Християнство і суспільство: прямі, що перетинаються? Роздуми після прочитання книги Р.Нібура «Христос і культура»

12 Квітня, 2009 року

54-2-22

Спостерігаючи за розвитком сучасного суспільства, культури та буттям Церкви, рефлексією теологічної думки, доходиш висновку про певні суперечності розуміння місця Церкви в суспільному розвитку людини та соціуму. В соціальних концепціях Церков наголошується на тому, що Церква як Божественний інститут стоїть вище за державу, що на неї Богом покладені особливі функції духовного оновлення, моральної оцінки діяльності суспільних інститутів, інтеграції людини (громадянина) в духовне та суспільне буття. Але прості віряни, пересічні християни, які в своєму щоденному житті переважно не знайомі з настановами соціальної доктрини Церкви, часто не знають, якій соціальній етиці має слідувати християнин.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Сфери суспільно-політичної діяльності нового покоління протестантів України

12 Квітня, 2009 року

 

images

Актуальність теми статті обумовлена активними суспільними перетвореннями, що динамізувалися з проголошенням незалежності України, які включають суттєві зміни в релігійному житті. Протестантські конфесії, у недавньому минулому відкинуті владою на маргінес суспільного буття, активно включилися в цей процес. З огляду на зазначений факт, виникає необхідність неупередженого аналізу сфер суспільно-політичної діяльності євангельських та харизматичних церков України.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Прикордонна торгівля між Річчю Посполитою і Московською державою (1618-1648 рр.)

11 Квітня, 2009 року

herb_rzeczpospolitej_obojga_narodow

Митні пункти на Чернігово-Сіверщині та київському Задніпров’ї були створені лише після впровадження у 1643 р. нового податку – індукти, яка накладалася на імпортовані товари[1]. Це сеймове рішення далося непросто, зважаючи на спротив з боку шляхти. Принагідно слід зазначити, що на місцях збір цього податку бойкотувався як приватними особами, так і опосередковано представниками королівської адміністрації. Заснування митних комір та прикомірків мало на меті покінчити з бойкотом і, як наслідок, збільшити надходження до Коронного скарбу. На території Чернігівського воєводства митні пункти відкривалися у Чернігові, Новгороді-Сіверському, Ніжині, Батурині, Конотопі, Ромнах. Скарбовий писар Станіслав Ушинський протягом 7 – 30 квітня 1644 р. відкрив митні пункти у Ромнах, Конотопі, Ніжині й Батурині. Суколектор (помічник збирача податків) Василь Комонецький 25 квітня того ж року відкрив митну комору в Чернігові. 29 квітня та 1 травня він заснував митні комори у Лоєві та Любечі, що адміністративно належали до Київського воєводства[2]. Приблизно в той само час митні пункти були встановлені в населених пунктах київського Задніпров’я – Острі, Красному і Гадячі[3].

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

До питання децентралізації та реформування місцевого самоврядування в країнах Латинської Америки

9 Квітня, 2009 року

200px-map-latin_america2

У сучасних умовах управління суспільством у державах Латинської (Іспанської, іберійської) Америки поєднуються елементи державного адміністрування і самоврядування. Фундамент місцевого самоврядування країн Латинської Америки був закладений в період іспанського колоніального панування і в перші десятиліття становлення незалежних національних держав. Проте його формування (у сучасному вигляді), розширення компетенції його органів, демократизація відбувалися в основному у другій половині ХХ ст.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Культурний імперіалізм та імпорт західних цінностей як засіб реалізації глобальної влади на прикладі США

9 Квітня, 2009 року

a169a452ae7030e

Культурний імперіалізм – явище не нове у розвитку суспільства. Він пояснюється ідеєю глобалізму як обов’язковою константою колективної свідомості, яка у різних суспільствах відрізняється лише різним оформленням ідеологічних платформ. Глобальність проблеми культурного імперіалізму визначається тим, що для більшості національних культур на сучасному етапі характерним є саме зіткнення традиційного, національного базису та культурного імпорту, спричиненого інтеграційними тенденціями, стандартизацією та появою густої мережі взаємовідносин та перехрещення інтересів, що варіюються від досить очевидних, таких як поширення технологій, до зовсім непомітних, як поширення ідей. Отже, сьогодні, як і колись, культурний імперіалізм виступає як спосіб реалізації влади в умовах формування глобальної цивілізаційної єдності.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

До питання державного регулювання діяльності національних ЗМІ в умовах глобалізації (за матеріалами закордонних досліджень)

9 Квітня, 2009 року

12255

Радикально змінюючи обличчя світу та проникаючи в усі сфери життя людства, глобалізація призвела до комерціалізації культури. У нових умовах книги, газети, журнали, кінофільми та аудіопродукція є специфічними товарами культурного виробництва та носіями ідеологічних дискурсів, якими їх наділяють виробники: чи то масмедіа корпорації, чи то кіностудії, чи інші суб’єкти глобального культурного обміну. На світовому інформаційному ринку склалася ситуація, за якої для країн-імпортерів існує чимало потужних механізмів засобів масової інформації (ЗМІ) для маніпуляції аудиторією, в той час як для інших — існує одна єдина альтернатива: або споживати наявну культурну продукцію, або опинитися в інформаційному вакуумі. В результаті, крім економічної конкуренції, на ринку ЗМІ відбувається боротьба ідеологій, що має важливі наслідки для культурного процвітання та політичної стабільності країн [1, 57].

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин, Факультет політико-інформаційного менеджменту

Позиція сеймикуючої шляхти Волинського воєводства до проблем релігій у Речі Посполитій другої половини XVII століття

9 Квітня, 2009 року

untitled-1

У парламентаристській практиці Речі Посполитої, рішення, що стосувалися суспільно-політичного життя в цілому, у тому числі й релігійної ситуації, ухвалювалися на сеймах, однак, у першу чергу будь-які пропозиції апробовувались у воєводських органах місцевого управління – шляхетських сеймиках [12].

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Філософська лексика арабського Середньовіччя: спроба україномовної реконструкції

9 Квітня, 2009 року

20070617222231_arabic

Феномен середньовічної арабської філософії постає як складна система логіко-смислових, семіотичних та семантичних аспектів теоретичної думки. Розглядаючи структуру понятійного апарату філософії в якості окремих концептів та їхніх дефініцій, можна стверджувати, що арабська філософська думка базується на своєрідній лексичній основі, сформованій як внаслідок автохтонного розвитку мови, так і внаслідок іншокультурних запозичень. Отож, реконструкція вихідних концептуальних особливостей арабського філософського мислення видається неможливою без ґрунтовного історико-філософського та безпосередньо лінгвістичного аналізу арабської філософської лексики, її контекстуальних варіацій та можливих варіантів перекладу.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Розширення дохідної бази місцевих бюджетів України

9 Квітня, 2009 року

621

У статті досліджено можливі напрямки розширення дохідної бази місцевих бюджетів України та результативність розширення, зокрема на бюджеті міста Острога. Також подано пропозиції щодо вирішення поставлених проблем.
Читати далі…

Економічний факультет

Ефективність функціонування місцевих бюджетів України

9 Квітня, 2009 року

858496faab40

У статті досліджено ефективність функціонування місцевих бюджетів України на основі визначення їх ролі в бюджетній системі Україні, оцінки доходів та напрямків використання видатків, і структури міжбюджетних трансфертів. Подано пропозиції щодо вирішення поставлених проблем.
Читати далі…

Економічний факультет

Удосконалення біржового обігу як ключовий елемент ефективної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції

9 Квітня, 2009 року

vvp1

У статті розглядаються організаційно-правові засади активізації діяльності аграрних бірж та розроблено практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку строкового ринку сільськогосподарської продукції.
Читати далі…

Економічний факультет

Економічна оцінка цінових та нецінових методів державного регулювання сільського господарства в контексті забезпечення його конкурентоспроможності

9 Квітня, 2009 року

1223553606_271467

У статті розглядаються проблеми удосконалення цінової політики в аграрному секторі економіки та розроблено практичні рекомендації щодо розбудови моделі ціни на сільськогосподарську продукцію. Читати далі…

Економічний факультет

Кластери як форма ринкової централізації АПК

9 Квітня, 2009 року

1209022053-bxp64683_s

В статті поглиблено теоретичне трактування сутності кластерів, уточнено їх функції та визначено можливостей їх застосування в агропромисловій сфері України.

Читати далі…

Економічний факультет

Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн

9 Квітня, 2009 року

zv_f

У статті досліджено фінансове забезпечення розвитку вищої освіти в зарубіжних країнах. Визначено елементи, які варто запровадити Україні для покращення фінансування вищої освіти.
Читати далі…

Економічний факультет

Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні

9 Квітня, 2009 року

finance

У статті досліджено стан та тенденції фінансування вищої освіти в Україні. Також визначено причини незадовільного стану фінансування вищої освіти в Україні та запропоновано ряд заходів щодо стабілізації галузі.

Читати далі…

Економічний факультет


Публікація статті Опублікувати свою статтю