Архів

Архів ‘Студентські публікації’ факультет

Особливості створення іміджу українського політика на прикладі кандидата у президенти Арсенія Яценюка

8 Червня, 2010 року

Імідж є надзвичайно складним феноменом, який створюється на ґрунті надто специфічного сплетіння інформаційних, емоційних і діяльнісних чинників. Це поєднання раціональних та ірраціональних чинників впливу на суспільну та індивідуальну свідомість потребує комплексного, системного підходу до вивчення цих проблем на основі використання як наукових методів політологічних і соціопсихологічних досліджень, так і творчих методів. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Способи творення авторських неологізмів у романі Дж. Орвелла «1984»

8 Червня, 2010 року

У цій статті розглянуто авторську лексику, виявлену у романі Джорджа Орвела «1984». Насамперед, у статті висвітлено способи творення авторських неологізмів та особливості їхньої семантики. Ключові слова: Новомова, способи творення слів, основоскладання, акроніми, суфіксація, префіксація, абревіація, лексикологія, множина. This article deals with the author’s vocabulary in the novel ‘1984’ by George Orwell. The article explains the ways of creating the author’s neologisms and the peculiarities of their meanings. Key words: Newspeak, ways of word building, compounds, acronym, suffixation, prefixation, abbreviation, plurality, lexicology. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ З 1998 ПО 2007 РР. ТА ПОЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНИ

7 Червня, 2010 року

В даній роботі описані результати виборів до Верховної Ради України з використанням пропорційного елементу у 1998 та 2002рр. та пропорційної системи у 2006 та 2007рр. Також у цій статті визначений ступінь поляризації України та його динаміка.

In the following article there has been described the results of the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine with the usage of the proportional element in 1998 and 2002 and proportional system in 2006 and 2007. Also there has been defined the level of polarisation of Ukraine and its dynamic.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ ВІД 8 ГРУДНЯ 2004 РОКУ ТА МІСЦЕ В НІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

7 Червня, 2010 року

У даній статті визначено головні недоліки функціонування системи поділу влади в Україні після внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року. Розглянуто роль Верховної Ради України у політичній системі країни після внесення даних змін та її місце у взаємовідносинах з вищими органами державної влади.

There were considered the main defects of functioning of the system of  the division of power after introducing alterations into Constitution from the 8th December, 2004. The role of Supreme Soviet in the political system of Ukraine was considered after these alterations and the importance of it in relations between state jurisdiction.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

7 Червня, 2010 року

Анотація. У статті проаналізовано чинний Закон «Про мови в Українській РСР» та його роль у становленні державної мовної політики в Україні, охарактеризовано базове законодавство щодо мовної політики України, досліджено статус державної (офіційної) мови в Україні, визначені проблеми деформованості мовної ситуації в Україні та доведена необхідність та перспективи прийняття нового Закону про мови в Україні.

Annotation. In the article Law in force is analysed «About languages in Ukrainian SSR» and his role in becoming of public linguistic policy in Ukraine, a base legislation is described in relation to the linguistic policy of Ukraine, investigational status of official language in Ukraine, certain problems of deformity of linguistic situation in Ukraine and well-proven necessity and prospects of passing a new Act about languages in Ukraine.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Опис лексико-семантичного поля та його характеристика на прикладі вживання лексеми “courage”

4 Червня, 2010 року

Статтю присвячено опису лексико-семантичного поля та його характеристиці із поданням прикладів пов’язаних із лексемою “courage” та її похідних.

The article is devoted to the description and analyze of the Lexico-semantic structure with examples related to the notion such as “courage” and its field. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Концепт страху в науці та вираження його із застосуванням лексико-семантичного поля за для змалювання рис людського характеру

4 Червня, 2010 року

Статтю присвячено опису концепту страху в науці та його прояву у лексико-семантичних полях із метою передачі рис людського характеру.

The article is devoted to the description of the concept of “fear” in the science and it’s functioning in a Lexico-semantic structure, purposely to convey people’s features of character. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Повноваження територіальних громад в Україні

4 Червня, 2010 року

В статті розглядається досвід становлення дієздатних територіальних громад й створення повноцінної системи місцевого самоврядування та утворюваними самоврядними структурами повноважень з урахуванням національних, історичних, культурних та інших традицій не лише в Україні, ай і за її межами. Аналізується ряд особливостей щодо обсяго, діапазону та правової природи повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Розвиток регіональної управлінської еліти Рівненської області в трансформаційний період

4 Червня, 2010 року

Розвиток регіональної управлінської еліти Рівненської області в трансформаційний період

В ході написання даної статті було досліджено наскільки є ефективною діяльність управлінців Рівненської області. Як висновок, можна сказати,що їх діяльність є задовільною. Про це свідчать результати проведеного нами соціологічного дослідження. Близько 60% опитаних визначили діяльність управлінської еліти області як неефективну, як таку, що не сприяє розвитку області та задоволенню інтересів жителів області. Також близько 50% респондентів висловили думку про те, що сучасні управлінці області й досі послуговуються старими, радянськими методами управління. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Логіко-семантичні засади дослідження сенсу етики в умовах глобалізованого суспільства

4 Червня, 2010 року

На шляху до європейської інтеграції Україна все помітніше відчуває дію глобалізаційних процесів. Наслідки глобалізації можна побачити в усіх сферах життєдіяльності сучасної людини. Поряд із глобалізацією економіки й політики не менш драматичні зміни відбуваються у соціокультурній сфері. На фоні боротьби між двома діаметрально протилежними підходами у розв’язанні морально-етичних проблем – натуралістичним і релігійним – сучасна етична думка демонструє прагнення світового співтовариства до створення нової універсальної теорії моралі. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Етичні проблеми в епоху технологій

4 Червня, 2010 року

Стаття присвячена дослідженню глобальних суспільних наслідків розвитку технологій на межі ҲҲ-ҲҲΙ століть. Будь-яка відповідальність по відношенню до природи похідна від відповідальності перед людством. В роботі аналізуються блага, одержувані людиною від навколишнього середовища та моральні зобов’язання перед майбутніми поколіннями.  Аналізується традиційний підхід християнської Церкви до питання влади людини над землею. Наголошується повага до всіх форм життя. Розглядаються екологічні цінності з позицій релігії. Охорона навколишнього середовища представлена в біблійному контексті. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Перспективи еволюції політичного режиму в Туркменістані в період президентства Гурбанкулі Бердимухамедова

4 Червня, 2010 року

Туркменістан належить до групи посткомуністичних країн, в яких після розпаду Радянського Союзу встановились автократичні режими. На нашу думку політичний режим Туркменістану має тенденцію до змін з приходом нового президента. В статті буде здійснений аналіз політики Г. Бердимухамедова, та можливі перспективи трансформації політичного режиму Туркменістану. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Інститут політичної опозиції в умовах авторитарного режиму в Білорусії

4 Червня, 2010 року

Одним з головних елементів політичної системи є наявність політичної опозиції, яка критикує рішення діючої влади. Безперечно, законодавче регулювання та методи діяльності політичної опозиції відмінні в різних державах, але будь-яке демократичне суспільство передбачає можливість незгоди із рішеннями уряду та право на отримання статусу влади легальним шляхом, тоді як у не демократичних суспільствах, опозиція як інститут може бути відсутнім взагалі. Білорусія – країна з авторитарним режимом з наявною опозицією. У статті здійснено дослідження інституту політичної опозиції Білорусії, його особливостей, умов існування та стану інституалізації. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Аналіз рівня інтенсивності прояву євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та Швеції

4 Червня, 2010 року

В даній статті проаналізовано особливості та характерні риси євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та Швеції. Порушується питання про причини підтримки євроскептицизму населенням та рівень їхньої задоволеності членством національної країни в Європейському Союзі. Визначаються причини поширення євроскептичних настроїв в усталених демократичних державах, а також особливості трактування явища євроскептицизму у вищезазначених країнах. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Cтан середнього класу в місті Острог

4 Червня, 2010 року

В даній статті було досліджено середній клас на місцевому рівні, на прикладі міста Острог  Рівненської області. За  допомогою соціологічного  методу (анкетування) та аналізу статистичних даних було  досліджено його сучасний стан. Отримані результати свідчать про те, що  проблема становлення  українського середнього класу полягає у тому, що частина населення ідентифікує себе з цим прошарком, але реально не відповідає основним критеріям визначення. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю