Особливості в застосуванні поняття підприємства в майновому обороті

8 Липня, 2010 року

Підприємство як майновий комплекс може розглядатися як складна річ, оскільки складається з нерухомих та рухомих речей (майна), які утворюють єдине ціле, що дає можливість використовувати його за призначенням (п. 1 ст. 188 ЦК). Як складна річ підприємство характеризується такими ознаками: складається із різнорідних речей; складові частини такої речі фізично не пов’язані між собою; сукупність речей утворює єдине ціле, яке використовується за загальним призначенням; кожна з частин такої речі може використовуватися постійно за тим же призначенням, що і разом з усіма, не виконуючи при цьому щодо них ролі належності.

Читати далі…

Правничого факультету

Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано поняття зловживання довірою та зроблено порівняння різноманітних точок зору вчених стосовно даного поняття та висловлено авторське бачення стосовно поняття зловживання довірою. Актуальність. Дана стаття вичерпно аналізує поняття зловживання довірою, що  в свою чергу має ключове значення для попередження вчинення даного злочину та викриття винних. Читати далі…

Правничого факультету

Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу

8 Липня, 2010 року

Попри велику кількість правочинів щодо відчуження «бізнесу», договори купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу мають з-поміж них незначну питому вагу, що пояснюється, передусім, недосконалістю  відповідного законодавства. Найбільш популярним способом відчуження «бізнесу» виступає передача корпоративних прав (акцій або часток у статутному фонді (капіталі) відповідної юридичної особи).

Читати далі…

Правничого факультету

Місце шахрайства серед злочинів проти власності

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано злочини проти власності та шахрайство як злочин проти вланості. Актуальність. В даній статті проведено аналіз шахрайства у порівнянні з іншим злочинами проти власності, що в свою чергу є важливим моментом для розслідування даного злочину і викриття винних. Читати далі…

Правничого факультету

Договір оренди підприємства як єдиного майнового комплексу

8 Липня, 2010 року

Питання, пов’язані з участю в цивільному обороті підприємства як об’єкта цивільних прав, є досить новими для цивільного права. Однак, незважаючи на це, дослідження окремих аспектів цього питання проводили такі вчені, як: О.О. Коломієць, С. Кривобок, І. М. Кучеренко. Більш розробленими питання оренди підприємства як єдиного майнового комплексу є в цивільному праві РФ, де вони розглядались такими вченими, як В.В. Вітрянський, Т.В. Данілочкіна.

Читати далі…

Правничого факультету

До питання вдосконалення норми про шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній  статті досліджено думки вчених щодо законодавчого визначення поняття шахрайства та запропоновано власні шляхи вдосконалення вказаної норми.

Актуальність. В даній статті вказані проблемні аспекти норми про шахрайство та дано аналіз різноманітних думок вчених щодо вказаної проблеми, зроблено власні висновки щодо покращення норми про шахрайство.

Читати далі…

Правничого факультету

Прагматична спрямованість політичного дискурсу американського президента Барака Обами

7 Липня, 2010 року

У статті аналізуються ключові промови Барака Обами. Виділяються мовні показники прагматичної спрямованості риторики американського президента; та через дослідження дискурсу як соціолінгвального явища відшуковуються ідеологічні маркери сучасного політичного дискурсу США.

This article analyzes key speeches of Barack Obama, selects the pragmatic orientation language indicators of American presidential rhetoric, and through the research of discourse as sociolingual phenomenon searches for ideological markers of contemporary U.S. political discourse. Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Система соціальних медіа у процесі інтеграції у маркетингові комунікації

7 Липня, 2010 року

У статті йдеться про систему «соціальних медіа» із спробою віднайти конструктив у суперечках щодо розмежування понять «соціальні медіа», «новітні медіа» та «Web 2.0». Автор виокремлює зв’язки  структури досліджуваної системи, розглядає соціальні медіа зсередини та ззовні, а також підкреслює переваги та недоліки функціонування та розвитку системи.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

7 Липня, 2010 року

У статті  виствітлено питання визначення суті та значення видатків Державного бюджету України, ефективність виконання Державного бюджету України, а також подано пропозиції щодо підвищення ефективності використання видаткової частини Державного бюджету України.

Читати далі…

Економічного факультету

Співпраця України із СОТ: виклики та можливості

7 Липня, 2010 року

Визначено сутність Світової організації торгівлі та її основні цілі, виявлено умови вступу до СОТ та проаналізовано вимоги щодо України. Досліджено співпрацю України із СОТ, виявлено позитивні та негативні її наслідки. Сформульовано перспективи розвитку України в  умовах інтеграції до світового господарства.

Читати далі…

Правничого факультету

Правове становище сторін договору будівельного підряду

7 Липня, 2010 року

Зміст договору будівельного підряду становлять права та обов’язки його сторін. Договір будівельного підряду за його юридичною характеристикою є двостороннім і, таким чином, – взаємним. Сторони в договорі наділені взаємними правами та обов’язками, щодо виконання умов правочину.

Читати далі…

Правничого факультету

Історична еволюція договору будівельного підряду

7 Липня, 2010 року

В статті досліджується істоична еволюція договору будівельного підряду, її основні етапи, а також фактори, які так чи інакше вплинули на розвиток договору будівельного підряду як регулятора правовідносин в будівельному секторі економіки. Читати далі…

Правничого факультету

Виконання договору банківського вкладу

7 Липня, 2010 року

В статті досліджено виконання сторонами договору банківського вкладу як здійснення боржником дії (або) утримання від дії, яка складає об’єкт зобов’язального правовідношення. Читати далі…

Правничого факультету

Відповідальність банку за договором банківського вкладу.

7 Липня, 2010 року

В статті досліджено цивільно-правову відповідальність банку як сторони договору банківського вкладу.

The article investigates civil liability of the bank as parties to the contract of bank deposit.

Читати далі…

Правничого факультету

Права та обов’язки сторін договору банківського вкладу

7 Липня, 2010 року

Анотація: В статті дослідження права та обов’язки  сторні договору вкладу, які складають зміст правовідносин за договором. Читати далі…

Правничого факультету


Публікація статті Опублікувати свою статтю