Ім´я: Костишин Вікторія

Костишин Вікторія
Архів автора:

  Історія виникнення злочину шахрайство

  Липень 8th, 2010

  Анотація. Дана стаття розкриває еволюцію шахрайства як окремого злочину проти власності.

  Актуальність. В даній статті зроблено аналіз виникнення поняття шахрайства та зроблено порівняння шахрайства за законодавством різних країн світу, що має ґрунтовне значення для практичного застосування норми про шахрайство.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Особливості об’єкта і предмета злочину шахрайство

  Липень 8th, 2010

  Анотація. В даній статті проаналізовано

  Незважаючи на таке досить чітке і зрозуміле визначення даного злочину його кваліфікація досить часто викликає немало проблем. Тому важливим є чітке розуміння складу даного злочину. Так, на нашу думку, характеристику шахрайства варто розпочати з об’єкта. Як відомо, об’єктом будь-якого злочину є суспільні відносини, які опосередкують певні блага, інтереси людей, а також суспільні і державні інтереси.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів

  Липень 8th, 2010

  Анотація. В даній статті вказані основні ознаки відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

  Актуальність даної статті полягає в наведеному розмежуванні шахрайства з іншими складами злочинів, що має важливе значення на практиці.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Кваліфікуючі ознаки шахрайства

  Липень 8th, 2010

  Анотація. В даній статті проаналізовано кваліфікуючі ознаки шахрайства та їх суспільна небезпечність.

  Актуальність: в даній статті зроблено порівняння різноманітних кваліфікуючих ознак шахрайства, наведено приклади судової практики у справах про шахрайство з кваліфікуючими ознаками та дані власні пропозиції щодо вдосконалення норми про шахрайство з кваліфікуючими ознаками.

  Читати далі…

  1 коментар

  Наслідки як необхідний елемент складу злочину шахрайство

  Липень 8th, 2010

  Анотація: в даній статті описано важливість суспільно-небезпечних наслідків в складі злочину шахрайство.

  Шахрайство як і кожне злочинне діяння викликає певні негативні наслідки в об’єктах, на які воно посягає, тобто в певних суспільних відносинах, які потерпають від злочину. Ці негативні наслідки настільки значні, що йдеться про суспільну небезпеку, яка випливає із вчиненого діяння. Суспільно небезпечні наслідки можуть бути класифіковані на наслідки матеріальні й нематеріальні. До матеріальних наслідків належать шкода майнового  характеру. Шахрайство слід відносити до злочинів з матеріальним складом. Воно вважається закінченим при настанні конкретного злочинного наслідку, яким є заволодіння чужим майном або придбання права на майно (А.Д. Маргуновський, П.П. Михайленко, Б.С. Нікіфоров)[1].

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства

  Липень 8th, 2010

  Анотація. В даній статті проаналізовано поняття зловживання довірою та зроблено порівняння різноманітних точок зору вчених стосовно даного поняття та висловлено авторське бачення стосовно поняття зловживання довірою. Актуальність. Дана стаття вичерпно аналізує поняття зловживання довірою, що  в свою чергу має ключове значення для попередження вчинення даного злочину та викриття винних. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Місце шахрайства серед злочинів проти власності

  Липень 8th, 2010

  Анотація. В даній статті проаналізовано злочини проти власності та шахрайство як злочин проти вланості. Актуальність. В даній статті проведено аналіз шахрайства у порівнянні з іншим злочинами проти власності, що в свою чергу є важливим моментом для розслідування даного злочину і викриття винних. Читати далі…

  2 коментаря

  До питання вдосконалення норми про шахрайство

  Липень 8th, 2010

  Анотація. В даній  статті досліджено думки вчених щодо законодавчого визначення поняття шахрайства та запропоновано власні шляхи вдосконалення вказаної норми.

  Актуальність. В даній статті вказані проблемні аспекти норми про шахрайство та дано аналіз різноманітних думок вчених щодо вказаної проблеми, зроблено власні висновки щодо покращення норми про шахрайство.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Правова модель реалізації конституційного принципу надання безоплатної правової допомоги

  Липень 5th, 2010

  Анотація: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. При цьому у розділі II Основного Закону України закріплено не лише основні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні конституційно-правові гарантії їх дотримання та захисту. При цьому ключовою гарантією конституційних прав та свобод особи є забезпечення кожному судового захисту його прав і свобод, у тому числі гарантування звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції України, та надання при цьому можливості використання будь-яких інших не заборонених законом засобів захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань. Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову допомогу. Це право є одним із конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний характер.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Проблемні питання вдосконалення поняття шахрайства

  Липень 5th, 2010

  Анотація: в даній статті вказані проблемні аспекти поняття шахрайства та зміни, які необхідно внести для попередження вчинення даного злочину та ефективної протидії, крім того вказані можливі шляхи для вирішення проблеми відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Кримінологічне дослідження складу злочину шахрайство

  Червень 11th, 2010

  Анотація: у статті на основі вироків суду у справах про шахрайство, досліджені суб’єкт, частково об’єктивну сторону, територіальні особливості, кваліфікуючі ознаки шахрайства та покарання, яке найчастіше призначається за шахрайство.

  Читати далі…

  1 коментар


Публікація статті Опублікувати свою статтю