Архів

Архів ‘Гуманітарний факультет’ факультет

СЕКСИЗМ У МОВІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

16 Березня, 2010 року

У статті піднято проблему вживання у мові друкованих ЗМІ сексизмів, проаналізовано журналістські матеріали з лексикою, що принижує гідність особистості за статевою ознакою.

В статье  рассматривается  проблема употребления в языке печатных СМИ сексизмов, проанализированы журналистские материалы с лексикой, которая унижает достоинство личности по половому признаку. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , , ,

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

16 Березня, 2010 року

У статті здійснено лінгвістичний аналіз рекламних текстів, опублікованих на сторінках друкованих ЗМІ, через призму гендерної проблематики.

В статье произведен лингвистический анализ рекламных текстов, опубликоавнных на страницах печатных СМИ, с позиций гендерной проблематики. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРУ

16 Березня, 2010 року

У статті розглянуто основні аспекти мовного представлення гендеру. Проаналізовано специфіку обирання чоловіками та жінками мовних засобів для висловлювання у типових ситуаціях.

В статье рассмотрены основные аспекты языковой презентации гендера. Проанализирована специфика выбора мужчинами и женщинами языковых средств для высказывания в типичных ситуациях.
Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , , , ,

СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ТИПИ ЗАГОЛОВКІВ З ЛЕКСИЧНИМИ ГЕНДЕРНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

16 Березня, 2010 року

У статті проаналізовано структурно-змістові типи заголовків з лексичними гендерними компонентами, опублікованих на сторінках сучасної україномовної періодики, що сприятиме розширенню наукового бачення гендерної ситуації в сучасному українському суспільстві.

В статье проанализированы структурно-смысловые типы заглавий с лексическими гендерными компонентами, опубликованных на страницах современной украинской периодики, что будет способствовать расширению научного виденья гендерной ситуации в современном украинском обществе. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Передумови використання Е-комунікацій при вирішенні комунікативних завдань місцевого самоврядування

24 Лютого, 2010 року

Інтерес політтехнологів та політиків до Інтернет-комунікації (Е-комунікації) стає  нам зрозумілим не тільки через появу такого нового феномену як Інтернет-спільнота (Е-спільнота), але і через необхідність пошуку нових ефективних методів комунікації та мобілізації електорату.

Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

КОЛОРИСТИЧНА ПАРАДИГМА ТВОРІВ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

22 Січня, 2010 року

img_1281908661gif

Постановка наукової проблеми. Найбільш індивідуально авторське бачення світу виявляється в колористиці творів. Незважаючи на те, що в західній та вітчизняній науці проблема колористики вивчалася досить ґрунтовно та глибоко, проте єдиної наукової теорії кольорономінантів поки що не створено. Цією проблемою займалися ще з античних часів, зокрема Платон, Гегель, Ньютон.
Сучасні науковці розглядають колір як фізико-хімічну величину, психофізіологічне явище, естетичний феномен. Помічено, що в історії вивчення слів-кольоронайменувань склалися лінгвістична, психологічна, культурно-антропологічна традиції. Дослідження кольорономінацій здійснюється в різних мовознавчих галузях – етимології, словотворі, ідіостилістиці, лінгвостатистиці, психолінгвістиці; для слів-кольороназв розроблені різноманітні класифікаційні схеми. Результати наукових спостережень містяться в роботах Р. Алімпієвої, О. Василевича, Л. Зубової, В. Московича, Л. Пустовіт, Л. Ставицької, Р. Фрумкіної та ін.

Читати далі…

Гуманітарний факультет ,

Національно-церковний рух на Волині

11 Січня, 2010 року

29f16f9f1a2e373e3c7460747d7f1bc3

Протягом 20 – 30-х рр. ХХ ст. православна церква на Волині знаходилась у важкому становищі. Вона зазнавала тиск з боку польської влади та римо-католицької церкви, що зумовило рух за незалежність та українізацію церкви. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Абу’Алі Міскавайг та Абу Хайан ат-Таухіді. «Верблюди, які тікають, і собаки, які їх переймають» (Передмова, переклад з арабської та коментарі Михайла Якубовича).

14 Грудня, 2009 року

fig_5_1_a_world_map_from_of_katib_celebis_tuhfat_al_kibar

Джерело: «Всесвіт», Νο. 9-10, 2009

Постать Абу’Алі Міскавайга, видатного арабського мислителя Х—ХІ століть, навряд чи буде незнайомою для багатьох вітчизняних інтелектуалів, зокрема тих, хто цікавиться історією Київської Русі. Справді, величезний історико-географічний компендіум «Досвіди народів» (Таджаріб аль-Умам), створений свого часу Міскавайгом, містить надзвичайно цінні відомості про життя давніх слов’ян — наприклад, детальний опис походу русів на прикаспійські землі, історичний факт, подробиці якого ще й досі є предметом численних дискусій. Проте історична наука була лише одним із аспектів багатоманітної творчості Міскавайга; саме тому не менш важливими є його філософські праці, присвячені, головним чином, проблемі людини.


Читати далі…

Гуманітарний факультет

Досвід розвитку місцевого самоврядування: вітчизняна специфіка формування комунікативного простору

26 Листопада, 2009 року

«Фактично державний устрій в Київській Русі базувався на договорі між князем і народним зібранням, вічовим сходом – вічем». О. Башилов

Комунікативні технології, не зважаючи на свій ультра-сучасний термінологічний вокабуляр і широке поле як для вивчення так і для застосування у різноманітних сферах життя, є насправді не чимось новим і не знайомим українському суспільству. Відтак, древні звичаї і обряди (які, до речі, ще досить сильно збереглися у консервативному вітчизняному соціумі), які є, по суті, прото-комунікативними технологіями, впливають на сучасні комунікативні відносини у суспільстві.

Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНИХ МЕЖ ЄВРОПИ: СУЧАСНІ ДИСКУСІЇ

15 Листопада, 2009 року

011

Останнім часом дискусії про те, де проходить межа Європи звучать досить гостро. На це впливає, зокрема, те, що дане питання не є однозначним, зокрема, з огляду на процес глобалізації. Сьогодні можна бути носієм європейської культури далеко за межами Європи, або ж не бути європейцем, мешкаючи в самому центрі європейського континенту. Разом з тим, питання про межі Європи пробуджують значні контроверсії. Згадаймо, наприклад, відгуки на видану в 2004 році книгу Європейського комісара Фріца Болькенштейна „Межі Європи”, яку в українській пресі назвали блискучою колекцією стереотипів, кліше і фобій, характерних для стомленої від розширення ЄС євробюрократії. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Невесела норвезька казка

19 Жовтня, 2009 року

Є така собі країна Норвегія. І живе в ній Юстейн Ґордер  – письменник, якого знають далеко за межами його батьківщини. Цьогоріч Ґордер був почесним гостем на Форумі видавців у Львові, читав лекцію в Львівському університеті, презентував одну з останніх своїх книг «Замок в Піренеях», що вийшла у львівському видавництві «Літопис» у перекладі Н.Іваничук. Звісно, особа письменника викликала на Форумі чималий інтерес. Щоправда, деякі молоді люди, що прийшли послухати Ґордера, плутали Норвегію та Нідерланди. Але це нічого. Представникам такої великої європейської держави, як Україна, не обов’язково розрізняти дві маленькі європейські країни, назви яких починаються з букви «н».

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Обгрунтування А.Річинським необхідності існування незалежної Української Православної церкви

15 Жовтня, 2009 року

Перш, ніж вести мову про практичні аспекти обгрунтування необхідності існування незалежної Української Православної церкви А.Річинським, варто звернути увагу, як він трактував основний напрямок розвитку українського релігійного життя. У передмові до книги “Проблеми української релігійної свідомості” мислитель визначив цей напрямок як “синтез великих релігійних культур Сходу і Заходу”.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Christopher Caldwell. Reflections on The Revolution in Europe: Immigration, Islam and the West (New York: Doubleday, 2009), 421 pp. (рецензія на книгу).

11 Жовтня, 2009 року

reflections_on_the_revolution_in_europe

Нова книга відомого американського журналіста, автора численних статей у New York Times Magazine та Financial Times, є своєрідним та цікавим поглядом на одну із нагальних проблем європейського суспільства – імміграцію. Кристофер Калдвел намагається відповісти на запитання, до якого, очевидно, багато європейських політиків вдаються ледь не кожного дня – чи залишається Європа такою, якою була у поствоєнний період, добу розквіту цінностей громадянського суспільства, лібералізму, демократизму, секуляризму та інших «брендових» ознак європейськості. Сам автор переконує читача у тому, що його книга – не спроба налякати «ісламською загрозою» або нашестям із країн «третього світу» (c. 24-26). Оскільки Європа у новітній період ще не стикалася із таким масовим переселенням народів, Калдвел наголошує на безпрецедентності та невідворотності культурних змін, а також переосмисленні класичного уявлення про європейськість. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Круглий стіл, присвячений 120-річчю з дня народження М. Гайдеґґера

8 Жовтня, 2009 року

01

30 вересня 2009 року Кафедрою культурології та філософії НаУОА було проведено круглий стіл, присвячений філософії Мартіна Гайдеґґера (1889-1976). Гостями наукового заходу були представники кафедри філософії Національного університету водного господарства та природокористування, що в Рівному. Мартін Гайдеґґер – відомий німецький філософ ХХ століття, який по-новому поставив питання про буття. Використовував феноменологічний метод, розроблений Е. Гуссерлем. Його філософія спричинила онтологічний переворот в сучасній філософії, що мало значний вплив на подальший розвиток філософії, психології, політичної теорії. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , ,

Інформаційна політика українських християнських церков

4 Жовтня, 2009 року

Сучасна інформаційна епоха змінює суспільства, держави, ідеології, культури. Вона ж витворила і нову людину – homo comunicens. Виключну роль у передачі та наданні інформації відіграють ЗМІ. Ці обставини активізують богословську рефлексію церкви у плані вироблення бачення інформаційної політики та використання медіа-ресурсу для виконання власної місії. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , , ,


Публікація статті Опублікувати свою статтю