Архів

Архів ‘Факультету політико-інформаційного менеджменту’ факультет

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ

19 Квітня, 2010 року

В сучасному світі йде активна перебудова всіх сфер життя суспільства і великий інтерес становить проблематика конфліктів. Наростання такого інтересу обумовлене широким розповсюдженням конфліктів в суспільному житті. Конфлікти неминучі у будь якій соціальній структурі, оскільки вони є необхідною умовою суспільного розвитку.

Вступивши в конфлікт, кожен з його учасників через свої особливості, темперамент поводиться певним чином, тобто існує так званий репертуар поведінки в конфлікті. Як і при спілкуванні у когось поведінка стійка і агресивна, хтось прямолінійний, гнучкий, вразливий, так  і більшість конфліктів характеризується тим, що їх учасники прагнуть добитись поставленої мети, часто не звертаючи уваги на інших, що породжує суперництво, напруженість між людьми, проблеми і, навіть, як свідчить історія, війни. Тому пошук конструктивних шляхів вирішення конфліктів є актуальною проблемою сьогодення. Цим обумовлена актуальність даної роботи.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Особливості відтворення інформації залежно від орієнтації людини на процес чи на результат діяльності

19 Квітня, 2010 року

Актуальність дослідження полягає у тому, що сьогодні досить часто  у процесі діяльності люди стикаються з проблемами відтворення інформації, які пов’язані з необхідністю опрацьовувати щоденно все більшу й більшу кількість потоків інформації.

Проблема пам’яті та її ефективності у всіх її аспектах, зокрема, відтворення інформації, цікавить науковців вже досить давно. Радянські психологи здійснили великий внесок в установлення загальних закономірностей пам’яті та її процесів. Відомими є фундаментальні психологічні дослідження П. П. Блонського, А. Р. Лурія,  Л. В. Занкова, П. І. Зінченка, А. А. Смирнова, А. П. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна. Цінні відомості про мотиваційну сферу особистості знаходяться в працях М. Ц. Бадмаєвої, Е.П.Ільїна та  Р.С. Немова.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Проблеми та перспективи розвитку регіонів України на прикладі Волинської області

18 Квітня, 2010 року

У статті, на прикладі Волинської області, розглядаються проблеми та перспективи розвитку регіонів України. Зокрема розглядається економічний потенціал області, а також, роль органів державної влади та місцевого самоврядування у виробленні державної регіональної політики.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Роль ідеології у формуванні іміджу політичної партії націоналістичного спрямування (на прикладі ВО «Свобода»)

27 Березня, 2010 року

У статті подано загальні характеристики та проаналізовано основні підходи до розуміння поняття «імідж»; визначено зміст та особливості поняття «ідеологія»; акцентовано увагу на ролі націоналістичної ідеології у формуванні іміджу націоналістичної партії. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Консультування як невід’ємна функція в діяльності організації

27 Березня, 2010 року

У статті перераховані методи та прийоми ефективного консультування у діяльності громадських організацій та розглядається консультування, як досить важлива діяльність, що направлена на обслуговування потреб фізичних осіб чи організацій. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Феномен громадянської журналістики на прикладі південнокорейського Інтернет-видання «OhmyNews»

25 Березня, 2010 рокуУ статті розглядається феномен південнокорейського Інтернет-видання «OhmyNews» як приклад громадянського засобу масової комунікації та поширення інформації. Альтернативність новинного он-лайн ресурсу полягає у можливості кожного громадянина Південної Кореї стати кореспондентом «OhmyNews». Розкривається специфіка попереднього заснування та поточної діяльності Інтернет-видання.
Стаття буде корисною для студентів факультетів журналістики, викладачів, безпосередньо журналістів, фахівців з видавничої справи та аматорів.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Телебачення як засіб маніпуляції масовою свідомістю (на прикладі українських теленовин)

20 Березня, 2010 року

У статті розглянуто телебачення як засіб політичного, економічного та інших видів впливу на свідомість та діяльність людей. З’ясовано роль теленовин у формуванні громадської думки як головного джерела інформації про те, що відбувається у країні та у світі. Досліджено маніпулятивні прийоми теленовин. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Технологічний аспект формування політичного іміджу

20 Березня, 2010 року

У статті розглянуто основні технології формування політичного іміджу з використанням різноманітних технік і прийомів. Проаналізовані праці декількох дослідників у сфері політичної іміджелогії і визначено головні методи, які використовуються для зниження іміджу конкурентів в діяльності політиків. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Журналістське розслідування як метод збору інформації

3 Березня, 2010 року

У статті визначено поняття «журналістське розслідування» з погляду різних сучасних науковців, а також конкретизація методів і принципів проведення журналістського розслідування. Здійснено спробу аналізу проведення журналістського розслідування на прикладі сучасної української телепередачі «Ключовий момент». Запропоновано основні якості, яким повинен відповідати журналіст-розслідувач, та перераховано варіанти телепередач, в яких використання розслідування має мінімальні суспільно-позитивні результати.

The concept of «journalism’s investigation» from the point of view of different modern scientists and the concretization of methods and principles of journalism’s investigation, are defined in the article. An attempt to analyze the journalism’s investigation on the example of the modern Ukrainian TV program «Key point» is made. The basic qualities, which the journalist-investigator has to comply, were offered. The options of TV programs, in which the using of investigations has minimal social-positive results, were listed.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Особливості маніпуляції свідомістю в процесі комунікації

1 Березня, 2010 року

У статті обґрунтовується необхідність дослідження маніпулятивних процесів у міжособистісному спілкуванні. Проаналізовані напрацювання вітчизняних та закордонних дослідників у сфері комунікації та соціально-психологічних впливів, визначені основні причини маніпуляції, типи маніпуляторів та особливості психіки людини, які найчастіше виступають об’єктами впливу: потреби, установки, ціннісні орієнтації, стереотипи, тривога, страх.

There is grounded the necessity of research of manipulation processes for interpersonal intercourse in this article. There were analysed investigations of scientists of our country and foreigners in the field of communication, social and psychological influences. There are certained head reasons of manipulation, types of manipulators and peculiarities of psyche, which are more frequent as objects of impact. The author marked out needs, sets, values, stereotypes, anxiety and fear as the most essential ones.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Журнальне видання як інформаційно-аналітичний документ. Класифікація журналів за різними типологічними ознаками

1 Березня, 2010 року

Стаття присвячена розгляду головних особливостей журналу як виду періодичного  та інформаційного документа. Зосереджено увагу на класифікації журнальних видань за різними ознаками (читацькою аудиторією, місцем видання, характером інформації, мовою, тематичною спрямованістю, цільовим призначенням). Для прикладу розглянуто основні типи наукових журналів.

This article tells about the main particularities of magazine such as kind of periodical and information document. Rapt attention on the classification magazine from the different characteristics (reader’s floor, the place of publication, the character of information, language, subject direction, purpose-oriented mission). Study the basic types of  scientific magazine for example.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Когнітивні моделі дослідження ефективності реклами

1 Березня, 2010 року

У статті з’ясовано суть поняття «ефективність реклами» та подано загальну характеристику моделей вивчення ефективності рекламної комунікації. Головна увага зосереджена на розгляді когнітивних моделей дослідження ефективності реклами та аналізі різних підходів до їх вивчення. В статті висвітлено суть теорії когнітивного дисонансу та особливості її реалізації в процесі рекламної комунікації.

The notion of advertisement effectiveness is explained in the article as well as the general description of models of advertisement effectiveness research is given. The cognitive models of advertisement effectiveness research and different approaches to them are the main focus of the article. The cognitive dissonance theory and its realization in the process of advertising communication are also reviewed in this article.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОД ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

25 Лютого, 2010 року

У статті робиться спроба розгляду інтерв’ю як методу збору первинної маркетингової інформації. Особлива увага приділяється аналізу переваг та недоліків у застосуванні маркетингового інтерв’ювання (на прикладі дослідження споживчої аудиторії ТМ «Острозька»).

This article attempts to review the interview as the primary method of collecting marketing information. Particular attention is paid to the analysis advantages and disadvantages of using of marketing interviewing (the case study of consumer audience TM «Ostrozka»).

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Імідж України у французьких і німецьких друкованих засобах масової інформації

12 Лютого, 2010 року

Автори: Стукан Ірина Павлівна, Сопіга Іван Сергійович


Анотація. В умовах трансформації українського суспільства стратегічні інтереси нашої держави вимагають її інтеграції у світовий, передусім європейський, політичний, економічний, науковий та культурно-інформаційний простір. У статті досліджено проблеми формування іміджу України світовими мас-медіа, на прикладі друкованих видань Франції та Німеччини. Визначенні чинники, що впливають на тональність публікацій, та труднощі при створенні зовнішнього образу України у німецьких та французьких друкованих ЗМІ.

Strategic interests of Ukrainian society are it integration in world, foremost European, political, economic, scientific informative space, in the conditions of transformation. In the article was investigational problems of forming image of Ukraine by world mass-media, on the example of printing editions of France and Germany. Determination factors, which influence on the key of publications, and difficulties of creation a external appearance of Ukraine in germany and french printing MASS-MEDIA. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Фактори агресивної поведінки у ситуації міжособистісного конфлікту в період ранньої юності

22 Січня, 2010 року

d0bad0bed0bdd184d0bbd0b8d0bad1821

У статті обгрунтовується доцільність вивчення факторів, що впливають на зростання проявів агресивності серед юнацтва, про стрімку зміну форм поведінки частки осіб цього віку, про міжособистісне спілкування молоді, яке набуває все більш конфліктного характеру. Знання факторів, які обумовлюють виникнення агресивної поведінки в міжособистісних конфліктах, зокрема в період ранньої юності, дозволить розробити комплекс методів, спрямованих на їх профілактику та формування навичок успішного їх вирішення, оскільки ця соціально-вікова група є не лише найбільш активним та динамічним елементом соціальної структури суспільства, але й являє собою майбутнє будь-якого суспільства.

Авторка аналізує напрацювання зарубіжних та вітчизняних дослідників стосовно агресивності та наводить результати власного емпіричного дослідження.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю