ПЕРЕЖИВАННЯ СИЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

19 Квітня, 2010 року

Життя людей пов’язане з розвитком та вираженням різноманітних емоцій,  найбільш сильний вияв яких може викликати комплексну фізіологічну реакцію – стрес.

Поняття „стрес” включає в себе широке коло питань, що стосуються причин його виникнення, механізмів розвитку, а також особливостей виявлення.

Як відомо, люди по-різному реагують на одну і ту ж стресогенну ситуацію. Наявність індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес і формуванні стресостійкості визначає зростаючий інтерес до вивчення феномену „емоційного інтелекту”. В цілому емоційний інтелект (його показник ЕQ ) означає спроможність особистості керувати своїм емоційним станом [ 5, 54]. Саме цей показник пояснює причину, чому в однаковій ситуації одні здатні контролювати сплески емоцій, уміють залишатися в спокої й адекватно оцінювати умови, що склалися, а інші постійно перебувають в стані нервової напруги.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ

19 Квітня, 2010 року

В сучасному світі йде активна перебудова всіх сфер життя суспільства і великий інтерес становить проблематика конфліктів. Наростання такого інтересу обумовлене широким розповсюдженням конфліктів в суспільному житті. Конфлікти неминучі у будь якій соціальній структурі, оскільки вони є необхідною умовою суспільного розвитку.

Вступивши в конфлікт, кожен з його учасників через свої особливості, темперамент поводиться певним чином, тобто існує так званий репертуар поведінки в конфлікті. Як і при спілкуванні у когось поведінка стійка і агресивна, хтось прямолінійний, гнучкий, вразливий, так  і більшість конфліктів характеризується тим, що їх учасники прагнуть добитись поставленої мети, часто не звертаючи уваги на інших, що породжує суперництво, напруженість між людьми, проблеми і, навіть, як свідчить історія, війни. Тому пошук конструктивних шляхів вирішення конфліктів є актуальною проблемою сьогодення. Цим обумовлена актуальність даної роботи.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Особливості відтворення інформації залежно від орієнтації людини на процес чи на результат діяльності

19 Квітня, 2010 року

Актуальність дослідження полягає у тому, що сьогодні досить часто  у процесі діяльності люди стикаються з проблемами відтворення інформації, які пов’язані з необхідністю опрацьовувати щоденно все більшу й більшу кількість потоків інформації.

Проблема пам’яті та її ефективності у всіх її аспектах, зокрема, відтворення інформації, цікавить науковців вже досить давно. Радянські психологи здійснили великий внесок в установлення загальних закономірностей пам’яті та її процесів. Відомими є фундаментальні психологічні дослідження П. П. Блонського, А. Р. Лурія,  Л. В. Занкова, П. І. Зінченка, А. А. Смирнова, А. П. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна. Цінні відомості про мотиваційну сферу особистості знаходяться в працях М. Ц. Бадмаєвої, Е.П.Ільїна та  Р.С. Немова.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Релігійна антифілософія: між мостами ідентичності (рецензія на книгу Галіба Ауваджі «Сучасні філософські школи та їхня роль у різних суспільствах: позиція мусульманина»)

19 Квітня, 2010 року

Нещодавно у видавництві “Дух і Літера” з’явилася порівняно нова для української філософської науки праця, видана авторами під назвою “Європейський словник філософій” (К.: Дух і Літера, 2009). Судячи з коментарів з приводу виходу такого значимого інтелектуального надбання, головна частина матеріалів апелює до класичних ідеалів європоцентризму, проектованих на сучасну українську гуманітаристику. Просвітницький дух подібних проектів не може не викликати позитивних думок стосовно майбутнього української філософської освіти, яка досі перебуває у нетрях типових для едукаційних галузей проблем. Головно – проблемою культурного вибору, який часто зависає між зовнішньою відкритістю європейського простору (який насправді не так уже й поспішає зглянутись на “периферійні” регіони) та закритістю дискурсу автохтонного (власне “національного”), де навіть без критичних рефлексій неважко помітити чимало різнобарвних комплексів, пригнічених меншовартістю, рештками більшовизму й некритичністю посттоталітарних культур. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,

Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України

18 Квітня, 2010 року

Питання правової природи та юридичних характеристик актів Конституційного Суду України досліджується в роботах Є. Євграфової (“Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства”), В. Тація та Ю. Тодики (“Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України”), А. Кордуна (“Правовая природа актов Конституционного Суда Украины”), А. Толочко (“Прецедентность судебных актов Коституционного Суда Украины”),

Читати далі…

Правничий факультет

Проблеми та перспективи розвитку регіонів України на прикладі Волинської області

18 Квітня, 2010 року

У статті, на прикладі Волинської області, розглядаються проблеми та перспективи розвитку регіонів України. Зокрема розглядається економічний потенціал області, а також, роль органів державної влади та місцевого самоврядування у виробленні державної регіональної політики.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

14 Квітня, 2010 року

У статті розглядається проблема конструювання моделей гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні під впливом усталених та новостворених гендерних стереотипів. Читати далі…

Гуманітарного факультету , , , ,

РОМАН ІВАНА ФРАНКА „ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА“ У ЧАСОПРОСТОРОВОМУ АСПЕКТІ

7 Квітня, 2010 року

У статті розглядаються жанрові особливості роману Івана Франка „Для домашнього огнища“, аналізується його композиція, з’ясовується специфіка моделювання художнього простору. Стаття розкриває новаторство Івана Франка у введенні в українську літературу урбаністичного простору і пов’язаних із ним смислобуттєвих проблем.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

ІМПРЕСІОНІЗМ ЗБІРКИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ,,СИНІ ЕТЮДИ’’

7 Квітня, 2010 року

Стаття присвячена дослідженню художнього світу української імпресіоністичної прози 20-х років ХХ століття, зокрема збірці М.Хвильового ,,Сині етюди’’. Головну увагу приділено характеристиці героя імпресіоністичного твору, внутрішній дискусійності та літературознавчому аналізу збірки.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

Роль історичного контексту в герменевтиці Євангелій

1 Квітня, 2010 року

У статті представлено огляд історичного контексту, в якому відбувалося формування тексту Євангелій. Розглянуто вплив історичних умов на герменевтику Священного Писання.
Abstract. In this article the review of historical context is represented of forming the text of the gospels. An influence of historical conditions on hermeneutics of Sacred Writing is also shown. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Специфіка Організації та Культової Практики в Бахаїзмі

30 Березня, 2010 року

В статті розглянуто особливості специфіки та культової практики релігії бахаї. Здійснена спроба оцінити і охарактеризувати особливості діяльності релігії бахаї в сучасному світовому суспільстві.

The features of specific and cult practice of religion of bahai are considered in the article. Realizable attempt to estimate and describe the features of activity of religion of bahai in modern world society. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Авторське бачення змісту та основних завдань конституційної реформи в Україні

28 Березня, 2010 року

У поданій статті автор намагається визначити та проаналізувати оптимальні шляхи та способи для прийняття нової Конституції України з високим рівнем легітимності, а також основні положення майбутнього Основного Закону України з метою гармонізації державної влади і реального забезпечення прав та основних свобод громадян України. Принципове наповнення конституційного тексту, на думку автора, повинне стосуватися, перш за все, безконфліктної взаємодії між Президентом України, Верховною Радою України та Урядом України.

In the submitted article the author tries to define and analyse optimal ways and methods for the means of the acceptance of the new Constitution of Ukraine with the high level of legitimity, and also substantive provisions of the future Fundamental Law of Ukraine with the purpose of harmonization of state power and actual maintenance of rights and basic freedoms of Ukrainian citizens. In the author’s opinion, the conceptional filling of constitutional text, first of all, should fall within, conflict-free mutual co-operation between the President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine and the Government of Ukraine.

Читати далі…

Правничого факультету

Роль ідеології у формуванні іміджу політичної партії націоналістичного спрямування (на прикладі ВО «Свобода»)

27 Березня, 2010 року

У статті подано загальні характеристики та проаналізовано основні підходи до розуміння поняття «імідж»; визначено зміст та особливості поняття «ідеологія»; акцентовано увагу на ролі націоналістичної ідеології у формуванні іміджу націоналістичної партії. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Консультування як невід’ємна функція в діяльності організації

27 Березня, 2010 року

У статті перераховані методи та прийоми ефективного консультування у діяльності громадських організацій та розглядається консультування, як досить важлива діяльність, що направлена на обслуговування потреб фізичних осіб чи організацій. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Стан та перспективи когнітивної психології в Україні

26 Березня, 2010 року

Максименко С.Д., Пасічник І.Д.

У статті розглядаються сучасні дослідження в галузі когнітивної психології в Україні. Аналізується проблематика досліджень Інституту психології ім. Г.С.Костюка та науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету “Острозька академія”. Автори вказують на те, що сучасні дослідження повинні концентруватись навколо пам’яті й мислення, зокрема – згадування (пригадування) намірів і “візуальне мислення”. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю