у США в зазначений період, привели до певних результатів, зокрема, збільшення числа наукових досліджень, спрямованих на посилення ролі школи в морально-етично му вихованні підростаючого покоління. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Проблеми моралі серед християнської молоді США

4 Жовтня, 2009 року

У статті аналізується стан моральності сучасної американської віруючої молоді – членів християнських родин. На основі експериментальних даних робиться висновок про значну лібералізацію поглядів віруючої молоді Америки на такі важливі сфери людського життя, як сім’я та статеві стосунки. Підкреслюється, що американська християнська молодь все частіше зазнає негативного впливу сучасного суспільства і за рівнем моральності перебуває на межі ближче до катастрофи, ніж просто посилення тривожних тенденцій, як це дехто собі уявляє. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Суспільні передумови морально-етичного виховання в американській школі повоєнного періоду

4 Жовтня, 2009 року

Стаття присвячена аналізу низки суспільних чинників, таких як міграція населення США до великих міст, зміни в структурі американської сім’ї, зростання матеріального добробуту американців та його наслідки для виховання дітей, вплив засобів масової інформації на поведінку членів суспільства, протиборство двох політичних систем, а також проблеми національних меншин та їх вплив на моральну поведінку американської молоді повоєнного періоду. Читати далі…

Гуманітарний факультет ,

Етапи морально-етичного виховання в американській школі

4 Жовтня, 2009 року

Для вітчизняної теорії і практики морально-етичного виховання важливе значення має їх збагачення позитивним педагогічним досвідом, набутим за рубежем, зокрема, у США. Сьогодні в Україні все частіше стає помітною свого роду “американізація” різних сфер суспільного життя, яка проявляється в мові, побуті, масовій культурі, дозвіллі і поведінці молодих людей. Але при цьому, на жаль, має місце некритичне сприйняття американського способу життя та його виховних ідеалів. Причому запозичуються далеко не кращі зразки американської дійсності. Однією з причин цього є те, що виховна традиція Америки ще недостатньо відома в Україні. А за тривалу історію американської школи накопичено значний досвід морально-етичного виховання. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Роль сім’ї і школи в морально–етичному вихованні американської молоді в 1980-1990-х роках

21 Вересня, 2009 року

У статті аналізується співвідношення ролі американської сім’ї і школи у морально-етичному вихованні молоді  у 1980-1990-х роках. Розкриваються негативні риси, притаманні американській сім’ї  в останні десятиліття ХХ ст., вказується на послаблення нею своїх виховних функцій.  Підкреслюється, що порушення природного процесу соціалізації американської молоді, призвело до активізації зусиль школи, спрямованих на морально-етичне виховання учнів. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Огієнко як дослідник культурно-освітньої діяльності князя Василя-Костянтина Острозького

9 Вересня, 2009 року

Доля Івана Огієнка частково була пов’язана з Острогом. Саме тут він екстерном закінчив гімназію в 1903 р., одержавши атестат про середню освіту.
Перебування в Острозі не могло не вплинути на майбутнього вченого. Тут він мав можливість познайомитися з багатьма пам’ятками давнини, зокрема, із залишками колишнього замку князів Острозьких. Це було не останнім чинником, який визначив його інтерес до дослідження історії Острозького князівства, передусім діяльності князя Василя-Костянтина Острозького.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Mentalna geografia Europy

9 Серпня, 2009 року

untitled-1

Antologia Znikająca Europa, stanowi realizację idei książki opowiadającej o zapomnianych, porzuconych miastach współczesnej Europy, takich jak: Werzbolowo, Wardo, Ada-Kale, Kapustin Jar, Pogradec, Safolk i inne1. Chodzi o miasta, która noszą na sobie piętno końca – niektóre rzeczy zmieniły się w nich tak bardzo, że nie można już ich rozpoznać. Miasta te są niszczone albo ręką człowieka, albo przez siły przyrody i najlepiej, według redaktorów, można je określić angielskim terminem Last&Lost. Twierdzą oni, że ów termin świetnie pasuje do krajobrazów poznaczonych wojnami, wysiedleniami, ludobójstwem, ujarzmianiem przyrody. Ogółem te “utracone, porzucone, zdradzone przez historię i naturę tereny” posiadają niezwykły, nierealny urok, którego opisanie i nazwanie jest celem Znikającej Europy. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Ідентифікація кандидатів під час виборів як чинник електоральних симпатій виборця: комунікативний аспект місцевих виборчих кампаній

25 Липня, 2009 року

Політична ідентифікація кандидатів під час виборів як важливий чинник електоральних симпатій виборця є доволі важливим напрямком досліджень сучасного виборчого процесу. Адже проблема пошуку «свого» і, відповідно, відштовхування «чужого» переслідує людину, майбуть, із самого її початку життя як істоти соціальної. Безумовно, на свою поведінку у соціумі людина початково накладала нормативи із дикої природи – бо, власне, правила існування у безжальному і дикому світі було першим «антропологічним університетом» для Homo sapiens.

Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Ібн Хальдун. Мукаддіма (фрагменти)

9 Червня, 2009 року

qalaafig23

Будь-які філософські (і не дуже) міркування про реальність як множину навколишніх речей вирізняються з поміж інших думок однією характерною рисою: або говориться, що ця реальність є, або стверджується, що її немає. Можна, поза будь-яким сумнівом, сказати, що реальність така, сяка, або якась там інакша взагалі; можна відкинути поняття реальності, можна говорити, що ми включені у реальність, що ми – надреальність, що є ще й якісь інші реальності…

Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,

До теорії теорії змови

5 Червня, 2009 року

Сучасність дає нам безліч прикладів конспіративістських теорій, чи простіше кажучи, так зв. теорій змови. «Наукові» праці і «документальні» фільми пропонують нам альтернативне бачення і пояснення подій у світі, відшуковуючи смисли та задуми, які приховують від простого обивателя «франк-масони», «сіонські мудреці», «євреї-банкіри», «таємні клуби і товариства» і под. Інтелектуали бідкаються, що критичних досліджень теорій змови у рамках філософії, політології та соціології при цьому не так уже й багато, хоча величезна кількість прикладів теорій змов у сучасному культурному просторі зумовлює те, що, без сумніву, вони постають своєрідним соціальним чинником, який впливає на суспільну свідомість і може активно формувати і визначати соціально-політичну та культурну дійсність. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , , ,


Публікація статті Опублікувати свою статтю