Архів

Архів ‘Економічного факультету’ факультет

Удосконалення та диверсифікація боргової політики України в контексті інвестиційних та інноваційних процесів

17 Травня, 2010 року

В статті визначено та проаналізовано напрями удосконалення боргової політики України в контексті необхідності фінансування інвестиційних та інноваційних процесів за рахунок позикових коштів; розроблено пропозиції щодо розвитку альтернативних, непозичкових інструментів фінансування бюджетних видатків, розширення ролі місцевих запозичень у розвитку регіонів та використання накопичених активів пенсійних фондів як джерел інвестування у пріоритетні для держави напрямки та сфери в Україні.

In the article certainly and directions of improvement of promissory policy of Ukraine are analysed in the context of necessity of financing of processes of investments and innovative due to facilities of loans; suggestions are developed in relation to development of alternative instruments of financing of budgetary charges, expansion of role of the local borrowings at development of regions and use of the accumulated assets of funds of pensions as sources of investing in for the state directions of priorities and spheres in Ukraine. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

Управління державним боргом України в період економічної кризи

23 Квітня, 2010 року

В статті проаналізовано динаміку показників державного боргу України в кризовий період, розглянуто поділ управління державним боргом України поетапно за причинами і наслідками; оцінено позики у МВФ,  досліджено ймовірність втрати безпеки за борговими зобов’язаннями; обґрунтовано потребу в зменшенні  внутрішніх і зовнішніх державних позик України.
In the article the dynamics of indexes of national debt of Ukraine is analysed in a crisis period, the division of management of Ukraine a national debt is considered stage-by-stage after causes and effects; loans are appraised in IMF,  explored probability of loss of safety on debt obligations; обґрунтовано necessity in diminishing  of internal and external state loans of Ukraine.

Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації


Публікація статті Опублікувати свою статтю