Завдання та напрямки проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках

12 Липня, 2010 року

У статті досліджено особливості проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках. Визначено його основні функції, процедуру проведення, результати та документування. Проведено аналіз внутрішнього аудиту ПриватБанку.

Читати далі…

Економічного факультету

Фінансові ризики суб’єктів господарювання

12 Липня, 2010 року

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти фінансових ризиків суб’єктів господарювання. Зокрема, з’ясовано сутність та види фінансових ризиків, охарактеризовано діяльність ПАТ «Концерн Галнафтогаз»,  проаналізовано макро- та мікрочинники ризиковості діяльності компанії, оцінено ефективність управління фінансовими ризиками підприємства та обґрунтовано напрямки його удосконалення.

Читати далі…

Економічного факультету

Вплив Євро-2012 на економіку України

12 Липня, 2010 року

У статті розглянуто економічні аспекти проведення чемпіонату Євро-2012 в Україні. Проаналізовано економічну ефективність  попередніх турнірів, її залежність від національних особливостей країн-організаторів, охарактеризовано структуру бюджету Євро-2012, а також, прогнозовано економічні, політичні, соціальні, культурні результати успішного проведення Євро-2012, оцінено загрози, негативні впливи проведення Євро-2012 та знайдено можливості їх уникнення або мінімізації.

Читати далі…

Економічного факультету

Моделювання обсягів реалізації будівельної продукції на основі кореляційно-регресійнї моделі

12 Липня, 2010 року

Анотація. В статті розглянуто особливості побудови моделей на основі кореляційно-регресійного аналізу. Створено кореляційно-регресійну модель визначення обсягів реалізованої будівельної продукції, що дає можливість визначити ступінь впливу на цільовий показник змінних факторів.

Annotation. In the article considered the features of creations of models  which basic on the cross-correlation-regressive analysis. Creates the cross-correlation-regressive model of determination volumes of the realized building products which enables to define the degree of influence on the basic factor different  variable factors.

Читати далі…

Економічного факультету

Участь політико-економічних груп у діяльності українського парламенту

8 Липня, 2010 року

Дана стаття зосереджує свою увагу, на існуючих політико-економічних групах, представлених у Верховній Раді шостого скликання і має на меті розкрити та виявити наявні ПЕГ у політичних фракціях. Враховуючи їх участь у партійному будівництві можна стверджувати, що нині політичні партії в Україні втратили основну роль представників інтересів окремих соціальних груп. Вони відображають інтереси окремих фінансово-промислових груп, відповідно до цього традиційну партійну систему змінила своєрідна система груп тиску, в якій політичні партії – механізми реалізації їх інтересів.

Читати далі…

Правничого факультету

Нормативно-правові акти органів внутрішніх справ.

8 Липня, 2010 року

Правовою основою  діяльності міліції є: Конституція України, 3акон України «Про міліцію», інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.

Читати далі…

Правничого факультету

Поняття актiв управлiння

8 Липня, 2010 року

Поняття актів управління визначають по-різному: через форму діяльності, дії, волевиявлення, розпорядження, документи, офіційні вирішення, результат волевиявлень, спільне поняття правових актів державних органів і т.д.

Читати далі…

Правничого факультету

Принципи державного управління

8 Липня, 2010 року

Державне управління – це складна система, яка створена для ефективного виконання різноманітних функцій держави. Державне управління має певні сталі закономірності, які поділяються на:

1.   пізнані закономірності;

2.   непізнані закономірності.

Читати далі…

Правничого факультету

Об’єктивна сторона при кваліфікації злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

8 Липня, 2010 року

Анотація. У даній статі проаналізовано об’єктивну сторону злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та зроблено порівняння думок вчених щодо щаного виду злочинів.

Читати далі…

Правничого факультету

Поняття, сутність, ознаки правопорушення та основні юридичні характеристики даного поняття

8 Липня, 2010 року

Правопорушення – явища для суспільства вкрай не бажані. Через це суспільство намагається їх ліквідувати.

Вони надзвичайно різноманітні як за видами , так і за тяжкістю наслідків, мотивами скоєння і т. д. Разом з тим вони мають спільні ознаки, що дає можливість вивчати не тільки окремі види правопорушень, але і всю їх сукупність, вивчати причини їх скоєння і боротися з ними. Але існує тільки одна наука, яка вивчає найбільш суспільно-небезпечні види правопорушень – злочини: кримінологія.

Читати далі…

Правничого факультету

Історія виникнення злочину шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. Дана стаття розкриває еволюцію шахрайства як окремого злочину проти власності.

Актуальність. В даній статті зроблено аналіз виникнення поняття шахрайства та зроблено порівняння шахрайства за законодавством різних країн світу, що має ґрунтовне значення для практичного застосування норми про шахрайство.

Читати далі…

Правничого факультету

Особливості об’єкта і предмета злочину шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано

Незважаючи на таке досить чітке і зрозуміле визначення даного злочину його кваліфікація досить часто викликає немало проблем. Тому важливим є чітке розуміння складу даного злочину. Так, на нашу думку, характеристику шахрайства варто розпочати з об’єкта. Як відомо, об’єктом будь-якого злочину є суспільні відносини, які опосередкують певні блага, інтереси людей, а також суспільні і державні інтереси.

Читати далі…

Правничого факультету

Відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті вказані основні ознаки відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

Актуальність даної статті полягає в наведеному розмежуванні шахрайства з іншими складами злочинів, що має важливе значення на практиці.

Читати далі…

Правничого факультету

Кваліфікуючі ознаки шахрайства

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано кваліфікуючі ознаки шахрайства та їх суспільна небезпечність.

Актуальність: в даній статті зроблено порівняння різноманітних кваліфікуючих ознак шахрайства, наведено приклади судової практики у справах про шахрайство з кваліфікуючими ознаками та дані власні пропозиції щодо вдосконалення норми про шахрайство з кваліфікуючими ознаками.

Читати далі…

Правничого факультету

Наслідки як необхідний елемент складу злочину шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація: в даній статті описано важливість суспільно-небезпечних наслідків в складі злочину шахрайство.

Шахрайство як і кожне злочинне діяння викликає певні негативні наслідки в об’єктах, на які воно посягає, тобто в певних суспільних відносинах, які потерпають від злочину. Ці негативні наслідки настільки значні, що йдеться про суспільну небезпеку, яка випливає із вчиненого діяння. Суспільно небезпечні наслідки можуть бути класифіковані на наслідки матеріальні й нематеріальні. До матеріальних наслідків належать шкода майнового  характеру. Шахрайство слід відносити до злочинів з матеріальним складом. Воно вважається закінченим при настанні конкретного злочинного наслідку, яким є заволодіння чужим майном або придбання права на майно (А.Д. Маргуновський, П.П. Михайленко, Б.С. Нікіфоров)[1].

Читати далі…

Правничого факультету


Публікація статті Опублікувати свою статтю