Архів

Архів ‘Факультету політико-інформаційного менеджменту’ факультет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ ВІД 8 ГРУДНЯ 2004 РОКУ ТА МІСЦЕ В НІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

7 Червня, 2010 року

У даній статті визначено головні недоліки функціонування системи поділу влади в Україні після внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року. Розглянуто роль Верховної Ради України у політичній системі країни після внесення даних змін та її місце у взаємовідносинах з вищими органами державної влади.

There were considered the main defects of functioning of the system of  the division of power after introducing alterations into Constitution from the 8th December, 2004. The role of Supreme Soviet in the political system of Ukraine was considered after these alterations and the importance of it in relations between state jurisdiction.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

7 Червня, 2010 року

Анотація. У статті проаналізовано чинний Закон «Про мови в Українській РСР» та його роль у становленні державної мовної політики в Україні, охарактеризовано базове законодавство щодо мовної політики України, досліджено статус державної (офіційної) мови в Україні, визначені проблеми деформованості мовної ситуації в Україні та доведена необхідність та перспективи прийняття нового Закону про мови в Україні.

Annotation. In the article Law in force is analysed «About languages in Ukrainian SSR» and his role in becoming of public linguistic policy in Ukraine, a base legislation is described in relation to the linguistic policy of Ukraine, investigational status of official language in Ukraine, certain problems of deformity of linguistic situation in Ukraine and well-proven necessity and prospects of passing a new Act about languages in Ukraine.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Повноваження територіальних громад в Україні

4 Червня, 2010 року

В статті розглядається досвід становлення дієздатних територіальних громад й створення повноцінної системи місцевого самоврядування та утворюваними самоврядними структурами повноважень з урахуванням національних, історичних, культурних та інших традицій не лише в Україні, ай і за її межами. Аналізується ряд особливостей щодо обсяго, діапазону та правової природи повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Розвиток регіональної управлінської еліти Рівненської області в трансформаційний період

4 Червня, 2010 року

Розвиток регіональної управлінської еліти Рівненської області в трансформаційний період

В ході написання даної статті було досліджено наскільки є ефективною діяльність управлінців Рівненської області. Як висновок, можна сказати,що їх діяльність є задовільною. Про це свідчать результати проведеного нами соціологічного дослідження. Близько 60% опитаних визначили діяльність управлінської еліти області як неефективну, як таку, що не сприяє розвитку області та задоволенню інтересів жителів області. Також близько 50% респондентів висловили думку про те, що сучасні управлінці області й досі послуговуються старими, радянськими методами управління. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Перспективи еволюції політичного режиму в Туркменістані в період президентства Гурбанкулі Бердимухамедова

4 Червня, 2010 року

Туркменістан належить до групи посткомуністичних країн, в яких після розпаду Радянського Союзу встановились автократичні режими. На нашу думку політичний режим Туркменістану має тенденцію до змін з приходом нового президента. В статті буде здійснений аналіз політики Г. Бердимухамедова, та можливі перспективи трансформації політичного режиму Туркменістану. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Інститут політичної опозиції в умовах авторитарного режиму в Білорусії

4 Червня, 2010 року

Одним з головних елементів політичної системи є наявність політичної опозиції, яка критикує рішення діючої влади. Безперечно, законодавче регулювання та методи діяльності політичної опозиції відмінні в різних державах, але будь-яке демократичне суспільство передбачає можливість незгоди із рішеннями уряду та право на отримання статусу влади легальним шляхом, тоді як у не демократичних суспільствах, опозиція як інститут може бути відсутнім взагалі. Білорусія – країна з авторитарним режимом з наявною опозицією. У статті здійснено дослідження інституту політичної опозиції Білорусії, його особливостей, умов існування та стану інституалізації. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Аналіз рівня інтенсивності прояву євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та Швеції

4 Червня, 2010 року

В даній статті проаналізовано особливості та характерні риси євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та Швеції. Порушується питання про причини підтримки євроскептицизму населенням та рівень їхньої задоволеності членством національної країни в Європейському Союзі. Визначаються причини поширення євроскептичних настроїв в усталених демократичних державах, а також особливості трактування явища євроскептицизму у вищезазначених країнах. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Cтан середнього класу в місті Острог

4 Червня, 2010 року

В даній статті було досліджено середній клас на місцевому рівні, на прикладі міста Острог  Рівненської області. За  допомогою соціологічного  методу (анкетування) та аналізу статистичних даних було  досліджено його сучасний стан. Отримані результати свідчать про те, що  проблема становлення  українського середнього класу полягає у тому, що частина населення ідентифікує себе з цим прошарком, але реально не відповідає основним критеріям визначення. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Особливості використання іміджевих виборчих технологій під час президентських виборів 2010 року в Україні

3 Червня, 2010 року

У статті висвітлюються особливості формування іміджу кандидатів, що зайняли перші п’ять позицій на виборах Президента України у 2010 році.

In the article it is described a question of using image election technology by the candidates to President of Ukraine during the election campaign in 2010. The attention was focused on the candidates who took the first five positions in the rating. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

3 Червня, 2010 року

Стаття присвячена висвітленню особливостей розвитку глобального інформаційного суспільства та позиції християнських церков щодо цього явища. Акцентується увага на змінах методів отримання інформації, а також на формуванні нової суспільної поведінки. Висвітлюються позиції християнських церков та їхніх лідерів щодо доцільності інтеграції в глобальне інформаційне суспільство. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Копінг стратегії у ситуації прийняття рішень в юнацькому віці

3 Червня, 2010 року

Проблема копінг поведінки відносно недавно стала розроблятися в психології. Необхідність звертання до даної проблематики продиктована специфікою поведінки людини у важкій ситуації, у ситуації прийняття рішень,  яка деколи пригнічує провідні форми прояву активності особистості. У широкому сенсі копінг включає всі види взаємодії суб’єкта з ситуацією, зокрема спроби оволодіти або пом’якшити, звикнути або відхилитися від вимог проблемної ситуації. Стаття присвячена визначенню копінг стратегій особистості юнацького віку. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Психологічні аспекти сприйняття рекламного образу

2 Червня, 2010 року

У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорожчою річчю. Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або ж навпаки – щоб надати її суспільству. Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі, як інформація про певний виріб, а у найширшому значенні цього поняття – як засіб інформування, переконання, впливу і маніпуляції. Через рекламу її творці намагаються не тільки представити товар, а й нав’язати його, не тільки інформувати суспільство, а й керувати ним. Звісно ж, що там, де обертаються великі гроші (а виробництво реклами є надприбутковим), не завжди зважають на засоби досягнення мети. Але іноді безграмотна реклама може негативно впливати на психіку адресатів і навіть травмувати її. До того ж, мало враховується те, що ефекту можна досягнути не лише змістом і зовнішнім виглядом реклами, а й іншими засобами. Важливе значення відіграє місце реклами в матеріальному й інформаційному просторі, форма надання, супровід додатковими факторами, час пред’явлення та інше. Кожен зі способів презентації рекламної продукції має свої певні переваги в кожному з вище перерахованих факторів.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Особливості інтеграції Хорватії до Європейського Союзу: уроки для України.

31 Травня, 2010 року

Європейська інтеграція є доволі складним соціально-політичним  явищем, яке передбачає не лише інтеграцію України в міждержавні структури, а й розвиток відносин з усіма країнами Заходу. На нашу думку,  Хорватія має схожу з Україною інтеграційну передісторію, і може слугувати хорошим прикладом для нашої держави. У статті досліджено особливості євроінтеграційного курсу Хорватії, та відповідно розроблені  рекомендації для покращення інтеграційних кроків України.

European integration is sufficiently the difficult socio-political phenomenon, which foresees not only integration of Ukraine in intergovernmental structures, but also development of relations, with the entire countries of the West. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

THE ROLE OF TESTING-EFFECT IN A LONG-TERM MEMORY

29 Травня, 2010 року

У даній статті розглядається роль ефекту тестування у довготривалій пам’яті. На сьогодні досить часто у педагогічній та когнітивній психології постає питання навчальної діяльності особистості, її успішності та ефективності. Опираючись на попередні дослідження ми дослідили 4 навчальні стратегії, які при підготовці апріорі використовують студенти. Одна із даних навчальних стратегій включала у себе часте тестування, що передбачає краще запам’ятовування. За проведеним дослідженням було виявлено позитивний та ефективний вплив тестування на навчальну діяльність особистості та на якість її запам’ятовування. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

САМОРЕФЛЕКСІЯ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГА

27 Травня, 2010 року

У статті вказується на значення проблеми саморефлексії, як умови покращення процесу професіоналізації психолога. Подане обґрунтування тез про те, що саморефлексія відіграє важливе значення при формуванні та розвитку спеціальних здібностей, як компонентів процесу професіоналізації. Визначається ряд умов, що впливають на сам процес розвитку рефлексивних навиків.

В статье указывается на значение проблемы саморефлексии, как условия улучшения процесса профессионализации психолога. Подано обоснование тезисов о том, что саморефлексия играет важное значение при формировании и развитии специальных способностей, как компонентов процесса профессионализации. Определяется ряд условий, которые влияют на сам процесс развития рефлексивних навыков. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю