ПРИМИРЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО З ВИННИМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

3 Червня, 2009 року

З істотним розширенням у вітчизняному кримінальному та кримінально-процесуальному праві засад диспозитивності збільшилось можливостей у потерпілого впливати на рух кримінальної справи. Зокрема, діяльність потерпілого тепер враховується при закритті справи з окремих підстав (ст. 46 КК, ст.ст. 6, 7-1, 8, 27 КПК) і, відповідно, при звільненні винного від кримінальної відповідальності. Читати далі…

Правничий факультет , , , ,

Сучасна соціокультурна ситуація та проблема здійснення людини індивідуально-особистісним буттям

2 Червня, 2009 року

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9

Двадцяте століття явило світові не знаний раніше динамізм, осяяний вірою у необмежений прогрес цивілізації. Протягом одного покоління суспільні структури, які ще вчора вважались стабільними та непорушними, розпадались, а з хаосу та руйнації виникали нові і, як здавалося, гідніші людини. Беззастережними дороговказами суспільного розвитку стали розум, наука, творча діяльність тощо, в прогресистські налаштованій свідомості вони сприймались як запорука досягнення бажаного результату. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як проблема сучасної соціокультурної ситуації

2 Червня, 2009 року

chyph0411

Визначальною рисою сучасної соціокультурної ситуації став той факт що відношення людей до соціальних ідеологічних естетичних та моральних цінностей все більше забарвлюється неповторними рисами їх індивідуально-особистісного буття. Водночас і смислова перспектива історичного поступу людства висовує» на перший план суспільного світу особистість та особистісну модальність відношення людини до дійсності [2,9]. Особистісне відношення до світу набуває визначального значення, а проблема індивідуального буття конституюється як одна з провідних проблем антропології та культурології. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Європейський вибір України як проблема соціокультурної інтеграції (до постановки проблеми)

2 Червня, 2009 року

Задекларований Україною європейський вибір, тою чи іншою мірою визначає як її внутрішні соціокультурні трансформації так і вектори зовнішньої політики. У своїй дійсності здійснення цього вибору, постає як масштабна і багатогранна задача, вирішення якої залежить не лише від політичної волі та послідовності слідування вказівкам євроструктур, але й від усвідомлення її соціокультурного виміру. Справа в тому, що вся євроінтеграційна діяльність України переважно розгортається в політичній, правовій та економічній площинах, культурна ж складова цього процесу залишається, значною мірою, в тіні. Читати далі…

Гуманітарний факультет

UNIQUENESS OF MEMOIRS The Ever-Present Past: The Memoirs of Tatiana Kardinalowska/ Recorded and transcribed by Assya Humesky; translated by Vera Kaczmarska; edited by Uliana Pasicznyk. Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, Edmonton-Toronto 2004, 180 p.

31 Травня, 2009 року

The genre of memoirs is unique. Every memoir is unforgettable. “It’s strange how memory is passed down from generation to generation” – remarks Tatiana Kardinalowska (p. 7), the lady of grace and courage, who survived and witnessed horrors of both world wars, civil war in Ukraine, holodomor (famine) of the 30-ies.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Особливості критичного дискурс-аналізу наукового тексту

31 Травня, 2009 року

Поняття дискурсу є одним із основних понять сучасної прагматичної лінгвістики та лінгвістики тексту. Сучасні уявлення про дискурс віддзеркалюють увесь хід лінгвістичної науки. У першій половині ХХ ст. мовознавство протягом досить тривалого періоду було зосереджене на вивченні однієї з двох діалектично зв’язаних сторін мови мовній системі, але, починаючи з другої половини 60-х рр., центр уваги лінгвістів переноситься на іншу сторону цієї діалектичної єдності мовленнєву діяльність та її продукт – дискурс, формальні характеристики якого були отримані у 1952 р. З. Херрісом. Цей складний соціолінгвістичний феномен сучасного комунікативного середовища має довгу і багату історію свого розвитку, проте як термін в лінгвістиці з’явився лише у 50-х рр. XX ст. Термін „дискурс” увів у використання Ю. Хабермас для позначення „виду мовленнєвої комунікації, що пропонує раціональний критичний розгляд цінностей, норм та правил, які знаходяться у соціальному житті” [4]. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Нормативне закріплення принципу диспозитивності у кримінальному процесі

31 Травня, 2009 року

1. Після проголошення України незалежною державою, з початком реформування правової системи, постала необхідність концептуального перегляду засад більшості галузей права. Зі змінами у законодавстві з’явилися нові правові принципи, раніше закріплені отримали новий зміст. Однією із засад кримінального процесу, яка отримала активне обговорення і дослідження з боку науковців, стала диспозитивність.

Читати далі…

Правничий факультет , , , ,

Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми

30 Травня, 2009 року

Початок ХХІ століття в українській науці характеризується активізацією гендерних досліджень. І соціологія, і політологія, і психологія та ряд інших дисциплін одним із завдань своїх студій визначають гендер.
Гендерні дослідження у психології розвивалися не так інтенсивно, як в інших гуманітарних дисциплінах. Пошук статевих відмінностей, який здійснювався в рамках диференціальної психології, переважно опирався на досвід і дослідження чоловіків, породжуючи подвійний зсув і нормування, виходячи з маскулінного. Ситуація почала змінюватися в останні роки. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Поняття та значення кваліфікації договору в цивільному праві

29 Травня, 2009 року

Даючи характеристику сучасній правовій дійсності в Україні, можна прослідкувати певні закономірності. По-перше, це ускладнення нормативного регулювання суспільних відносин. Внаслідок хаотичного нормотворення замість спрощення механізму регулювання ми отримуємо ще більші ускладнення. По-друге, прагнення гармонізувати українське законодавство з європейським та міжнародним привносить до нього багато нових понять і правил. І по-третє, поглиблення розриву між правовою наукою і практикою. Останнє проявляється у двох напрямах: практика не встигає засвоїти усі новели юридичної науки, а та, іноді, залишає поза увагою певні процеси чи явища, які присутні на практиці. Саме на  цьому зупинимось детальніше.

Читати далі…

Правничий факультет

Дискурсивні елементи як засоби зв’язності у навчальному дискурсі

29 Травня, 2009 року

В період орієнтації суспільства на гуманізацію всіх сфер людської життєдіяльності в освітньому просторі ведеться інтенсивний пошук нових способів організації / реорганізації міжособистісних відносин. У цьому пошуку на одне з перших місць виходять питання “суб’єктних для суб’єкта взаємодій” в процесі спілкування. Особливо це стосується навчально-професійного спілкування – своєрідної цілеспрямованої лабораторії з виробництва спеціальних засобів мовної взаємодії. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки

24 Травня, 2009 року

grush

У другій половині XIX ст. процес формування української академічної соціології розпочинається з наукової творчості Михайла Драгоманова, Івана Франка, Олександра Потебні, Сергія Подолинського та ін. мислителів і набуває завершених “класичних” соціоло­гічних форм у працях Михайла Грушевського, Микити Шаповала, Богдана Кістяківського, В’ячеслава Липинського, Максима Ковалевського та ін. Розпочинається він за умов існування та інституціалізації соціології на Заході. Це породжує певні способи бачення й моделі пізнання соціальної реальності, нові підходи, способи вирішення й засоби реалізації соціальних цілей, інтересів і потреб, оскільки соціологічні принципи, методи та концепції були вже досить відомими серед українських науковців.
Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

ВІН ЗНОВУ ЛИНЕ В УКРАЇНУ… Луцький Юрій. З двох світів: Публіцистика. Естетика. Історіософія/ Упорядкування, вступна стаття, післямова Романа Корогодського. – К.: Гелікон, 2002. – 400 с. (Українська модерна література).

23 Травня, 2009 року

В підготовленій до друку Романом Корогодським посмертній збірці, її автор, Юрій Луцький, роздумує про концепцію України в світовому інтелектуальному просторі, включеність і активну задіяність в світові інтеграційні процеси. В ній знаходимо також роздуми про духовну кризу, намагання попередити Україну про недоцільність сліпого копіювання Заходу, його критичне і аналітичне сприймання. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Бюлетень Королівського інституту релігієзнавства. – № 43. – Зима 2009. – 40 с. (рецензія)

21 Травня, 2009 року

النشرة . دورية تصدر عن المعهد الملكي للدراسات الدينية . العدد الثالث و الأربعون ، شتاء ٢٠٠٩ . ٤٠ ص

Королівський інститут релігієзнавства (Му’агад аль-Малікі лі-д-Дарасат ад-Дінійя, Royal Institute ForInter-Faith Studies), розташований у м. Амман (Йорданія) – одна з провідних наукових установ Близького Сходу, у сферу діяльності якої входять безпосередньо релігієзнавчі та культурологічні дослідження. Заснований у 1994 році за сприяння гашимітського принца аль-Хасана бін Таляля, Інститут працює у багатьох сферах наукової та громадської активності. Організовуються постійні конференції, спрямовані на вивчення проблем міжрелігійного та міжкультурного діалогу, публікуються наукові монографії та збірники праць, а також періодичні видання. Серед них – арабомовний (виходить щоквартально) та англомовний (виходить раз на півроку) бюлетень, де вміщено новини, звіти про конференції, чимало статей авторів з усього світу, присвячених широкому колу питань: соціальним та політичним факторам у розвитку релігійного життя Близького Сходу, становищу релігійних меншин у ісламських та європейських країнах, нагальних проблем у відносинах Сходу і Заходу, філософській, культурній та науковій спадщині азійських держав. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,

ЦІННІСТЬ ПОГЛЯДІВ СВЯТОГО ІОАНА ЗЛАТОУСТА НА ОСВІТУ І ВИХОВАННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

21 Травня, 2009 року

Національне відродження українського народу сьогодні нездійсненне без докорінних змін у системі освіти і виховання молодого покоління. Якщо пріоритетом освіти попереднього століття було надання знань і розвиток вмінь, сьогодні, коли українське суспільство переживає час політичної і економічної нестабільності, суспільної брехні, кризи шлюбу і сім’ї, пріоритетом української освіти є виховання духовно-моральних цінностей молодого покоління для відновлення моральної основи суспільства як обов’язкової умови його життєдіяльності. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Дослідження українсько-польських мовних зв’язків у польському мовознавстві

18 Травня, 2009 року

Тривалі політичні, економічні, культурні контакти між польським та українським народами, територіальна суміжність, перебування протягом тривалого часу в межах однієї держави зумовило взаємопроникнення мовних елементів.
Слід зазначити, що в слов’янському мовознавстві значно більшу увагу приділено саме впливу польської мови на українську, щодо зворотнього впливу, то він часто або повністю заперечувався, або дуже применшувався. Метою нашого дослідження є проаналізувати студії польських лінгвістів, які вивчали особливості українських запозичень у польській мові, адже належне висвітлення проблеми українсько-польських мовних контактів є необхідним для більш повного з’ясування історії формування слов’янських мов і сприятиме розв’язанню низки важливих питань, пов’язаних з проблемою міжмовних контактів. Читати далі…

Факультет романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю