Архів

Архів ‘Факультет політико-інформаційного менеджменту’ факультет

Порівняльний аналіз цінностей організаційної культури компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal» як основи їхньої конкурентної переваги

15 Червня, 2010 року

Суспільство здійснює винятково важкі, багато в чому суперечливі, але історично неминучі і необоротні зміни. Дуже важливі ці зміни для організації, яка складає основу світу менеджеpів, що фоpмують її культуpу. Порівнюючи організації, можна стверджувати, що вони відрізняються за атмосфеpою, методами виконання pоботи, ступенями активності, індивідуальними цілями – і всі ці фактоpи залежать від істоpії оpганізації, її тpадицій, положення, технології виробництва. Організаційна культура з базовими цінностями організації – це цемент, що скріплює внутрішні сили організації. Сьогодні бізнес у світі став орієнтованим не лише на прибуток, а гроші як самоціль перестали розглядатися лідерами ринку. Керівники почали говорити про зміни у світі через зніми у бізнесі, змінилося ставлення працівників до роботи і очікування від неї, а компанії об’єднують не лише спільні цілі і можливість заробітку, але й спільні переконання і цінності [5, c. 14]. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

Специфіка використання тактичних технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради у 2006 році

25 Травня, 2010 року

Дана стаття присвячена вивченню проблематики використання виборчих технологій, що супроводжуються різноманітністю тактичних прийомів. Також звернено увагу на специфічність виборчої кампанії до Верховної Ради у 2006 році, які відбулися на основі пропорційної виборчої системи.

The following article is dedicated to the learning of problem issues of election technologies using, which are accompanied by the variety of tactical methods. The attention is also paid to the specification of the election campaign to Verkhovna Rada of Ukraine in 2006, which was held on the basis of proportional election system. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

Мрія як мотиваційна установка людини

29 Квітня, 2010 року

Ця стаття коротко розкриває психологічне вивчення мрії, як мотиваційної установки, що є важливим процесом у формуванні мотиваційної сфери особистості, в період навчання у Вузі. Також вона містить повний опис проведеного емпіричного дослідження, результати якого можуть бути використані для виявлення реального рівня розвитку кожного студента та підвищення їхньої мотивації до навчання.

Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Стан національної безпеки України в постпомаранчевий період

23 Квітня, 2010 року

У статті йдеться про рівень забезпечення стабільності і національної безпеки України, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію в країні. Використовуючи метод порівняння, аналізу, прогнозування, у дослідницькій роботі стан безпеки проаналізовано у таких сферах: інформаційна, економічна, енергетична безпеки, безпека державного кордону, етнічна ситуація, гуманітарна безпека, а також дослідження охоплює вивчення такої важливої складової державної безпеки як армія. Кожна з досліджуваних сфер має важливе значення для розвитку і стабільності країни. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

Вікові та гендерні аспекти переживання екзаменаційного стресу

23 Квітня, 2010 року

У статті коротко розглянуті основні характеристики  поняття «стрес»;  визначені поняття, причини та умови виникнення екзаменаційного стресу та охарактеризований його вплив на людину; акцентовано увагу на основних сторонах проблеми  гендерних та вікових аспектів екзаменаційного стресу. Також, у даній статті відображено емпіричну частину дослідження вікових та гендерних особливостей переживання екзаменаційного стресу та зроблено висновки.

In the article briefly examined the main stress characteristics; the specific concepts, reasons and conditions of the origin of examination stress and described  its influence on a human; accented attention on the main sides of the problem of  gender and age aspects of  examination stress. Also, in this situation reflected empirical part of the research of gender and age features of the feeling of examination stress and done conclusions. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

ПРОЕКЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ

21 Квітня, 2010 року

Актуальність теми. Психоаналітичне розуміння проекції як захисного механізму починається з робіт З. Фрейда, який вперше виявив проекцію в параної і ревнощах, коли в людини витіснені почуття, тривога і страх кореняться в ньому самому і несвідомо переносяться на оточуючих. Саме цей захисний механізм викликає почуття самотності, ізольованості, заздрості, агресивності. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

ПЕРЕЖИВАННЯ СИЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

19 Квітня, 2010 року

Життя людей пов’язане з розвитком та вираженням різноманітних емоцій,  найбільш сильний вияв яких може викликати комплексну фізіологічну реакцію – стрес.

Поняття „стрес” включає в себе широке коло питань, що стосуються причин його виникнення, механізмів розвитку, а також особливостей виявлення.

Як відомо, люди по-різному реагують на одну і ту ж стресогенну ситуацію. Наявність індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес і формуванні стресостійкості визначає зростаючий інтерес до вивчення феномену „емоційного інтелекту”. В цілому емоційний інтелект (його показник ЕQ ) означає спроможність особистості керувати своїм емоційним станом [ 5, 54]. Саме цей показник пояснює причину, чому в однаковій ситуації одні здатні контролювати сплески емоцій, уміють залишатися в спокої й адекватно оцінювати умови, що склалися, а інші постійно перебувають в стані нервової напруги.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

Стан та перспективи когнітивної психології в Україні

26 Березня, 2010 року

Максименко С.Д., Пасічник І.Д.

У статті розглядаються сучасні дослідження в галузі когнітивної психології в Україні. Аналізується проблематика досліджень Інституту психології ім. Г.С.Костюка та науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету “Острозька академія”. Автори вказують на те, що сучасні дослідження повинні концентруватись навколо пам’яті й мислення, зокрема – згадування (пригадування) намірів і “візуальне мислення”. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера

26 Березня, 2010 року

У статті підкреслюється значення стратегічного мислення в професійній діяльності менеджера. Автор зазначає, що мислення менеджера є широким розгалуженим пізнавальним циклом, який охоплює 3 основні пізнавальні дії: аналіз проблеми, винесення (прийняття) рішення та вибір стратегії. Здійснюється аналіз зазначених компонентів.  Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Практичне мислення і конфлікт

26 Березня, 2010 року

Автор статті розглядає теоретико-методологічні аспекти практичного мислення професіонала-практика. Практичне мислення трактується автором як зріла форма мислительної діяльності дорослої людини, яке може допомагати досягненню її мети в конфліктній ситуації. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології

26 Березня, 2010 року

У статті розглядається актуальна і нова проблема – особливості професійної діяльності сучасного економіста. Автор зазначає, що повинні досліджуватися не лише проблеми особистості економіста в колективі, але і вся система значущих детермінант: спілкування, міжособистісні взаємини, самосвідомість, емоційна та мотиваційна сфера тощо. Автор визначає це як функціональні тенденції соціособистісної системи. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології

26 Березня, 2010 року

У статті розглядаються методологічні питання психологічної надійності в економічній психології. Автор розрізняє поняття ефективності і надійності, розглядаючи останнє як необхідну умову ефективності.

The article deals with methodological questions of psychological reliability in economic psychology. The author distinguishes notions of efficiency and reliability, analyzing the lather as a required condition for efficiency. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Психологічні характеристики індивідуального мислення

20 Березня, 2010 року

В даній статті мислительна діяльність розглядається як складна система. Автор аналізує такі індивідуальні властивості мислення, як глибина думки, її послідовність, критичність, швидкість і гнучкість. Індивідуальні особливості мислення виявляються також у різному співвідношенні в ньому чуттєвого і мисленнєвого образу і слова. Розвиток зазначених особливостей буде визначати і розвиток мислення.

Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичні аспекти)

20 Березня, 2010 року

Автор статті розглядає теоретико-методологічні аспекти практичного мислення професіонала-практика. Практичне мислення трактується автором як зріла форма мислительної діяльності дорослої людини, яке може допомагати досягненню її мети в конфліктній ситуації.

Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Сутність гендеру як одного з вимірів соціальної структури суспільства

20 Березня, 2010 року

У статті ґрунтовно розглядається і досліджується поняття «гендер», його сутність та формування гендеру. Висвітлено поняття маскулінності і фемінності. Особливості і труднощі соціалізації чоловіків та жінок. Статево-рольова соціалізація та гендерна ідентичність особистості. Розглянуто бачення проблеми гендеру такими відомими дослідниками як: З. Фрейд (розглядав відмінності між чоловіками і жінками, зумовлені відмінностями будови статевої сфери) та К.-Г. Юнг (розглядав жіночність і мужність, як сукупність якостей, притаманних як чоловікам, так і жінкам, причому і ті, і інші мають як чоловічі, так і жіночі риси).

Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю