Архів

Архів ‘Студентські публікації’ факультет

Невербальні засоби ділового спілкування

24 Травня, 2012 року

Ділове спілкування є необхідною частиною людського життя та важливим видом відносин між людьми. Цей процес дуже багатогранний, він реалізується в різноманітних формах. Складовим елементом будь-якої мовної комунікації, зокрема ділової, поряд із власне мовним знаком є ​​невербальний сигнал. Знання мови жестів і рухів тіла дозволяє не тільки краще розуміти співрозмовника, а й є запорукою успішних ділових відносин.

Business communication is a necessary part of human life and an important kind of human relations. This process is very versatile, it is implemented in various forms. Integral element of any verbal communication, including business communication, along with its language signs is non-verbal signals. Knowledge of gestural language and body movements helps not only better understand the interlocutor, but also is the key to successful business relationships.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов , , , , , , ,

Лексичнi oсoбливoстi вираження гендерних стереoтипiв

24 Травня, 2012 року

Стереoтип вислoвлює звичне ставлення людини дo якoгo-небудь явища, щo склалoся пiд впливoм сoцiальних умoв i пoпередньoгo дoсвiду. Гендернi стереoтипи являють сoбoю культурнo i сoцiальнo oбумoвленi думки прo якoстi, атрибути i нoрми пoвoдження представникiв oбoх статей i їхнє вiдoбраження в мoвi.

Stereotype advances a normal human attitude to any phenomena that were formed under the influence of social conditions and former experience. Gender stereotypes are cultural and social thoughts about quality, attributes and standards of behavior of both sexes and its reflection in language.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов, Факультету романо-германських мов , , , , , ,

Захист інформації про особу (персональних даних) в законодавстві України

15 Травня, 2012 року

Анотація: В даній статті здійснено аналіз чинного законодавства в частинi врегулювання вiдносин стосовно захисту інформації про особу (персональних даних).

Annotation: This article analyzes the applicable law in part settlement of relations concerning the protection of personal information (personal data).

Постановка проблеми:  Значний прогрес в сфері інформаційних технологій, зокрема в сфері розробки та впровадження програмного забезпечення, активність у формуванні баз персональних даних надзвичайно загострили проблему захисту приватного життя фізичних осіб та захисту інших основних прав і свобод людини. Забезпечення захисту інформації про особу (персональних даних) на сьогоднішній час потребує неабиякої уваги, перш за все з точки зору змісту таких понять як персональні дані, їх суб’єкти, реєстрація персональних даних, ідентифікаційний номер та ідентифікація даних. Так, високорозвинуті технології обробки даних в автоматизованих системах дають можливість швидко накопичувати, обробляти, зберігати та поширювати значні обсяги різноманітних відомостей. У зв’язку з цим є реальна загроза контролю за всіма аспектами суспільного та особистого життя, для несанкційованого доступу до відомостей, які за своїм характером призначаються для обмеженого кола осіб і можуть завдати шкоди особі, суспільству чи державі.

Читати далі…

Правничого факультету , , , , ,

Боргова політика в Україні

15 Травня, 2012 року

На сьогоднішній день питання державного боргу є досить актуальними, оскільки він тісно вплетений в економічну систему країни, пов’язаний з соціальними і політичними процесами. Наявність державного боргу, його розміри, розміщення i методи погашення прямо чи опосередковано впливають майже на всі сторони економічного життя держави, такі як: дефіцит державного бюджету, розмір грошової маси в обігу, що визначає темпи інфляції, звуження або розширення сукупного попиту і пропозиції та інші.

Читати далі…

Економічного факультету ,

Ефективність фіксальної політики у державному регулюванні економіки

14 Травня, 2012 року

 

Актуальність даної проблематики полягає в тому, що в сучaсних ринкових умовaх держaвa відповідaльнa зa економічний стaн. Вплив держaви здійснюється зa допомогою фіскaльної політики, тобто регулювaнням доходів тa видaтків  бюджету. В умовaх переходу до ринкової системи господaрювaння методи фіскaльної політики мaють чи не нaйбільш вирішaльний вплив нa зростaння економіки. Особливим чином це стосується крaїн, у яких чaсткa держaвного сектору в економіці є знaчною. Тaкa ситуaція нaявнa нa дaний чaс і в Укрaїні. Проблема податків і видатків цікавила багатьох економістів, зокрема: меркантилістів, А. Сміта, Д. Рікарда, А. Канара, А. Лафера, економічних дирижистів та ін. Однак, найбільший вплив в теорії державного регулювання здійснив Дж. Кейнса. Головною метою, яку ставив перед собою Кейнс – збільшення ефективного попиту. Він вважав, що недостатність ефективного попиту можна усунути лише через сучасну фіскальну політику, а не через автоматичні стабілізатори економіки. Дж. Кейнс твердив, що в економіці може досягатися макроекономічна рівновага, але, водночас існуватиме велике безробіття, інфляція.

Читати далі…

Економічного факультету , , , , , ,

Етнічна ідентичність студентів в контексті рефлексивності

14 Травня, 2012 року

У статті вказується на значення проблеми етнічної ідентичності в контексті рефлексивності. Подане обґрунтування тез про те, що рефлексивність відіграє важливе значення у вираженні етнічної ідентичності студентів. Визначаються компоненти етнічної ідентичності та рівень їх вираження в залежності від рівня рефлексивності студентів.
The article highlights the importance of issues of ethnic identity in the context of reflexivity. Filed justification thesis that reflexivity plays animportant role in terms of ethnic identity of students. Definedcomponents of ethnic identity and their level of expression dependingon the level of reflexivity students.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Партійна система України: визначення рівня націоналізації

13 Травня, 2012 року

Анотація. У роботі досліджено рівень націоналізації політичних партій та партійної системи України загалом. Основну увагу зосереджено на виявлені тенденцій процесу націоналізації партійної системи України.

Постановка проблеми. На сьогодні існує чимало недосліджених аспектів функціонування інституту політичних партій. До таких можна віднести націоналізацію партійної системи, як індикатора конкуренції політичних партій на рівні адміністративно-територіальних одиниць країни. Якщо в західній партології вчені аналізують рівень націоналізації партійних систем, наприклад, країн Північної та Південної Америки, Центрально-Східної Європи, Африки, то українські вчені залишили цю тему поза увагою: не досліджується рівень націоналізації партійної системи та політичних партій в порівнянні з іншими країнами.

Метою дослідження є визначити рівень націоналізації партійної системи України.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту , , , ,

Визначення поняття «найманець» в міжнародно-правових актах універсального характеру

14 Липня, 2011 року

У статті здійснено характеристику поняття «найманця» у міжнародному кримінальному праві, а також дано аналіз положень міжнародно-правових актів універсального характеру, що стосуються даного питання.

Читати далі…

Правничого факультету

Особливості вживання висловлень ввічливості представниками українського та американського суспільства

16 Червня, 2011 року

Стаття присвячена дослідженню залежності мовних процесів від соціальних, а в особливості, впливу соціального статусу мовця на використання слів ввічливості. У дослідженні проводиться детальний аналіз стратифікації населення України та США з одного боку та особливостей вживання висловлень вибачення, подяки та прохання з іншого.

Читати далі…

Факультету міжнародних відносин

ФО бізнес мовлення як засіб вербалізації мовної картини світу людини

16 Червня, 2011 року

Стаття присвячена дослідженню ролі бізнес мовлення  у веденні ділових відносин. Головна увага зосереджена на  вивченні специфіки фразеосемантичного поля бізнес мовлення та його семантичній класифікації. У дослідженні проаналізовані основні комунікативно-експресивні функції ФО та їхня роль  у відображенні картини світу англомовного соціуму у мовленні.

Читати далі…

Факультету міжнародних відносин

Юридична природа транснаціональних корпорацій: організаційно-правова форма

16 Червня, 2011 року

У статті досліджено юридичну природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано сутність їх складових частин, характер зв’язків між ними, юридичне оформлення таких зв’язків та організаційно-правову форму ТНК загалом.

Читати далі…

Правничого факультету

Перевищення меж крайньої необхідності: проблеми законодавчого визначення

22 Травня, 2011 року

У статті порушено  проблему визначення правомірності крайньої необхідності та розв’язання проблеми перевищення меж заподіяння шкоди при цьому стані. Аналізуються особливості регламентації крайньої необхідності у чинному Кримінальному кодексі України та питання кримінальної відповідальності особи за перевищення меж крайньої необхідності.

Читати далі…

Правничого факультету

Аналіз ФО із компонентом-прикметником на позначення поняття «великий» в англійській та німецькій мовах

18 Травня, 2011 року

Мові притаманна постійна мінливість її лексичного складу. Він безпосередньо відображає життя народу й постійно змінюється, поповнюється новими словами, оновлюється. У процесі вивчення мови велику роль відіграє знання семантики слова та сталих словосполучень. Вивчення фразеологізмів як мовних одиниць є прерогативою науки фразеології, що стала предметом дослідження таких вчених, як Ш.Баллі, В.В.Виноградов, О.І.Смирницький. Інші дослідники-фразеологи Н.Н.Амосова, А.ВКунін, І.І, О.М.Бабкін, Л.Г.Скрипник, К.М.Тищенко запропонували оригінальніші класифікації фразеологізмів.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов

ПОЛІТИКА ЯК СТРИПТИЗ ДЛЯ БІДНИХ … Сурмяк-Козаренко Олена. Гола, боса і в вінку. – Тернопіль: Джура, 2010. – 176 с.

12 Квітня, 2011 року

Спочатку інтригує сам жанр твору – ”політичний стриптиз”. А зі звороту книги дізнаємося, що ”… політика – це та ж проституція …”

Здавалося, що рамки гри окреслені та нічого нового вже неможливо добавити. “Інна мовчала. Вона давно зрозуміла, що в цій державі все абсолютно замішане на політиці” (с. 16). Читати далі…

Факультету романо-германських мов

Благодійні товариства у міжвоєнному Острозі

29 Березня, 2011 року

Перш за все, варто відзначити, що в Острозі у міжвоєнний період не припиняли функціонувати такі осередки культурного життя як братства. Братство імені князів Острозьких (утворилося у1909 році) – просвітницьке і краєзнавче товариство, що визначило своєю метою збереження, реставрацію, вивчення і популяризацію пам’яток Острозької старовини, заснувало у 1916 році історичний краєзнавчий музей. Воно стояло біля витоків відродження Острога. Історико – культурний заповідник– спадкоємець справ Братства імені князів Острозьких – оберігає пам’ять про дев’ять віків історії міста.

Читати далі…

Гуманітарного факультету


Публікація статті Опублікувати свою статтю