ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА – НОВАТОР У ПРОСТОРІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ

26 Травня, 2010 року

У статті розглядається новаторство О. Кобилянської у просторі жіночої прози, зроблено спроби окреслити особливості зображення образу жінки у творчості письменниці та охарактеризувати основні риси феномену жіночого письма в царині української літератури.

Ключові слова: фемінізм, феміністичний рух, неоромантизм, психологічний реалізм, модернізм, емансипація. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Порівняльна характеристика мовних етикетів y контексті англійської та німецької мов на прикладі любовного листування

26 Травня, 2010 року

У сучасній дискурсологічній парадигмі дискурс визначається як складний соціолінгвістичний феномен сучасногo комунікативного середовища, який детермінується його соціокультурними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими чинниками, по-друге, має лінгвістичну та екстралінгвістичну структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який будується впродовж розгортання дискурсу його репродуцентом та інтерпретується його реципієнтом. [2, 3] Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Структурні особливості лексики семантичного поля ділового мовлення

26 Травня, 2010 року

Автор статті розглядає характерні особливості лексики ділового мовлення на основі вивчення структури та властивостей лексико-семантичного поля. Дослідження ділового мовлення полягає у виявленні парадигматичних відношень на рівні лексичних одиниць та мікрополів. Найважливішим внеском у вивченні ділового мовлення в лінгвістиці стала структуризація та категоризація проаналізованих лексичних одиниць в процесі дослідження, головною метою якого став розгляд лексичного поля ділового мовлення не як хаотичного, а як цілісного утворення. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВИХВАЛЯНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

25 Травня, 2010 року

Для нового етапу розвитку лінгвістики, як зазначав М.П. Сусов, характерним є домінування комунікативно-прагматичного принципу при вивчені мовних одиниць. У другій половині ХХ ст. особлива увага приділялася мовленнєвій ситуації у всіх її вимірах, що спричинило справжню революцію в розумінні мови та спілкуванні мовою. Одним з досягнень цієї революції і стала лінгвістична прагматика – наука про використання мови в реальних процесах комунікації. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Специфіка використання тактичних технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради у 2006 році

25 Травня, 2010 року

Дана стаття присвячена вивченню проблематики використання виборчих технологій, що супроводжуються різноманітністю тактичних прийомів. Також звернено увагу на специфічність виборчої кампанії до Верховної Ради у 2006 році, які відбулися на основі пропорційної виборчої системи.

The following article is dedicated to the learning of problem issues of election technologies using, which are accompanied by the variety of tactical methods. The attention is also paid to the specification of the election campaign to Verkhovna Rada of Ukraine in 2006, which was held on the basis of proportional election system. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НАЗВИ ЯВИЩ ПРИРОДИ: З ПОГЛЯДУ СТАТИСТИКИ

25 Травня, 2010 року

За допомогою статистичних методів дослідження аналізуються індивідуально-авторські назви явищ природи в українській поезії ХХ ст. Здійснено частотний аналіз способів творення авторських лексичних інновацій різних частиномовних класів.

Individual author denominations phenomenon natures in the Ukrainian poetry in the ХХ century are analyzed by statistical methods of research. Frequency analysis in the ways of creation vocabulary innovations in different parts of speech. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Психолінгвістичні особливості концепту любові в англомовній картині світу

20 Травня, 2010 року

Мови художньої літератури функціонує як засіб творення естетичної реальності, виявляє творчі можливості та особливості кожного автора. Людина виділяє у світі явищ певні категорії та типи, і саме мова об’єктивує те, як був побачений і осмислений світ людським розумом, який чином він був заломлений і категоризований свідомістю.
Мовознавців давно хвилювало питання когнітивного аналізу концептосфери художнього твору. Способом представлення знань у мові, формам та особливостям функціонування вербалізованих концептів присвячено чимало сучасних досліджень. Зокрема це праці В.Т. Кузнєцова, С.Л. Фесенка. Проте, незважаючи на значну кількість робіт, чимало важливих концептів залишилися поза увагою вчених. До них належить і концепт кохання. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЗАСВОЄННЯ СИНТАКСИСУ

20 Травня, 2010 року

У статті розглянуто роль інтерактивних методів навчання під час вивчення синтаксису, представлено і описано методи і способи їх застосування.
Ключові слова: інтерактивні методи, синтаксис, активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів.
The role of interactive methods of teaching during the learning of syntax were scrutinized in the article, methods and ways of their using were presented and described.
Key words: interactive methods, syntax, intensification of educational and cognitive pupil’s activity. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Роль педагогічного стилю спілкування вчителя у формуванні згуртованості учнівської групи дітей молодшого шкільного віку

20 Травня, 2010 року

У статті здійснений теоретичний аналіз поняття «педагогічний стиль спілкування». Теоретично показано, що між педагогічним стилем спілкування вчителя та згуртованістю учнівської групи дітей молодшого шкільного віку існує взаємозв’язок.
Ключові слова: педагогічний стиль спілкування, згуртованість, міжособистісне спілкування.

В статье сделан теоретический анализ понятия «педагогический стиль общения». Теоретически показано, что между педагогическим стилем общения учителя и сплоченностью учебной группы младшего школьного возраста существует взаимосвязь. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Фактори формування уявлень про образ жінки в представників юнацького віку

20 Травня, 2010 року

У статті аналізуються різні підходи до визначення змісту поняття «образ», на основі чого здійснюється характеристика поняття «образ жінки». Основне значення надається актуалізації уваги на виокремленні основних, відносно сталих факторів формування уявлень про образ жінки в представників юнацького віку.
The article is about the view-point on the women in youth. In the process of getting the determination of women’s character the great has importance the counting of factors which have an influence on the view-point on the women in youth. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ РІДНОЇ МОВИ

20 Травня, 2010 року

У статті аналізуються інтегровані уроки як один із видів нетрадиційних уроків, важливість їх використання у сучасній методиці; визначається різниця між інтеграцією та міжпредметними зв’язками.
Ключові слова: інтегрований урок, міжпредметні зв’язки, міжпредметна інтеграція, бінарний урок.
Computer-integrated lessons as one of types of untraditional lessons, importance of their using in a modern method are examinated in the article; a difference is selected between integration and between subject copulas. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Середній клас у соціальній структурі Україні

17 Травня, 2010 року

У даній статті зроблено спробу визначити, яка роль належить середньому класу в соціальній структурі України та який він має вплив на формування демократичного суспільства. Через самоідентифікацію населення із середнім класом буде прослідковано, яка кількість осіб відносить себе до середнього, нижчого, вищого класу за останні роки.
Актуальність дослідження. Проблема формування середнього класу в Україні останнім часом активно обговорюється фахівцями та експертами. З точки зору профспілок його формування мало б стати пріоритетною державною політикою і локомотивом в реальній розбудові національної економіки. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ОПИС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП «СИМПАТІЯ-ЛЮБОВ» І «СИМПАТІЯ-СПІВЧУТТЯ»

17 Травня, 2010 року

Ця стаття присвячена аналізу лексико-семантичного поля «симпатія» з точки зору як лінгвістики, так і психології. Симпатія є представлена в різних видах емоціональної перехідності і співпереживання, що дозволяє розділити це поняття на такі лексико-семантичні групи як «симпатія-любов» і «симпатія-співчуття» відповідно до різного значеннєвого навантаження.

This article is devoted to the analysis of the lexical-semantic field of the notion “sympathy” from both linguistic and psychological points of view. Sympathy is represented in various types of emotional transition and fellow feeling, which allows dividing this notion into “sympathy-love” and “sympathy-condolence” according to different semantic weight. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Удосконалення та диверсифікація боргової політики України в контексті інвестиційних та інноваційних процесів

17 Травня, 2010 року

В статті визначено та проаналізовано напрями удосконалення боргової політики України в контексті необхідності фінансування інвестиційних та інноваційних процесів за рахунок позикових коштів; розроблено пропозиції щодо розвитку альтернативних, непозичкових інструментів фінансування бюджетних видатків, розширення ролі місцевих запозичень у розвитку регіонів та використання накопичених активів пенсійних фондів як джерел інвестування у пріоритетні для держави напрямки та сфери в Україні.

In the article certainly and directions of improvement of promissory policy of Ukraine are analysed in the context of necessity of financing of processes of investments and innovative due to facilities of loans; suggestions are developed in relation to development of alternative instruments of financing of budgetary charges, expansion of role of the local borrowings at development of regions and use of the accumulated assets of funds of pensions as sources of investing in for the state directions of priorities and spheres in Ukraine. Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

Імідж НАТО в друкованих ЗМІ Республіки Білорусь: контент-аналітичне дослідження

17 Травня, 2010 року

Анотація: у статті обгрунтовується необхідність використання методу контент-аналізу для дослідження різноманітних явищ та процесів. Зроблено контент-аналітичне дослідження іміджу НАТО в друкованих ЗМІ Республіки Білорусь. Наведені висновки про імідж цієї організації в Білорусії.

Annotation: in the article the necessity of using the method of content analysis for research various phenomena and processes was grounded. Content analysis research of the NATO image in print media in Belarus was made. There are conclusions about the image of this organization in Belarus. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю