Архів

Архів ‘Студентські публікації’ факультет

Імідж держави на міжнародній арені: інформаційний аспект

23 Червня, 2010 року

Дана робота присвячується розгляду питання іміджу держави на міжнародній арені, чинників, які впливають на його формування. До уваги беруться особливості інформаційної складової іміджу держави. Звернено увагу на основні прийоми і засоби формування іміджу, а також  вплив інформаційних технологій і засобів масової комунікації на створення того чи іншого образу держави.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Вплив феміністичних ідей на формувуання іміджу жінки-політика

21 Червня, 2010 року

З розвитком сучасних політичних, соціологічних та психологічний наук потреба у детальнішому вивченні таких явищ як фемінізм зростає. Дослідження його впливу на імідж політиків є необхідним тому що, конструктивне поєднання гендерних ролей в політичній діяльності, пропорційна представленість в ній лідерів жіночої і чоловічої статей суттєво збагачує суспільство,  стимулює  його творчу енергію, оптимізує процес прийняття  рішень в  інтересах різних соціальних груп. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Порівняльний аналіз цінностей організаційної культури компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal» як основи їхньої конкурентної переваги

15 Червня, 2010 року

Суспільство здійснює винятково важкі, багато в чому суперечливі, але історично неминучі і необоротні зміни. Дуже важливі ці зміни для організації, яка складає основу світу менеджеpів, що фоpмують її культуpу. Порівнюючи організації, можна стверджувати, що вони відрізняються за атмосфеpою, методами виконання pоботи, ступенями активності, індивідуальними цілями – і всі ці фактоpи залежать від істоpії оpганізації, її тpадицій, положення, технології виробництва. Організаційна культура з базовими цінностями організації – це цемент, що скріплює внутрішні сили організації. Сьогодні бізнес у світі став орієнтованим не лише на прибуток, а гроші як самоціль перестали розглядатися лідерами ринку. Керівники почали говорити про зміни у світі через зніми у бізнесі, змінилося ставлення працівників до роботи і очікування від неї, а компанії об’єднують не лише спільні цілі і можливість заробітку, але й спільні переконання і цінності [5, c. 14]. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кримінологічне дослідження складу злочину шахрайство

11 Червня, 2010 року

Анотація: у статті на основі вироків суду у справах про шахрайство, досліджені суб’єкт, частково об’єктивну сторону, територіальні особливості, кваліфікуючі ознаки шахрайства та покарання, яке найчастіше призначається за шахрайство.

Читати далі…

Правничого факультету

Альтеглобалізм в Україні: від практики до теорії

11 Червня, 2010 року

У статті проаналізовані ідейні засади та діяльність українських альтерглобалістських організацій та їх пропозицій щодо подальшого розвитку держави.

This paper seeks to analyze the ideas and activity of Ukrainian alterglobal organizations and their proposals for future development of Ukraine.

Питання соціальної солідарності особливо гостро постає у час докорінних трансформацій суспільства. Наразі відбуваються зміни соціально-вагомих цінностей, трансформуються ключові соціальні та політичні інститути, загострюються економічні, соціальні, етнічні, соціокультурні, мовні проблеми. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Використання флеш-презентацій у навчальному процесі

11 Червня, 2010 року

У статті досліджено методологічні та дидактичні аспекти використання флеш-презентацій Adobe Flash у навчальному процесі.

В статье исследованы методологические и дидактические аспекты применения флеш-презентаций Adobe Flash  в учебном процессе. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КУЛЬТОВОЇ ПРАКТИКИ АСД В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

11 Червня, 2010 року

У статті викладено і проаналізовано особливості культової практики організації Адвентистів сьомого дня в Україні. Подаються дані щодо чисельності  їхніх віруючих, культових споруд, священнослужителів, навчальних закладів на території України. Детально представлена інформація про роботу відділень організації АСД, а саме:відділ глобальної місії, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді, дітей, видавництва, здоров’я і т.п. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

РЕЛІГІЯ У ПОГЛЯДАХ ІДЕОЛОГІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ХХ СТ

11 Червня, 2010 року

У статті викладено ідеологію українських  націоналістів, а саме Д. Донцова, В. Липинського, П. Штепи, Вассияна, Бандери, Ольжича та ін.   щодо релігії. Та проаналізовано відмінність  їх поглядів у баченні християнства в українській державі Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Основні тенденції розвитку вчення про спасіння церкви Адвентистів сьомого дня з кінця ХІХ ст. до нашого часу

10 Червня, 2010 року

У статті визначено та проаналізовано основні етапи розвитку адвентистського вчення про спасіння у період з 90-х рр. ХІХ ст. до нашого часу. Відслідковуються богословські тенденції, що детермінували сотеріологічні ідеї в означений період. Аналізується  особливості сучасного стану цього сегменту віровчення церкви Адвентистів Сьомого дня.

The main stages of the Adventist’s teaching’s (doctrine’s) development about salvation in the period from 90’s of XIX c. till our time were determined and analysed. The theological tendencies are followed which determined soteorological ideas in a definite period. The peculiarities of present-day state of this segment of the Seventh-Day Adventist church’s doctrine are analysed. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

10 Червня, 2010 року

Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”.

The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and semantic analysis of phraseological units from “Chambers Dictionary of Idioms” is proposed.

Вивчення фразеології характеризує не лише кількість опублікованих робіт, але і їх характер. Дослідженням теоретичних питань обсягу, плану змісту і вираження фразеології, класифікації фразеологізмів, стилістика фразеологічних одиниць займалися такі вчені як А.В. Кунін [5: 43-84], Я.А. Баран [1: 21], К.Т. Баранцев [2: 193] та інші. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Кваліфікація рецидиву злочинів

10 Червня, 2010 року

У даній статті здійснено характеристику кваліфікації рецидиву злочинів в Україні, а також дано аналіз проблем при нечіткому розмежування рецидиву та повторності злочинів у самому законодавстві.

In this article the description of the qualification of relapse of crimes in Ukraine is carried out, and the analysis of problems at indistinct differentiation of relapse and frequency of crimes in the legislation is given.

Читати далі…

Правничого факультету, Студентські публікації

Новий тип героїні-інтелектуалки у сучасній жіночій прозі

10 Червня, 2010 року

У статті висвітлено новий тип героїні-інтелектуалки на матеріалі творів Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» та «Інопланетянка». З’ясовано особливості та специфіку сучасної жіночої прози.

Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ

10 Червня, 2010 року

В статті досліджуються основні аспекти соціального служіння протестантських церков у морально-етичному вихованні шкільної молоді. Аналізуються форми, методи, засоби морально-релігійного виховання, що використовуються у освітньо-виховних заходах протестантських церков та узагальнюється практичний внесок протестантів у марально-етичне виховання шкільної молоді.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

Архівне зберігання електронної документації: організаційний аспект

9 Червня, 2010 року


Анотація. Стаття присвячена розгляду актуальних питань сьогодення, таких як: специфіка зберігання електронної документації та зберігання документації в електронних архівах. В статті проаналізовано організацію архівного зберігання електронної документації в сучасний період.

The article deals with actual nowadays issues such as: the specify of saving of e- documentation and archives. In article the organization of electronic documentation saving on the current period of time was analyzed.  Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Роль держави у врегулюванні правовідносин сторін за договором банківського вкладу

9 Червня, 2010 року

Анотація: У статті проводиться аналіз діяльності держави як суб’єкта публічного права у врегулюванні приватноправових відносин сторін договору банківського вкладу, а також проводиться аналіз причин та умов, що сприяють негативним процесам у цій сфері. Автором робиться спроба пошуку способів вирішення проблемних питань впливу держави на врегулювання приватноправових відносин сторін.

Читати далі…

Правничого факультету


Публікація статті Опублікувати свою статтю