Архів

Архів ‘Факультет романо-германських мов’ факультет

Лексичнi oсoбливoстi вираження гендерних стереoтипiв

24 Травня, 2012 року

Стереoтип вислoвлює звичне ставлення людини дo якoгo-небудь явища, щo склалoся пiд впливoм сoцiальних умoв i пoпередньoгo дoсвiду. Гендернi стереoтипи являють сoбoю культурнo i сoцiальнo oбумoвленi думки прo якoстi, атрибути i нoрми пoвoдження представникiв oбoх статей i їхнє вiдoбраження в мoвi.

Stereotype advances a normal human attitude to any phenomena that were formed under the influence of social conditions and former experience. Gender stereotypes are cultural and social thoughts about quality, attributes and standards of behavior of both sexes and its reflection in language.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов, Факультету романо-германських мов , , , , , ,

Факультет романо-германських мов ЕТИМОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НУМІЗМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

4 Квітня, 2011 року

The article is devoted to the descrіption of semantic peculiarities of Polish and Ukrainian phraseological units with the component – name of monetary units, which bear historical, cultural, etymological aspects and reflect traditions of Polish and Ukrainian society.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО

4 Квітня, 2011 року

Стаття присвячена опису польських та українських паремій з компонентом – загальною назвою металічної грошової одиниці monetа, що містить в собі інформацію про історичне  минуле людства та відображає прагматичні знання двох слов’янських етносів.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Елемент одягу pocket/ кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов)

4 Квітня, 2011 року

У статті порушено проблему відображення ФО з елементом одягу  pocket/ кишеня в англійській та українській мовах. Здійснено спробу порівняльного опису їх функціонування.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Тематична група «Способи заробляння грошей» як фразеологічний фрагмент дійсності в польській, українській та англійській мовах

4 Квітня, 2011 року

Статтю присвячено опису функціонування нумізматичних фразеологічних одиниць на позначення способів заробляння грошей у польській, українській та англійській мовах, здійснено їх порівняльний аналіз.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

ВАРІАНТНО-СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ НУМІЗМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

4 Квітня, 2011 року

Статтюприсвячено опису варіантно-синонімічних відношень польських фразеологізмів з компонентом – видовою назвою дрібної грошової одиниці grosz, які вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру людини і жадібності як негативної риси характеру людини.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

ЖІНКА ЯК ТАЙНА … Галябарда Степан. Кохайте жінку: Поезії. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2008. – 336 с.

6 Лютого, 2011 року

Рідко коли рецензія пишеться у Новорічну ніч. Роздумую про роль жінки у нашому чоловічому житті, читаючи чудовий том поезій Степана Галябарди. Жінки як натхнення, професійного порадника, джерела любові, нестримного руху вперед … Читати далі…

Факультет романо-германських мов

PROFESSIONAL COMPETENCE AS A BASIC COMPONENT OF A FOREIGN LANGUAGE INSTRUCOTR’S AUTHORITY

3 Червня, 2010 року

У статті пропонується розглянути особливості поняття професійної компетентності викладача іноземної мови та її роль у формуванні педагогічного авторитету. У роботі також представлені необхідні риси, якими на думку студентів факультету романо-германських мов повинен володіти авторитетний викладач, що було виведено на базі проведеного соціологічного дослідження

Читати далі…

Студентські публікації, Факультет романо-германських мов

Концептуалізація і мовна картина світу

1 Червня, 2010 року

Когнітивний підхід до вивчення  мови стає сьогодні надзвичайно популярним  і досить перспективним.  Вченим-лінгвістам стало зрозуміло, що мова людини  є значно глибше, більше і ширше, ніж  її  орфоепічна,  лексико-семантична , синтаксична системи.  Так Т.Б. Алісова  стверджує, що мова має тіло і дух [ 1, с.50]. Тіло — це те матеріальне, що ми можемо бачити, чути; духовне заховане в глибинах  історико-етимологічних та лексико-семантичних лабіринтів та  національно – культурних особливостях  етносу. Матеріальне  піддається вивченню; духовне передається з покоління в покоління на ментально-когнітивному рівні і є  досить  важким для сприйняття представником іншомовного етносу. Видимий світ є певним символом, ієрогліфом, таємничим текстом, який віщує про його Творця, несе певну інформацію про Нього. Весь світ — інформація, закладена в нього Богом і потенційно доступна для прочитання людиною. Однак для цього слід оволодіти навичками  символічного прочитання, з допомогою  якого за буквальним, фактичним виявляється символічне, сокровенне, знак вічного, духовного, божественного [ 2, с. 81 ]. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Метафоризація як явище значеннєвої динаміки словникового складу сучасної англійської мови.

10 Січня, 2010 року

1224947412359161015english_languagesvghi

Як відомо, словниковий склад серед інших рівнів мовної системи відрізняється найбільшою динамічністю та здатністю пристосовуватися до потреб та умов комунікації. На думку мовознавців (В.Г. Гака, В.В. Єлісеєвої, І.В. Заботкіної, Ю.А. Зацного, Г.О. Козьмик, А.О. Худолія, М. Еблі, Д. Крістала), ми живемо в епоху «неологічного буму», коли слова з’являються в мові з нечуваною швидкістю. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

А творчість проростає з любові Криловець Наталя. Безодня: Бувальщини й легенди. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 124 с.

10 Січня, 2010 року

Призабуті жанри бувальщини й легенди в прозі Наталі Криловець віднаходять своє друге дихання. Адже часто сьогоднішнім молодим вони вважаються неактуальними й немодними. Але справа завжди тільки в мірі таланту і вправності. Що й доказує своєю «Безоднею» Н.Криловець. «Фатальна зустріч» задає тон таємничості та містики. Ці риси поглиблюються у «Відьмі». Читачі Рівненщини отримають додаткове задоволення, адже дія відбувається у їхніх рідних селах (Угольці, Вільгір). Хтось впізнає і дійсних персонажів бувальщин та легенд. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Рейтингова система оцінювання знань студентів

22 Грудня, 2009 року

Оцінка відіграє надзвичайно важливу роль у навчально-виховному процесі не тільки у середніх, а й у вищих навчальних закладах. “Оцінний підхід до навколишньої дійсності, її сприйняття через призму визначеної системи норм та цінностей притаманний кожній людині”, − пише І. Буяр [2, 145 ]. Важливість категорії оцінки розуміли ще давні філософи, починаючи з Арістотеля, чим і пояснюється значна кількість теорій і трактувань сутності оцінки [2, 146]. Достатньо грунтовний опис та аналіз цих учень поданий в [ Арутюнянова 1988]. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою

22 Грудня, 2009 року

Аудіювання є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці викладання іноземних мов, оскільки без аудіювання неможливе мовне спілкування, бо це процес двосторонній, а аудіювання − один із основних видів мовленнєвої діяльності. Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні відповідно до виробничих, суспільних або особистих потреб. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Антична трагедія в посттоталітарній культурі, або Цар Едіп без… царства

11 Грудня, 2009 року

337-1

“Гіпсова голизна” акторських костюмів не стільки акцентує стать, скільки  повертає в нашу культуру єдність тіла/душі і після соцреалістичної десоматизації, і в процесі невідфільтрованого потоку західної  маскультури, в якій людина розчленована на окремі функції біологічного субстрату. Варто відзначити, що така сценічна реалізація репрезентує маскулінність і фемінність  двоякою природою єдиного буття; повертає до естетичної ідеї еллінів, котрі різьбили голі статуї і спостерігали оголених спортсменів під час змагань, маніфестуючи цим самим чисту ідею волі, а будь-який одяг на них “виражав би /…/ якийсь, хоча б несміливий натяк на оточуючий простір” [2, 270] соціокультурних стереотипів.

Читати далі…

Театральні діалоги, Факультет романо-германських мов

Блогосфера як джерело поповнення словникового запасу сучасної англійської мови

3 Грудня, 2009 року

Мова як вербальний засіб спілкування та невід’ємний елемент фактично будь-якої сфери діяльності людини на постійній основі зазнає регулярних змін. Ці зміни можуть характеризуватися певними модифікаціями синтаксису, хоча такі є дуже нечастими з огляду на усталеність сформованих віками норм, певними перетвореннями на рівні фраз і виразів, як от запозичення різноманітних конструкцій шляхом калькування, крім того зустрічається певна «гібридизація» лексичних елементів, яку можна ще назвати адаптивним транскодуванням [2, 282-283]. Але найширше пласт мови видозмінюється на лексичному рівні, як на рівні окремих лексем так і словосполучень. Читати далі…

Факультет романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю