ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО У ВЧЕННІ ЖАНА КАЛЬВІНА

14 Травня, 2010 року

У статті розглядаються традиції, які передували становленню вчення Кальвіна. Розглянуто ідеї, що продовжував розвивати Кальвін. Проаналізовано новизну, яку ввів Жан Кальвін та як трансформував вже існуюче вчення.

The article deals with the traditions which preceded the formation of Calvin`s doctrine. In the article the ideas developed by Calvin were considered.

There was analyzed the novelty, which Calvin brought in his doctrine and how he transformed the existing one.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

СИРІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ПЕШИТТА ЯК ДЖЕРЕЛО З ТЕКСТОЛОГІЇ СВЯТОГО ПИСЬМА

14 Травня, 2010 року

У статті зображено особливості походження сирійського перекладу Священного Письма відповідно до історичних реалій, а також висвітлено специфіку становлення та розповсюдження цього перекладу. Також зазначено, що переклад Пешитта і до сьогоднішнього дня є дуже поширений, та важливий як одне з найвизначніших джерел.

The article is concerned with origin of the Syriac translation of Sacred Scripture and its represented features according to historical realities. Also the specific establishment and distribution reflected on the basis of historical records ase being suggested.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

Формування іміджу міжнародної організації в контексті досвіду Північноатлантичного Альянсу: основні підходи

13 Травня, 2010 року

Анотація. У статті визначено основні підходи щодо формування іміджу міжнародної організації, проаналізовано інформаційну політику Північноатлантичного Альянсу в сфері позитивізації власного іміджу. Досліджено основні напрями діяльності НАТО в галузі інформування громадськості та формування позитивної репутації Альянсу. Визначено основні організації та установи, які відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до інформації, що стосується НАТО, шляхом розповсюдження друкованих матеріалів, використання електронних засобів зв’язку через Інтернет, реагування на громадські запити. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Шляхи удосконалення брендингових стратегій в сучасних умовах

13 Травня, 2010 року

У статті розглянуто методи стратегічного просування брендів на ринок та шляхи їх удосконалення. Проаналізовано на конкретних прикладах неординарні технології брендингу, які використовуються в західному маркетингу. Також надаються новітні рекомендації щодо створення та управління брендами, які відрізняються від стереотипних уявлень, що склалися довкола цих процесів.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Українська національна ідея та ідеали: роль регіонального телебачення у їх формуванні

12 Травня, 2010 року

Анотація. Стаття присвячена розгляду актуальних питань сьогодення, таких як: формування та пропаганда української національної ідеї та ідеалів в умовах процесу державотворення та розвитку інформаційного медіа-простору. Головна увага зосереджена на ролі регіонального телебачення (на прикладі телерадіокомпаній Західної України) як засобу комунікації, що найбільш позитивно впливає на зміцнення духовності, національної ідентичності, самобутності та моралі, на підтримку національної ідеї, які є обов’язковими складовими незалежної, демократичної держави з багатим історичним минулим та світлим майбутнім.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Художні засоби розкриття характерів у дитячих оповіданнях Михайла Коцюбинського

12 Травня, 2010 року

У статті розглянуто художні особливості дитячих оповідань М. Коцюбинського, проаналізовано способи розкриття письменником характерів персонажів та досліджено еволюцію їх психологічного зростання.

This article investigates the artistic features of the stories for children by M. Kotsubynsky, analyses the discovering manner of the specific features of the characters and noticed the evolution of their psychological growth.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

Осмислення образів сучасного чоловіка через призму гендерної ідентичності (на матеріалах друкованих ЗМІ)

7 Травня, 2010 року

У статті осмислюються образи сучасного чоловіка, створені на сторінках друкованих ЗМІ,через призму гендерної ідентичності.
Ключові слова: гендер, гендерна ідентичність, образ чоловіка, чоловіча роль, гендерні стереотипи.

В статье произведён гендерный анализ идентичности образов современного мужчины, созданных на страницах печатных СМИ.
Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, образ женщины, женская роль, гендерные стереотипы. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Мрія як мотиваційна установка людини

29 Квітня, 2010 року

Ця стаття коротко розкриває психологічне вивчення мрії, як мотиваційної установки, що є важливим процесом у формуванні мотиваційної сфери особистості, в період навчання у Вузі. Також вона містить повний опис проведеного емпіричного дослідження, результати якого можуть бути використані для виявлення реального рівня розвитку кожного студента та підвищення їхньої мотивації до навчання.

Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми культурної ідентичної: локальний та глобальний контексти”

28 Квітня, 2010 року

22-23 квітня 2010 року в Національному університеті «Острозька академія» було втретє проведено міжнародну науково-практичну конференцію під загальною назвою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», яку щороку організовує кафедра культурології та філософії. Кожного року організатори цієї конференції пропонують учасникам обговорити найбільш актуальні та значимі аспекти проблематики, пов’язаної із культурною ідентичністю. Тема цьогорічної зустрічі – «Проблеми культурної ідентичності: локальний та глобальний контексти». Читати далі…

Гуманітарний факультет, Усі , , , , ,

Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» www.inf.uosa.uar.net

24 Квітня, 2010 року

В Національному університеті «Острозька академія» проведено інтернет-конференцію «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» (http://inf.uosa.uar.net), презентація якої відбулася 15 квітня 2010 року. Конференція організована кафедрою культурології та філософії Національного університету «Острозька академія», ініціатором та координатором її проведення став викладач кафедри культурології та філософії Дмитро Шевчук. Участь в ній взяли, в першу чергу, студенти, аспіранти та молоді вчені різних регіонів України. Однак організатори не обмежували вік учасників конференції, а тому матеріали надіслали також і декілька викладачів українських ВНЗ. У статтях, що надіслані учасниками конференції, розглядаються різні аспекти культури в інформаційну епоху. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , ,

Управління державним боргом України в період економічної кризи

23 Квітня, 2010 року

В статті проаналізовано динаміку показників державного боргу України в кризовий період, розглянуто поділ управління державним боргом України поетапно за причинами і наслідками; оцінено позики у МВФ,  досліджено ймовірність втрати безпеки за борговими зобов’язаннями; обґрунтовано потребу в зменшенні  внутрішніх і зовнішніх державних позик України.
In the article the dynamics of indexes of national debt of Ukraine is analysed in a crisis period, the division of management of Ukraine a national debt is considered stage-by-stage after causes and effects; loans are appraised in IMF,  explored probability of loss of safety on debt obligations; обґрунтовано necessity in diminishing  of internal and external state loans of Ukraine.

Читати далі…

Економічного факультету, Студентські публікації

Стан національної безпеки України в постпомаранчевий період

23 Квітня, 2010 року

У статті йдеться про рівень забезпечення стабільності і національної безпеки України, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію в країні. Використовуючи метод порівняння, аналізу, прогнозування, у дослідницькій роботі стан безпеки проаналізовано у таких сферах: інформаційна, економічна, енергетична безпеки, безпека державного кордону, етнічна ситуація, гуманітарна безпека, а також дослідження охоплює вивчення такої важливої складової державної безпеки як армія. Кожна з досліджуваних сфер має важливе значення для розвитку і стабільності країни. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

Вікові та гендерні аспекти переживання екзаменаційного стресу

23 Квітня, 2010 року

У статті коротко розглянуті основні характеристики  поняття «стрес»;  визначені поняття, причини та умови виникнення екзаменаційного стресу та охарактеризований його вплив на людину; акцентовано увагу на основних сторонах проблеми  гендерних та вікових аспектів екзаменаційного стресу. Також, у даній статті відображено емпіричну частину дослідження вікових та гендерних особливостей переживання екзаменаційного стресу та зроблено висновки.

In the article briefly examined the main stress characteristics; the specific concepts, reasons and conditions of the origin of examination stress and described  its influence on a human; accented attention on the main sides of the problem of  gender and age aspects of  examination stress. Also, in this situation reflected empirical part of the research of gender and age features of the feeling of examination stress and done conclusions. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту

Особливості розвитку сотеріологічного вчення церкви Адвентистів сьомого дня у контексті становлення її ідентичності

21 Квітня, 2010 року

У статті досліджено витоки та основні тенденції розвитку сотеріології Адвентистів сьомого дня у контексті пошуку власної ідентичності. Розглядається значення Міннеаполіської сесії Генеральної Конференції 1888 р. для переосмислення вчення про виправдання через віру у Христа та його місця у адвентистському віровченні.

Ключові слова: Адвентисти сьомого дня, сотеріологія динамічний характер істини, праведність по вірі, законництво.

This article studies sources and the basic tendencies of development of the Seventh-day Adventists soteriology in a context of search for self-identity. It considers the significance of the 1888 Minneapolis General Conference session for reconsideration of the doctrine of justification by faith in Christ and its place in adventists’ fundamental beliefs. The key words: the Seventh(-)Day Adventists, soteriology, progressive nature of the truth, justification by faith, legalizm

Читати далі…

Гуманітарного факультету

ПРОЕКЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ

21 Квітня, 2010 року

Актуальність теми. Психоаналітичне розуміння проекції як захисного механізму починається з робіт З. Фрейда, який вперше виявив проекцію в параної і ревнощах, коли в людини витіснені почуття, тривога і страх кореняться в ньому самому і несвідомо переносяться на оточуючих. Саме цей захисний механізм викликає почуття самотності, ізольованості, заздрості, агресивності. Читати далі…

Студентські публікації, Факультет політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю