Порядок укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу

7 Липня, 2010 року

Анотація: В статті досліджено порядок укладення зміни та розірвання договору банківського вкладу. Читати далі…

Правничого факультету

Розвиток договору банківського вкладу, його правове регулювання та роль держави у врегулюванні договірних відносин сторін

7 Липня, 2010 року

В статті досліджено розвиток договору банківського вкладу в різні історичні часи, також взято до уваги доктрину Швейцарії у визначенні договору банківського вкладу, встановлено правове регулювання та роль держави у врегулюванні договірних відносин сторін. Читати далі…

Правничого факультету

До питання специфіки та особливостей моделювання сільського господарства України

7 Липня, 2010 року

Анотація. В статті охарактеризовано загальні підходи до моделювання сільського господарства України. Проаналізовано особливості опису функціональних залежностей між параметрами системи сільського господарства, виявлено їх переваги та недоліки.

Читати далі…

Економічного факультету

МІСЦЕ І РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

7 Липня, 2010 року

У статті розглянуто динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну та з України, їх структуру та частку у ВВП, а  також вплив інвестиційної діяльності на розвиток держави.

The article considers dynamics of the direct foreign investments to the Ukraine and from Ukraine, their structure and share in GDP, and also influence of investment activity, on development of the state.

Читати далі…

Економічного факультету

Правова модель реалізації конституційного принципу надання безоплатної правової допомоги

5 Липня, 2010 року

Анотація: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. При цьому у розділі II Основного Закону України закріплено не лише основні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні конституційно-правові гарантії їх дотримання та захисту. При цьому ключовою гарантією конституційних прав та свобод особи є забезпечення кожному судового захисту його прав і свобод, у тому числі гарантування звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції України, та надання при цьому можливості використання будь-яких інших не заборонених законом засобів захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань. Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову допомогу. Це право є одним із конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний характер.

Читати далі…

Правничого факультету

Проблемні питання вдосконалення поняття шахрайства

5 Липня, 2010 року

Анотація: в даній статті вказані проблемні аспекти поняття шахрайства та зміни, які необхідно внести для попередження вчинення даного злочину та ефективної протидії, крім того вказані можливі шляхи для вирішення проблеми відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

Читати далі…

Правничого факультету

Використання масової літератури як засобу політичного PR (на прикладі книги Ю.Рогози «Вбити Юлю»)

3 Липня, 2010 року

У статті розглянуто масову літературу як ефективний засіб політичного PR. Основні аспекти дослідження розкриваються за допомогою контент-аналізу книги Ю. Рогози “Вбити Юлю”. Таким чином, автор доводить тезу про те, що книга в сучасних умовах може використовуватися для створення політичного іміджу.

In the article mass literature is considered as an effective instrument of the political public relations. The main aspects of research are opened by content-analyze of the book “Vbyty Yulyu” by Yuriy Rogoza. In so way author proves the thesis that nowadays book may be used to create the political image.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Імідж ідеального вищого навчального закладу як стратегія позиціонування ВНЗ

3 Липня, 2010 року

У статті розглядається імідж ідеального вищого навчального закладу як стратегія позиціонування ВНЗ. Автор аналізує основні характеристики ідеального закладу освіти за допомогою вільного асоціативного експерименту та соціологічного опитування. Таким чином, автор доводить тезу про те, що усі вищі навчальні заклади при виборі шляхів позиціонування повинні керуватися образом ідеального вишу.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

НЕДОЛІКИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

30 Червня, 2010 року

Охарактеризовано основні недоліки розвитку добровільного медичного страхування в Україні та виявлено найважливіші його стримуючі фактори. Також проаналізовано ринок добровільного медичного страхування та перспективи подальшого розвитку, можливості підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, та поліпшення законодавства у даній сфері. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

30 Червня, 2010 року

Розглядаються основні види фінансування охорони здоров’я у зарубіжних країнах. Проаналізовано показники стану медичного страхування у провідних країнах світу. Визначено основні рушійні чинники, що дають змогу вдосконалити медичне страхування в Україні на основі використання досвіду розглянутих зарубіжних країн. Проаналізовано перспективні напрямки покращення фінансування охорони здоров’я та медичного страхування в Україні. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

30 Червня, 2010 року

У статті розглядаються нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної політики та перетворення її на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави. Визначено основні рушійні чинники, що дають змогу вдосконалити бюджетне фінансування в Україні. Проаналізовано перспективні напрямки покращення бюджетного фінансування та зарубіжний досвід у даній сфері. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

30 Червня, 2010 року

У статті висвітлено основні історичні події, що мали вплив на розвиток та становлення медичного страхування в Україні. Проаналізовано основні етапи розвитку медичного страхування та зроблено відповідні висновки щодо стану даного виду страхування.

Ключові слова: бюджетна система фінансування, лікарняні каси, медичне страхування, медична допомога, страхові внески, страхові компанії, страхова медицина, охорона здоров’я. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОЦІНКА, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

30 Червня, 2010 року

У статті автором досліджено сутність та необхідність використання інформаційних систем бухгалтерського обліку, їх оцінки, перспектив та проблем впровадження.
Постановка проблеми. Будь-яке підприємство намагається досягти максимальної ефективності своєї діяльності. Однак з розвитком підприємств та зростанням масштабу їх функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору накопичення та оброблення необхідної інформації. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

Особливості поетики роману Милорада Павича «Остання любов у Константинополі»

25 Червня, 2010 року

Анотація: У статті досліджено особливості структури роману Милорада Павича «Остання любов у Константинополі»  і вибору автором художньої форми, специфіку поетики і стилю автора. Виявлено і розглянуто концепції автора, що обумовили своєрідність форми і змісту і реалізувались у творі.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

Імідж держави на міжнародній арені: інформаційний аспект

23 Червня, 2010 року

Дана робота присвячується розгляду питання іміджу держави на міжнародній арені, чинників, які впливають на його формування. До уваги беруться особливості інформаційної складової іміджу держави. Звернено увагу на основні прийоми і засоби формування іміджу, а також  вплив інформаційних технологій і засобів масової комунікації на створення того чи іншого образу держави.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю