Ім´я: Ковальчук Віталій Богданович

Інформація про користувача: Декан правничого факультету, кандидат політичних наук, доцент.

Ковальчук Віталій Богданович
Архів автора:

  КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВА ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

  Червень 14th, 2010

  Анотація. У статті аналізується значення конституції для суспільства та держави, і зокрема, зосереджується увага на одній з її функцій, а саме функції легітимації державної влади. Таку функцію конституція виконує якщо її розглядати як установчий акт всього народу, прийняття якого стає можливим в результаті суспільного консенсусу та демократичної процедури.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  ДО ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ДЕМОКРАТИЧНІ ВИБОРИ: ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

  Лютий 18th, 2010

  Стаття присвячена аналізу демократичних виборів як  форми безпосереднього народовладдя на основі якої відбувається процес легітимації публічної влади. В статті проаналізовано особливості виборчої системи України та запропоновано шляхи її удосконалення. Автором зроблено висновок про те, що лише в комплексі з іншими формами народовладдя демократичні вибори можуть стати ефективним засобом формування легітимної  влади, а також способом громадянського контролю за  нею.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Конституційна юстиція в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід

  Грудень 24th, 2009

  the-constitution

  Перспективи подальшого демократичного розвитку Української держави неминуче пов’язані зі зростанням ролі та місця Конституційного Суду України, який повинен стати реальним захисником народного суверенітету та особистих свобод людини. Питання реформування цього органу конституційного контролю, яке, на нашу думку, є неминучим, зумовлює актуальність зазначеної теми дослідження.

  Читати далі…

  3 коментаря

  Роль та місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади України

  Грудень 24th, 2009

  pm323image002

  Процес інтегрування України в загальноєвропейський простір неминуче пов’язаний з удосконаленням системи організації та функціонування органів державної влади, а тому і з підсиленням конституційного контролю за їхньою діяльністю. Тому питання ролі та місця Конституційного Суду України в системі органів державної влади набуває особливої актуальності.

  Читати далі…

  6 коментарів

  Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід

  Квітень 13th, 2009

  Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû

  „Конституційність” і „легітимність” – дві правові категорії, які безпосередньо пов’язані з публічною владою. Хоча кожна з них характеризує різні сторони діяльності державної влади, між ними існує тісний взаємозв’язок. Так під конституційністю слід розуміти відповідність суспільних відносин, актів і дій органів державної влади основному закону – конституції, яка має вищу юридичну силу. Поняття „конституційності” використовується як для оцінки політичного режиму в цілому, так і для оцінки діяльності окремих органів держави. Конституційність передбачає встановлення, визнання і підтримку чинної влади основним законом, її опору на конституцію та закони держави. Конституційність, як випливає з визначення, вказує, перш за все, на формально – юридичну сторону функціонування державної влади і є основою її легальності.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Легітимність державної влади та право на громадянську непокору: конституційно – правовий аспект

  Квітень 1st, 2009

  1mod18498

  Проблема взаємодії громадянського суспільства та державної влади все частіше попадає в поле зору вчених юристів [1, 2, 3, 4]. В контексті цієї проблематики особливої актуальності набуває питання легітимності державної влади та механізму її забезпечення. Легітимність є однією з основних властивостей державної влади, яка являється продуктом визнання народом справедливості, законності та доцільності публічної влади, її інструментів, механізмів діяльності, а також шляхів її обрання. Саме народ є єдиним джерелом влади, а відтак володіє правом формувати органи державної влади, здійснювати контроль за ними, а також опротестовувати їх дії (бездіяльність) та ставити під сумнів легітимний характер законів прийнятих чинною владою. Кожне з цих прав, включаючи і право на громадянську непокору, визначає зміст народного суверенітету – принципу, реалізація якого є однією з основних гарантій легітимності державної влади.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю