Лексико-стилістичні засоби вираження образного простору поезії Джорджа Гордона Байрона

3 Червня, 2010 року

У статті розглянуто особливості вживання лексико-стилістичних засобів у поезії Дж. Гордона Байрона,  зокрема, подається аналіз прикладів синонімів, антонімів та фразеологічних одиниць. Визначено роль мовних фігур у формування неповторного стилю автора.

The article is devoted to the lexico-stylistic devices and peculiarities of their usage in George Gordon Byron’s poetry. Besides, the article contains the examples of synonyms, antonyms and phraseological units and their analysis. It also defines the role of the language devises in building of the unique style of the author. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Особливості міжособистісного спілкування в групах

3 Червня, 2010 року

Стаття присвячена культурним, гендерним, психологічним та особистісним властивостям використання вербальних та невербальних засобів комунікації в процесі міжособистісного спілкування у групах. У ній розглянуто види і роль лінгвістичних та паралінгвістичних компонентів у комунікативній діяльності групи.  Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Психологічні аспекти сприйняття рекламного образу

2 Червня, 2010 року

У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорожчою річчю. Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або ж навпаки – щоб надати її суспільству. Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі, як інформація про певний виріб, а у найширшому значенні цього поняття – як засіб інформування, переконання, впливу і маніпуляції. Через рекламу її творці намагаються не тільки представити товар, а й нав’язати його, не тільки інформувати суспільство, а й керувати ним. Звісно ж, що там, де обертаються великі гроші (а виробництво реклами є надприбутковим), не завжди зважають на засоби досягнення мети. Але іноді безграмотна реклама може негативно впливати на психіку адресатів і навіть травмувати її. До того ж, мало враховується те, що ефекту можна досягнути не лише змістом і зовнішнім виглядом реклами, а й іншими засобами. Важливе значення відіграє місце реклами в матеріальному й інформаційному просторі, форма надання, супровід додатковими факторами, час пред’явлення та інше. Кожен зі способів презентації рекламної продукції має свої певні переваги в кожному з вище перерахованих факторів.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Концептуалізація і мовна картина світу

1 Червня, 2010 року

Когнітивний підхід до вивчення  мови стає сьогодні надзвичайно популярним  і досить перспективним.  Вченим-лінгвістам стало зрозуміло, що мова людини  є значно глибше, більше і ширше, ніж  її  орфоепічна,  лексико-семантична , синтаксична системи.  Так Т.Б. Алісова  стверджує, що мова має тіло і дух [ 1, с.50]. Тіло — це те матеріальне, що ми можемо бачити, чути; духовне заховане в глибинах  історико-етимологічних та лексико-семантичних лабіринтів та  національно – культурних особливостях  етносу. Матеріальне  піддається вивченню; духовне передається з покоління в покоління на ментально-когнітивному рівні і є  досить  важким для сприйняття представником іншомовного етносу. Видимий світ є певним символом, ієрогліфом, таємничим текстом, який віщує про його Творця, несе певну інформацію про Нього. Весь світ — інформація, закладена в нього Богом і потенційно доступна для прочитання людиною. Однак для цього слід оволодіти навичками  символічного прочитання, з допомогою  якого за буквальним, фактичним виявляється символічне, сокровенне, знак вічного, духовного, божественного [ 2, с. 81 ]. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах

31 Травня, 2010 року

Робота представляє собою дослідження в сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт ШЛЯХ та особливості його функціонування в англійській, французькій та німецькій лексиці. В роботі розглядаються та аналізуються фразеологічні одиниці на позначення шляху в системі англійської, французької та німецької мови а також виокремлюються та розглядаються субфрейми фрейму ШЛЯХ. Визначено сферу застосування та можливі шляхи використання результатів дослідження та осмислено поняття «концепт» у складі сучасної наукової парадигми, окреслено співвідношення понять «фрейм» і «концепт» в когнітлогії. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Діалектизми у книгах Джуан Роулінг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната”

31 Травня, 2010 року

У цій статті розглядаються особливості вживання діалектизмів у книгах Джуан Роулінг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната”, а також подаються приклади використання та класифікація цих діалектизмів. Також у статті проаналізовані характерні риси діалекту Вест Кантрі на основі лексичних та граматичних відмінностей від стандартної англійської мови. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Система засобів і прийомів психологічного зображення героїв у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“

31 Травня, 2010 року

У статті розглядаються засоби та прийоми психологічного зображення героїв у  романі Івана Франка „Для домашнього огнища“, аналізується методика психологічного розгляду характерів, з’ясовується специфіка відображення складних внутрішніх переживань героїв. Стаття розкриває новаторство Івана Франка у введенні в українську літературу методики розкриття складної психології персонажів і пов’язаних із нею прийомів психологізації. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації, Усі

Особливості інтеграції Хорватії до Європейського Союзу: уроки для України.

31 Травня, 2010 року

Європейська інтеграція є доволі складним соціально-політичним  явищем, яке передбачає не лише інтеграцію України в міждержавні структури, а й розвиток відносин з усіма країнами Заходу. На нашу думку,  Хорватія має схожу з Україною інтеграційну передісторію, і може слугувати хорошим прикладом для нашої держави. У статті досліджено особливості євроінтеграційного курсу Хорватії, та відповідно розроблені  рекомендації для покращення інтеграційних кроків України.

European integration is sufficiently the difficult socio-political phenomenon, which foresees not only integration of Ukraine in intergovernmental structures, but also development of relations, with the entire countries of the West. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

“АРАБЕСКИ” — КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ СТИЛЬОВОЇ МАГІЇ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

31 Травня, 2010 року

Стаття присвячена дослідженню одного із найдосконаліших творів Миколи Хвильового під назвою “Арабески”. Головну увагу приділено виявленню рис імпресіонізму в новелі, дослідженню внутрішньої дискусійності твору та літературознавчому його аналізу.

Ключові слова: імпресіонізм, художній світ, орнаментальність, конфлікт, символічний ряд, потік асоціацій, екзистенційні мотиви, внутрішній світ героя, пейзаж. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

БІБЛІЯ ПРО МАТЕРИНСТВО ЯК ДАР БОЖИЙ

31 Травня, 2010 року

В статті проведений аналіз текстів Святого Письма, які висвітлюють тему материнства і ключові сторони буття жінки-матері, та розкриваються основні аспекти реалізації материнства в сучасному суспільстві.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ЖІНКИ ЯК ДРУЖИНИ НА СТОРІНКАХ СВЯТОГО ПИСЬМА

31 Травня, 2010 року

Стаття присвячена дослідженню біблійних текстів про роль та призначення жінки в християнстві, та визначення ідеалу жінки як дружини в шлюбі в сучасному суспільстві через призму Святого Письма.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

ПРОБЛЕМА САМОГУБСТВА В СВІТЛІ БІБЛІЙНОЇ ЗАПОВІДІ «НЕ ВБИВАЙ»

31 Травня, 2010 року

У статті подається інформація про історію суїциду, а також статистика цього явища в сучасному суспільстві; розглядаються основні проблеми самогубства, з’ясовуються механізми, причини та прояви суїцидальних намірів, та досліджується  проблема самогубства в світлі біблійної заповіді «не вбивай».

Читати далі…

Гуманітарний факультет

АБОРТИ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

31 Травня, 2010 року

У статті розглядається одна з основних руйнівних насильств особистості і суспільства – аборт. Розкриваються беззаперечні аргументи проти абортів як з правової та медичної точки зору, так і через призму біблійної заповіді «не вбивай».

Читати далі…

Гуманітарний факультет

THE ROLE OF TESTING-EFFECT IN A LONG-TERM MEMORY

29 Травня, 2010 року

У даній статті розглядається роль ефекту тестування у довготривалій пам’яті. На сьогодні досить часто у педагогічній та когнітивній психології постає питання навчальної діяльності особистості, її успішності та ефективності. Опираючись на попередні дослідження ми дослідили 4 навчальні стратегії, які при підготовці апріорі використовують студенти. Одна із даних навчальних стратегій включала у себе часте тестування, що передбачає краще запам’ятовування. За проведеним дослідженням було виявлено позитивний та ефективний вплив тестування на навчальну діяльність особистості та на якість її запам’ятовування. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Контрастивні характеристики заперечних операторів no та not

28 Травня, 2010 року

Вступ. Багатоаспектність категорії заперечення дозволяє розглядати цю універсальну мовну категорію як логіко-граматичну (О.І.Шендельс, К.В.Ламіна, В.М.Бондаренко, Е.І.Левінтова, С.А.Ференець та ін.), модальну (О.В.Бондарко, Н.О.Слюсарева, М.О.Таривердієва, І.А.Басарія та ін.), комунікативно-прагматичну (А.Д.Бєлова, Р.М.Фахретдинов та ін.), функціонально-семантичну (В.Г.Гак, В.М.Бурчинський, О.М.Голованова, Н.Ю.Головченко та ін.). Це свідчить також про поліфункціональність категорії заперечення, яка здатна взаємодіяти з іншими універсальними категоріями, виконуючи властиві їм функції[3, 6]. Таким чином, заперечення, як і будь-яка універсальна категорія, не тільки підтримує існування мови як системи, але й наповнює її новими формами з новими категоріальними значеннями. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю