Абу’Алі Міскавайг та Абу Хайан ат-Таухіді. «Верблюди, які тікають, і собаки, які їх переймають» (Передмова, переклад з арабської та коментарі Михайла Якубовича).

14 Грудня, 2009 року

fig_5_1_a_world_map_from_of_katib_celebis_tuhfat_al_kibar

Джерело: «Всесвіт», Νο. 9-10, 2009

Постать Абу’Алі Міскавайга, видатного арабського мислителя Х—ХІ століть, навряд чи буде незнайомою для багатьох вітчизняних інтелектуалів, зокрема тих, хто цікавиться історією Київської Русі. Справді, величезний історико-географічний компендіум «Досвіди народів» (Таджаріб аль-Умам), створений свого часу Міскавайгом, містить надзвичайно цінні відомості про життя давніх слов’ян — наприклад, детальний опис походу русів на прикаспійські землі, історичний факт, подробиці якого ще й досі є предметом численних дискусій. Проте історична наука була лише одним із аспектів багатоманітної творчості Міскавайга; саме тому не менш важливими є його філософські праці, присвячені, головним чином, проблемі людини.


Читати далі…

Гуманітарний факультет

Антична трагедія в посттоталітарній культурі, або Цар Едіп без… царства

11 Грудня, 2009 року

337-1

“Гіпсова голизна” акторських костюмів не стільки акцентує стать, скільки  повертає в нашу культуру єдність тіла/душі і після соцреалістичної десоматизації, і в процесі невідфільтрованого потоку західної  маскультури, в якій людина розчленована на окремі функції біологічного субстрату. Варто відзначити, що така сценічна реалізація репрезентує маскулінність і фемінність  двоякою природою єдиного буття; повертає до естетичної ідеї еллінів, котрі різьбили голі статуї і спостерігали оголених спортсменів під час змагань, маніфестуючи цим самим чисту ідею волі, а будь-який одяг на них “виражав би /…/ якийсь, хоча б несміливий натяк на оточуючий простір” [2, 270] соціокультурних стереотипів.

Читати далі…

Театральні діалоги, Факультет романо-германських мов

ПРОБЛЕМА „НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ” УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.

11 Грудня, 2009 року

h_i09k8tlpbro5ucafhnvdsfdyboe2mkwg_

В статті проаналізовано проблему визначення поняття „національна ідентичність” в зарубіжній та українській історіографії, становлення української національної ідентичності в середовищі української національної еліти першої чверті ХХ ст., з’ясовано проблему „подвійної лояльності” в історії українського націотворення. Зроблено висновки, що серед усіх політичних діячів, які брали участь в період Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр. в державотворчих процесах можна виділити три типи національної ідентичності: „українська ідентичність”, „подвійна лояльність” та „загальноросійська самосвідомість”.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ НАУКИ У ЛИСТАХ ЛЕВА БИКОВСЬКОГО ДО ЛЮБОМИРА ВИНАРА

9 Грудня, 2009 року

Сучасна материкова історіографія протягом останніх кількох років приділяє все більше уваги розвиткові науки у діаспорі. Такий інтерес є цілком закономірним і дозволяє розглядати український історіографічний процес цілісно. Джерельна база таких досліджень, на жаль, в силу різних причин переважно залишається малодоступною для материкового історика. При цьому в українських архівах за межами України зберігається величезний масив джерел до вивчення різних аспектів інтелектуального життя української діаспори<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>.

Зокрема, важливі джерела до вивчення історії української історичної науки в діаспорі містить архів Українського Історичного Товариства в м. Кенті (США). Серед інших матеріалів тут зберігаються офіційні документи УІТ, значний обсяг листування відомих українських вчених, серед яких – історики Олександер Оглоблин, Наталія Полонська-Василенко, Дмитро Дорошенко, о. Іриней Назарко, археологи Ярослав Пастернак, Петро Курінний, письменниця Докія Гуменна, літературознавці Юрій Лавріненко, Петро Одарченко та багато інших. Серед епістолярію зберігаються також листи відомого українського бібліографа і книгознавця, дійсного члена Української Вільної Академії Наук і одного із членів-засновників Українського Історичного Товариства Лева Биковського. Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

“БЮЛЕТЕНЬ” УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 1946-1947 РР. ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТИ УВАН У НІМЕЧЧИНІ

9 Грудня, 2009 року

uvanlogo

“Українські вчені, які змушені були покинути свою Батьківщину і опинилися в Німеччині, в своєму стремлінні продовжувати наукову роботу, в 1945 році відновили Українську Академію Наук” – писав колишній президент УВАН Олександер Архімович[1]. Причини цього частково розкрив у своїх спогадах ще один із відомих українських вчених Ярослав Рудницький: “…Діяспорні науковці зрозуміли, що їхнє завдання у вільному світі передусім у продовжуванні наукових традицій, винесених з рідного краю, а там протидії збаламученого Заходу всеросійськими ідеями, утотожнюванню “СССР” з “Росією” з промовчуванням України й української культури власне на користь північного сусіда. Поволі завдяки праці українських учених на Заході під фірмою “Вільної Академії” виринала з небуття українська правда й Україна почала займати належне їй місце в світовій науці…”[2]. Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект

9 Грудня, 2009 року

trademarknotice

Стаття присвячена розкриттю окремого аспекту сутності комерційного (фірмового) найменування як об’єкта права інтелектуальної власності. Питання сутності розкривається через дослідження термінів, яким позначається даний засіб індивідуалізації. Аналізується зміст та можливість використання термінів фірма, фірмове найменування, комерційне найменування. Також з’ясовується співвідношення понять комерційне найменування та комерційне позначення.

Читати далі…

Правничий факультет

Третя сила українсько-польського конфлікту. 1941-1945 роки

8 Грудня, 2009 року

polsha_ukraine

У статті розкривається роль Німеччини і Радянського Союзу в українсько-польському конфлікті воєнного періоду. Аналізується рівень їхнього впливу та його наслідки для визвольної боротьби українського і польського народів.

Ключові слова: Німеччина, Радянський Союз, Польща, Україна, українсько-польський конфлікт, національно-визвольний рух, польська самооборона. Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Роль Німеччини і СРСР в українсько-польському конфлікті. 1939-1945

8 Грудня, 2009 року

261df2f9b97d

Питання ролі Німеччини і Радянського Союзу в українсько-польському конфлікті в роки Другої світової війни залишається малодослідженим. Автор робить спробу послідовно проаналізувати політику двох великих держав, засоби і механізми, з допомогою яких вони використовували і роздмухували міжнаціональне протистояння, тим самим нейтралізуючи і знекровлюючи визвольну боротьбу українського і польського народів.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

8 Грудня, 2009 року

П-У

У роки Другої світової війни проблема польсько-українських взаємин набула винятково важливого значення. У зв’язку з цим в українській політичній думці широко дискутувалося польське питання, зокрема у контексті боротьби українського народу за державну незалежність і соборність. Головним лейтмотивом було визнання права українського і польського народів на самовизначення і розбудову незалежної самостійної держави.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Деякі аспекти українсько-польських відносин у роки Другої світової війни

8 Грудня, 2009 року

d0bfd0b0d0b2d0bbd196d0b2d0bad0b0

У статті розкриваються причини українсько-польського збройно-політичного протистояння в роки Другої світової війни. З’ясовуються відносини українського і польського підпілля на Волині і Галичині. Розглядається роль Німеччини і Радянського Союзу в українсько-польському конфлікті. Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Національний університет «Острозька академія»

3 Грудня, 2009 року

1080

Серед вищих навчальних закладів України Національний університет «Острозька академія» посідає особливе місце. Унікальність цього вузу в тому, що він одночасно є наймолодшим і найстарішим – відродженим в 1994 р. спадкоємцем першої школи вищого типу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії (1576–1636), яка відігравала значну роль в українській освіті і культурі XVI–XVII ст. Після закриття в 1636р. академія припинила існування на 360 років. Лише із здобуттям Україною незалежності стало можливим відродження цього закладу в Острозі згідно з указом президента Л.М.Кравчука від 12 квітня 1994 року. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Блогосфера як джерело поповнення словникового запасу сучасної англійської мови

3 Грудня, 2009 року

Мова як вербальний засіб спілкування та невід’ємний елемент фактично будь-якої сфери діяльності людини на постійній основі зазнає регулярних змін. Ці зміни можуть характеризуватися певними модифікаціями синтаксису, хоча такі є дуже нечастими з огляду на усталеність сформованих віками норм, певними перетвореннями на рівні фраз і виразів, як от запозичення різноманітних конструкцій шляхом калькування, крім того зустрічається певна «гібридизація» лексичних елементів, яку можна ще назвати адаптивним транскодуванням [2, 282-283]. Але найширше пласт мови видозмінюється на лексичному рівні, як на рівні окремих лексем так і словосполучень. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Single-word Internet Protologisms In the Vocabulary of Modern English

3 Грудня, 2009 року

Innovations in the vocabulary of modern English language have become a great concern of many Ukrainian and foreign language theorists. The linguistic tradition of this study on the territory of CIS and Ukraine is closely interrelated with such scholars as Yu. Zatsnyi, E. Zemskaya, T. Karaschuk, N. Kotelova, N. Muravleva and others. This niche of linguistic science is constantly enlarging itself due to gradual and virtually unstoppable process of domain interweaving of different conventional fields into hybrid domains by means of certain productive binder, one of the most efficient among them being the Internet. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Halina Strelczuk, and Olga Kamianaja. Rozmówki Polsko-Ukraińskie [Polish-Ukrainian Phrasebook]. Kraków: Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1992. 291 pp. including index, (paper).

2 Грудня, 2009 року

In the twenty-first century, a century of globalization and internationalization, much greater emphasis should be placed on practical knowledge of languages with a broad cultural perspective. This phrasebook was generated in response to the emergence of the independent state of Ukraine on the European and world maps. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Досвід розвитку місцевого самоврядування: вітчизняна специфіка формування комунікативного простору

26 Листопада, 2009 року

«Фактично державний устрій в Київській Русі базувався на договорі між князем і народним зібранням, вічовим сходом – вічем». О. Башилов

Комунікативні технології, не зважаючи на свій ультра-сучасний термінологічний вокабуляр і широке поле як для вивчення так і для застосування у різноманітних сферах життя, є насправді не чимось новим і не знайомим українському суспільству. Відтак, древні звичаї і обряди (які, до речі, ще досить сильно збереглися у консервативному вітчизняному соціумі), які є, по суті, прото-комунікативними технологіями, впливають на сучасні комунікативні відносини у суспільстві.

Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,


Публікація статті Опублікувати свою статтю