Архів

Архів ‘Правничого факультету’ факультет

Відповідальність банку за договором банківського вкладу.

7 Липня, 2010 року

В статті досліджено цивільно-правову відповідальність банку як сторони договору банківського вкладу.

The article investigates civil liability of the bank as parties to the contract of bank deposit.

Читати далі…

Правничого факультету

Права та обов’язки сторін договору банківського вкладу

7 Липня, 2010 року

Анотація: В статті дослідження права та обов’язки  сторні договору вкладу, які складають зміст правовідносин за договором. Читати далі…

Правничого факультету

Порядок укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу

7 Липня, 2010 року

Анотація: В статті досліджено порядок укладення зміни та розірвання договору банківського вкладу. Читати далі…

Правничого факультету

Розвиток договору банківського вкладу, його правове регулювання та роль держави у врегулюванні договірних відносин сторін

7 Липня, 2010 року

В статті досліджено розвиток договору банківського вкладу в різні історичні часи, також взято до уваги доктрину Швейцарії у визначенні договору банківського вкладу, встановлено правове регулювання та роль держави у врегулюванні договірних відносин сторін. Читати далі…

Правничого факультету

Правова модель реалізації конституційного принципу надання безоплатної правової допомоги

5 Липня, 2010 року

Анотація: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. При цьому у розділі II Основного Закону України закріплено не лише основні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні конституційно-правові гарантії їх дотримання та захисту. При цьому ключовою гарантією конституційних прав та свобод особи є забезпечення кожному судового захисту його прав і свобод, у тому числі гарантування звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції України, та надання при цьому можливості використання будь-яких інших не заборонених законом засобів захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань. Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову допомогу. Це право є одним із конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний характер.

Читати далі…

Правничого факультету

Проблемні питання вдосконалення поняття шахрайства

5 Липня, 2010 року

Анотація: в даній статті вказані проблемні аспекти поняття шахрайства та зміни, які необхідно внести для попередження вчинення даного злочину та ефективної протидії, крім того вказані можливі шляхи для вирішення проблеми відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

Читати далі…

Правничого факультету

Кримінологічне дослідження складу злочину шахрайство

11 Червня, 2010 року

Анотація: у статті на основі вироків суду у справах про шахрайство, досліджені суб’єкт, частково об’єктивну сторону, територіальні особливості, кваліфікуючі ознаки шахрайства та покарання, яке найчастіше призначається за шахрайство.

Читати далі…

Правничого факультету

Кваліфікація рецидиву злочинів

10 Червня, 2010 року

У даній статті здійснено характеристику кваліфікації рецидиву злочинів в Україні, а також дано аналіз проблем при нечіткому розмежування рецидиву та повторності злочинів у самому законодавстві.

In this article the description of the qualification of relapse of crimes in Ukraine is carried out, and the analysis of problems at indistinct differentiation of relapse and frequency of crimes in the legislation is given.

Читати далі…

Правничого факультету, Студентські публікації

Роль держави у врегулюванні правовідносин сторін за договором банківського вкладу

9 Червня, 2010 року

Анотація: У статті проводиться аналіз діяльності держави як суб’єкта публічного права у врегулюванні приватноправових відносин сторін договору банківського вкладу, а також проводиться аналіз причин та умов, що сприяють негативним процесам у цій сфері. Автором робиться спроба пошуку способів вирішення проблемних питань впливу держави на врегулювання приватноправових відносин сторін.

Читати далі…

Правничого факультету

Авторське бачення змісту та основних завдань конституційної реформи в Україні

28 Березня, 2010 року

У поданій статті автор намагається визначити та проаналізувати оптимальні шляхи та способи для прийняття нової Конституції України з високим рівнем легітимності, а також основні положення майбутнього Основного Закону України з метою гармонізації державної влади і реального забезпечення прав та основних свобод громадян України. Принципове наповнення конституційного тексту, на думку автора, повинне стосуватися, перш за все, безконфліктної взаємодії між Президентом України, Верховною Радою України та Урядом України.

In the submitted article the author tries to define and analyse optimal ways and methods for the means of the acceptance of the new Constitution of Ukraine with the high level of legitimity, and also substantive provisions of the future Fundamental Law of Ukraine with the purpose of harmonization of state power and actual maintenance of rights and basic freedoms of Ukrainian citizens. In the author’s opinion, the conceptional filling of constitutional text, first of all, should fall within, conflict-free mutual co-operation between the President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine and the Government of Ukraine.

Читати далі…

Правничого факультету

Поняття та значення договору будівельного підряду

7 Лютого, 2009 року

Будівництво, що фактично лежить в основі договору являє собою особливу галузь матеріального виробництва. Ця особливість проявляється в тому, що кінцевий результат робіт – нерухомість. Це завжди об’єкт, який визначений індивідуальними ознаками, навіть якщо збудований за одним і тим же планом, також виконання робіт являє собою складний, довготривалий процес і зазвичай об’єкт створюється на досить тривалий строк його експлуатації. Саме будівництво, а відтак і договірні відносини будівельного підряду є основною ланкою в народному господарстві та економіки вцілому. Поняття договору будівельного підряду охоплює широкий спектр робіт щодо створення, преобладнання, поліпшення, покращення об’єктів тобто різноманітних будівель: житлового, виробничого фонду, підприємств як ЄМК, які визначені як нерухомість.

Читати далі…

Правничого факультету


Публікація статті Опублікувати свою статтю