Тарас Шевченко та ісламська цивілізація

21 Квітня, 2009 року

shevchenko

          Україна довгий час знаходилася на пограниччі християнської та ісламської цивілізацій, а українці безпосередньо контактували з представниками мусульманських народів, передусім кримськими татарами. Зрозуміло, ці контакти мали далеко не завжди мирний характер. Кримські татари протягом століть (з кінця ХУ ст. до початку ХУІІІ ст.) здійснювали систематичні набіги на українські землі. Тому в свідомості українців сформувався стійкий негативний стереотип «злого татарина». Але, з іншого боку, контакти українців з мусульманським, переважно тюркським світом мали також мирний характер, навіть характер співробітництва і вели до своєрідного симбіозу слов’янських та тюркських елементів на українських землях. Відомим фактом є те, що Богдан Хмельницький, воюючи проти поляків, взяв союзником кримського хана, а Запорізька Січ виникла як оригінальний феномен, породжений як слов’янським, так і тюркським світами. У самій же українській культурі «незримо» присутні тюркські елементи. Це – численні тюркізми в українській мові, тюркські корені деяких українських прізвищ, окремі деталі побуту, що були запозичені від тюрків, тощо.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу Connexions

19 Квітня, 2009 року

connexions_logo

Сучасний етап освіти характеризується глобальною революцією у викладанні і навчанні. Єдиний освітній простір передбачає уніфікацію навчальних програм, планів, годин і впровадження відповідних методик навчання.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

„Українська орієнтація” чи „подвійна лояльність”: приклад Миколи Василенка (1866-1935)

16 Квітня, 2009 року

vasylenkomp

В статті проаналізовано становлення і трансформацію наукового та суспільно-політичного світоглядів М.Василенка протягом усього життя вченого. Зроблено висновки про домінування у нього „українського” складника наукового світогляду з початку ХХ ст., а особливо в радянський період його життя. Як політик, М.Василенко від початку своєї діяльності і до припинення політичної кар’єри залишався носієм „подвійної лояльності”.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Кого треба допускати до здійснення захисту у кримінальному процесі?

15 Квітня, 2009 року

i-criminal

Концепцією вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, ухваленою 10 травня 2006 р. Президентом України передбачено, що „для забезпечення якісної юридичної допомоги необхідно чіткіше розмежувати статус адвоката та статус інших представників у судовому процесі” і „до здійснення захисту у кримінальному процесі потрібно допускати лише адвокатів” (абз. 3 п. 1 розд. X).

Читати далі…

Правничий факультет , ,

Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином

15 Квітня, 2009 року

Вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, визнаного законом як злочин, спричиняє виникнення кримінально-правових відносин. Держава, в особі уповноважених органів, розслідує злочин і визначає особу, яка зобов’язана відшкодувати наслідки суспільно-небезпечного діяння. Одним з таких наслідків може виступати фізична шкода, завдана потерпілому, яка часто буває прив’язана до певної втрати працездатності.

Читати далі…

Правничий факультет , , ,

Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic).

15 Квітня, 2009 року

internet

Поява міжнародної комп’ютерної мережі Інтернет докорінно змінила можливості сучасної людини: вона може працювати, займатися бізнесом, купувати, здобувати освіту, отримувати необхідну інформацію, знайомитися та спілкуватися з людьми тощо, не відходячи від свого робочого комп’ютера. «Інтернет змінює все,» – пише Біл Гейтс у своїй книзі Business @ the Speed of Thought, протиставляючи Internet days так званому періоду pre-Internet days як час змін та нових перспектив [11, 73].

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Вивчення і популяризація наукового доробку академіка В.Вернадського в творчості „берегині козацької слави” О. Апанович

15 Квітня, 2009 року

221

В 2003р. виповнилось 140 річниця з дня народження видатного українського вченого, природознавця, мислителя і організатора науки Володимира Івановича Вернадського (1863-1945). Не залишився цей ювілей поза увагою широкого кола громадськості України, зокрема науковців і дослідників його біографії. В місті Полтава, де вчений провів значну частину своїх наукових дослідів, на базі Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 4-5 березня цього року відбулась Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Академік В.Вернадський і світ у третьому тисячолітті” за участю дослідників різних рангів.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід

13 Квітня, 2009 року

Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû

„Конституційність” і „легітимність” – дві правові категорії, які безпосередньо пов’язані з публічною владою. Хоча кожна з них характеризує різні сторони діяльності державної влади, між ними існує тісний взаємозв’язок. Так під конституційністю слід розуміти відповідність суспільних відносин, актів і дій органів державної влади основному закону – конституції, яка має вищу юридичну силу. Поняття „конституційності” використовується як для оцінки політичного режиму в цілому, так і для оцінки діяльності окремих органів держави. Конституційність передбачає встановлення, визнання і підтримку чинної влади основним законом, її опору на конституцію та закони держави. Конституційність, як випливає з визначення, вказує, перш за все, на формально – юридичну сторону функціонування державної влади і є основою її легальності.

Читати далі…

Правничий факультет , , , , , , ,

Роль внутрішніх текстів у драмі “Не Медея” Ю.Тарнавського

13 Квітня, 2009 року

3151354666_987fd262b3

У сучасному літературознавстві дослідження поняття тексту усе частіше спирається на концепції коду, повідомлення, знаку. У своїй праці “Текст у тексті” Ю.Лотман подав наступне визначення терміну: “Текст – це механізм, утворений як система різних семіотичних просторів, у континуумі яких циркулює деяке вихідне повідомлення.” [5, 432] Науковець розглядає текст не як іманентну структуру, що містить у собі закладений автором зміст, а як “генератор” нового смислу. Аби текст працював, необхідно ввести зовнішній текст, який трансформується і утворює нове повідомлення. Виникає явище “тексту у тексті”, тобто “особлива риторична побудова, у якій відмінність у закодованості різних частин тексту стає виявленим чинником авторської побудови і читацького сприйняття тексту.” [5, 436] На межі інтерпретування двох текстів породжується смисл твору.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Михайло Тишкевич – голова надзвичайної дипломатичної місії УНР при Апостольському престолі

13 Квітня, 2009 року

foto_tyshkevych

Постать графа Михайла Станіславовича Тишкевича (1857–1930 рр.) належить до тих історичних осіб, імена яких в силу об’єктивних причин почали повертатись в Україну лише після проголошення незалежності. Його далеким предком був литовський князь Гедимін, граф був особисто знайомий із папою Римським Бенедиктом XV, державними діячами Франції Ж. Клемансо та Р. Пуанкаре, зустрічався із Д. Ллойд-Джорджем, архікнязем Вільгельмом Габсбургом (Василем Вишиваним), підтримував дружні стосунки з митрополитом А. Шептицьким, багатьма іншими відомими політиками, дипломатами, військовиками, представниками монархічних династій Європи.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Огієнко Іван (митрополит Іларіон)

13 Квітня, 2009 року

ilarion1

(2(15).01.1882, м.Брусилів – 29.03.1972, м.Вінніпег)

Видатний український вчений, релігієзнавець, мовознавець, славіст, історик укр. церкви і культури, митрополит Вінніпегу і всієї Канади. З молодості – національно-свідома людина, церковний, політичний, державний і культурний діяч, організатор української вищої (університетської) освіти. Спочатку – доцент, а потім професор ряду університетів.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Словотворчі моделі англомовної комп’ютерної лексики на позначення понять категорій business computing та electronic commerce (на матеріалі комп’ютерного online-словника webopedia)

13 Квітня, 2009 року

hpdouble

Надзвичайно швидкий прогрес інформаційних та комунікаційних технологій призводить до динамічного розвитку і постійного поповнення комп’ютерної лексики. З’являється велика кількість термінологічних одиниць, пов’язаних з електронікою, спеціальних слів та виразів на позначення різноманітних понять та дій, виконуваних користувачем комп’ютера. На сучасному етапі неможливо заперечувати очевидний факт комп’ютеризації різних сфер знань (бізнесу, освіти, медицини і т.д.). Взаємодія різних галузей стирає межі між їхніми термінологічними системами, та на їх перетині з’являються нові термінологічні одиниці, в однаковій мірі притаманні обом галузям (наприклад, e-store, e-business, digital wallet, Cyber Monday, accounting software, Biz Talk Server, online broker відносяться як до сфери бізнесу, так і до сфери інформаційних технологій). Відповідно, в умовах поширення використання ПК спеціалістами різних галузей, певним колом найменувань на позначення апаратного та програмного забезпечення комп’ютера, дій, виконуваних при роботі з ним, та понять, що виникають при взаємодії інформаційних технологій з різними галузями, необхідно оволодіти не лише обмеженому колу спеціалістів-комп’ютерщиків, а і будь-якому користувачу ПК. Допомогти в цьому має саме термінознавство.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

„Образ Божий”: біблійне та еліністичне розуміння

13 Квітня, 2009 року

d18dd0bcd0b1d0bbd0b5d0bcd0b0

Вивчення історії раннього християнства в ХХ столітті зазнало певних методологічних змін: окрім традиційного підходу до християнства як універсальної, вселенської релігії, що з самого початку свого існування протистояла іудаїзму та обрала „еліністичний” культурологічний грунт, утвердився напрямок, що досліджує „східне” коріння цієї світової релігії. Праці численних протестантських та католицьких теологів стали більше уваги приділяти саме іудейскому корінню раннього християнства. З цією метою, окрім давньоєврейського тексту Старого Заповіту, інтенсивному вивченню було піддано арамеомовну літературу доби Пізньої Античності, зокрема таргуми (арамейські парафрази Біблії) та Талмуд. Основним мотивом нового повороту у вивченні раннього християнства стало усвідомлення того факту, що на світогляд, а також понятійний та термінологічний апарат Нового Заповіту, значний вплив виявив саме іудейський етно-релігійний фон.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах

13 Квітня, 2009 року

Актуальність теми полягає в дослідженні функціонування фразеологічних одиниць на сторінках публіцистичних текстів з позиції їхньої прагматичної значущості. Один з найбільш перспективних підходів до вивчення функціонального аспекту мовних одиниць у сфері сучасного мовознавства полягає у виявлені їхньої прагматичної значущості. Вихідним положенням при цьому є те, що прагматику цікавить не значення лексичних одиниць, а мета з якою вони вживається в тому чи іншому контексті. Дослідження прагматичних особливостей фразеологізмів дозволить отримати повніше та грунтовніше уявлення про даний шар лексики англійської мови. 

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації

13 Квітня, 2009 року

262165233_06c049fad9

Орієнтація сучасного лінгвістичного пізнання на людину як на мовну особистість зумовила спрямування лінгвістичних досліджень на комунікативну діяльність індивіда. На пріоритетне місце серед досліджень проблем комунікації винесено вивчення специфіки мовної і мовленнєвої поведінки людини. В свою чергу це викликало потребу в усебічному аналізі невербальної поведінки, як невід’ємного компонента процесу спілкування.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин


Публікація статті Опублікувати свою статтю