Імідж України у французьких і німецьких друкованих засобах масової інформації

12 Лютого, 2010 року

Автори: Стукан Ірина Павлівна, Сопіга Іван Сергійович


Анотація. В умовах трансформації українського суспільства стратегічні інтереси нашої держави вимагають її інтеграції у світовий, передусім європейський, політичний, економічний, науковий та культурно-інформаційний простір. У статті досліджено проблеми формування іміджу України світовими мас-медіа, на прикладі друкованих видань Франції та Німеччини. Визначенні чинники, що впливають на тональність публікацій, та труднощі при створенні зовнішнього образу України у німецьких та французьких друкованих ЗМІ.

Strategic interests of Ukrainian society are it integration in world, foremost European, political, economic, scientific informative space, in the conditions of transformation. In the article was investigational problems of forming image of Ukraine by world mass-media, on the example of printing editions of France and Germany. Determination factors, which influence on the key of publications, and difficulties of creation a external appearance of Ukraine in germany and french printing MASS-MEDIA. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

СВОБОДА І ПРАВО: ПРОБЛЕМИ СПІВІСНУВАННЯ В МЕЖАХ СТАТТІ 43 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

2 Лютого, 2010 року

img2

Свободу в суспільстві ми розуміємо як динамічний стан відносин  у соціалізованому середовищі суб’єктів, які дотримуються законів природи, норм моралі, встановлених або санкціонованих державою правил, реалізуючи енергетичні і породжені ними фізичні, інтелектуальні та інші можливості, намагаючись уникати порушень нормального функціонування природи і суспільства. Проте користування свободою, не зважаючи на наявність закріплених у Конституції України основних та визначених і охоронюваних законом інших прав, не завжди є безпроблемним. Адже загальновідомо, що порушення законів, а тим паче діяння, що належать до категорії злочинів, фактично є посяганням на природний стан свободи в суспільстві. Матеріалізованою формою вираження інтенсивності порушення стану свободи в суспільстві можуть бути узагальнені порівняльні дані судової статистики за певні періоди його розвитку.

Читати далі…

Правничий факультет

Фактори агресивної поведінки у ситуації міжособистісного конфлікту в період ранньої юності

22 Січня, 2010 року

d0bad0bed0bdd184d0bbd0b8d0bad1821

У статті обгрунтовується доцільність вивчення факторів, що впливають на зростання проявів агресивності серед юнацтва, про стрімку зміну форм поведінки частки осіб цього віку, про міжособистісне спілкування молоді, яке набуває все більш конфліктного характеру. Знання факторів, які обумовлюють виникнення агресивної поведінки в міжособистісних конфліктах, зокрема в період ранньої юності, дозволить розробити комплекс методів, спрямованих на їх профілактику та формування навичок успішного їх вирішення, оскільки ця соціально-вікова група є не лише найбільш активним та динамічним елементом соціальної структури суспільства, але й являє собою майбутнє будь-якого суспільства.

Авторка аналізує напрацювання зарубіжних та вітчизняних дослідників стосовно агресивності та наводить результати власного емпіричного дослідження.

Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні

22 Січня, 2010 року

84482

У статті на основі аналізу наукової літератури досліджено матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективної діяльності державних службовців. Вказано як за допомогою матеріального стимулу вирішити нагальні проблеми, які існують в управлінській сфері. Виявлено складові цього стимулу і яку роль вони відіграють в підвищенні мотивації державних управлінців

Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у Національному університеті “Острозька академія”

22 Січня, 2010 року

homepage1

Сьогодні Україна розвивається в контексті становлення інформаційного суспільства. Така ситуація викликає потребу в фахівцях, які б володіли сучасним менталітетом і були здатні усвідомити роль організаційних систем у світі та країні з метою вирішення соціально-економічних проблем. Важливість підготовки таких спеціалістів викликана відповідальністю управлінських рішень; величезним обсягом інформації, яку необхідно опрацювати для ухвалення правильного рішення; відсутністю часу і професійних навичок у керівників, які не володіють багатьма прийомами збору, обробки та аналізу даних.

Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

КОЛОРИСТИЧНА ПАРАДИГМА ТВОРІВ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

22 Січня, 2010 року

img_1281908661gif

Постановка наукової проблеми. Найбільш індивідуально авторське бачення світу виявляється в колористиці творів. Незважаючи на те, що в західній та вітчизняній науці проблема колористики вивчалася досить ґрунтовно та глибоко, проте єдиної наукової теорії кольорономінантів поки що не створено. Цією проблемою займалися ще з античних часів, зокрема Платон, Гегель, Ньютон.
Сучасні науковці розглядають колір як фізико-хімічну величину, психофізіологічне явище, естетичний феномен. Помічено, що в історії вивчення слів-кольоронайменувань склалися лінгвістична, психологічна, культурно-антропологічна традиції. Дослідження кольорономінацій здійснюється в різних мовознавчих галузях – етимології, словотворі, ідіостилістиці, лінгвостатистиці, психолінгвістиці; для слів-кольороназв розроблені різноманітні класифікаційні схеми. Результати наукових спостережень містяться в роботах Р. Алімпієвої, О. Василевича, Л. Зубової, В. Московича, Л. Пустовіт, Л. Ставицької, Р. Фрумкіної та ін.

Читати далі…

Гуманітарний факультет ,

Правонаступництво у кримінальному процесі у випадку смерті потерпілого

14 Січня, 2010 року

Смерть потерпілого сама по собі не припиняє провадження в кримінальній справі. Цілі кримінального процесу мають бути досягнуті за будь-яких умов. Права, які належали потерпілому, за законом переходять його близьким родичам і надалі саме на них покладається реалізація цих прав.

У вітчизняній юридичній науці питання про статус близьких родичів загиблого потерпілого в кримінальному процесі є одним з найбільш дискусійних з-поміж тих, що стосуються потерпілого.

Читати далі…

Правничий факультет , ,

ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ЗМІНІ ТА ВІДМОВІ ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ

14 Січня, 2010 року

У 2001 році до Кримінально-процесуального кодексу України було внесено зміни, за якими потерпілий отримав право підтримувати обвинувачення і вимагати продовження розгляду справи у випадку відмови прокурора від обвинувачення.

Читати далі…

Правничий факультет , , ,

Національно-церковний рух на Волині

11 Січня, 2010 року

29f16f9f1a2e373e3c7460747d7f1bc3

Протягом 20 – 30-х рр. ХХ ст. православна церква на Волині знаходилась у важкому становищі. Вона зазнавала тиск з боку польської влади та римо-католицької церкви, що зумовило рух за незалежність та українізацію церкви. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Метафоризація як явище значеннєвої динаміки словникового складу сучасної англійської мови.

10 Січня, 2010 року

1224947412359161015english_languagesvghi

Як відомо, словниковий склад серед інших рівнів мовної системи відрізняється найбільшою динамічністю та здатністю пристосовуватися до потреб та умов комунікації. На думку мовознавців (В.Г. Гака, В.В. Єлісеєвої, І.В. Заботкіної, Ю.А. Зацного, Г.О. Козьмик, А.О. Худолія, М. Еблі, Д. Крістала), ми живемо в епоху «неологічного буму», коли слова з’являються в мові з нечуваною швидкістю. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

А творчість проростає з любові Криловець Наталя. Безодня: Бувальщини й легенди. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 124 с.

10 Січня, 2010 року

Призабуті жанри бувальщини й легенди в прозі Наталі Криловець віднаходять своє друге дихання. Адже часто сьогоднішнім молодим вони вважаються неактуальними й немодними. Але справа завжди тільки в мірі таланту і вправності. Що й доказує своєю «Безоднею» Н.Криловець. «Фатальна зустріч» задає тон таємничості та містики. Ці риси поглиблюються у «Відьмі». Читачі Рівненщини отримають додаткове задоволення, адже дія відбувається у їхніх рідних селах (Угольці, Вільгір). Хтось впізнає і дійсних персонажів бувальщин та легенд. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Конституційна юстиція в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід

24 Грудня, 2009 року

the-constitution

Перспективи подальшого демократичного розвитку Української держави неминуче пов’язані зі зростанням ролі та місця Конституційного Суду України, який повинен стати реальним захисником народного суверенітету та особистих свобод людини. Питання реформування цього органу конституційного контролю, яке, на нашу думку, є неминучим, зумовлює актуальність зазначеної теми дослідження.

Читати далі…

Правничий факультет

Роль та місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади України

24 Грудня, 2009 року

pm323image002

Процес інтегрування України в загальноєвропейський простір неминуче пов’язаний з удосконаленням системи організації та функціонування органів державної влади, а тому і з підсиленням конституційного контролю за їхньою діяльністю. Тому питання ролі та місця Конституційного Суду України в системі органів державної влади набуває особливої актуальності.

Читати далі…

Правничий факультет

Рейтингова система оцінювання знань студентів

22 Грудня, 2009 року

Оцінка відіграє надзвичайно важливу роль у навчально-виховному процесі не тільки у середніх, а й у вищих навчальних закладах. “Оцінний підхід до навколишньої дійсності, її сприйняття через призму визначеної системи норм та цінностей притаманний кожній людині”, − пише І. Буяр [2, 145 ]. Важливість категорії оцінки розуміли ще давні філософи, починаючи з Арістотеля, чим і пояснюється значна кількість теорій і трактувань сутності оцінки [2, 146]. Достатньо грунтовний опис та аналіз цих учень поданий в [ Арутюнянова 1988]. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою

22 Грудня, 2009 року

Аудіювання є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці викладання іноземних мов, оскільки без аудіювання неможливе мовне спілкування, бо це процес двосторонній, а аудіювання − один із основних видів мовленнєвої діяльності. Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні відповідно до виробничих, суспільних або особистих потреб. Читати далі…

Факультет романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю