Процесуальні аспекти визнання особи потерпілою від злочину

28 Вересня, 2009 року

poterpilyy

Потерпілий — повноправний учасник кримінального переслідування. З цього приводу І.Я. Фойницький на прикладі французького процесу писав: “Право обращаться к уголовному суду … весьма важно и для всех граждан, для которых доступ к уголовному суду должен быть настолько же и даже еще более свободен, как и доступ к суду гражданскому. Монополия прокуратуры, устраняя его, является величайшим злом”

Читати далі…

Правничий факультет , ,

Форми кримінально-процесуальних документів : [ посібник] / упоряд. В.О. Попелюшко, Л.Я. Стрельбіцька, О.П. Герасимчук; за заг. ред. В.О.Попелюшка. – К.: Прецедент, 2009. – 192 с.

28 Вересня, 2009 року

ub

Діяльність органів дізнання, досудового слідства щодо порушення і розслідування кримінальної справи здійснюється згідно з вимогами закону та з дотриманням кримінально-процесуальної форми. Вона є обов’язковою для усіх учасників кримінального судочинства. Читати далі…

Правничий факультет ,

Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід України

23 Вересня, 2009 року

kmu

Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління [1]. Згаданий дуалізм відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади – власне кабінету міністрів і глави держави, функціонально поєднаних між собою. Відношення цих суб’єктів до виконавчої влади не однакове: якщо уряд входить до неї як вища ланка в системі органів виконавчої влади, то президент є складовою виконавчої влади функціонально – через певний обсяг конституційних повноважень в урядовій сфері [2].

Читати далі…

Правничий факультет , ,

Роль сім’ї і школи в морально–етичному вихованні американської молоді в 1980-1990-х роках

21 Вересня, 2009 року

У статті аналізується співвідношення ролі американської сім’ї і школи у морально-етичному вихованні молоді  у 1980-1990-х роках. Розкриваються негативні риси, притаманні американській сім’ї  в останні десятиліття ХХ ст., вказується на послаблення нею своїх виховних функцій.  Підкреслюється, що порушення природного процесу соціалізації американської молоді, призвело до активізації зусиль школи, спрямованих на морально-етичне виховання учнів. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Судова експертиза іноземного права

18 Вересня, 2009 року

eu

Процеси глобалізації, що охопили практично всі сфери суспільного життя, створили унікальну ситуацію, за якої господарський обіг стає дедалі більш інтернаціональним. Має місце постійне зростання приватних відносин з іноземним елементом та прогресуюче збільшення національних та міжнародних норм, що створюються в законодавчому та міжнародному порядку для регулювання цих відносин. В свою чергу, це призводить до того, що судочинство, яке обслуговує потреби такого обігу вимушене дедалі частіше стикатись із обтяженими іноземним елементом правовідносинами. Причому особливістю такої категорії справ є те, що в процесі їх розгляду суд майже завжди встає перед необхідністю так чи інакше застосовувати норму іноземного права. Відтак суд та учасники процесу стикаються із проблемою, яка має цілий ряд як матеріальних, так і процесуальних аспектів. Проте в межах даної статті ми зупинимось лише на одному із аспектів проблеми встановлення змісту іноземного права, що пов’язаний із проведенням судової експертизи іноземного права. Читати далі…

Правничий факультет ,

Специфіка інтерпретації поняття «гіпертекст» та його основних характеристик в сучасному науковому просторі

17 Вересня, 2009 року

34acb128ec0f

У статті здійснено спробу аналізу сучасних наукових інтерпретацій поняття «гіпертекст» та його основних характеристик. Особливу увагу звернено до аналізу відмінностей у кібернетичному та текстологічно-лінгвістичному трактуванні гіпертексту. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Перспективні шляхи впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини

17 Вересня, 2009 року

4444444441

Перспективними шляхами впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини доцільно визначити:

створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління та дата-центру [1], що займатимуться практичним впровадженням інформаційних технологій в управлінських структурах, зокрема удосконаленням інформаційно-ресурсної бази Управління культури та туризму Рівненської обласної державної адміністрації… Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Особливості та причини вживання мови текстових повідомлень (sms)

17 Вересня, 2009 року

Розвиток новітніх технологій має вплив на розвиток мови. Використання мобільних телефонів, а саме такої функції, як надсилання sms (short message service або short messaging system), призвело до появи особливої мови коротких текстових повідомлень. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах Рівненщини

14 Вересня, 2009 року

zakon

В статті здійснюється спроба розгляду нормативно-правових засад розвитку туристичної сфери в малих містах на прикладі Рівненської області. Особлива увага приділяється визначенню регіональних нормативних актів, що сприяють розвитку різних видів туризму в області. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Принципи оцінки ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом

14 Вересня, 2009 року

ruki

Провідними принципами наукового обґрунтування ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом доцільно визначити:
Системний та комплексний підходи у вирішенні проблем, яка виникає під час управлінського процесу. Вони характеризуються такими основними параметрами як… Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

“Круглий стіл” як один із механізмів прийняття рішень в системі регіонального державного управління туризмом

14 Вересня, 2009 року

table2

В статті здійснюється спроба розгляду методу “круглий стіл” як ефективного механізму прийняття управлінських рішень в системі регіонального управління туризмом. Особлива увага приділяється визначенню методичного забезпечення проведення круглих столів за участі представників органів державного управління, громадських та бізнесових організацій. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Експертне опитування в системі прийняття рішень в галузі регіонального управління туризмом

14 Вересня, 2009 року

495_b

В статті здійснюється спроба розгляду експертного опитування як одного з методів прийняття рішень та його специфіку в сфері регіонального управління туристичною діяльністю. Особлива увага приділяється теоретико-практичним засадам проведення експертного анкетування. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Середній клас в Україні: міф чи реальність

14 Вересня, 2009 року

11

В запропонованій статті здійснено спробу проаналізувати, чи можна вважати існування середнього класу в Україні реальністю сьогодення, чи міфом, яким намагаються прикриватися окремі політики, будуючи на цьому свої передвиборчі програми. Важливою проблемою є відсоток громадян, які відносять себе до представників середнього класу, а також чи існує зв’язок між ідентифікацією громадян як представників середнього прошарку і реальним рівнем їх економічного добробуту. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Острожчина туристична: стан та перспективи розвитку

13 Вересня, 2009 року

d0bed181d182d180d0bed0b6d187d0b8d0bdd0b0

Туризм є видом діяльності, спрямованим на продукування різноманітних послуг та товарів туристичного попиту з метою сприяння задоволення широкого кола потреб клієнтів, в тому числі лікувально-оздоровчих, історико-культурних, духовних, рекреаційних та релаксаційних запитів. Туризм часто називають розкішшю, за словами класика політичної економії А. Сміта, розкіш – це сукупність зручностей, які не є необхідністю . Незважаючи на це, в багатьох країнах світу туристична індустрія є головним джерелом прибутків. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Перспективи участі громадських організацій Острожчини в розвитку туризму в регіоні

13 Вересня, 2009 року

d0bed181d182d180d0bed0b3

Законом України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” визначено: стимулювання розвитку малих міст забезпечуватиметься на засадах концентрації державних та місцевих ресурсів у регіонах з метою досягнення найбільшої ефективності їх використання, конкурентності, партнерства, яке передбачає співпрацю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з недержавними організаціями та суб’єктами господарювання в питаннях розвитку малих міст . Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю