Функціонування предикативних конструкцій у англомовних текстах художнього та публіцистичного стилів

28 Травня, 2010 року

У статті пропонується розглянути особливості функціонування неособових дієслів англійської мови у художньому тексті та статті публіцистичного стилю. Аналізується моделі граматичної сполучуваності вербалій, поширеність різного типу предикативних структур в залежності від стилю тексту.

The article is devoted to the functional peculiarities of English non-finite forms of the verbs in texts of publicistic and belletristic styles. It also contains an attempt of non-finite grammatical constructions analysis in terms of their frequency in usage in different stylistically colored texts. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Типи магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука

28 Травня, 2010 року

У статті класифіковано особливості магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука, подається аналіз функціонування образу відьми в українській та американській культурі, визначено психологічні типи відьом та охарактеризовано ступінь «прирученості» демонізму.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов

САМОРЕФЛЕКСІЯ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГА

27 Травня, 2010 року

У статті вказується на значення проблеми саморефлексії, як умови покращення процесу професіоналізації психолога. Подане обґрунтування тез про те, що саморефлексія відіграє важливе значення при формуванні та розвитку спеціальних здібностей, як компонентів процесу професіоналізації. Визначається ряд умов, що впливають на сам процес розвитку рефлексивних навиків.

В статье указывается на значение проблемы саморефлексии, как условия улучшения процесса профессионализации психолога. Подано обоснование тезисов о том, что саморефлексия играет важное значение при формировании и развитии специальных способностей, как компонентов процесса профессионализации. Определяется ряд условий, которые влияют на сам процесс развития рефлексивних навыков. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Порівняльний лексико-стилістичний аналіз кінодискурсу

27 Травня, 2010 року

У статті йдеться про сучасний кінодискурс та його характерні риси в умовах глобалізованого світу. Автор робить спробу проаналізувати явище кінодискурсу як особливого виду дискурсу та з’ясувати властиві йому лексико-стилістичні ознаки на прикладі лексики англомовного художнього фільму, а також у порівнянні із лексичними і стилістичними засобами літературного дискурсу на прикладі екранізованої книги. На основі порівняльного лексико-стилістичного аналізу показані спільні та відмінні риси досліджуваних дискурсів.

The article is dedicated to modern cinematographic discourse and its peculiarities in the conditions of globalized world. The author makes an attempt to analyze the phenomenon of cinematographic discourse as a special kind of discourse. Besides, the article contains an investigation of lexico-stylistic devices in adapted English film comparing to the devices appearing in the book which was adapted. The common features and differences between the two discourses are revealed in the process of lexico-stylistic analysis. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Лексико-семантичні аспекти молодіжного сленгу англійської мови

27 Травня, 2010 року

Вступ

Сучасні індустріально-розвинуті спільноти належать до динамічних, до тих, що швидко змінюються, а тому мова, точніше її словесна оболонка, в подібних спільнотах дуже рухлива, у результаті чого за період життя одного покоління її словниковий склад зазнає серйозних змін не лише в сенсі збільшення або зменшення обсягу, але й у сенсі зміни цілих блоків слів і словосполучень на інші, можливо, навіть близькі за значенням, але різні за звучанням. Крім того, суспільство сучасної культурно-історичної епохи являє собою рухливу систему, що включає в себе безліч субкультурних утворень, кожне з яких має власну специфічну лексику, власний сленг. При цьому слід зазначити, що субкультури не є абсолютно замкнутими, ізольованими утвореннями, і будь-яка сучасна людина належить одночасно до декількох субкультур. Це призводить до того, що субкультурна сленгова лексика стає не “закритою” й зрозумілою лише вузькому колу людей, що входять у конкретну культуру, а проникає і взаємодіє з так званою літературною мовою. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Глобалізація як чинник світової гегемонії США

27 Травня, 2010 року

Анотація. У статті вивчено теоретико-методологічні засади дослідження глобалізації, досліджено вплив глобалізації на становлення світової гегемонії США, місце та роль США у сучасних глобалізаційних процесах. Досліджено глобалізаційні процеси сучасного світу, визначено місце США на світовій арені як світового гегемона.

На основі досліджених даних проаналізовано технології впливу Сполучених Штатів Америки на поведінку міжнародних акторів, систему інформаційної політики США. Досліджено фактичну мету боротьби США за мир та стабільність у світі, суть американської гегемонії, а також вплив світової гегемонії США на Україну.

Annotation. In the article it is studied methodological principles of research of globalization, investigational influence of globalization on becoming of world hegemony of the USA, place and role of the USA, in modern globalization processes. Investigational globalization processes of the modern world certainly place of the USA on a world arena as world predominant power.

On the basis of investigational information technologies of influence of the United States of America are analyses on the conduct of international actors, system of informative policy of the USA. Investigational actual purpose of fight of the USA for peace and stability in the world, essence of American hegemony, and also influence of world hegemony of the USA, on Ukraine. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Методологія дослідження ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад в Україні

27 Травня, 2010 року

У статті розкрито підходи до дослідження ефективності діяльності виконавчих комітетів міських рад.

The article is dedicated to the approaches of investigation of Executive Committees effective activity. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Питання базування Чорноморського Флоту РФ на території Криму в контексті українсько-російських відносин

27 Травня, 2010 року

У статті досліджуються основні проблеми базування Чорономорського флоту РФ, аналізується нинішній стан та механізми вдосконалення державного контролю за військовою присутністю іноземної держави на території України.

This article investigates the main problems based Choronomorskoho Fleet analyzed the current state and mechanisms to improve state control over the military presence of foreign states in Ukraine. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Стан громадянського суспільства в Західній Україні ( на прикладі Рівненської області)

27 Травня, 2010 року

Анотація: у статті  розкриваються основні аспекти стану громадянського суспільства в Рівненській області, подається сучасна методика оцінки розвиненості громадянського суспільства,  розроблена в межах проекту міжнародної організації CIVICUS – Всесвітній альянс за громадську участь.   Дослідження завершується наданням рекомендацій щодо вдосконалення функціонування громадянського суспільства на місцевому рівні. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Імпресіоністичний пейзаж та його роль у новелах М. Коцюбинського

27 Травня, 2010 року

У статті розглядаються особливості імпресіоністичного пейзажу та основні прийоми його змалювання у прозі М. Коцюбинського. Пейзажі, які використовуються у художніх творах цього автора, тлумачаться у їх зв’язку із головними ідеями прози.

The peculiarity of impressionistic landscape and main methods of their realization in descriptions of the prose written by M. Kociubynskyi are being analyzed in the article. Landscapes which are used in the belletristic works by the writer are showed in their correlations with the underlying ideas of the prose. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Громадські організації в розвитку громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи

27 Травня, 2010 року

У статті розглядаються актуальні питання діяльності громадських організацій в Україні та наголошується на їх важливості у суспільному житті. Крім того, зосереджується увага на динаміці та розширенні сфери діяльності громадських організацій, які є свідченням рівня розвитку громадянського суспільства. Також аналізуються проблеми в діяльності громадських організацій та пропонуються шляхи їх вирішення. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

26 Травня, 2010 року

Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності проблеми міжнародної інформаційної безпеки та ролі Сполучених Штатів Америки у глобальних інформаційних процесах. Також подається опис системи інформаційного забезпечення державної політики США та дипломатії інформаційної експансії як «американського» виду публічної дипломатії.

Article is devoted to uncovering the essence of the concept of international information security and the role of USA in the global information processes. Also served description of the system of the information security in the US policy and the diplomacy of the information expansion as the «American» of the public diplomacy.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

26 Травня, 2010 року

Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності поняття міжнародної інформаційної безпеки та процесів, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки, та основних загроз у сучасних міжнародних інформаційних відносинах. Подається опис та характеристика основних моделей міжнародної інформаційної безпеки. Також увага акцентується на глобальній проблемі сучасності, яку породжує феномен інформації. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ВИЗНАЧЕННЯ КОНФІГУРАЦІЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ТРИКУТНИКА НАГАЯМИ

26 Травня, 2010 року

У статті досліджується партійна система України за допомогою кількісних методів, а саме трикутника Нагаями та  ефективного числа політичних партій парламентського рівня. Розглядаються теоретичні аспекти методології, запропонованої західними вченими. Аналізуються особливості трансформацій партійної системи України, в період парламентських виборів 1994, 1998, 2002, 2006 та 2007 років. Описується сучасний тип української багатопартійності та робиться спроба простежити тенденцію щодо майбутніх змін на шляху консолідації партійної системи України. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ДИХОТОМІЯ АВТЕНТИЧНОСТІ/НЕАВТЕНТИЧНОСТІ НА РІВНІ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ В. ПІДМОГИЛЬНОГО І М. ХВИЛЬОВОГО АНОТАЦІЯ

26 Травня, 2010 року

У статті подано інтерпретацію прозового доробку відомих українських письменників В. Підмогильного і М. Хвильового у ключі екзистенціалістської парадигми. Для контекстуального порівняння у рамках загального літературного процесу використано роман маловідомого письменника Л. Скрипника “Інтелігент”, який сприяє з’ясуванню проблеми, хоча і не репрезентує екзистенційного осмислення людини і світу. Поняття автентичності/неавтентичності, взяте у ширшому філософському і літературному аспекті, відображається за допомогою поглядів С. К’єркегора, М. Гайдеґґера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Х. Ортеги-і-Гасета. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації


Публікація статті Опублікувати свою статтю