Архів

Архів ‘Правничого факультету’ факультет

Історія виникнення злочину шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. Дана стаття розкриває еволюцію шахрайства як окремого злочину проти власності.

Актуальність. В даній статті зроблено аналіз виникнення поняття шахрайства та зроблено порівняння шахрайства за законодавством різних країн світу, що має ґрунтовне значення для практичного застосування норми про шахрайство.

Читати далі…

Правничого факультету

Особливості об’єкта і предмета злочину шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано

Незважаючи на таке досить чітке і зрозуміле визначення даного злочину його кваліфікація досить часто викликає немало проблем. Тому важливим є чітке розуміння складу даного злочину. Так, на нашу думку, характеристику шахрайства варто розпочати з об’єкта. Як відомо, об’єктом будь-якого злочину є суспільні відносини, які опосередкують певні блага, інтереси людей, а також суспільні і державні інтереси.

Читати далі…

Правничого факультету

Відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті вказані основні ознаки відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

Актуальність даної статті полягає в наведеному розмежуванні шахрайства з іншими складами злочинів, що має важливе значення на практиці.

Читати далі…

Правничого факультету

Кваліфікуючі ознаки шахрайства

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано кваліфікуючі ознаки шахрайства та їх суспільна небезпечність.

Актуальність: в даній статті зроблено порівняння різноманітних кваліфікуючих ознак шахрайства, наведено приклади судової практики у справах про шахрайство з кваліфікуючими ознаками та дані власні пропозиції щодо вдосконалення норми про шахрайство з кваліфікуючими ознаками.

Читати далі…

Правничого факультету

Наслідки як необхідний елемент складу злочину шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація: в даній статті описано важливість суспільно-небезпечних наслідків в складі злочину шахрайство.

Шахрайство як і кожне злочинне діяння викликає певні негативні наслідки в об’єктах, на які воно посягає, тобто в певних суспільних відносинах, які потерпають від злочину. Ці негативні наслідки настільки значні, що йдеться про суспільну небезпеку, яка випливає із вчиненого діяння. Суспільно небезпечні наслідки можуть бути класифіковані на наслідки матеріальні й нематеріальні. До матеріальних наслідків належать шкода майнового  характеру. Шахрайство слід відносити до злочинів з матеріальним складом. Воно вважається закінченим при настанні конкретного злочинного наслідку, яким є заволодіння чужим майном або придбання права на майно (А.Д. Маргуновський, П.П. Михайленко, Б.С. Нікіфоров)[1].

Читати далі…

Правничого факультету

Особливості в застосуванні поняття підприємства в майновому обороті

8 Липня, 2010 року

Підприємство як майновий комплекс може розглядатися як складна річ, оскільки складається з нерухомих та рухомих речей (майна), які утворюють єдине ціле, що дає можливість використовувати його за призначенням (п. 1 ст. 188 ЦК). Як складна річ підприємство характеризується такими ознаками: складається із різнорідних речей; складові частини такої речі фізично не пов’язані між собою; сукупність речей утворює єдине ціле, яке використовується за загальним призначенням; кожна з частин такої речі може використовуватися постійно за тим же призначенням, що і разом з усіма, не виконуючи при цьому щодо них ролі належності.

Читати далі…

Правничого факультету

Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано поняття зловживання довірою та зроблено порівняння різноманітних точок зору вчених стосовно даного поняття та висловлено авторське бачення стосовно поняття зловживання довірою. Актуальність. Дана стаття вичерпно аналізує поняття зловживання довірою, що  в свою чергу має ключове значення для попередження вчинення даного злочину та викриття винних. Читати далі…

Правничого факультету

Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу

8 Липня, 2010 року

Попри велику кількість правочинів щодо відчуження «бізнесу», договори купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу мають з-поміж них незначну питому вагу, що пояснюється, передусім, недосконалістю  відповідного законодавства. Найбільш популярним способом відчуження «бізнесу» виступає передача корпоративних прав (акцій або часток у статутному фонді (капіталі) відповідної юридичної особи).

Читати далі…

Правничого факультету

Місце шахрайства серед злочинів проти власності

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано злочини проти власності та шахрайство як злочин проти вланості. Актуальність. В даній статті проведено аналіз шахрайства у порівнянні з іншим злочинами проти власності, що в свою чергу є важливим моментом для розслідування даного злочину і викриття винних. Читати далі…

Правничого факультету

Договір оренди підприємства як єдиного майнового комплексу

8 Липня, 2010 року

Питання, пов’язані з участю в цивільному обороті підприємства як об’єкта цивільних прав, є досить новими для цивільного права. Однак, незважаючи на це, дослідження окремих аспектів цього питання проводили такі вчені, як: О.О. Коломієць, С. Кривобок, І. М. Кучеренко. Більш розробленими питання оренди підприємства як єдиного майнового комплексу є в цивільному праві РФ, де вони розглядались такими вченими, як В.В. Вітрянський, Т.В. Данілочкіна.

Читати далі…

Правничого факультету

До питання вдосконалення норми про шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній  статті досліджено думки вчених щодо законодавчого визначення поняття шахрайства та запропоновано власні шляхи вдосконалення вказаної норми.

Актуальність. В даній статті вказані проблемні аспекти норми про шахрайство та дано аналіз різноманітних думок вчених щодо вказаної проблеми, зроблено власні висновки щодо покращення норми про шахрайство.

Читати далі…

Правничого факультету

Співпраця України із СОТ: виклики та можливості

7 Липня, 2010 року

Визначено сутність Світової організації торгівлі та її основні цілі, виявлено умови вступу до СОТ та проаналізовано вимоги щодо України. Досліджено співпрацю України із СОТ, виявлено позитивні та негативні її наслідки. Сформульовано перспективи розвитку України в  умовах інтеграції до світового господарства.

Читати далі…

Правничого факультету

Правове становище сторін договору будівельного підряду

7 Липня, 2010 року

Зміст договору будівельного підряду становлять права та обов’язки його сторін. Договір будівельного підряду за його юридичною характеристикою є двостороннім і, таким чином, – взаємним. Сторони в договорі наділені взаємними правами та обов’язками, щодо виконання умов правочину.

Читати далі…

Правничого факультету

Історична еволюція договору будівельного підряду

7 Липня, 2010 року

В статті досліджується істоична еволюція договору будівельного підряду, її основні етапи, а також фактори, які так чи інакше вплинули на розвиток договору будівельного підряду як регулятора правовідносин в будівельному секторі економіки. Читати далі…

Правничого факультету

Виконання договору банківського вкладу

7 Липня, 2010 року

В статті досліджено виконання сторонами договору банківського вкладу як здійснення боржником дії (або) утримання від дії, яка складає об’єкт зобов’язального правовідношення. Читати далі…

Правничого факультету


Публікація статті Опублікувати свою статтю