Архів

Архів ‘Факультету політико-інформаційного менеджменту’ факультет

Глобалізація як чинник світової гегемонії США

27 Травня, 2010 року

Анотація. У статті вивчено теоретико-методологічні засади дослідження глобалізації, досліджено вплив глобалізації на становлення світової гегемонії США, місце та роль США у сучасних глобалізаційних процесах. Досліджено глобалізаційні процеси сучасного світу, визначено місце США на світовій арені як світового гегемона.

На основі досліджених даних проаналізовано технології впливу Сполучених Штатів Америки на поведінку міжнародних акторів, систему інформаційної політики США. Досліджено фактичну мету боротьби США за мир та стабільність у світі, суть американської гегемонії, а також вплив світової гегемонії США на Україну.

Annotation. In the article it is studied methodological principles of research of globalization, investigational influence of globalization on becoming of world hegemony of the USA, place and role of the USA, in modern globalization processes. Investigational globalization processes of the modern world certainly place of the USA on a world arena as world predominant power.

On the basis of investigational information technologies of influence of the United States of America are analyses on the conduct of international actors, system of informative policy of the USA. Investigational actual purpose of fight of the USA for peace and stability in the world, essence of American hegemony, and also influence of world hegemony of the USA, on Ukraine. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Методологія дослідження ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад в Україні

27 Травня, 2010 року

У статті розкрито підходи до дослідження ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад.

The article is dedicated to the approaches of investigation of Executive Committees effective activity. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Питання базування Чорноморського Флоту РФ на території Криму в контексті українсько-російських відносин

27 Травня, 2010 року

У статті досліджуються основні проблеми базування Чорономорського флоту РФ, аналізується нинішній стан та механізми вдосконалення державного контролю за військовою присутністю іноземної держави на території України.

This article investigates the main problems based Choronomorskoho Fleet analyzed the current state and mechanisms to improve state control over the military presence of foreign states in Ukraine. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Стан громадянського суспільства в Західній Україні ( на прикладі Рівненської області)

27 Травня, 2010 року

Анотація: у статті  розкриваються основні аспекти стану громадянського суспільства в Рівненській області, подається сучасна методика оцінки розвиненості громадянського суспільства,  розроблена в межах проекту міжнародної організації CIVICUS – Всесвітній альянс за громадську участь.   Дослідження завершується наданням рекомендацій щодо вдосконалення функціонування громадянського суспільства на місцевому рівні. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Громадські організації в розвитку громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи

27 Травня, 2010 року

У статті розглядаються актуальні питання діяльності громадських організацій в Україні та наголошується на їх важливості у суспільному житті. Крім того, зосереджується увага на динаміці та розширенні сфери діяльності громадських організацій, які є свідченням рівня розвитку громадянського суспільства. Також аналізуються проблеми в діяльності громадських організацій та пропонуються шляхи їх вирішення. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

26 Травня, 2010 року

Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності проблеми міжнародної інформаційної безпеки та ролі Сполучених Штатів Америки у глобальних інформаційних процесах. Також подається опис системи інформаційного забезпечення державної політики США та дипломатії інформаційної експансії як «американського» виду публічної дипломатії.

Article is devoted to uncovering the essence of the concept of international information security and the role of USA in the global information processes. Also served description of the system of the information security in the US policy and the diplomacy of the information expansion as the «American» of the public diplomacy.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

26 Травня, 2010 року

Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності поняття міжнародної інформаційної безпеки та процесів, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки, та основних загроз у сучасних міжнародних інформаційних відносинах. Подається опис та характеристика основних моделей міжнародної інформаційної безпеки. Також увага акцентується на глобальній проблемі сучасності, яку породжує феномен інформації. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ВИЗНАЧЕННЯ КОНФІГУРАЦІЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ТРИКУТНИКА НАГАЯМИ

26 Травня, 2010 року

У статті досліджується партійна система України за допомогою кількісних методів, а саме трикутника Нагаями та  ефективного числа політичних партій парламентського рівня. Розглядаються теоретичні аспекти методології, запропонованої західними вченими. Аналізуються особливості трансформацій партійної системи України, в період парламентських виборів 1994, 1998, 2002, 2006 та 2007 років. Описується сучасний тип української багатопартійності та робиться спроба простежити тенденцію щодо майбутніх змін на шляху консолідації партійної системи України. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Роль педагогічного стилю спілкування вчителя у формуванні згуртованості учнівської групи дітей молодшого шкільного віку

20 Травня, 2010 року

У статті здійснений теоретичний аналіз поняття «педагогічний стиль спілкування». Теоретично показано, що між педагогічним стилем спілкування вчителя та згуртованістю учнівської групи дітей молодшого шкільного віку існує взаємозв’язок.
Ключові слова: педагогічний стиль спілкування, згуртованість, міжособистісне спілкування.

В статье сделан теоретический анализ понятия «педагогический стиль общения». Теоретически показано, что между педагогическим стилем общения учителя и сплоченностью учебной группы младшего школьного возраста существует взаимосвязь. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Фактори формування уявлень про образ жінки в представників юнацького віку

20 Травня, 2010 року

У статті аналізуються різні підходи до визначення змісту поняття «образ», на основі чого здійснюється характеристика поняття «образ жінки». Основне значення надається актуалізації уваги на виокремленні основних, відносно сталих факторів формування уявлень про образ жінки в представників юнацького віку.
The article is about the view-point on the women in youth. In the process of getting the determination of women’s character the great has importance the counting of factors which have an influence on the view-point on the women in youth. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Середній клас у соціальній структурі Україні

17 Травня, 2010 року

У даній статті зроблено спробу визначити, яка роль належить середньому класу в соціальній структурі України та який він має вплив на формування демократичного суспільства. Через самоідентифікацію населення із середнім класом буде прослідковано, яка кількість осіб відносить себе до середнього, нижчого, вищого класу за останні роки.
Актуальність дослідження. Проблема формування середнього класу в Україні останнім часом активно обговорюється фахівцями та експертами. З точки зору профспілок його формування мало б стати пріоритетною державною політикою і локомотивом в реальній розбудові національної економіки. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Імідж НАТО в друкованих ЗМІ Республіки Білорусь: контент-аналітичне дослідження

17 Травня, 2010 року

Анотація: у статті обгрунтовується необхідність використання методу контент-аналізу для дослідження різноманітних явищ та процесів. Зроблено контент-аналітичне дослідження іміджу НАТО в друкованих ЗМІ Республіки Білорусь. Наведені висновки про імідж цієї організації в Білорусії.

Annotation: in the article the necessity of using the method of content analysis for research various phenomena and processes was grounded. Content analysis research of the NATO image in print media in Belarus was made. There are conclusions about the image of this organization in Belarus. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Формування іміджу міжнародної організації в контексті досвіду Північноатлантичного Альянсу: основні підходи

13 Травня, 2010 року

Анотація. У статті визначено основні підходи щодо формування іміджу міжнародної організації, проаналізовано інформаційну політику Північноатлантичного Альянсу в сфері позитивізації власного іміджу. Досліджено основні напрями діяльності НАТО в галузі інформування громадськості та формування позитивної репутації Альянсу. Визначено основні організації та установи, які відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до інформації, що стосується НАТО, шляхом розповсюдження друкованих матеріалів, використання електронних засобів зв’язку через Інтернет, реагування на громадські запити. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Шляхи удосконалення брендингових стратегій в сучасних умовах

13 Травня, 2010 року

У статті розглянуто методи стратегічного просування брендів на ринок та шляхи їх удосконалення. Проаналізовано на конкретних прикладах неординарні технології брендингу, які використовуються в західному маркетингу. Також надаються новітні рекомендації щодо створення та управління брендами, які відрізняються від стереотипних уявлень, що склалися довкола цих процесів.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Українська національна ідея та ідеали: роль регіонального телебачення у їх формуванні

12 Травня, 2010 року

Анотація. Стаття присвячена розгляду актуальних питань сьогодення, таких як: формування та пропаганда української національної ідеї та ідеалів в умовах процесу державотворення та розвитку інформаційного медіа-простору. Головна увага зосереджена на ролі регіонального телебачення (на прикладі телерадіокомпаній Західної України) як засобу комунікації, що найбільш позитивно впливає на зміцнення духовності, національної ідентичності, самобутності та моралі, на підтримку національної ідеї, які є обов’язковими складовими незалежної, демократичної держави з багатим історичним минулим та світлим майбутнім.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю