Архів

Архів ‘Факультет романо-германських мов’ факультет

UNIQUENESS OF MEMOIRS The Ever-Present Past: The Memoirs of Tatiana Kardinalowska/ Recorded and transcribed by Assya Humesky; translated by Vera Kaczmarska; edited by Uliana Pasicznyk. Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, Edmonton-Toronto 2004, 180 p.

31 Травня, 2009 року

The genre of memoirs is unique. Every memoir is unforgettable. “It’s strange how memory is passed down from generation to generation” – remarks Tatiana Kardinalowska (p. 7), the lady of grace and courage, who survived and witnessed horrors of both world wars, civil war in Ukraine, holodomor (famine) of the 30-ies.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Особливості критичного дискурс-аналізу наукового тексту

31 Травня, 2009 року

Поняття дискурсу є одним із основних понять сучасної прагматичної лінгвістики та лінгвістики тексту. Сучасні уявлення про дискурс віддзеркалюють увесь хід лінгвістичної науки. У першій половині ХХ ст. мовознавство протягом досить тривалого періоду було зосереджене на вивченні однієї з двох діалектично зв’язаних сторін мови мовній системі, але, починаючи з другої половини 60-х рр., центр уваги лінгвістів переноситься на іншу сторону цієї діалектичної єдності мовленнєву діяльність та її продукт – дискурс, формальні характеристики якого були отримані у 1952 р. З. Херрісом. Цей складний соціолінгвістичний феномен сучасного комунікативного середовища має довгу і багату історію свого розвитку, проте як термін в лінгвістиці з’явився лише у 50-х рр. XX ст. Термін „дискурс” увів у використання Ю. Хабермас для позначення „виду мовленнєвої комунікації, що пропонує раціональний критичний розгляд цінностей, норм та правил, які знаходяться у соціальному житті” [4]. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Дискурсивні елементи як засоби зв’язності у навчальному дискурсі

29 Травня, 2009 року

В період орієнтації суспільства на гуманізацію всіх сфер людської життєдіяльності в освітньому просторі ведеться інтенсивний пошук нових способів організації / реорганізації міжособистісних відносин. У цьому пошуку на одне з перших місць виходять питання “суб’єктних для суб’єкта взаємодій” в процесі спілкування. Особливо це стосується навчально-професійного спілкування – своєрідної цілеспрямованої лабораторії з виробництва спеціальних засобів мовної взаємодії. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

ВІН ЗНОВУ ЛИНЕ В УКРАЇНУ… Луцький Юрій. З двох світів: Публіцистика. Естетика. Історіософія/ Упорядкування, вступна стаття, післямова Романа Корогодського. – К.: Гелікон, 2002. – 400 с. (Українська модерна література).

23 Травня, 2009 року

В підготовленій до друку Романом Корогодським посмертній збірці, її автор, Юрій Луцький, роздумує про концепцію України в світовому інтелектуальному просторі, включеність і активну задіяність в світові інтеграційні процеси. В ній знаходимо також роздуми про духовну кризу, намагання попередити Україну про недоцільність сліпого копіювання Заходу, його критичне і аналітичне сприймання. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

ЦІННІСТЬ ПОГЛЯДІВ СВЯТОГО ІОАНА ЗЛАТОУСТА НА ОСВІТУ І ВИХОВАННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

21 Травня, 2009 року

Національне відродження українського народу сьогодні нездійсненне без докорінних змін у системі освіти і виховання молодого покоління. Якщо пріоритетом освіти попереднього століття було надання знань і розвиток вмінь, сьогодні, коли українське суспільство переживає час політичної і економічної нестабільності, суспільної брехні, кризи шлюбу і сім’ї, пріоритетом української освіти є виховання духовно-моральних цінностей молодого покоління для відновлення моральної основи суспільства як обов’язкової умови його життєдіяльності. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Дослідження українсько-польських мовних зв’язків у польському мовознавстві

18 Травня, 2009 року

Тривалі політичні, економічні, культурні контакти між польським та українським народами, територіальна суміжність, перебування протягом тривалого часу в межах однієї держави зумовило взаємопроникнення мовних елементів.
Слід зазначити, що в слов’янському мовознавстві значно більшу увагу приділено саме впливу польської мови на українську, щодо зворотнього впливу, то він часто або повністю заперечувався, або дуже применшувався. Метою нашого дослідження є проаналізувати студії польських лінгвістів, які вивчали особливості українських запозичень у польській мові, адже належне висвітлення проблеми українсько-польських мовних контактів є необхідним для більш повного з’ясування історії формування слов’янських мов і сприятиме розв’язанню низки важливих питань, пов’язаних з проблемою міжмовних контактів. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Bilaniuk Laada. Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction in Ukraine. Ithaca and London: Cornell UP, 2005. 230 p. Paper. $24.95

18 Травня, 2009 року

Unfortunately, we do not have enough monographs in English devoted to the in-depth research of contemporary situation with the Ukrainian language and specifically rapid and fascinating changes after the collapse of the Soviet Union and emergence of a new country – Ukraine, which recently celebrated its 17th anniversary of independence.
Professor Laada Bilaniuk published previously a couple of articles in the leading Western journals on sociolinguistic situation in Ukraine, interrelation between Russian and Ukrainian, the problem of mixed language (surzhyk), etc. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

„Мовні конфлікти” та конструювання етнічної і національної ідентичності

13 Травня, 2009 року

Ще в ХІХ столітті фундатори психології народів філософ М. Лацарус та мовознавець Г. Штейнталь вважали мову „першим проявом” народного духу – хоча і не єдиним, адже мова може бути занесена ззовні. Однак навіть і в такому випадку порівняння початкової мови з її пізнішими формами дозволяє визначити національні тенденції, адже нація завжди накладає свій відбиток на мову.  Читати далі…

Факультет романо-германських мов

LEXICOLOGICAL RESEARCH ON THE RISE

13 Травня, 2009 року

Styshov O.A. Ukrains’ka leksyka kintsia XX stolittia (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii). 2-e vydannia, pereroblene. – Kyiv: Puhach, 2005. – 388 pp.

Struhanets’ Liubov. Dynamika leksychnykh norm ukrains’koi literaturnoi movy XX stolittia. –Ternopil’: Aston, 2002. – 352 pp.

Mazuryk Danuta. Nove v ukrains’kii leksytsi. Slovnyk-dovidnyk. – L’viv: Vydavnytsvo “Svit”, 2002. – 130 pp.

The explosion of recent lexicological activity in the Contemporary Ukrainian in the beginning of the XXI century is evident. Neologisms have been utilized on a steady and consistent basis. Additional shades of meaning have been added to certain words leading to some reconnotations of their meanings. Even the basic core of political, business, mass media lexicon have been reshaped and reevaluated.  Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Соціально-психологічні особливості студентської молоді

13 Травня, 2009 року

Вивчаючи окремі психологічні процеси, стани та явища, пов’язані з життям вищої школи, психологи не можуть обійти увагою розвиток і становлення в її рамках основного суб’єкта, заради якого вона існує і функціонує. Безсумнівно, психологічні особливості молодої людини, навколо якої “крутиться ” навчальний процес, уже давно зумовили виділення психології вищої школи в окрему галузь знань і наукову дисципліну. Однак кількість досліджень, присвячених як у цілому даній галузі, так і окремим її аспектам, на даний час все ще залишається невеликою. Це, звісно, викликано і об’єктивними труднощами дослідження психологічних якостей дорослої людини, і традиційним зосередженням уваги на психологічних процесах діяльності середньої школи та вікового розвитку дітей і підлітків. Тому обсяг літератури, яка присвячена соціально-віковим особливостям студентства досить невеликий. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

АРТЕМІДА – ДІАНА – НЕПОРОЧНА ДІВА МАРІЯ: ПАРАДИГМА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

9 Травня, 2009 року

В есе розгорнуто філософсько-лінгвістичний аспект: о/мов/лення світу як освячуюча функція материнства. Простежено літературні релікти матріархату в онтологічному вимірі. До аналізу залучено біблійні, античні та барокові польсько-українські тексти, на основі яких досліджується європейська парадигма культу Великої Матері.

Безіменне є началом неба і землі,

те, що має ім’я, – мати всіх речей

Із книги Даодецзін

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Cultural Change: View from Canada

9 Травня, 2009 року

Writing After the Gaze: The Rupture of the Historical/ Edited by Anna Chilewska and Sheena Wilson. – Edmonton: M.V. Dimic Research Institute, 2007. – 195 pp. $24.95

National literatures, politics, translation studies develop rapidly, quite often with unexpected turns and twists. Thus to trace their comparative “gaze” is rather challenging and often complicated. The editors of this volume, Anna Chilewska and Sheena Wilson, cope with this task well.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Матроклінний феномен імперії у постколоніальній інтерпретації

8 Травня, 2009 року

Постколоніальна критика в українській культурі парадоксально обумовлена східним вектором. Західноєвропейська термінологія може застосовуватися нами тільки на рівні загальному, якщо не універсальному. Адже все, що було проартикульовано Заходом стосовно Сходу, або, по-іншому, метрополії стосовно колонії, в українському контексті притягнуто до 1) єдиного материка, 2) спорідненої історії і ментальності, 3) глибоко схованих онтологічних точок диференціації. А тому поняття “Іншого” включатиме в себе поняття “Спорідненого” і “Близького”; шукання ко­лоніальних структур мислення провокативно відкриє власні форми, котрі усвідомити як чужі дуже непросто. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

HUMOUR AND SATIRE IN CONTEMPORARY UKRAINIAN POLITICAL DISCOURSE

30 Квітня, 2009 року

Someone once said that politics is show business for ugly people
(Clinton 2005: 70)

The objective of the article is to demonstrate use of humour and satire in contemporary Ukrainian political discourse. A couple of observations have to be made regarding 1) the development of the Ukrainian language during independence, 2) major Western and Ukrainian publications on this issue as well as 3) peculiarities of post-totalitarian political discourse evidenced by the case of Ukraine. Ukraine has been undergoing tremendous political, economic, societal, educational transition on its road of building an independent state (see, for, example, Isajiw 2003). Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу Connexions

19 Квітня, 2009 року

connexions_logo

Сучасний етап освіти характеризується глобальною революцією у викладанні і навчанні. Єдиний освітній простір передбачає уніфікацію навчальних програм, планів, годин і впровадження відповідних методик навчання.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю