Архів

Архів ‘Факультету романо-германських мов’ факультет

Невербальні засоби ділового спілкування

24 Травня, 2012 року

Ділове спілкування є необхідною частиною людського життя та важливим видом відносин між людьми. Цей процес дуже багатогранний, він реалізується в різноманітних формах. Складовим елементом будь-якої мовної комунікації, зокрема ділової, поряд із власне мовним знаком є ​​невербальний сигнал. Знання мови жестів і рухів тіла дозволяє не тільки краще розуміти співрозмовника, а й є запорукою успішних ділових відносин.

Business communication is a necessary part of human life and an important kind of human relations. This process is very versatile, it is implemented in various forms. Integral element of any verbal communication, including business communication, along with its language signs is non-verbal signals. Knowledge of gestural language and body movements helps not only better understand the interlocutor, but also is the key to successful business relationships.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов , , , , , , ,

Лексичнi oсoбливoстi вираження гендерних стереoтипiв

24 Травня, 2012 року

Стереoтип вислoвлює звичне ставлення людини дo якoгo-небудь явища, щo склалoся пiд впливoм сoцiальних умoв i пoпередньoгo дoсвiду. Гендернi стереoтипи являють сoбoю культурнo i сoцiальнo oбумoвленi думки прo якoстi, атрибути i нoрми пoвoдження представникiв oбoх статей i їхнє вiдoбраження в мoвi.

Stereotype advances a normal human attitude to any phenomena that were formed under the influence of social conditions and former experience. Gender stereotypes are cultural and social thoughts about quality, attributes and standards of behavior of both sexes and its reflection in language.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов, Факультету романо-германських мов , , , , , ,

Аналіз ФО із компонентом-прикметником на позначення поняття «великий» в англійській та німецькій мовах

18 Травня, 2011 року

Мові притаманна постійна мінливість її лексичного складу. Він безпосередньо відображає життя народу й постійно змінюється, поповнюється новими словами, оновлюється. У процесі вивчення мови велику роль відіграє знання семантики слова та сталих словосполучень. Вивчення фразеологізмів як мовних одиниць є прерогативою науки фразеології, що стала предметом дослідження таких вчених, як Ш.Баллі, В.В.Виноградов, О.І.Смирницький. Інші дослідники-фразеологи Н.Н.Амосова, А.ВКунін, І.І, О.М.Бабкін, Л.Г.Скрипник, К.М.Тищенко запропонували оригінальніші класифікації фразеологізмів.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов

ПОЛІТИКА ЯК СТРИПТИЗ ДЛЯ БІДНИХ … Сурмяк-Козаренко Олена. Гола, боса і в вінку. – Тернопіль: Джура, 2010. – 176 с.

12 Квітня, 2011 року

Спочатку інтригує сам жанр твору – ”політичний стриптиз”. А зі звороту книги дізнаємося, що ”… політика – це та ж проституція …”

Здавалося, що рамки гри окреслені та нічого нового вже неможливо добавити. “Інна мовчала. Вона давно зрозуміла, що в цій державі все абсолютно замішане на політиці” (с. 16). Читати далі…

Факультету романо-германських мов

Lynn Visson. Slova-khameleony i metamorfozy v sovremennom angliiskom iazyke. Moscow: R. Valent, 2010. Index. 160 pp. Paper.

4 Березня, 2011 року

In general, we do not have enough materials comparing the lexical systems of the English and Russian languages. Preparing such materials demands fluency in both languages. Lynn Visson meets this criterion: for her, both languages are native. As Visson explains, translating language means translating culture. Lexicological gaps are often the direct consequences of cultural gaps between the two languages; they also arise from distinct differences between two cultures.  Читати далі…

Факультету романо-германських мов

Поезія як філософсько-релігійний роздум

29 Січня, 2011 року

Леонід Коровник виносить на суд українського читача та україномовної публіки діаспори свою нову збірку ”Росинки живої води”. Ця друга збірка поета (перша “Струмені в пустелі: Поезії, 1991 – 2002”, Едмонтон – Київ, 2003, 376 стор., вийшла друком у видавництві “Дорога правди” (Канада)) охоплює сім років нелегкої, але плідної праці над словом. Українським словом, яке все рідше чуємо в діаспорі, а часто і самій Україні.  Читати далі…

Факультету романо-германських мов

ПОДОРОЖ У ВІЧНІСТЬ, АБО ”ДЕ ТИ, УКРАЇНСЬКИЙ ДІСНЕЙЛЕНДЕ?” Вольвач Павло. Тривання подорожі. Поезія. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2007. – 80 с.

7 Жовтня, 2010 року

Цікаво рецензувати книгу поета, яка відкривається рядками: ”Ну і що, що десь там є Америка …” (с. 3), людині, котра в тій Північній Америці [Канаді –
В. П.] проживає.
Не дивлячись на претензійно-ускладнену післямову Олександра Хоменка про збірку Павла Вольвача (зворот книги), поезія його є органічно простою і глибокодумною. Саме Жмеринка (а не десь там Америка) має стати сенсом існування та буття красивої дівчинки, якщо хочемо тут жити красиво і будувати свій український Діснейленд. Використання опозиції/контрапункту оправдане і допомагає миттєво створити неповторний і своєрідно чарівний образ.
Ця опозиція присутня і в наступному вірші (“руки почорнілі”– ”біла горілочка”, с. 4). Читати далі…

Усі, Факультету романо-германських мов

УНІКАЛЬНА НІЖНІСТЬ … Гордон Олександр. Сто віршів ніжності. – Львів: Видавництво Олександра Гордона, 2007. – 104 с.

7 Жовтня, 2010 року

Хто не жив у Львові, не до кінця зрозуміє та відчує магічність та невловимість цього міста. Його кав’ярень, бруківок, архітектури …
В цьому місті зароджується неповторне кохання, а з ним і ніжність в усіх її проявах. Ніжність як жертовність, ніжність як тиша …
Щира та відверта поезія не є “датською” (написаною до якоїсь чергової величної дати), вона не пишеться на замовлення:

Бо я писав без приводу і дати ….
І просто так – від надміру кохання
(с. 3) Читати далі…

Усі, Факультету романо-германських мов

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ Наше коло. Літературний альманах. Вип. 4. – Рівне: Письменницька робітня “Оповідач”, 2008. – 116 с.

1 Жовтня, 2010 року

Альманах відкривається ”Порадами молодим” Любові Пшеничної. “По колу чи рядами” Вікторії Климентовської доповнює попередні роздуми про творчість молодих та юних. “Проза молодих обнадіює” – констатує Лідія Рибенко в своєму невеличкому коментарі. Своїми роздумами ділиться також Юлія Бондючна в коментарі ”Памолодь нашої літератури”. Читати далі…

Факультету романо-германських мов

А ЖІНКА Є СЛАБКОЮ/СИЛЬНОЮ? Матчук Алла. Стихія: Збірка поезій. – Рівне-Острог: НУ “Острозька академія”, 2009. – 96 с.

1 Жовтня, 2010 року

Збірка поезій Алли Матчук відкривається передмовою Анатолія Криловця ”Довершеність поетичних сфер”.
Перший розділ збірки – “Слово – тінь від мислі”, присвячений дочці Оксані. Філософська спрямованість поезії задається вже першими рядками:

Бо думки людини – дар від Божества (с. 6)

В поетичних рядках пульсує ритм життя й людська стражденність, а часто і невлаштованість:

Слово – тінь від мислі,
Що летить крізь час
Й відбиває муки, що живуть у нас …. (с. 6) Читати далі…

Усі, Факультету романо-германських мов

Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

10 Червня, 2010 року

Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”.

The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and semantic analysis of phraseological units from “Chambers Dictionary of Idioms” is proposed.

Вивчення фразеології характеризує не лише кількість опублікованих робіт, але і їх характер. Дослідженням теоретичних питань обсягу, плану змісту і вираження фразеології, класифікації фразеологізмів, стилістика фразеологічних одиниць займалися такі вчені як А.В. Кунін [5: 43-84], Я.А. Баран [1: 21], К.Т. Баранцев [2: 193] та інші. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Способи творення авторських неологізмів у романі Дж. Орвелла «1984»

8 Червня, 2010 року

У цій статті розглянуто авторську лексику, виявлену у романі Джорджа Орвела «1984». Насамперед, у статті висвітлено способи творення авторських неологізмів та особливості їхньої семантики. Ключові слова: Новомова, способи творення слів, основоскладання, акроніми, суфіксація, префіксація, абревіація, лексикологія, множина. This article deals with the author’s vocabulary in the novel ‘1984’ by George Orwell. The article explains the ways of creating the author’s neologisms and the peculiarities of their meanings. Key words: Newspeak, ways of word building, compounds, acronym, suffixation, prefixation, abbreviation, plurality, lexicology. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Опис лексико-семантичного поля та його характеристика на прикладі вживання лексеми “courage”

4 Червня, 2010 року

Статтю присвячено опису лексико-семантичного поля та його характеристиці із поданням прикладів пов’язаних із лексемою “courage” та її похідних.

The article is devoted to the description and analyze of the Lexico-semantic structure with examples related to the notion such as “courage” and its field. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Концепт страху в науці та вираження його із застосуванням лексико-семантичного поля за для змалювання рис людського характеру

4 Червня, 2010 року

Статтю присвячено опису концепту страху в науці та його прояву у лексико-семантичних полях із метою передачі рис людського характеру.

The article is devoted to the description of the concept of “fear” in the science and it’s functioning in a Lexico-semantic structure, purposely to convey people’s features of character. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У РОМАНІ Е.М. РЕМАРКА ‘‘ЖИТТЯ В ПОЗИКУ’’

3 Червня, 2010 року

The article is devoted to the works of E.M. Remarque, in particular to his novel “Borrowed life”, in the context of the existentialistic ideas. It discovers the major points of the postwar years in German, examines the philosophy of existentialism, basing on the works of Zh.P.Sartr, and analyses this philosophy of existence in the light of the novel’s main characters – Lilian and Klerfe.

Наукова стаття присвячена вивченню творчості Е.М. Ремарка, зокрема романові ‘‘Життя в позику’’, крізь призму екзистенційних ідей. Стаття розкриває філософію екзистенціалізму, спираючись на праці Ж.П. Сартра,  досліджує образи персонажів роману в контексті їх філософії буття, а також аналізує обраний автором жанр твору. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю